Bible

 

Dániel 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Nabukodonozor király csináltata egy arany [álló]képet, magassága hatvan sing, szélessége hat sing; felállíttatá azt a Dura mezején, Babilon tartományában.

2 És Nabukodonozor király egybegyûjteté a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevõket és a tartományok minden igazgatóját, hogy jõjjenek az [álló]képnek felavatására, a melyet Nabukodonozor király állíttatott vala.

3 Akkor egybegyûlének a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevõk és a tartományok minden igazgatója az [álló]kép felavatására, a melyet Nabukodonozor király állíttatott, és megállának az [álló]kép elõtt, a melyet Nabukodonozor állíttatott.

4 És a hírnök hangosan kiálta: Meghagyatik néktek, oh népek, nemzetek és nyelvek!

5 Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljatok le, és imádjátok az arany [álló]képet, a melyet Nabukodonozor király állíttatott.

6 Akárki pedig, a ki nem borul le és nem imádja, tüstént bevettetik az égõ, tüzes kemenczébe.

7 Azért mihelyt hallák mind a népek a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát: leborulának, mind a népek, nemzetségek és nyelvek, [és] imádák az arany [álló]képet, a melyet Nabukodonozor király állíttatott.

8 Elmenének azért ebben az idõben káldeabeli férfiak, és vádat emelének a zsidók ellen;

9 Szólának pedig és mondák Nabukodonozor királynak: Király! örökké élj!

10 Te, oh király! parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát: boruljon le, és imádja az arany [álló]képet;

11 A ki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égõ, tüzes kemenczébe.

12 Vannak zsidó férfiak, a kiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó: ezek a férfiak nem becsülnek téged, oh király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany [álló]képet, a melyet felállíttattál, nem imádják.

13 Akkor Nabukodonozor [nagy] haraggal és felgerjedéssel meghagyá, hogy hozzák elõ Sidrákot, Misákot és Abednégót; erre elhozák a férfiakat a király elé.

14 Szóla Nabukodonozor, és monda nékik: Sidrák, Misák és Abednégó! Szántszándékból nem tisztelitek-é az én istenemet és nem imádjátok-é az arany [álló]képet, a melyet felállíttattam?

15 Ha tehát készek vagytok: mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az [álló]képet, a melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égõ, tüzes kemenczébe; és kicsoda az az Isten, a ki kiszabadítson titeket az én kezeimbõl?

16 Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked.

17 Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égõ, tüzes kemenczébõl, és a te kezedbõl is, oh király, kiszabadít minket.

18 De ha nem [tenné is,] legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany [álló]képet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.

19 Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az õ orczájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednégó ellen; [azért] szóla, és meghagyá, hogy fûtsék be a kemenczét hétszerte inkább, mint szokták vala befûteni.

20 És meghagyá a legerõsebb férfiaknak az õ seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, [és] vessék õket az égõ, tüzes kemenczébe.

21 Erre ezek a férfiak alsó ruhástul, köntösöstül, palástostul és [egyéb] öltönyöstül megkötöztettek, és az égõ, tüzes kemenczébe vettettek.

22 A miatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt és a kemencze rendkivül izzó vala: azokat a férfiakat, a kik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölé a tûznek lángja.

23 Az a három férfiú pedig: Sidrák, Misák és Abednégó, az égõ, tüzes kemenczébe esék megkötözve.

24 Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkele, szóla és monda az õ tanácsosainak: Nem három férfiút veténk-é a tûz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: Bizonyára, oh király!

25 Felele, és monda: Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tûz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé.

26 Nabukodonozor ekkor az égõ, tüzes kemencze szájához járula, és szóla és monda: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jõjjetek ide! Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tûz közepébõl.

27 És egybegyûlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai, nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tûznek semmi hatalma nem lett az õ testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az õ alsó ruháik meg nem változtak, és a tûz szaga sem járta át õket.

28 Szóla Nabukodonozor, és monda: Áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, a ki küldötte az õ angyalát és kiszabadította az õ szolgáit, a kik õ benne bíztak; és a király parancsolatát megszegték és [veszedelemre] adták az õ testöket és nem szolgáltak és nem imádtak más istent az õ Istenökön kivül.

29 Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, a mely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombbá tétessék: mert nincs más Isten, a ki így megszabadíthasson.

30 Akkor a király nagy [tisztesség]re emelé Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. [ (Daniel 3:31) Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelveknek, a kik az egész földön lakoznak, [mondá:] Békességetek bõséges legyen! ] [ (Daniel 3:32) A jeleket és csudákat, a melyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendõ dolognak tartom megjelenteni. ] [ (Daniel 3:33) Mely nagyok az õ jelei és mely hatalmasak az õ csudái! az õ országa örökkévaló ország és az õ uralkodása nemzedékrõl nemzedékre [száll.] ]

  

   Studovat vnitřní smysl

The Fiery Furnace      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

The third chapter of Daniel follows the same pattern as the first two: Nebuchadnezzar begins by making threats against those who do not bow to his every whim, and ends with his humbly admitting the Lord's power.

The similarities between the dramatic vision of the statue in chapter two and actually building an image in chapter three are not, however, mere repetition. Close attention to the detail in this chapter will show how in its pursuit of domination the selfish side of human nature continues to try to dominate, even though we might consciously submit to the Lord.

This third chapter opens with a huge image created by Nebuchadnezzar. The actual dimensions are important, not because of their physical impact, but because of the spiritual concepts they contain. Similarly, the impossibility of it being made from gold should not interfere with the spiritual exposition of the verse. The literal sense of the story is important only as a means of bringing out the spiritual sense.

This entire image was made of gold. But like the head of the statue in the previous chapter, this is not the gold representing love to the Lord, but self love. Every good correspondence also has an opposite sense.

The statue is described as sixty cubits tall, and six cubits wide. The recurring number "six" takes meaning from its contrast to the number immediately following. "Seven" is a state of fullness and completeness—the Lord rested on the seventh day of creation, clean animals entered the ark in sevens, we should forgive others "up to seventy times seven." As seven contains this sense of completeness, six represents a state of incompleteness.

"Six" is often used to describe the process of regeneration, especially in the creation series, and in the Ten Commandments. In the six days of creation, people are tempted and in a state of conflict, which must be overcome for the person to regenerate (AC 8494, 8539:2, 8888). The conflict illustrated in this chapter is between our sense of selfishness and our emerging conscience.

The number sixty is the fullness of this conflict, as sixty is a six multiplied by ten. If six represents the conflicts of temptation, ten represents completeness (AC 3107, 4638, 8468, 9416), or fullness of that conflict.

Ideally, the states of goodness, truth and their mutual expression should be equal. The shape representing a regenerate person would be a perfect cube, as described by "the Holy City coming down from God out of heaven" (Revelation 21:2).

But Nebuchadnezzar's image vastly different from this ideal: it was tall and narrow — ten times taller than it was wide, and no depth is described. It comes across as one dimensional, disproportionate, its most compelling feature the gold from which it is made.

As in the second chapter, Nebuchadnezzar calls together his advisers: before, it was astrologers and wise men. In this chapter he calls together the governors of his kingdom: the satraps, administrators and so on. When the Word speaks of governors, it speaks of our loves, because we are ruled and governed by loves. The list here gives a hierarchy of loves from the top, or ruling loves, down to the lesser affections we have.
We are shown our state when that ruling love is Nebuchadnezzar: he dominates the scene, his word is law. He controls a vast empire and has absolute control over life and death. Thus Nebuchadnezzar can summon his governors and order them around with the same ease with which he called together the wise men and demanded the impossible from them.

At the sound of music, his whole empire was to fall down and worship the gold image erected by the king. Music is used as a means of summoning the rulers of the land because if those men represent our various loves and affections, so music speaks to our loves.

If Nebuchadnezzar represents our selfishness and love of control, the Chaldeans come into the picture as a confirmation of this selfishness. The essence of profanation—evil pretending to be good—is the misuse of goodness and truth for one's own ends. Any state of genuine good or truth resisting this misuse would come into conflict with it.

Thus the Chaldeans with great enthusiasm name Shadrach, Meshach and Abed-Nego who do not serve the king nor worship his golden image. By using their Babylonian names, they are refusing to recognize truth as coming from the Word. This is the very heart of profanation: to know something is from the Word, even to acknowledge it as such, and yet to deny it—just as those Chaldeans must have known that the three men were Jews, and that their Babylonian names were not truly their own. It is the ultimate denial of their identity, just as profanation is the ultimate denial of the Lord.

Nebuchadnezzar's life is first of military conquest and the expansion of his empire. This conquest comes with the dominion of religious things. Thus it was not out of character for him to command worship. As the love of self progresses, it demands greater and greater things, until it demands to be treated as the Lord Himself (AR 717).

"The evil of the love of self is not, as is generally thought, that external elation which is called pride, but it is hatred against the neighbor, and thence a burning desire for revenge, and delight in cruelty. These are the interiors of the love of self. Its exteriors are contempt for others in comparison with self, and an aversion to those who are in spiritual good, and this sometimes with manifest elation or pride, and sometimes without it. For one who holds the neighbor in such hatred, inwardly loves no one but himself and those whom he regards as making one with himself, thus he loves them in himself, and himself in them for the sole end of self" (AC 4750:5).

Each person in this world is capable of giving freedom to these feelings, and if we do, soon we find ourselves doing what Nebuchadnezzar did: demanding that people see the world through our own personal spectacles, and roundly damning them to hell if they do not.


As we saw earlier, Daniel represents the conscience developing in opposition to our selfish states. Conscience is the activity of truth leading and guiding our minds towards a life in harmony with the Lord's. The conscience, however, must be made up of individual truths, truths applicable to different parts of our lives. We have a set of truths to govern marriage, work ethic, social interaction, and so on.

These individual truths are Daniel's Hebrew companions. Each time we have seen them, they have stood on their belief in God, but each time at Daniel's leadership. This time they stand alone, willing to confront the imperial wrath and face death for their belief.

The consequences were, of course, dire. Nebuchadnezzar flew into a rage, demanding that the young men be cast into a fiery furnace, heated to seven times its normal heat. The young men were prepared to accept this punishment rather than retract their belief in the Lord.

Nebuchadnezzar tried to scare the three men by heating the furnace to hotter than normal, which well describes the actions of evil spirits in temptation who,

"act against the affections of truth that make the conscience: as soon as they perceive anything of conscience, of whatever kind, then from the falsities and failings in the man they form to themselves an affection; and by means of this they cast a shade over the light of truth, and so pervert it; or they induce anxiety and torture him" (AC 1820:4).

The time the young men spend in the furnace represents a state of temptation, which occurs for the sake of regeneration (AE 439). Most simply defined, temptation is a battle between two sides within us, where the natural, or selfish side is subdued. Up until then, selfishness is seen as simply being a part of us, the way we are (AC 1820). In temptation, this self-image is changed, and we learn to see ourselves in the light of heaven (AE 439).

The power of the evil spirits is greatly illusory. Just as Nebuchadnezzar fell back after resistance, so the spirits also withdraw when we resist them. The greatest temptation we face is believing the Lord is unable to help us in our times of great need. If we cling to the believe that He can and does give help, then facing our inner selfishness becomes less difficult. The image the men were commanded to worship was, after all, an immobile object of gold, disproportionate and one-dimensional. Our selfishness is like that: seemingly monolithic, and yet devoid of any real life. Its attractions fade when seen in the light of heaven. Spiritual resistance is not so difficult, and the results give strength:

"Victories are attended with the result that the malignant genii and spirits afterward dare not do anything; for their life consists in their being able to destroy, and when they perceive that a man is of such a character that he can resist then at the first onset they flee away, as they are wont to do when they draw near to the first entrance to heaven, for they are at once seized with horror and terror, and hurl themselves backward" AC 1820.

Nebuchadnezzar is brought to awareness and appreciation of the power of the Lord, this time, with his own senses. There is a power in his acquiescence after witnessing the four men in the fiery furnace that is far more dramatic than his incredulity after Daniel foretold the dream in chapter two. This time he actually saw the power of the furnace, so strong that those who cast the three men in were killed by its heat, yet he saw the three men walk out unscathed. This proved the power of God to him more than anything before.

We see something of this process in the final verses of Chapter three, where Nebuchadnezzar praises the Lord, showing a new humility impossible for him before. As a result, the affection of truth begins to rule in place of the former selfish loves. Thus we see Shadrach, Meshach and Abed-Nego promoted in the province of Babylon, presumably in place of the Babylonian satraps, administrators, governors, counselors, treasurers, judges, magistrates and all the officials of the province who responded to Nebuchadnezzar's call to worship the gold image.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326

The Last Judgement 54

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 174


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Apocalypse Revealed 717

True Christian Religion 754


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1029

Scriptural Confirmations 4, 37

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 20:3, 5

2 Királyok 18:35

Eszter 3:5

Jób 5:19

Zsoltárok 22:5, 34:8, 37:39, 66:12, 115:4

Ézsaiás 43:2

Jeremiás 29:22

Dániel 2:4, 5, 49, 6:13, 14, 21, 23, 28

Máté 10:18, 28

Apostolok 4:19, 5:33, 12:11

Zsidókhoz 11:34

2 Péter 2:9

Jelenések 12:11, 13:15

Významy biblických slov

Nabukodonozor
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

hat
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

hatvan
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

kép
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

örökké
It is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. Time is an aspect of physical reality that no...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

minket
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Worship of the Heart
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Faith Conversations
Daniel stood up for his beliefs while captive in Babylon. Can you be true to your beliefs when talking to others about your faith?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Fiery Furnace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Fiery Furnace Diorama
Use an oatmeal box and clay figures to make a diorama of the fiery furnace. 
Project | Ages 7 - 10

 Fiery Furnace Song Act It Out
Listen to a song and act out the story of Shadrach, Meshach and Abegnego in the fiery furnace.
Activity | Ages 3 - 7

 Fiery Furnace Wax Resist Picture
Draw the four men in the furnace with crayons or oil pastels, then use fire-colored watercolor paint to make the flames around them.
Project | All Ages

 Four in the Fiery Furnace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Four Men in the Fiery Furnace
Make finger puppets and a shoebox stage to retell the story
Project | Ages 7 - 9

 Nebuchadnezzar, the Golden Statue, and the Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Quotes: Worship of the Heart
Teaching Support | Ages over 15

 Shadrach, Meshach, and Abednego
Open the doors of the furnace to see the three men inside. Then hold the picture up to the light to see the fourth man—the angel sent from the Lord.
Project | Ages 3 - 6

 Shadrach, Meshach and Abed-Nego
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Shadrach, Meshach, and Abed-Nego
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Shadrach, Meshach and Abed-Nego in the Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Angel in the Fiery Furnace
Use tissue paper and the included cutouts to make a picture of Shadrach, Meshach and Abednego with an angel in the fiery furnace to hang in a window.
Project | Ages 3 - 7

 The Fiery Furnace
Coloring Page | All Ages

 The Fiery Furnace
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Fiery Furnace
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Fiery Furnace
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Fiery Furnace
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Fiery Furnace (3-5 years)
Use crayons to make a picture of the four men in the furnace, then use fire-colored watercolor paint to make the flames around them. 
Project | Ages 4 - 6

 The Fiery Furnace (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Fiery Furnace (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Fiery Furnace Jar
Make the fiery furnace with Shadrach, Meshach and Abednego in a small jar where the angel is revealed when you add an electric tea candle.
Project | Ages 7 - 10

 The Fiery Furnace (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Walking in the Furnace
Reflect on times when feelings of anger or hatred threatened you, and think about who might be willing to “walk with you in the furnace” and help protect you?
Activity | Ages 11 - 18

 What the King Saw
As you draw the flames with orange and red crayons, you will reveal the four men in the fiery furnace
Project | Ages 9 - 12

Komentář

 

The Fiery Furnace

     

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

The third chapter of Daniel follows the same pattern as the first two: Nebuchadnezzar begins by making threats against those who do not bow to his every whim, and ends with his humbly admitting the Lord's power.

The similarities between the dramatic vision of the statue in chapter two and actually building an image in chapter three are not, however, mere repetition. Close attention to the detail in this chapter will show how in its pursuit of domination the selfish side of human nature continues to try to dominate, even though we might consciously submit to the Lord.

This third chapter opens with a huge image created by Nebuchadnezzar. The actual dimensions are important, not because of their physical impact, but because of the spiritual concepts they contain. Similarly, the impossibility of it being made from gold should not interfere with the spiritual exposition of the verse. The literal sense of the story is important only as a means of bringing out the spiritual sense.

This entire image was made of gold. But like the head of the statue in the previous chapter, this is not the gold representing love to the Lord, but self love. Every good correspondence also has an opposite sense.

The statue is described as sixty cubits tall, and six cubits wide. The recurring number "six" takes meaning from its contrast to the number immediately following. "Seven" is a state of fullness and completeness—the Lord rested on the seventh day of creation, clean animals entered the ark in sevens, we should forgive others "up to seventy times seven." As seven contains this sense of completeness, six represents a state of incompleteness.

"Six" is often used to describe the process of regeneration, especially in the creation series, and in the Ten Commandments. In the six days of creation, people are tempted and in a state of conflict, which must be overcome for the person to regenerate (AC 8494, 8539:2, 8888). The conflict illustrated in this chapter is between our sense of selfishness and our emerging conscience.

The number sixty is the fullness of this conflict, as sixty is a six multiplied by ten. If six represents the conflicts of temptation, ten represents completeness (AC 3107, 4638, 8468, 9416), or fullness of that conflict.

Ideally, the states of goodness, truth and their mutual expression should be equal. The shape representing a regenerate person would be a perfect cube, as described by "the Holy City coming down from God out of heaven" (Revelation 21:2).

But Nebuchadnezzar's image vastly different from this ideal: it was tall and narrow — ten times taller than it was wide, and no depth is described. It comes across as one dimensional, disproportionate, its most compelling feature the gold from which it is made.

As in the second chapter, Nebuchadnezzar calls together his advisers: before, it was astrologers and wise men. In this chapter he calls together the governors of his kingdom: the satraps, administrators and so on. When the Word speaks of governors, it speaks of our loves, because we are ruled and governed by loves. The list here gives a hierarchy of loves from the top, or ruling loves, down to the lesser affections we have.
We are shown our state when that ruling love is Nebuchadnezzar: he dominates the scene, his word is law. He controls a vast empire and has absolute control over life and death. Thus Nebuchadnezzar can summon his governors and order them around with the same ease with which he called together the wise men and demanded the impossible from them.

At the sound of music, his whole empire was to fall down and worship the gold image erected by the king. Music is used as a means of summoning the rulers of the land because if those men represent our various loves and affections, so music speaks to our loves.

If Nebuchadnezzar represents our selfishness and love of control, the Chaldeans come into the picture as a confirmation of this selfishness. The essence of profanation—evil pretending to be good—is the misuse of goodness and truth for one's own ends. Any state of genuine good or truth resisting this misuse would come into conflict with it.

Thus the Chaldeans with great enthusiasm name Shadrach, Meshach and Abed-Nego who do not serve the king nor worship his golden image. By using their Babylonian names, they are refusing to recognize truth as coming from the Word. This is the very heart of profanation: to know something is from the Word, even to acknowledge it as such, and yet to deny it—just as those Chaldeans must have known that the three men were Jews, and that their Babylonian names were not truly their own. It is the ultimate denial of their identity, just as profanation is the ultimate denial of the Lord.

Nebuchadnezzar's life is first of military conquest and the expansion of his empire. This conquest comes with the dominion of religious things. Thus it was not out of character for him to command worship. As the love of self progresses, it demands greater and greater things, until it demands to be treated as the Lord Himself (AR 717).

"The evil of the love of self is not, as is generally thought, that external elation which is called pride, but it is hatred against the neighbor, and thence a burning desire for revenge, and delight in cruelty. These are the interiors of the love of self. Its exteriors are contempt for others in comparison with self, and an aversion to those who are in spiritual good, and this sometimes with manifest elation or pride, and sometimes without it. For one who holds the neighbor in such hatred, inwardly loves no one but himself and those whom he regards as making one with himself, thus he loves them in himself, and himself in them for the sole end of self" (AC 4750:5).

Each person in this world is capable of giving freedom to these feelings, and if we do, soon we find ourselves doing what Nebuchadnezzar did: demanding that people see the world through our own personal spectacles, and roundly damning them to hell if they do not.


As we saw earlier, Daniel represents the conscience developing in opposition to our selfish states. Conscience is the activity of truth leading and guiding our minds towards a life in harmony with the Lord's. The conscience, however, must be made up of individual truths, truths applicable to different parts of our lives. We have a set of truths to govern marriage, work ethic, social interaction, and so on.

These individual truths are Daniel's Hebrew companions. Each time we have seen them, they have stood on their belief in God, but each time at Daniel's leadership. This time they stand alone, willing to confront the imperial wrath and face death for their belief.

The consequences were, of course, dire. Nebuchadnezzar flew into a rage, demanding that the young men be cast into a fiery furnace, heated to seven times its normal heat. The young men were prepared to accept this punishment rather than retract their belief in the Lord.

Nebuchadnezzar tried to scare the three men by heating the furnace to hotter than normal, which well describes the actions of evil spirits in temptation who,

"act against the affections of truth that make the conscience: as soon as they perceive anything of conscience, of whatever kind, then from the falsities and failings in the man they form to themselves an affection; and by means of this they cast a shade over the light of truth, and so pervert it; or they induce anxiety and torture him" (AC 1820:4).

The time the young men spend in the furnace represents a state of temptation, which occurs for the sake of regeneration (AE 439). Most simply defined, temptation is a battle between two sides within us, where the natural, or selfish side is subdued. Up until then, selfishness is seen as simply being a part of us, the way we are (AC 1820). In temptation, this self-image is changed, and we learn to see ourselves in the light of heaven (AE 439).

The power of the evil spirits is greatly illusory. Just as Nebuchadnezzar fell back after resistance, so the spirits also withdraw when we resist them. The greatest temptation we face is believing the Lord is unable to help us in our times of great need. If we cling to the believe that He can and does give help, then facing our inner selfishness becomes less difficult. The image the men were commanded to worship was, after all, an immobile object of gold, disproportionate and one-dimensional. Our selfishness is like that: seemingly monolithic, and yet devoid of any real life. Its attractions fade when seen in the light of heaven. Spiritual resistance is not so difficult, and the results give strength:

"Victories are attended with the result that the malignant genii and spirits afterward dare not do anything; for their life consists in their being able to destroy, and when they perceive that a man is of such a character that he can resist then at the first onset they flee away, as they are wont to do when they draw near to the first entrance to heaven, for they are at once seized with horror and terror, and hurl themselves backward" AC 1820.

Nebuchadnezzar is brought to awareness and appreciation of the power of the Lord, this time, with his own senses. There is a power in his acquiescence after witnessing the four men in the fiery furnace that is far more dramatic than his incredulity after Daniel foretold the dream in chapter two. This time he actually saw the power of the furnace, so strong that those who cast the three men in were killed by its heat, yet he saw the three men walk out unscathed. This proved the power of God to him more than anything before.

We see something of this process in the final verses of Chapter three, where Nebuchadnezzar praises the Lord, showing a new humility impossible for him before. As a result, the affection of truth begins to rule in place of the former selfish loves. Thus we see Shadrach, Meshach and Abed-Nego promoted in the province of Babylon, presumably in place of the Babylonian satraps, administrators, governors, counselors, treasurers, judges, magistrates and all the officials of the province who responded to Nebuchadnezzar's call to worship the gold image.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 1820

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

1820. 'By what shall I know that I shall inherit it?' means temptation directed against the Lord's love which wished to be made quite certain of the outcome. This becomes clear from the feeling of doubt which the words express. Anyone who is undergoing temptation experiences doubt as regards the end in view. That end is the love against which evil spirits and evil genii fight and in so doing place the end in doubt. And the greater his love is, the more they place it in doubt. Unless the end in view which a person loves is placed in doubt, and even in despair, there would be no temptation. A feeling of certainty about the outcome precedes, and is part of, victory.

[2] Since few people know what temptations really are, let a brief explanation of them be given here. Evil spirits never contend against any other things than those which a person loves, and the more intensely he loves them the more fiercely do those spirits contend. Evil genii are the ones that contend against the things of affection for what is good, and evil spirits are the ones that do so against the affection for what is true. As soon as they detect even the smallest thing that a person loves or get a scent, so to speak, of what is delightful and precious to him, they attack it instantly and try to destroy it, and so the whole person, since his life consists in his loves. Nothing ever gives them greater delight than to destroy a person; nor would they leave off but would continue even for ever, if the Lord did not drive them away. Those who are ill-disposed and deceitful worm their way into those very loves by flattering them, and in this way they bring a person in among themselves. And once they have so brought him in, they very soon try to destroy his loves and so to slay that person, which they do in a thousand unimaginable ways.

[3] Nor are the attacks which they make solely those in which they reason against goods and truths - the making of such attacks being nothing to them, for if they were defeated a thousand times over they would carry on with them because their supply of reasonings against goods and truths can never be exhausted. Rather, in their attacks, they pervert goods and truths, setting these ablaze with a certain kind of evil desire and of persuasion, so that the person himself does not know any other than that similar desire and persuasion reign within him. At the same time they infuse those goods and truths with delight which they seize from the delight which that person has in some other thing. In these ways they infect and infest him most deceitfully, doing it all so skillfully by leading him from the one thing to another that if the Lord did not come to his aid, that person would never know other than that it was indeed so.

[4] They act in similar ways against the affections for truth that constitute conscience. As soon as they become aware of anything, whatever the nature of it, that is a constituent part of that conscience, they mould an affection out of the falsities and weaknesses that exist with that person, and by means of that affection they dim the light of truth and so pervert it, or else they cause him anxiety and torment. In addition to this they keep his thought firmly fixed on one single thing; and they fill that thought with delusions, at the same time secretly incorporating evil desires within those delusions. Besides this they use countless other devices which cannot possibly be described so as to be understood. These are a few of the ways - and only very general ones - by which they are able to get at a person's conscience, which above all else they take the greatest delight in destroying.

[5] These few, indeed very few, observations show the nature of temptations - in general that the nature of a person's temptations is as the nature of his loves. They also show the nature of the Lord's temptations, that these were the most dreadful of all, for as is the intensity of the love so is the dreadfulness of the temptations. The Lord's love - a most ardent love - was the salvation of the whole human race; it was therefore a total affection for good and affection for truth in the highest degree. Against these all the hells contended, employing the most malicious forms of guile and venom, but the Lord nevertheless conquered them all by His own power. Victories have this effect, that after they have been won, wicked genii and spirits do not dare to attempt anything; for their life consists in their being able to destroy, but when they perceive that a person is able to withstand them, they flee even when they are making their first assault, as they usually do when they draw near to merely the threshold of heaven. They are straightaway gripped with horror and dread and hurl themselves back in retreat.

(Odkazy: Genesis 15:8)

  
/ 10837  
  
   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 2776, 2777, 2819, 3063, 3381, 3927, 4287, 4307, 6373, 8131, 8273, 9528, 9715

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 139, 197, 201, 278, 302


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 701


   Studijní pomůcky

Videa ze Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


How Evil Spirits Attack Us - News From Heaven

The text is from Swedenborg's Secrets of Heaven, number 1820.3-5.


How to Detect Evil Spirits - News From Heaven

The text is from Swedenborg's Secrets of Heaven, number 1820.1-2.


The Lies Evil Spirits Tell Us - Swedenborg and Life

Negativity, hatred, isolation, and confusion. How do these psychological spiders creep into our minds and spin webs of deceit?

Arcana Coelestia # 1820 >> 20:40, 26:10, 32:25, 54:52

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: