Bible

 

Ezékiel 23

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának leányai.

3 És paráználkodának Égyiptomban, ifjúságukban paráználkodtak; ott szorongatták emlõjüket, ott nyomogatták szûzi keblöket.

4 És nevök: Oholá a nagyobbik, és húga Oholibá; és lõnek enyimekké, és szülének fiakat és leányokat. A mi pedig a nevöket illeti: Samaria az Oholá és Jeruzsálem az Oholibá.

5 És paráználkodék Oholá oldalamon, és fölgerjede szeretõihez, a közeli Assiriabeliekhez.

6 Kik kék bíborba öltözöttek, helytartók és fejedelmek, kívánatos ifjak mindnyájan, lovagok, lovakon ülõk.

7 És nékik adá magát paráznaságaiban Assiria válogatott ifjainak; és mindazoknál, kikhez felgerjede, minden õ bálványaikkal megfertézteté magát.

8 De az Égyiptombeliektõl való paráznaságait is el nem hagyá, mert vele háltak ifjúságában, s õk nyomogatták szûzi kebelét, és kiöntötték õ reá paráznaságukat.

9 Ennekokáért adtam õt szeretõinek kezébe, Assiria fiainak kezébe, kikhez fölgerjedett.

10 Azok feltakarák szemérmét, fiait és leányit elvivék s magát fegyverrel ölék meg, úgy hogy híre-neve lõn az asszonyoknál, s ítéletet cselekedének rajta.

11 És látá húga, Oholibá, és még gonoszabbul folytatá bujálkodását amannál, és paráznaságait nénje paráználkodásainál.

12 Assiria fiaihoz fölgerjedt, közeli helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes szépségben öltözõkhöz, lovagokhoz, lovakon ülõkhöz, kik mindnyájan kivánatos ifjak.

13 És látám, hogy megfertéztette magát: egy az útjok kettõjöknek.

14 És még szaporítá paráznaságait, és láta férfiakat bevésve a falon, a Káldeusok képeit, bevésve vörös festékkel,

15 Kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket fejükön, olyanok mind, mint a szekérrõl harczolók, hasonlók Bábel fiaihoz, kiknek szülõföldje Káldea;

16 És fölgerjedt hozzájok szemei nézésében, s bocsáta követeket hozzájok Káldeába.

17 És eljövének õ hozzá Bábel fiai a szerelem ágyasházába, s megfertézteték õt paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan lett miattok; s ekkor lelke eltávozék tõlök.

18 És mikor feltakarta paráznaságait és feltakarta szemérmét, eltávozék az én lelkem õ tõle, a mint az õ nénjétõl lelkem eltávozott vala.

19 És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Égyiptom földjén paráználkodott;

20 És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.

21 És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására, mikor õk, az égyiptomiak, nyomogatták kebledet, hogy szorongassák ifjúságod emlõit.

22 Ennekokáért Oholibá, így szól az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretõidet ellened, kiktõl pedig eltávozott lelked, s reád hozom õket mindenfelõl.

23 Babilon fiait és minden Káldeabelit, Pekódot és Soát és Koát, Assiria minden fiát õ velük, kívánatos ifjakat, helytartókat s fejedelmeket, mindnyájokat, szekérrõl harczolókat s elõkelõket, és lovakon ülõket, mindnyájokat.

24 És jõnek reád szekereknek és kerekeknek tömegével s népek sokaságával, nagy és kis paizszsal és sisakkal körülvesznek téged mindenfelõl, s adok nékik hatalmat az ítéletre, s megítélnek téged az õ ítéletök szerint.

25 És megmutatom rajtad féltõ szerelmemet, s cselekszenek veled kegyetlenül; orrodat s füleidet elmetélik, s maradékod fegyver miatt hull el; õk fiaidat és leányaidat elviszik, s maradékodat tûz emészti meg.

26 S megfosztanak ruháidtól, és elveszik ékességeidet.

27 És véget vetek fajtalanságodnak s Égyiptom földjérõl való paráznaságodnak, s nem emeled föl szemeidet rájok, s Égyiptomra nem emlékezel többé.

28 Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én adlak téged azoknak kezébe, a kiket gyûlölsz, azoknak kezébe, a kiktõl eltávozott lelked.

29 És gyûlölséggel cselekesznek veled, és mindent, mit kerestél, elvesznek tõled, és mezítelen s ruhátalan hagynak, hogy feltakartassék paráznaságaid szemérme. És fajtalanságod s paráználkodásaid

30 Hozták ezeket reád; mivelhogy paráználkodtál a pogányok után, mert megfertéztetted magad azok bálványaival.

31 Nénéd útján jártál, azért az õ poharát adom kezedbe.

32 Így szól az Úr Isten: Nénéd poharát megiszod, mely mély és széles; leszen nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok fér bele.

33 Részegséggel és bánattal megtelsz; pusztaság és elpusztulás pohara a te nénéd, Samaria pohara!

34 Meg kell innod azt s fenékig hajtanod; és cserepein rágódni fogsz, emlõidet megszaggatod azokon, mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten.

35 Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy elfelejtkeztél én rólam s hátad mögé vetettél engemet, te is hordozd fajtalanságodat és paráznaságaidat.

36 És monda az Úr nékem: Embernek fia! avagy nem ítéled-é Oholát és Oholibát? Hirdesd nékik útálatosságaikat.

37 Mert házasságot törtek, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala nékem, tûzben nékik áldozák azok eledeléül.

38 Sõt ezt is cselekedték velem: megfertézteték az én szent helyemet azon a napon, és szombatimat megszentségteleníték.

39 És mikor megölték fiaikat az õ bálványaiknak, bemenének az én szenthelyembe azon a napon, hogy megszentségtelenítsék, és ímé, így cselekedtek az én házamban.

40 Sõt elküldöttek messzünnen jövõ emberekhez, kikhez követség küldetett, és ímé eljövének, a kiknek kedvéért megmosódál, kendõzéd szemeidet, és fölékesítéd magad ékességgel;

41 És ültél pompás kerevetre, s terített asztal vala az elõtt, és az én füstölõ szeremet és olajomat arra tevéd;

42 És lõn ott örvendezõ sokaságnak zaja. És [küldöttek] az emberek sokaságából való férfiakhoz, hozatának ivótársakat a pusztából; és ezek adának karpereczeket az õ kezeikre és ékes koronát fejökre.

43 És mondék: Még az elaggott is házasságot tör? most már paráznaságod fog paráználkodni, és úgy lõn.

44 És bemenének hozzá, mint a hogy a parázna asszonyhoz bemennek; így mentek be Oholához és Oholibához, e fajtalan asszonyokhoz.

45 És igaz férfiak, ezek ítélik meg õket a házasságtörõk, és vérontók ítéletével, mert házasságtörõk és vér van kezeiken.

46 Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak rájok gyülekezetet, és adják õket bántalmazásra és ragadományra.

47 És kövezze meg õket a gyülekezet, és vagdalják össze õket fegyvereikkel; fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat tûzzel égessék meg.

48 És megszüntetem a fajtalanságot a földrõl, és tanul minden asszony, és nem cselekesznek a ti fajtalanságotok szerint.

49 És reátok vetik fajtalanságotokat, s bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8904

Apocalypse Explained 433, 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 146


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 213, 1165, 1186, 1368, 2466, 2588, 3105, ...

Apocalypse Revealed 134, 137, 166, 216, 298, 434, 436, ...

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of Life 79

True Christian Religion 314, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 240, 315, 355, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

3 Mózes 20:2

4 Mózes 14:33, 34

5 Mózes 13:12

2 Királyok 9:30, 15:29, 17:19, 21:4, 6, 13, 16, 23:10, 24:13

2 Krónika 21:11

Zsoltárok 75:9

Példabeszédek 30:9

Ézsaiás 39:6, 57:7, 9

Jeremiás 2:7, 18, 19, 34, 3:6, 7, 8, 11, 6:8, 22, 23, 13:25, 17:3, 22:14, 32:29, 52:9, 11

Jeremiás sir 1:8, 2:15, 16, 4:14

Ezékiel 5:11, 13, 6:13, 16:1, 15, 16, 40, 20:4, 7, 8, 26, 31, 21:24, 22:4, 8, 12, 14, 15, 26, 23:3, 8, 19, 24:7, 21, 27:22

Hóseás 2:7, 5:13, 13:6

Mikeás 3:8

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

húga
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Samaria
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Jeruzsálem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

kék
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

kívánatos
Generally, when the Bible describes something as "pleasant" or "desirable," it is talking about true ideas and concepts, things of the intellect. A good example...

Teljes
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

szamarak
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

lovak
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

pogányok
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

után
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vér
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

asztal
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

gyülekezet
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Bible

 

Ezékiel 6:13

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

13 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az õ oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 129


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2722, 2831, 4503, 4552, 6435

Apocalypse Revealed 336, 392


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 391

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1 Királyok 14:23

Ézsaiás 57:5, 7

Jeremiás 13:27

Ezékiel 20:28, 23:41

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

között
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

zöld
The color green is almost exclusively used in connection with plants in the Bible (the exceptions include two stomach-turning references to moldy plagues in Leviticus),...

fa
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2722

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2722. That 'he planted a grove in Beersheba' means doctrine from this with the cognitions composing it and the nature of it is clear from the meaning of 'a grove' and from the meaning of 'Beersheba'. As regards 'groves', holy worship in the Ancient Church was offered on mountains and in groves. It was offered on mountains because 'mountains meant the celestial things of worship, and in groves because 'groves' meant the spiritual things of it. As long as that Church - the Ancient Church - retained its simplicity their worship on mountains and in groves was holy, the reason being that celestial things, which are those of love and charity, were represented by places that were high and lofty, such as mountains and hills, while spiritual things, which derive from celestial, were represented by places with fruits and foliage such as gardens and groves. But after representatives and meaningful signs began to be made idolatrous because people worshipped external things without internal, that holy worship became profane; and they were therefore forbidden to hold worship on mountains and in groves.

[2] The fact that the Ancients held holy worship on mountains becomes clear from what is said about Abram in Chapter 12,

He removed from there to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent, Bethel being towards the sea and Ai towards the east. 1 And there he built an altar and called on the name of Jehovah. Genesis 12:8 (1449-1455).

It is also clear from the meaning of 'a mountain' as the celestial entity of love, 795, 796, 1430. The fact that people also held worship in groves is clear from what is said in the present verse, 'Abraham planted a grove in Beersheba, and there he called on the name of [Jehovah,] the God of Eternity', and also from the meaning of 'a garden' as intelligence, 100, 108, 1588, and of 'trees' as perceptions, 103, 2163. The fact that worship on mountains and in groves was forbidden is clear from the following: In Moses,

You shall not plant for yourself a grove of any kind of tree beside the altar of Jehovah your God which you shall make for yourself. And you shall not erect for yourself a pillar, which Jehovah your God hates. Deuteronomy 16:21-22.

In the same author,

The altars of the nations you shall destroy; you shall break down their pillars and cut down their groves. Exodus 34:13.

They were also commanded to burn the groves of the nations with fire, Deuteronomy 12:3.

(Odkazy: Arcana Coelestia 795-796, 1449)


[3] Now because the Jews and Israelites, among whom the representative ritual observances of the Ancient Church were introduced, were steeped solely in external things and were at heart nothing but idolaters, and because they were people who neither had nor wished to have knowledge of anything internal or of the life after death, and who did not know that the Messiah's kingdom was a heavenly kingdom, therefore whenever they were in freedom they held profane worship on mountains and hills, and also in groves and forests. They also made for themselves high places to serve instead of mountains and hills, and carved images of a grove instead of groves, as becomes clear from many places in the Word, as in the Book of Judges,

The children of Israel served the baals and the groves. Judges 3:7.

In the Book of Kings,

Israel made groves, provoking Jehovah to anger. 1 Kings 14:15.

And elsewhere in the same book,

Judah built for themselves high places and pillars and groves on every high hill, and under every leafy tree. 1 Kings 14:23.

Elsewhere in the Books of Kings,

Israel built for themselves high places in every city. And they set up pillars and groves on every high hill and under every leafy tree. 2 Kings 17:9-10.

And elsewhere in the same book,

Manasseh king of Judah erected altars to Baal and made a grove, as Ahab king of Israel had done. And the carved image of a grove that he had made he placed in the house of God. 2 Kings 21:3, 7,

From this it is evident that they also made for themselves carved images of a grove. The fact that king Josiah destroyed these images is mentioned in the same book,

Josiah made them bring out of the temple of Jehovah all the vessels made for Baal and for the grove, and for the sun and moon, and for all the host of heaven; and he burned them outside Jerusalem, and the booths which the women had woven [in the house of Jehovah] for the grove. He also cut down the groves which Solomon had made, as well as the grove in Bethel which Jeroboam had made. 2 Kings 23:4-5, 7, 14-15.

The fact that King Hezekiah as well demolished such things is also stated in the same book,

Hezekiah king of Judah removed the high places, and broke the pillars, and cut down the grove, and broke to pieces the bronze serpent which Moses had made. 2 Kings 18:4.

(Odkazy: 2 Kings 23:4, 23:6-7, 23:13-15)


[4] The bronze serpent, it is clear, was holy in the time of Moses, but when that which was external came to be worshipped, that bronze serpent became profane and was therefore smashed to pieces, for the same reason that worship on mountains and in groves was forbidden. These matters are made clearer still in the Prophets: In Isaiah,

You who inflame yourselves among the gods under every leafy tree, who slay the children in the rivers, under projections of the rocks. Even in the rivers you have poured out a drink offering. you have brought a gift. On a high and lofty mountain you have set your habitation and presented yourself there to offer sacrifice. Isaiah 57:5-7.

In the same prophet,

On that day a man will look to his Maker and his eyes will regard the Holy One of Israel. And he will not look to the altars, the work of his hands, and will not see what his fingers have made, both the groves and the solar pillars. Isaiah 17:7-8.

In Micah,

I will cut down your carved images and your pillars from the midst of you, and you will bow down no more to the work of your hands. And I will root out your groves from the midst of you and destroy your cities. Micah 5:13-14.

In Ezekiel,

That the slain may be in the midst of their idols, around their altars at every lofty hill, on all the mountain tops, and under every leafy tree, and under every entangled oak, the place where they offered an odour of rest to all their idols. Ezekiel 6:13.

[5] From all this it is now evident where idolatrous worship originated, namely in the worship of the objects themselves that were representative and carried a spiritual meaning. The most ancient people, who lived before the Flood, saw in every single thing - in mountains, hills, plains, and valleys, in gardens, groves, forests, rivers, and waters, in fields and crops, in trees of every kind, also in living creatures of every kind, and in the heavenly bodies giving light - something that was a representative and a meaningful sign of the Lord's kingdom. But they never let their eyes, still less their minds, linger over such objects; for them these objects served instead as the means for thinking about the celestial and spiritual things that exist in the Lord's kingdom. Indeed so much was this the case with those objects that there was nothing at all in the whole natural world that failed to serve those people as means. It is indeed true that in itself every single thing in the natural order is representative; but at the present day this is an arcanum and scarcely believed by anyone. But after that which is celestial, which is essentially love to the Lord, had perished with man, the human race existed no longer in that state, that is, in the state of seeing from worldly objects the celestial and spiritual things of the Lord's kingdom.

[6] Nevertheless the Ancients after the Flood knew from traditions, and from collections made by certain people, that worldly objects had such meanings; and because these had such meanings they also regarded them as holy. From this arose the representative worship of the Ancient Church, which Church, being spiritual, did not enjoy any perception, only the knowledge, that a thing was so; for that Church, compared with the Most Ancient Church, dwelt in obscurity, 2715. It did not however worship external things but by means of external things people called to mind those which were internal. Consequently when they turned to those representatives and meaningful signs they entered the holiness of worship. They were able to turn to them because they were moved by spiritual love, that is, by charity, which they made the essential of worship, and as a consequence holiness from the Lord was able to flow into their worship. But when the state of the human race had become so changed and perverted that people departed from the good of charity, and thus did not believe any longer in the existence of a heavenly kingdom or in life after death, but supposed - as is also supposed at the present day - that their condition was no different from that of animals (apart from the fact that they as human beings could think), holy representative worship was turned into idolatrous worship and external things came to be worshipped. This was why worship among many gentiles at that time, and even among Jews and Israelites, was not representative, but a worship of the representatives and meaningful signs, that is, of external things devoid of internal.

[7] As regards 'groves' in particular, these had, among the ancients, varying meanings, such meanings depending in fact on the kinds of trees that the groves had in them. Groves where there were olives meant the celestial things of worship, groves where there were vines the spiritual things of worship, but groves where there were figs, cedars, firs, poplars, oaks, meant various things that were of a celestial and spiritual kind. Here however simply 'a grove' or plantation of trees is mentioned and by it was meant ideas belonging to the rational that were allied to doctrine and its cognitions; for trees in general mean perceptions, 103, 2163, but when they have reference to the spiritual Church they mean cognitions, the reason being that the member of the spiritual Church has no other perceptions than those acquired through cognitions drawn from doctrine or from the Word. For such cognitions become part of his faith, and so of his conscience, from which he has perception.

-----
Footnotes:

1. literally, Bethel from the sea (an idiom for from the west) and Ai from the east

-----

(Odkazy: Genesis 21:33)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2831, 2972, 3104, 3652, 3708, 4013, 4288, 4447, 4552, 4581, 4715, 6078, 6502, 6829, 6872, 7553, 7584, 7647, 7690, 8327, 8658, 8904, 9011, 9156, 9212, 9420, 9936, 10137, 10438, 10644

The White Horse 17

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 265


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 239, 324, 391, 420

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: