Bible

 

Dániel 1

Hungarian: Karoli         

Studovat vnitřní smysl

Další →

1 Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt.

2 És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az õ istenének házába, és az edényeket bevivé az õ istenének kincsesházába.

3 És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s elõkelõ származású ifjakat,

4 A kikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem a kik ábrázatra nézve szépek, minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és a kik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére.

5 És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételbõl és a borból, melybõl õ iszik vala, hogy így nevelje õket három esztendeig, és azután álljanak a király elõtt.

6 Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás.

7 És az udvarmesterek fejedelme neveket ada nékik; tudniillik elnevezé Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednegónak.

8 De Dániel eltökélé az õ szívében, hogy nem fertõzteti meg magát a király ételével és a borral, a melybõl az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertõztetnie.

9 És az Isten kegyelemre és irgalomra [méltóvá] tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme elõtt;

10 És mondá az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: Félek én az én uramtól, a királytól, a ki megrendelte a ti ételeteket és italotokat; minek lássa, hogy a ti orczátok hitványabb amaz ifjakénál, a kik egykorúak veletek? és így bûnbe kevernétek az én fejemet a királynál.

11 És mondá Dániel a felügyelõnek, a kire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást:

12 Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk.

13 Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, a kik a király ételével élnek, és a szerint cselekedjél majd a te szolgáiddal.

14 És engede nékik ebben a dologban, és próbát tõn velük tíz napig.

15 És tíz nap mulva szebbnek látszék az õ ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala.

16 Elvevé azért a felügyelõ az õ ételöket és az õ italokul rendelt bort, és ad vala nékik zöldségféléket.

17 És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcseséget; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz [is.]

18 Miután pedig elmúlt az idõ, a mikorra meghagyta vala a király, hogy [eléje] vigyék õket, bevivé õket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé.

19 És szóla velök a király, és mindnyájok között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király elõtt.

20 És minden bölcs és értelmes dologban, a mely felõl a király tõlök tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találá õket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, a kik egész országában valának.

21 És [ott] vala Dániel a Cyrus király elsõ esztendejéig.

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Daniel Refuses the King's Food      

By Rev. Dr. Andrew T. Dibb

In the book of Daniel, there are lots of memorable stories in the literal text, and there are memorable spiritual stories going on in the internal sense, too.

The first chapter is centered on a story in Daniel's life - a sort of anecdote - in which he and his friends, now captives in Babylon, refuse the food that is being offered to them from the King's table.

Before that anecdote begins, though, there's some background: the Kingdom of Judah has been conquered by the Babylonian Empire. Many Judeans have been taken captive, and brought to Babylon.

The chapter begins with the phrase "in the third year." Even a cursory study of the Word shows that many sequences begin by setting a time in which the action takes place. Time in the Word always indicates a spiritual state (AC 4901). When the Word mentions blocks of time, days, weeks, months, years, they indicate states people pass through. Each term indicates a different state. To differentiate further between them, numbers are often attached to define the state. In the phrase, "in the third year," the number "three" contains the idea of fullness, an end, and a new beginning, and contains within it the added dimensions of a judgment on the past.

So the story begins with the end of one state, and the beginning of the next. The finishing state, represented by the king of Judah, Jehoiakim, gives way to a second state: Nebuchadnezzar king of Babylon. The story of Jehoiakim, during whose reign Daniel was captured, describes the final throes of a deteriorating spiritual condition.

In the third year of his reign, Jehoiakim stopped paying tribute to Babylon. Nebuchadnezzar did not immediately invade Judah, preferring to give other conquered states, Syria, Moab, and Ammon, the task of harassing Jehoiakim with the intention of reducing him to submission. When this did not work, he attacked, forcibly reducing the city to submission. During Jehoiakim's revolt, Nebuchadnezzar took hostages to Babylon, including Daniel.

'Nebuchadnezzar, king of Babylon, represented the Babylonian falsification of the Word, and destruction of all truth therein (AR 47:4 ).

At the end of the first verse, Nebuchadnezzar comes to Jerusalem and besieges it. This contains two elements: the first is Jerusalem; the second is his treatment of the city. Jerusalem was the center of worship in Judah, although by the time of Jehoiakim, the temple was desecrated. Secondly, in ancient times, the siege of a city did not necessarily mean its destruction, and at the time Daniel was taken captive, the city was not destroyed. But a siege was a long and disastrous event, weakening the fiber of the city. The siege perfectly illustrates the situation of spiritual things of the church with a person, represented by Jerusalem, when they are weakened by false thoughts and selfishness, depicted first by Jehoiakim and then by Nebuchadnezzar. Selfishness, attracted by a love of falsity, given a free hand by a lack of interest in the Word, besieges the mind until the bonds of consciousness are relaxed and selfishness wins.

This sets the natural and spiritual environments in which the story takes place. The historical Daniel lived in Babylon; he worked for kings, administering their kingdom. Spiritual meanings transcend this external, though they correspond perfectly to the details of the literal story.

Nebuchadnezzar's transfer of the vessels from the house of God to the house of his own god underscores and illustrates the meaning of the "third year" in the first verse. "The third year" signals the end of one stage and the start of the next. The desecration of the temple dramatically demonstrates this, for the temple, which should have been the center of Judah's worship, should have been protected at all costs. In reality, the temple was already desecrated by the sins of Jehoiakim, which were so bad they tipped the scales of Divine justice against Judah. With Nebuchadnezzar besieging the city, and the relinquishing of these vessels, the state of Judah's integrity came to an end — her most holy vessels were carried into captivity, and an entirely new chapter of Judah's history began.

This second verse refocuses the emphasis from the action of Nebuchadnezzar to the Lord: while the first verse states that Nebuchadnezzar besieged Jerusalem, the second shows the hand of the Lord in this. The clear indication is that Nebuchadnezzar did not conquer Judah from his own power, but "the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand."

In Hebrew, the word for "Lord" is "Adonai," the Latin is "Dominus." While the Writings have no entry for the word "Adonai," the term "Dominus" is frequently used. The name "Lord" describes the Divine good — the Lord's love operating in peoples' lives (AC 2921). The book, Divine Love and Wisdom, poetically describes the quality of this love as "consisting in this, that its own should be another's; to feel the joy of another as joy in oneself, that is loving" (DLW 47). The Word shows the Lord's love in many places: from love, He took on the human form and saved the human race; from love, He brought both heaven and hell into order; and from love, He revealed Himself by means of the Word. Love is the very being of the Lord; it is the root and source of each of His actions through the ages. The words "the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands," shows that this was from the Lord's love.

The Lord did not deliver Jehoiakim into Nebuchadnezzar's hand as punishment, but to illustrate how He brings goodness from an evil situation. If He did not do this on a daily basis, the whole foundation of human our regeneration would be undermined. Once Jehoiakim, representing the lusts for falsity, is submerged by the love of self, which is Nebuchadnezzar, people's spiritual lives would be over unless the Lord had a way of arresting the slide into hell and spiritually rehabilitating us.

The vessels held captive in the temple of the Babylonian god is a depiction of people, as they grow older, turning away from the things they learned in youth, and embracing things that appeal to their selfish will; they forget the spiritual things they learned as children. Selfishness destroys the taste for the truth, and with that destruction, people gradually lose the power to resist the allure of selfishness. This is what happened when Nebuchadnezzar besieged Jerusalem: the selfishness inherent in every person finally overruns the concepts of the truth already weakened by a lack of will to think and act according to the truth — represented by Jehoiakim. Selfishness carries off the vessels of the temple; it subverts the things that should introduce people to worshiping the Lord for another cause: the service of self.

After setting the scene in the first two verses of the book, we come to the central character of the story: Daniel himself. His introduction into the story fills the major segment of the first chapter. Verses three to five are transitional swinging away from Nebuchadnezzar the warrior king, to Daniel, the hero of the rest of the book. At this point, the focus is still on Nebuchadnezzar as an administrator. His power over Daniel appears in these verses, and indicates the power of the falsities (Nebuchadnezzar) arising from selfishness (king of Babylon), over the human conscience and commitment to truth, represented by Daniel. At this point in the story, Daniel is a helpless young man at the mercy of the king.

In the spiritual text, Daniel is the presence of the Lord within people, even in their pre-regenerative state when truth is captured and dominated by selfishness and twisted thinking. The Lord is central to the entire theme, both literally and spiritually: the Divine Love is ceaselessly in human lives, continually striving to turn people away from selfishness towards good. It is a great teaching of the Heavenly Doctrines that the Lord never breaks a people's state, but rather bends them within the bounds of human freedom and response. Historically, He placed Daniel in Babylon to show how He keeps the human conscience alive to judge actions, point out errors, and finally to lead people into His kingdom.

Enter Ashpenaz. The position "master of the eunuchs" makes Ashpenaz a high ranking court official. He is entrusted with the important task of training Jewish captives for future use in the Babylonian empire. In this capacity, he represents a common human situation: some people have the ability to appear to be good, nice, kind, and honest, while bent on fulfilling some hidden, and often selfish, agenda. But the Lord uses these visible qualities of good to lead people into true goodness. In many cases, regeneration is more of a change in a people's motives than a change in actions.

Only certain boys were suitable for the kind of training Nebuchadnezzar had in mind: the young men could have no blemish, they must be good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand. Each of these criteria describes aspects of the truths the Lord cultivates in people in order to combat selfishness.

These boys were fed from the royal table. The concepts of "eating" and "drinking" in the Word describe the absorption of goodness and truth into people's lives. When people eat food and drink wine, these become a part of them, assimilated into the body. A similar thing happens with goodness and truth on the spiritual level. The process of learning or experiencing something good or true is very similar to the way people eat food and drink: the meal enters the stomach where it is digested and becomes a part of the person's spiritual life.

Babylon, a symbol of extreme selfishness, is diametrically opposite to the Lord Himself. Nebuchadnezzar, king of Babylon, who represents the falsification of the Word from that selfishness, is the opposite of the Lord's truth given in the Word. The food he offered the boys would, on a spiritual level, undermine everything they stood for. Only innocence, defined as a willingness to follow the Lord by living according to His truth, can lead people from the clutches of selfishness; yet it is the very nature of selfishness to undermine that innocence and pervert truths. This is what is described by Nebuchadnezzar's apparently kind act of giving the boys food from his own table. This becomes clear in his motives: "three years of training for them, so that at the end of that time they might serve the king." This three-year period was to produce servants. The subversion of truth is never a quick process – people go through years of torment from hell before they totally surrender to it. Yet if they have no innocence, if the food of thought has always centered on selfishness and falsity, the time will come when the person's resistance breaks down completely, and that person will serve our spiritual Nebuchadnezzar, king of Babylon.

So Daniel appealed to Ashpenaz for permission to avoid eating the king's delicacies. In the literal sense, this took courage. Ashpenaz had a great deal of authority and Daniel was a mere captive. This courage is needed for spiritual change. When external actions are in the grip of false thoughts and rationalizations from selfishness, altruism is easily quelled. It takes courage to change motivation and to act from truth rather than falsity, especially when this change of motivation requires very little external behavioral change. Yet it must be done, and so Daniel made the request.

Every effort to come into order is blessed by the Lord. Daniel worked up the courage to ask, and God brought Him into favor and good will. The name for the Lord used here, "God," shows the presence of the Divine truth. This makes sense because Daniel represents truth affecting people's natural lives. This is from the Divine truth presented in the Word. Without Divine truth, people have no understanding of truth, and remain in falsity and selfishness forever.

When Daniel made his request, Ashpenaz was afraid that Daniel would not prosper as the other boys, and he, Ashpenaz, would be blamed. This is the essential nature of merely external good: when behavior is good without any sort of spiritual rudder to guide it, people find themselves led as easily by falsity as by truth. People guided by nonspiritual natural good allow themselves to be easily persuaded by evil, for evil spirits are in their element or their life's delight when they can get into another's desires; once they have entered, they allure that person into every kind of evil (AC 5032:3).

Ashpenaz faced a situation: one of his promising boys was rejecting the king's food and might soon look worse than the other boys. This means that truth, which challenges selfishness, begins to lose its appeal. Yet the challenge must be borne out to its conclusion. If people give in so quickly to selfish desires, their spiritual life would be over quickly. The solution is to look for another alternative, another place where the truth can gain a toehold in our minds.

Daniel appeals to the "steward." There are times when external behavior, good as it may seem, is too closely related to selfish will to respond to an appeal from truth. Sometimes the route of truth through the minds needs to begin at the outer, and often subordinate, elements of our lives – the steward.

To some degree, all people go through this process: before regeneration, we are motivated by selfishness, yet learn truth, and eventually learn to think from truth and develop an affection for it. This is how the Lord develops a toehold in the selfish nature of the unregenerate person. Eventually, adopting the affirmative principle and allowing truth to influence our actions, we find ourselves changing for the better: the stranglehold of selfishness on every facet of our lives begins to slip, and the slow process of liberation begins. But this truth is still in its early stages. In the first states of regeneration, the deeper levels of our mind are still under the control of selfishness and the falsities from it. Nebuchadnezzar is still on his throne, king of the most powerful empire in the world.

Daniel's experiment had been successful, and the final verses of this first chapter extol the wisdom of the four young men. Truth developed and cultivated in our lives appeals to our inner sense of selfishness – a selfish person can take pride in intelligence and wisdom. It is a wonderful thing to be thought good and wise. These are virtues a person can use for selfish ends.

But, as future chapters will show, the beginnings of a conscience spells the end of a life of selfishness. It may take a long time, just as Daniel lived and labored in Babylon for many years, but ultimately the conscience will be victorious, and selfishness banished.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 172


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1183, 1709, 2606, 5223, 10325

Apocalypse Revealed 101


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 675

Justification 0

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


  Komentář (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 10:10, 11:2, 39:21, 41:12, 45, 46

5 Mózes 28:41

1 Királyok 3:12

2 Királyok 20:18, 23:36, 24:1, 17

2 Krónika 26:5, 36:5, 7

Ezsdrás 1:1, 2

Eszter 2:9

Példabeszédek 22:29

Ézsaiás 11:11, 39:6, 7

Jeremiás 25:1

Ezékiel 4:13

Dániel 1:4, 19, 2:17, 19, 4:5, 6, 5:2, 12, 13, 6:14, 10:1

Hóseás 9:3

Zakariás 5:11

Word/Phrase Explanations

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Isten
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

fiai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

káldeusok
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

három
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

tíz
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

nap
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ad
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

négy
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Cyrus
Cyrus (Isa. 44:28), signifies the Lord, as to his divine human principle.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Daniel's Captivity - Level A
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Daniel's Captivity - Level B
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel's Captivity - Level C
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a take-home card about applying the lesson to the student's life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

Komentář

 

Today      

← Předchozí   Další →

The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a historical sense, these expressions have respect to the time when Moses lived, but in an internal sense, 'this day' and 'today' signify the perpetuity and eternity of a state. 'Day' denotes state, and likewise 'today,' which is the current time. Anything related to time in the world is eternal in heaven, and to represent this, 'today' or 'to this day' is added. Although, in the historical sense, this appears as if the expressions only have a literal meaning, just like it says in other parts of the Word, such as Joshua 4:9, 6:25, 7:20, Judges 1:21, 26, etc. 'Today' means something perpetual and eternal, which is seen in Psalms 2:7, 119:89-91, Jeremiah 1:5, 10, 18, Deuteronomy 29:9-14, Numbers 28:3, 23, Daniel 8:13, 11:31, 12:11, Exodus 16:4, 19, 20, 23, John 6:31, 32, 49, 50, 58, Matthew 6:11, and Luke 11:3.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2838, Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, 47:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5223

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5223. 'And he sent and called all the magi of Egypt, and its wise men means in consulting factual knowledge, interior as well as exterior. This is clear from the meaning of 'the magi' in the good sense as interior factual knowledge, dealt with below, and from the meaning of 'wise men' as exterior factual knowledge, also dealt with below. The reason 'the magi and wise men of Egypt' means factual knowledge is that Egypt had been one of the kingdoms where the representative Ancient Church existed, 1278, 2385. But in Egypt the facts known to that Church were the particular objects of care and attention, being knowledge about correspondences, representatives, and meaningful signs. For that knowledge was used to explain what had been written in the books of the Church, and to explain the things that were done in their sacred worship, 4749, 4964, 4966. This was how it came about that 'Egypt' meant factual knowledge in general, 1164, 1165, 1186, 1462, as did 'Pharaoh' its king too. The leading people among them who were well-versed in and imparted that knowledge were called magi and wise men. The magi were those well-versed in mystical knowledge, the wise men those well-versed in non-mystical, so that the facts known to the magi were interior ones, while those known to the wise men were exterior. This explains why such factual knowledge is meant in the Word by those two kinds of men. But after they began to misuse the Church's interior factual knowledge and to turn it into magic, Egypt', and likewise 'the magi of Egypt and its wise men', began to mean factual knowledge that led to perversions.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, 1238)


[2] The magi in those times had a knowledge of the kinds of things that belong to the spiritual world, and in their teaching about these they employed the correspondences and the representatives known to the Church. For this reason many of those magi also communicated with spirits and learned the arts of illusion which they used to perform miracles that involved magic. But those who were called the wise men had no interest in anything like this. Instead they provided the answers to hard questions and taught about the causes lying behind natural things. It was primarily in arts such as these that the wisdom of those times consisted, and the ability to practise them was called wisdom. This becomes clear from what is recorded about Solomon in the first Book of Kings,

Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the sons of the east, and all the wisdom of the Egyptians, so much so that he was wiser than all people - than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol. He spoke three thousand proverbs, and his songs were one thousand and five. In addition he spoke about trees, from the cedars which are in Lebanon even to the hyssop which comes out of the wall. He also spoke about beasts, and about birds, and about creeping things, and about fish. Therefore they came from all peoples to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth who had heard about his wisdom. 1 Kings 4:30-34.

Also there is what is recorded about the queen of Sheba in the same book,

She came to test him with hard questions; and Solomon gave her an explanation for every matter she mentioned. 1 There was not a matter 2 hidden from the king for which he could not give her an explanation. 1 Kings 10:1 and following verses.

(Odkazy: 1 Kings 4:30, 10:1-3, 10:3)


[3] From this one may see what was described in those times as wisdom and who exactly those people were who were called wise men, not only in Egypt but also elsewhere - in Syria, Arabia, and Babel. But in the internal sense 'the wisdom of Egypt' means nothing else than knowledge about natural things, while 'that of the magi' means knowledge about spiritual realities, so that exterior factual knowledge is meant by 'the wise men', and interior factual knowledge by 'the magi', 'Egypt' meaning knowledge in general, 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966.

Egypt and its wise men had no other meaning in Isaiah,

The princes of Zoan are foolish, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh has become brutish. How does one say to Pharaoh, I am a son of the wise, a son of the kings of old? Where are your wise men now? Isaiah 19:11-12.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165)


[4] The fact that the term 'magi' was applied to those who had a knowledge of spiritual realities, and who also for that reason received revelations, is clear from the magi who came from the east to Jerusalem, asking where the King of the Jews was to be born and saying that they had seen His star in the east and had come to worship Him, Matthew 2:1-2. The same is also clear from Daniel, who is called the chief of the magi in Daniel 4:9. And in another place,

The queen said to King Belshazzar, There is a man in your kingdom in whom is the spirit of the holy gods. And in the days of your father, light and intelligence and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. Therefore King Nebuchadnezzar your father set him up as chief of the magi, diviners, Chaldeans, and determiners. Daniel 5:11.

And in yet another place,

Among them all none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah; for when they were to stand before the king, every matter of wisdom [and] understanding which the king asked of them exceeded ten times [that of] all the magi, the diviners who were in his kingdom. Daniel 1:19-20.

[5] It is well known that in the contrary sense 'magi' 3 is used to mean those who pervert spiritual realities and thereby practise magic, like those mentioned in Exodus 7:9-12; 8:7, 19; 9:11. For magic is nothing else than a perversion, being the perverted use of those kinds of things that constitute true order in the spiritual world, a perverted use that gives rise to magic. But at the present day such magic is called natural, for the reason that no recognition exists any longer of anything above or beyond the natural order. People refuse to accept the existence of anything spiritual unless one means by this an interior dimension of what is natural.

-----
Footnotes:

1. literally, all her words

2. literally, word

3. The same Latin noun magus describes a wise man or philosopher in a good sense, but a magician in a bad sense.

-----

(Odkazy: Exodus 7:11-12, 7:11, 7:22, 8:17, 8:18-19; Genesis 41:8)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 5225, 7337

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: