Bible

 

Bereshit 12

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך׃

2 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה׃

3 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃

4 וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן׃

5 ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען׃

6 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ׃

7 וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו׃

8 ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה׃

9 ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה׃

10 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ׃

11 ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את׃

12 והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃

13 אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃

14 ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד׃

15 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה׃

16 ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים׃

17 וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם׃

18 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא׃

19 למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך׃

20 ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו׃

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Shrnutí kapitoly

Exploring the Meaning of Genesis 12      

By Steve David

The Inner Meaning of Genesis 12

In Genesis 11, we met Abram for the first time, as his genealogy was traced down through the generations from Noah. Abram represents the beginning of a new spiritual state of humankind - a new church that would record preserve important external truths. Those external truths contained internal ones - true ideas about God the way people should live.

These external truths were encoded in stories, first preserved in oral traditions then in written scriptures in the time of Moses. In the current , Abram, goes, as commanded by God, the land of Canaan. In doing this, he effectively starts the Hebrew church (from Eber, Abraham's forebear).

All the geographic places in the land of Canaan its environs had been given spiritual significations by the people of the Most Ancient Church. In the new Word that would be written there, these places would be mentioned by name would signify spiritual ideas.

When Abraham is driven by famine in the land seek refuge in Egypt, it symbolizes a state of initial instruction for this new church. That early instruction is of an external type. Egypt, in the Word, represents scientific knowledge - the natural sciences - which teach the natural level in people.

There are two levels of "story" nested in the symbolism of the literal text. One is the spiritual story of humankind. Another, higher one, is the story of the inner spiritual process that would take place in the life of Jesus Christ. Both stories are traced out in Swedenborg's exegesis of the Word.

Here's an excerpt from his capstone work, True Christian Religion:

The Word has two senses hidden in its literal sense; these are called the spiritual the celestial senses. In the spiritual sense the contents of the Word refer chiefly the church in the celestial sense chiefly the Lord. Again in the spiritual sense its contents refer Divine truth in the celestial sense Divine good. (True Christian Religion 248)

A detailed description of the inner meaning of this chapter begins in Arcana Coelestia 1401.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 482, 1401, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 413, 414


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 440, 796, 921, 1025, 1403, 1461, 1475, ...

Apocalypse Revealed 503


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 654, 750

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:
Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 3:13, 4:26, 6:2, 8:20, 11:27, 31, 13:1, 4, 5, 7, 15, 17, 18, 15:7, 18, 16:1, 17:1, 4, 8, 20, 18:1, 18, 20:1, 2, 9, 11, 14, 17, 21:33, 22:18, 24:1, 7, 16, 35, 62, 26:1, 3, 4, ...

Shemot 6:4, 17:15, 23:22, 24:4, 32:10

BaMidbar 24:9, 26:53

Devarim 1:8, 11:30

Yehoshua 1:6, 7:2, 8:30, 22:10, 24:3

Shoftim 2:2, 6:24

Ruth 1:1

Shmuel A 7:17, 25:3

Shmuel B 3:24, 7:9, 11:2, 24:25

Melachim A 1:4, 18:32

Dvrei Yamim B 20:7, 11

Ezra 3:2

Tehilim 105:11, 14

Mishlei 29:25

Yishevah 51:2

Yeremiyah 3:18

Hosea 6:9

Zechariyah 8:13

Acts of the Apostles 7:3, 4, 5

Galatians 3:8, 16

Hebrews 7:6, 11:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham Leaves for the Promised Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Lord’s State at Birth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

Bereshit 28:19

Hebrew: Modern     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

19 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה׃

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3722


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1453, 3657, 3729, 3730, 4560, 6229, 9954, ...

Apocalypse Revealed 779


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 375

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 12:8, 35:1, 7, 48:3

Yehoshua 16:2, 18:13

Shoftim 20:26

Shmuel A 7:16

Melachim A 12:29

Melachim B 2:2

Dvrei Yamim B 13:19

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Angels on Jacob's Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ascending and Descending
If we look to the Lord's Word as our guide, we can picture ourselves climbing a wonderful ladder, connecting us to the Lord's heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 Blessings: Jacob's Ladder
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Conjunction by the Word
Worship Talk | Ages 7 - 14

 How the Word Enlightens
The Lord wants to help everyone see spiritual things more clearly but the quality and extent of an individual’s enlightenment depends on his or her own spiritual development. Enlightenment is affected by the questions we ask the Lord and the reasons we are seeking answers.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Jacob and His Dream
Color the background scene with the ladder. Color and cut out the figures of the angels and Jacob sleeping, then attach them to the scene. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob Dreams of a Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob's Dream
Jacob had a wonderful dream. He saw a tall, tall ladder, or perhaps rather a wide and magnificent staircase reaching all the way from earth to heaven.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Color the pictures of the Lord and Jacob. Then make a ladder using craft sticks and toothpicks.
Project | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Jacob’s Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jacob’s Dream
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level A
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a collage of Jacob's Ladder, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream - Level B
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a pocket stone or necklace to remind you that the Lord is always with you, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level C
Complete lesson with activity choices: flight or fight attitude jar, look closer at the ladder of life, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Ladder
Article | Ages 15 - 17

 Jacob’s Ladder
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Ladder Collage
Color the ladder and the picture of Jacob. Make your own pictures of angels. Cut these out and assemble to make a collage picturing Jacob's dream. 
Project | Ages 4 - 10

 Jacob's Ladder Mural
Have children make pictures of angels of various sizes (because angels near the top of the ladder would appear smaller), then arrange on poster board (or a bulletin board) with a ladder, Jacob, and the Lord to make the mural. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob's Ladder (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Jacob's Pillow
Use a small stone as "pillow" and then use it to make this project.
Project | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Quotes: Jacob's Ladder
Teaching Support | Ages over 15

 Stairway to Heaven
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Surely the Lord Is in this Place
One of the common experiences of life is waking up to something we did not realize before. This is what happened to Jacob after his dream of the ladder reaching from earth to heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 The Stairway to Heaven
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Stairway to Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: