Bible

 

사무엘하 9

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →         

1 다윗이 가로되 `사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 ? 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 !' 하니라

2 사울의 종 하나가 있으니 그 이름은 시바라 저를 다윗의 앞으로 부르매 왕이 저에게 묻되 `네가 시바냐 ?' 가로되 `종이 그로소이다'

3 왕이 가로되 `사울의 집에 남은 사람이 없느냐 ? 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라' 시바가 왕께 고하되 `요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발이니이다'

4 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 ? 시바가 왕에게 고하되 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다

5 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에서 저를 데려오니

6 사울의 손자 요나단의 아들 므비보셋이 다윗에게 나아와서 엎드려 절하매 다윗이 가로되 `므비보셋이여 !' 하니 대답하되 `주의 종이 여기 있나이다'

7 다윗이 가로되 `무서워 말라 ! 내가 반드시 네 아비 요나단을 인하여 네게 은총을 베풀리라 내가 네 조부 사울의 밭을 다 네게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을지니라'

8 저가 절하여 가로되 `이 종이 무엇이관대 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 ?`

9 왕이 사울의 사환 시바를 불러서 이르되 `사울과 그 온 집에 속한 것은 내가 다 네 주인의 아들에게 주었노니

10 너와 네 아들들과 네 종들은 저를 위하여 밭을 갈고 거두어 네 주인의 아들을 공궤하라 그러나 네 주인의 아들 므비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라' 하니라 시바는 아들이 열 다섯이요 종이 스물이라

11 시바가 왕께 고하되 `내 주 왕께서 온갖 일을 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다' 하니라 므비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라

12 므비보셋에게 젊은 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라 무릇 시바의 집에 거하는 자들은 므비보셋의 종이 되니라

13 므비보셋이 항상 왕의 상에서 먹으므로 예루살렘에 거하니라 그는 두 발이 다 절뚝이더라

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2165, 7784, 9231

요한 계시록 풀이 952

새 예루살렘 그리고 그곳의 교리 218

Jiný komentář

  Příběhy:

  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

사무엘상 20:15, 22:23

사무엘하 3:8, 4:4, 15:15, 16:1, 4, 17:27, 19:18, 25, 27, 29, 30, 21:7

열왕기상 2:7

역대기상 8:34

Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 952

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

952. 22:15 "개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성 밖에 있으리라"

"개들과 술객들과 행음 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성 밖에 있으리라" 십계명을 가볍게 여기며 거기 열거된 어떠한 악도 죄로 알고 끊지 않으며 따라서 그 안에서 사는 사람은 어떠한 사람도 새 예루살렘에 들어갈 수 없는 것을 뜻한다. 위의 구절 안에 있는 모든 특수적인 것이 뜻하는 것은 일반적으로 이것이다. 왜냐하면, 십계의 아홉째와 열째 계명에도 다루어져 있는 정욕 안에 있는 사람들을 뜻하는 "개"를 여기서 지목한 것을 제외하고는 비슷한 말이 나오는 위(892)의 설명에서 보는 바와 같이 거기서 뜻하는 것은 십계명이기 때문이다. "개"는 일반적으로 모든 종류의 정욕 안에 있으며, 이에 빠지고, 특히 단순히 육적 향락 안에 있으며, 특히 먹고 마시는 향락 안에 있으며, 그 안에서만 기쁨을 맛보는 사람들을 뜻한다. 왜냐하면, "개"는 영계에서는 그 식욕과 기호에 빠진 사람으로부터 나타나며, 영계에서는 육적 욕구라는 말을 듣기 때문이다. 이와 같은 사람들은 마음이 거칠기 때문에 교회에 속하는 것들을 가볍게 여긴다. 그래서 "그들은 밖에 서 있으리라" 곧 주의 새교회 안으로 받아들이지 않으리라 말씀하셨던 것이다. 말씀의 아래 구절들에 있는 "개"는 이 같은 뜻이 있다.

"그 파숫군들은 소경이요 벙어리 개라 꿈꾸는 자요 누운 자요 잠자기를 좋아하는 자니 이 개들은 탐욕이 심하며 족한 줄을 알지 못하는 자라"(이사야 56:10-11)

"저희가 개처럼 울며 성으로 두루 다니고 식물을 위하여 유리하다가 배부름을 얻지 못하면 밤을 새우려니와"(시편 59:6, 14-15)

"개"는 가장 추접한 사람들을 뜻하며(욥기 30:1; 사무엘상 24:14; 사무엘하 9:8; 열왕기하 8:13) 불결한 사람도 뜻한다. 그래서 모세 오경에 일렀으되,

"창기의 번 돈과 개의 소득은 아무 서원하는 일로든지 여호와의 전에 가져오지 말라 이 둘은 다 네 하나님 여호와께 가증한 것임이니라"(신명기 23:18)

(Odkazy: 요한계시록 15:5)


Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 932


   Studijní pomůcky


Přeložit: