Bible

 

Ezékiel 23

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának leányai.

3 És paráználkodának Égyiptomban, ifjúságukban paráználkodtak; ott szorongatták emlõjüket, ott nyomogatták szûzi keblöket.

4 És nevök: Oholá a nagyobbik, és húga Oholibá; és lõnek enyimekké, és szülének fiakat és leányokat. A mi pedig a nevöket illeti: Samaria az Oholá és Jeruzsálem az Oholibá.

5 És paráználkodék Oholá oldalamon, és fölgerjede szeretõihez, a közeli Assiriabeliekhez.

6 Kik kék bíborba öltözöttek, helytartók és fejedelmek, kívánatos ifjak mindnyájan, lovagok, lovakon ülõk.

7 És nékik adá magát paráznaságaiban Assiria válogatott ifjainak; és mindazoknál, kikhez felgerjede, minden õ bálványaikkal megfertézteté magát.

8 De az Égyiptombeliektõl való paráznaságait is el nem hagyá, mert vele háltak ifjúságában, s õk nyomogatták szûzi kebelét, és kiöntötték õ reá paráznaságukat.

9 Ennekokáért adtam õt szeretõinek kezébe, Assiria fiainak kezébe, kikhez fölgerjedett.

10 Azok feltakarák szemérmét, fiait és leányit elvivék s magát fegyverrel ölék meg, úgy hogy híre-neve lõn az asszonyoknál, s ítéletet cselekedének rajta.

11 És látá húga, Oholibá, és még gonoszabbul folytatá bujálkodását amannál, és paráznaságait nénje paráználkodásainál.

12 Assiria fiaihoz fölgerjedt, közeli helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes szépségben öltözõkhöz, lovagokhoz, lovakon ülõkhöz, kik mindnyájan kivánatos ifjak.

13 És látám, hogy megfertéztette magát: egy az útjok kettõjöknek.

14 És még szaporítá paráznaságait, és láta férfiakat bevésve a falon, a Káldeusok képeit, bevésve vörös festékkel,

15 Kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket fejükön, olyanok mind, mint a szekérrõl harczolók, hasonlók Bábel fiaihoz, kiknek szülõföldje Káldea;

16 És fölgerjedt hozzájok szemei nézésében, s bocsáta követeket hozzájok Káldeába.

17 És eljövének õ hozzá Bábel fiai a szerelem ágyasházába, s megfertézteték õt paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan lett miattok; s ekkor lelke eltávozék tõlök.

18 És mikor feltakarta paráznaságait és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem õ tõle, a mint az õ nénjétõl lelkem eltávozott vala.

19 És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Égyiptom földjén paráználkodott;

20 És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.

21 És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására, mikor õk, az égyiptomiak, nyomogatták kebledet, hogy szorongassák ifjúságod emlõit.

22 Ennekokáért Oholibá, így szól az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretõidet ellened, kiktõl pedig eltávozott lelked, s reád hozom õket mindenfelõl.

23 Babilon fiait és minden Káldeabelit, Pekódot és Soát és Koát, Assiria minden fiát õ velük, kívánatos ifjakat, helytartókat s fejedelmeket, mindnyájokat, szekérrõl harczolókat s elõkelõket, és lovakon ülõket, mindnyájokat.

24 És jõnek reád szekereknek és kerekeknek tömegével s népek sokaságával, nagy és kis paizszsal és sisakkal körülvesznek téged mindenfelõl, s adok nékik hatalmat az ítéletre, s megítélnek téged az õ ítéletök szerint.

25 És megmutatom rajtad féltõ szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül; orrodat s füleidet elmetélik, s maradékod fegyver miatt hull el; õk fiaidat és leányaidat elviszik, s maradékodat tûz emészti meg.

26 S megfosztanak ruháidtól, és elveszik ékességeidet.

27 És véget vetek fajtalanságodnak s Égyiptom földjérõl való paráznaságodnak, s nem emeled föl szemeidet rájok, s Égyiptomra nem emlékezel többé.

28 Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én adlak téged azoknak kezébe, a kiket gyûlölsz, azoknak kezébe, a kiktõl eltávozott lelked.

29 És gyûlölséggel cselekesznek veled, és mindent, mit kerestél, elvesznek tõled, és mezítelen s ruhátalan hagynak, hogy feltakartassék paráznaságaid szemérme. És fajtalanságod s paráználkodásaid

30 Hozták ezeket reád; mivelhogy paráználkodtál a pogányok után, mert megfertéztetted magad azok bálványaival.

31 Nénéd útján jártál, azért az õ poharát adom kezedbe.

32 Így szól az Úr Isten: Nénéd poharát megiszod, mely mély és széles; leszen nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok fér bele.

33 Részegséggel és bánattal megtelsz; pusztaság és elpusztulás pohara a te nénéd, Samaria pohara!

34 Meg kell innod azt s fenékig hajtanod; és cserepein rágódni fogsz, emlõidet megszaggatod azokon, mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten.

35 Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy elfelejtkeztél én rólam s hátad mögé vetettél engemet, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat.

36 És monda az Úr nékem: Embernek fia! avagy nem ítéled-é Oholát és Oholibát? Hirdesd nékik útálatosságaikat.

37 Mert házasságot törtek, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala nékem, tûzben nékik áldozák azok eledeléül.

38 Sõt ezt is cselekedték velem: megfertézteték az én szent helyemet azon a napon, és szombatimat megszentségteleníték.

39 És mikor megölték fiaikat az õ bálványaiknak, bemenének az én szenthelyembe azon a napon, hogy megszentségtelenítsék, és ímé, így cselekedtek az én házamban.

40 Sõt elküldöttek messzünnen jövõ emberekhez, kikhez követség küldetett, és ímé eljövének, a kiknek kedvéért megmosódál, kendõzéd szemeidet, és fölékesítéd magad ékességgel;

41 És ültél pompás kerevetre, s terített asztal vala az elõtt, és az én füstölõ szeremet és olajomat arra tevéd;

42 És lõn ott örvendezõ sokaságnak zaja. És [küldöttek] az emberek sokaságából való férfiakhoz, hozatának ivótársakat a pusztából; és ezek adának karpereczeket az õ kezeikre és ékes koronát fejökre.

43 És mondék: Még az elaggott is házasságot tör? most már paráznaságod fog paráználkodni, és úgy lõn.

44 És bemenének hozzá, mint a hogy a parázna asszonyhoz bemennek; így mentek be Oholához és Oholibához, e fajtalan asszonyokhoz.

45 És igaz férfiak, ezek ítélik meg õket a házasságtörõk, és vérontók ítéletével, mert házasságtörõk és vér van kezeiken.

46 Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak rájok gyülekezetet, és adják õket bántalmazásra és ragadományra.

47 És kövezze meg õket a gyülekezet, és vagdalják össze õket fegyvereikkel; fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat tûzzel égessék meg.

48 És megszüntetem a fajtalanságot a földrõl, és tanul minden asszony, és nem cselekesznek a ti fajtalanságotok szerint.

49 És reátok vetik fajtalanságotokat, s bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8904

Apocalypse Explained 433, 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 146


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 213, 1165, 1186, 1368, 2466, 2588, 3105, ...

Apocalypse Revealed 134, 137, 166, 216, 298, 434, 436, ...

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of Life 79

True Christian Religion 314, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 240, 315, 355, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 20:2

4 Mózes 14:33, 34

5 Mózes 13:12

2 Királyok 9:30, 15:29, 17:19, 21:4, 6, 13, 16, 23:10, 24:13

2 Krónika 21:11

Zsoltárok 75:9

Példabeszédek 30:9

Ézsaiás 39:6, 57:7, 9

Jeremiás 2:7, 18, 19, 34, 3:6, 7, 8, 11, 6:8, 22, 23, 13:25, 17:3, 22:14, 32:29, 52:9, 11

Jeremiás sir 1:8, 2:15, 16, 4:14

Ezékiel 5:11, 13, 6:13, 16:1, 15, 16, 40, 20:4, 7, 8, 26, 31, 21:24, 22:4, 8, 12, 14, 15, 26, 23:3, 8, 19, 24:7, 21, 27:22

Hóseás 2:7, 5:13, 13:6

Mikeás 3:8

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

húga
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

kék
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

kívánatos
Generally, when the Bible describes something as "pleasant" or "desirable," it is talking about true ideas and concepts, things of the intellect. A good example...

Teljes
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

szamarak
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

lovak
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vér
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

asztal
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Bible

 

Ezékiel 6:13

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

13 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az õ oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 129


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2722, 2831, 4503, 4552, 6435

Apocalypse Revealed 336, 392


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 391

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Királyok 14:23

Ézsaiás 57:5, 7

Jeremiás 13:27

Ezékiel 20:28, 23:41

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

zöld
The color green is almost exclusively used in connection with plants in the Bible (the exceptions include two stomach-turning references to moldy plagues in Leviticus),...

fa
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Ze Swedenborgových děl

 

The Lord # 64

The Lord (Dole)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

64. The reason Jerusalem in the Word means the church in regard to its teachings is that that was the only place in the land of Canaan where the Temple was, where the altar was, where sacrifices were performed, and therefore where there was actual worship of God. That was also why the three annual feasts were celebrated there and why every male in the whole land was commanded to go there. This is why Jerusalem means the church in regard to worship and therefore also the church in regard to its teachings, since worship is defined by teachings and carried out in accord with them. It is also because the Lord was in Jerusalem and taught in its Temple and afterward glorified his human nature there.

Moreover, in the Word as spiritually understood a city means a body of teaching, so a holy city means a body of teaching based on divine truth that comes from the Lord. 1

[2] We can also see that Jerusalem means a church in regard to its teachings from other passages in the Word, such as this in Isaiah:

For Zion’s sake I will not be silent and for Jerusalem’s sake I will not rest until her justice goes forth like radiance and her salvation burns like a lamp. Then the nations will see your justice and all monarchs will see your glory, and a new name will be given you that the mouth of Jehovah will utter. And you will be a crown of beauty in the hand of Jehovah and a diadem of the kingdom in the hand of your God. Jehovah will be well pleased with you and your land will be married. Behold, your salvation will come. See, his reward is with him. And they will call them a holy people, the redeemed of Jehovah; and you will be called a city sought out, not deserted. (Isaiah 62:1-4, 11-12)

This whole chapter is about the Lord’s Coming and about the new church that he is about to establish. This is the new church meant by the Jerusalem that will be given a new name that the mouth of Jehovah will utter and that will be a crown of beauty in the hand of Jehovah and a diadem of the kingdom in the hand of God, with which Jehovah will be well pleased, and which will be called a city sought out, not deserted. This cannot mean the Jerusalem where Jews were living when the Lord came, because this was the opposite in all respects, more properly called “Sodom, ” as it is in Revelation 11:8, Isaiah 3:9, Jeremiah 23:14, Ezekiel 16:46, 48.

[3] Another passage from Isaiah:

Behold, I am creating a new heaven and a new earth; the former ones will not be remembered. Be glad and rejoice forever in what I am creating. Behold, I am going to create Jerusalem as a rejoicing and her people as a gladness, so that I may rejoice over Jerusalem and be glad about my people. Then the wolf and the lamb will feed together; they will do no evil in all my holy mountain. (Isaiah 65:17-19, 25)

This chapter too is about the Lord’s Coming and the church that he is going to establish-a church that was not established among people in Jerusalem but among people who were outside it. This church, then, is meant by the Jerusalem that would be a rejoicing for the Lord and whose people will be a gladness for him, and where the wolf and the lamb will feed together, and where they will do no evil.

Here it is also saying, as it does in the Book of Revelation, that the Lord is going to create a new heaven and a new earth, meaning much the same thing; and it also says that he is going to create Jerusalem.

[4] Another passage from Isaiah:

Wake up! Wake up! Put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, holy city. No more will the uncircumcised or the unclean come into you. Shake yourself from the dust, rise up, and sit [in a higher place], Jerusalem. The people will acknowledge my name on that day, because I am the one saying “Here I am!” Jehovah has comforted his people; he has redeemed Jerusalem. (Isaiah 52:1-2, 6, 9)

This chapter too is about the Lord’s Coming and the church that he is going to establish. So the Jerusalem into which the uncircumcised or the unclean will no longer come, and which the Lord will redeem, means the church; and Jerusalem the holy city means the church’s teachings that come from the Lord.

[5] In Zephaniah:

Rejoice, O daughter of Zion! Be glad with all your heart, O daughter of Jerusalem! The King of Israel is in your midst. Do not fear evil anymore. He will be glad over you with joy; he will rest in your love; he will rejoice over you with singing. I will give you a name and praise among all the peoples of the earth. (Zephaniah 3:14-17, 20)

Again, this is about the Lord and the church from him, the church over which the King of Israel (who is the Lord) will rejoice with singing and be glad with joy, in whose love he will be at rest, and to whom he will give a name and praise among all the peoples of the earth.

(Odkazy: Zephaniah 3:14-15, 3:17)


[6] In Isaiah:

Thus says Jehovah your Redeemer and your Maker, who says to Jerusalem, “You will be inhabited,” and to the cities of Judah, “You will be built.” (Isaiah 44:24, 26)

And in Daniel:

Know and understand: from [the time] the word goes forth that Jerusalem must be restored and built until [the time of] Messiah the Leader will be seven weeks. (Daniel 9:25)

We can see that here too Jerusalem means the church because this latter was restored and built up by the Lord, but Jerusalem, the capital city of the Jews, was not.

(Odkazy: Isaiah 44:24-26)


[7] Jerusalem means the church that comes from the Lord also in the following passages. In Zechariah:

Thus says Jehovah: “I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem will be called the city of truth, and the mountain of Jehovah Sabaoth will be called the holy mountain.” (Zechariah 8:3; see also 8:20-23)

In Joel:

Then you will know that I am Jehovah your God, dwelling on Zion, my holy mountain. Jerusalem will be holy. And on that day it will happen that the mountains will drip with new wine and the hills will flow with milk; and Jerusalem will abide from generation to generation. (Joel 3:17-21)

In Isaiah:

On that day the branch of Jehovah will be beautiful and glorious. And it will happen that those remaining in Zion and those left in Jerusalem will be called holy-all who are written as alive in Jerusalem. (Isaiah 4:2-3)

In Micah:

At the very last of days the mountain of the house of Jehovah will be established on the top of the mountains. Teaching will go forth from Zion and the word of Jehovah from Jerusalem. To you the former kingdom will come, the kingdom of the daughter of Jerusalem. (Micah 4:1-2, 8)

In Jeremiah:

At that time they will call Jerusalem the throne of Jehovah, and all nations will gather at Jerusalem because of the name of Jehovah. They will no longer follow the stubbornness of their own evil heart. (Jeremiah 3:17)

In Isaiah:

Look upon Zion, the city of our appointed feasts! Your eyes will see Jerusalem as a peaceful abode and as a tabernacle that will not be taken down; its tent pegs will never be removed and not one of its cords will be torn away. (Isaiah 33:20)

There are other passages elsewhere, such as Isaiah 24:23; 37:32; 66:10-14; Zechariah 12:3, 6, 9-10; 14:8, 11-12, 21; Malachi 3:2, 4; Psalms 122:1-7; 137:4-6.

(Odkazy: Joel 3:17-18, 3:17-20, 3:20; Malachi 3:1; Psalms 137:5-6; Zechariah 12:6-10, 12:8-9, 12:8-10, 12:10, 14:12)


[8] As for Jerusalem in these passages meaning the church that the Lord was going to establish and that has in fact been established, and not the Jerusalem in the land of Canaan that was inhabited by Jews, this too we can tell from the places in the Word where this latter city is described as totally lost and as destined for destruction, passages such as Jeremiah 5:1; 6:6-7; 7:17-18, and following; 8:6-8, and following; 9:10-11, 13, and following; 13:9-10, 14; 14:16; Lamentations 1:8-9, 17; Ezekiel 4:1; 5:9; 12:18-19; 15:6-8; 16:1-63; 23:1-49; Matthew 23:37, 39; Luke 19:41-44; 21:20-22; 23:28-30; and in many other places.

-----
Footnotes:

1. [Swedenborg’s Footnote] A city in the Word means the teachings of a church and of a religion: see Arcana Coelestia 402, 2712, 2943, 3216, 4492-4493. The gate of a city means the teachings through which we come into the church: 2943, 4477. That is why the elders sat in the gate of the city and gave judgment: 2943. Going out of the gate means departing from the teachings: 4492-4493. Representations of cities and palaces appear in heaven when angels are discussing specific teachings: 3216.

-----

(Odkazy: Ezekiel 4, 5:9-17, 16:1-23, 16, 23; Isaiah 44:24-26; Jeremiah 7:17, 7:20, 8:5-6, 8:5-7, 9:11-12, 9:14; Lamentations 1:15; Matthew 23:33, 23:37-39)

Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Divine Providence 264

Sacred Scripture 10

The Last Judgment (Continuation) 12


Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.


Přeložit: