Bible

 

에스겔 39:20

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

20 내 상에서 말과 기병과 용사와 모든 군사를 배불리 먹을지니라 하라 나 주 여호와의 말이니라

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 162


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 3813, 4735, 5321, 9127, 9393, 10033

요한 계시록 풀이 298, 379, 437, 567, 832, 859, 862

성경에 관한 교리 15

참된 기독교 705, 706

새 예루살렘 그리고 그곳의 교리 222


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 329, 355, 388, 617, 650

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 861

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

861. 9절. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 : 용주의자들의 선동을 받고 그들이 교회의 모든 진리를 차버리고 새 교회의 모든 것을 심지어는 주님과 생활에 관한 교리까지도 깨뜰려고 노력한 것을 뜻한다. "지면에 널리 퍼져"는 교회의 모든 진리를 박차는 것을 말한다. 왜냐하면 "퍼저"(going up)는 위로 올라가고 옆으로 지나가는 것 곧 퍼지는 것을 뜻하기 때문이요, "지면에 널리"는 곧 알게 될 것과 같이 교회의 진리를 뜻한다. "성도들이 진을 두루는 것"은 다음 항목에서 알게 될 것과 같이, 새 교회의 모든 것을 애워 싸서 깨뜰려는 것을 뜻하고, "사랑하시는 성"은 새 교회의 교리를 뜻한다. "성"이교회의 교리를 뜻하는 것은 위(194, 501, 502, 712)를 보면 알 수 잇을 것이요, "사랑 한다"고 말한 것은 그것이 주님과 생활을 다루기 때문이다. 왜냐하면 그것은 여기서 뜻하는 새 예루살렘 교리이기 때문이다. 이것이 이 낱말들의 뜻임은 말씀의 영적 의미에 의하지 않고는 어떠한 사람도 지각할 수 없다. 왜냐하면 "지면에 널리"는 교회의 진리를 뜻하며, "성도의 진"은 새 교회의 모든 것 곧 그 진리와 선을 뜻하며, "성"은 그 교리를 뜻한다는 것이 어떠한 사람의 생각에도 들어갈 수 없기 때문이다. 이에 따라서 마음에 의심이 가지 않도록 "널리"와 "성도의 진"이 영적으로 무엇을 뜻하는 가 증거 할 필요가 있는 것이며, 이로써 이러한 것들이 이 낱말들의 뜻임을 나중에 알 수 있게 될 것이다. 왜 "지면에 널리"는 교회의 진리를 뜻하느냐하면 영계에도 동, 서, 남, 북의 네 방위가 있어 동과 서는 길이를, 남과 북은 넓이를 이루기 때문에 여기서부터 "동"과 "서"는 선을 뜻하고, 따라서 길이도 같은 것을 뜻하며 또 지혜의 진리 안에 있는 사람들은 남과 북에서 살기 때문에 여기서부터 "남"과 "북"은 진리를 뜻하고, 이에 따라서 넓이도 같은 것을 뜻한다. 이에 대한 더한 것은 1758년 런런 판 천국과 지옥(141-153)을 보시면 알 수 있을 것이다. "넓이"가 진리를 뜻하는 것은 말씀의 아래 구절에 나타난다.

여호와는 나를 대적의 손에 감금치 아니하셨고 내 발을 넓은 곳에 세우셨음이니라(시 31:8). 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 응답하시고 나를 넓은 곳에 세우셨도다(시 118:5). 여호와는 나를 넓은 곳으로 인도하시고 나를 구원하셨도다(시 18:19). 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅의 넓은 곳으로 다니는 갈대아 사람을 일으켰나니(합 1:6). 앗수르는 흘러 유다에 들어가서 창일하고 그의 펴는 날개가 네 땅(넓은 곳)에 편만하리라(사 8:8). 여호와께서 어린양을 넓은 들에서 먹임같이 저희를 먹이시리라(호 4:16). 그밖에 다를 구절은 (시 4:1, 66:12. 신 33:20).

또 아래의 말씀은 그밖에 다른 어떠한 것을 뜻하지 않는다. :

새 예루살렘 성의 넓이(계 21:16).

왜냐하면 "새 예루살렘"이 새 교회를 뜻한다면 "그 넓이와 길이"는 넓이나 길이를 뜻할 수 없고, 오직 그 진리와 선을 뜻하며, 스가랴서에 있는 바와 같이 진리와 선은 교회에 속한 것이기 때문이다.

내가 천사에게 어디로 가느냐 물은즉 내게 대답하되 예루살렘을 척량하여 그의 장광(長廣)을 보고자 하노라(슥 2:2).

아래의 말씀도 같은 것이다.

새 전과 새 땅의 넓이와 길이(겔 40-47).

또 번제단과 장막과 떡을 두는 탁자와 분향단과 그 안에 있는 궤의 길이와 넓이는, 예루살렘 성전과 그 밖의 척량으로 기록한 많은 사물의 "길이와 넓이"도 같은 것을 뜻한다.

(Odkazy: 요한계시록 풀이 501-502; 요한계시록 20:9)


Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

요한 계시록 풀이 324, 329, 840, 906

Další novokřesťanský komentář

Přeložit: