Bible

 

Daniyel 5

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 בלשאצר מלכא עבד לחם רב לרברבנוהי אלף ולקבל אלפא חמרא שתה׃

2 בלשאצר אמר בטעם חמרא להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר אבוהי מן־היכלא די בירושלם וישתון בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

3 באדין היתיו מאני דהבא די הנפקו מן־היכלא די־בית אלהא די בירושלם ואשתיו בהון מלכא ורברבנוהי שגלתה ולחנתה׃

4 אשתיו חמרא ושבחו לאלהי דהבא וכספא נחשא פרזלא אעא ואבנא׃

5 בה־שעתה [כ= נפקו] [ק= נפקה] אצבען די יד־אנש וכתבן לקבל נברשתא על־גירא די־כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידה די כתבה׃

6 אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃

7 קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא [כ= כשדיא] [ק= כשדאי] וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל־אנש די־יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש [כ= והמונכא] [ק= והמניכא*] די־דהבא על־צוארה ותלתי במלכותא ישלט׃ ס

8 אדין [כ= עללין] [ק= עלין] כל חכימי מלכא ולא־כהלין כתבא למקרא [כ= ופשרא] [ק= ופשרה] להודעה למלכא׃

9 אדין מלכא בלשאצר שגיא מתבהל וזיוהי שנין עלוהי ורברבנוהי משתבשין׃

10 מלכתא לקבל מלי מלכא ורברבנוהי לבית משתיא [כ= עללת] [ק= עלת] ענת מלכתא ואמרת מלכא לעלמין חיי אל־יבהלוך רעיונך וזיויך אל־ישתנו׃

11 איתי גבר במלכותך די רוח אלהין קדישין בה וביומי אבוך נהירו ושכלתנו וחכמה כחכמת־אלהין השתכחת בה ומלכא נבכדנצר אבוך רב חרטמין אשפין כשדאין גזרינ* הקימה אבוך מלכא׃

12 כל־קבל די רוח יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די־מלכא שם־שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה׃ ף

13 באדין דניאל העל קדם מלכא ענה מלכא ואמר לדניאל [כ= אנתה] [ק= אנת]־הוא דניאל די־מן־בני גלותא די יהוד די היתי מלכא אבי מן־יהוד׃

14 ושמעת [כ= עליך] [ק= עלך] די רוח אלהין בך ונהירו ושכלתנו וחכמה יתירה השתכחת בך׃

15 וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די־כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא־כהלין פשר־מלתא להחויה׃

16 ואנה שמעת [כ= עליך] [ק= עלך] די־[כ= תוכל] [ק= תיכול*] פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן [כ= תוכל] [ק= תכול] כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש [כ= והמונכא] [ק= והמניכא*] די־דהבא על־צוארך ותלתא במלכותא תשלט׃ ף

17 באדין ענה דניאל ואמר קדם מלכא מתנתך לך להוין ונבזביתך לאחרן הב ברם כתבא אקרא למלכא ופשרא אהודענה׃

18 [כ= אנתה] [ק= אנת] מלכא אלהא [כ= עליא] [ק= עלאה] מלכותא ורבותא ויקרא והדרה יהב לנבכדנצר אבוך׃

19 ומן־רבותא די יהב־לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו [כ= זאעין] [ק= זיעין] ודחלין מן־קדמוהי די־הוה צבא הוא קטל ודי־הוה צבא הוה מחא ודי־הוה צבא הוה מרים ודי־הוה צבא הוה משפיל׃

20 וכדי רם לבבה ורוחה תקפת להזדה הנחת מן־כרסא מלכותה ויקרה העדיו מנה׃

21 ומן־בני אנשא טריד ולבבה עם־חיותא [כ= שוי] [ק= שויו] ועם־ערדיא מדורה עשבא כתורין יטעמונה ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די־ידע די־שליט אלהא [כ= עליא] [ק= עלאה*] במלכות אנשא ולמן־די יצבה יהקים [כ= עליה] [ק= עלה]׃

22 [כ= ואנתה] [ק= ואנת] ברה בלשאצר לא השפלת לבבך כל־קבל די כל־דנה ידעת׃

23 ועל מרא־שמיא התרוממת ולמאניא די־ביתה היתיו [כ= קדמיך] [ק= קדמך] [כ= ואנתה] [ק= ואנת] [כ= ורברבניך] [ק= ורברבנך] שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא־ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא־חזין ולא־שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די־נשמתך בידה וכל־ארחתך לה לא הדרת׃

24 באדין מן־קדמוהי שליח פסא די־ידא וכתבא דנה רשים׃

25 ודנה כתבא די רשים מנא מנא תקל ופרסין׃

26 דנה פשר־מלתא מנא מנה־אלהא מלכותך והשלמה׃

27 תקל תקילתה במאזניא והשתכחת חסיר׃

28 פרס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס׃

29 באדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונא [כ= והמונכא] [ק= והמניכא] די־דהבא על־צוארה והכרזו עלוהי די־להוא שליט תלתא במלכותא׃

30 בה בליליא קטיל בלאשצר מלכא [כ= כשדיא] [ק= כשדאה]׃ ף

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl

The Feast of Belshazzar      

By Rev. Dr. Andrew T. Dibb

Belshazzar's Feast, by Rembrandt, showing the handwriting on the wall

This chapter begins with Belshazzar's feast for his friends. Belshazzar is presented in this chapter as the son of Nebuchadnezzar, king of Babylon. His name tells us something about him, for Belshazzar in the original Chaldean language means 'Bel Protect the King.' 'Bel' was a Babylonian god, so this name is about the relationship of the kingly, or ruling loves in a person, and the love of selfishness and dominion from that described by the god of the Babylonians.

Belshazzar has a similar spiritual relationship to Nebuchadnezzar as the Lord Jesus Christ had to the Father. In the case of the Lord, His human set forth the Divine, making it present for all people to see. In the case of Belshazzar, he set forth the love of selfishness, Nebuchadnezzar, for all the world to see. Belshazzar represents the external manifestation of the deepest feelings of selfishness, translated first into thoughts, then actions.

The story of Daniel is about the power of truth changing us from being self-centered to being regenerated. Each person has a Nebuchadnezzar side, and also a Daniel side. In previous chapters, we see Daniel's impact on Nebuchadnezzar. So truth impacts our lives. When we begin the process of change, we follow the order given in chapters two, three, four, and five. Truth is first an intellectual idea which, in time, affects our will. To change, we must be willing to undergo the temptations described in chapter four, but for this to happen, we need to judge our behavior. This is the feast, where actions are judged and those incompatible with conscience are cast out.

Belshazzar commanded the vessels brought so that the guests could drink from them. To drink wine from them means drawing teachings from the Word that one needs to live properly (Apocalypse Explained 376). Before our minds are clear of selfishness, we may go to the Word for guidance. But we are not looking to be lead to the good of life, but to support the selfishness within. This is not unusual with people first introduced to the truths of the Word: as they learn, they may find that the teachings seem to support some of their attitudes, rather than undermine faults. We can see this in Belshazzar's use of the vessels: he did not treat them with respect, but profaned them. Sharing the vessels with his lords, his wives, and concubines shows the various thoughts and affections still tied to selfishness which guided him.

As the king and his guests drank from the holy vessels, they showed their true allegiance: they worshiped gods of gold, silver, brass, iron, wood, and stone, compounding their profanation. Profanation is when the sacred and profane are brought together. One cannot believe the Word is holy, and mock it at the same time. No one can serve two masters (Matthew 6:24).

For a complete explanation of the different materials of the profane idols, see the explanation of the statue from Nebuchadnezzar's dream in Daniel 2. The differences between the two rests in materials of the legs and feet, but in the internal sense, these differences disappear.

Amid this debauchery, a vision took place: the fingers of a man's hand appeared on the wall and wrote words in an unknown language. Belshazzar's fear reflects our own when it suddenly dawns on us that the activities of our life are in conflict with the very things we hold to be true. The conflict between good and evil within us is brought down to the level of our daily lives. The effect can be frightening: it is the realization of our shortcomings. Yet often, before the issues become clear, we feel a sense of unease, a feeling of dissatisfaction at the way our lives are going.

This vague feeling is Belshazzar's inability to read the words written upon the wall. They frightened him, but he did not know what they meant. Like us, he turned to the familiar, comforting voices which usually explained the unknown to him: the astrologers, the soothsayers, and the Chaldeans. These 'wise men' represent the thought patterns we have when our lives are disturbed: we look inwards to our usual justifications. Thus we blame others for our state of mind, or credit it to misfortune, without ever really going to the source of what is bothering us.

Belshazzar promised his soothsayers three distinct things:

"Whoever reads this writing, and tells me its interpretation, shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck; and he shall be the third ruler in the kingdom."

The angels of the celestial heaven wear crimson clothes (Divine Love and Wisdom 380, True Christian Religion 686) as an expression of their love to the Lord. Clothing signifies knowledge (Heaven and Hell 179, Arcana Coelestia 1073, 2576, 5319, 9212, 9216, 9952, 10536) so 'clothing of purple' represents knowledges about love to the Lord. But because Belshazzar is selfishness, the knowledge he offered represents re-establishing selfish love as the ruling principle in our minds. In addition to the purple garments, he offered chains of gold. As we have seen before, gold represents goodness from the Lord. But in this case, the 'goodness' originates in selfishness. The final promise is power. The characteristic of the love of self is the lust for power. Nebuchadnezzar extended his natural kingdom across the earth, as selfishness extends its power throughout our lives.

Unsurprisingly, the 'wise men' could not read the writing on the wall. When we are unhappy because of our selfishness, no thoughts from selfishness will set us straight. If we know that what we are doing is wrong, and yet make excuses for our behavior, we will find little or no comfort in these justifications—they are a part of the problem.

So the queen suggested to Belshazzar that he call Daniel. To convince him of Daniel's worth, she uses terms that describe the quality of a conscience formed from the truths of the Word. 'The Spirit of the Holy God' is the truth from the Lord (Apocalypse Explained 183), where conscience is formed. Divine truth in the mind brings spiritual light (True Christian Religion 40) giving first understanding, and then wisdom. Conscience draws its being from the Divine truths from the Lord. The Babylonian 'wise men' all represent the various thoughts of a selfish mind. As the conscience is formed, it begins to take precedence over these thoughts, until it rules. So a person regenerating intellectually thinks from truth, but may still act from selfishness.

The queen's pleas made an impact on Belshazzar, and Daniel was brought before him. The king offered Daniel the same gifts he offered his wise men and astrologers. Daniel, of course, could not accept these, in much the same way, years before, he had been unable to accept food from Nebuchadnezzar's table. To accept the garments of purple, chains of gold, and a position of power in the kingdom was meaningless to Daniel. He was already, after all, in a position of power. Conscience does not need to be bribed: it stands firm and alone in our minds.

Daniel began his interpretation of the Writing on the Wall with a brief history of Nebuchadnezzar, as a summary of the progression of selfishness. He began with the fact that Nebuchadnezzar received his kingdom of from God. In chapter 1, we are told that 'the Lord gave Jehoiakim into his hand.' This implies that not only was the Lord responsible for the siege of Jerusalem, but for all of Nebuchadnezzar's other victories. This verse reinforces that concept: Nebuchadnezzar's success was because of the Lord.

Daniel voiced the words of judgment eloquently: Belshazzar had not humbled his heart, he had lifted himself up against the Lord of heaven. He used the vessels of the Lord's temple to worship gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone, yet he does not know that the Lord holds his life in His hand.

These well-spoken words of judgment are as much an indictment on us as they were on Belshazzar. Often we know the truths of the Word, we wrestle with them in our minds, we allow them to direct our feelings, and yet we do nothing about them. Spiritual procrastination is one of life's greatest dangers. As long as we put off spiritual progress, and wallow in the comfort of selfishness, as long as we hang onto old prejudices and attitudes, and habitual thinking, we are using the Lord's Word as a way of worshiping false idols. What needs to change in us are our loves, our attitudes. As these change, our external behavior must be brought into alignment with them.

Having chastised Belshazzar, Daniel began to explain the writing on the wall. He began by stressing that the fingers that wrote 'were sent by Him,' meaning the 'Most High God' who gave Nebuchadnezzar his kingdom, majesty and glory. While Nebuchadnezzar had humbled himself before the Lord, Belshazzar had not. In the historical sense, it was important for Daniel to stress the relationship between what happened to Nebuchadnezzar and what would happen to Belshazzar.

The judgment, from the power of the Lord, lay in the words written on the wall: 'mene, mene, tekel, upharsin.' Four words in an unknown language that could only be interpreted by Daniel. Thus we see how our conscience, drawn as it is from the teachings of the Word, is the root of our resistance to evil.

Daniel begins by explaining 'mene' saying: 'God has numbered your kingdom and found it wanting.' To number means to know the quality of something. This is why Nebuchadnezzar besieged Jerusalem 'in the third year of the reign of Jehoiakim,' and dreamed of the great statue 'in the second year' of his own reign.

The word 'mene' means the process of self-examination. There is no indication why the word is repeated twice; perhaps it indicates the need for an examination of acts flowing from both our will and our understanding—our actions from an inner love for them, and actions from a sense of duty.

The third word on the wall is 'Tekel,' which Daniel told Belshazzar means: 'You have been weighed in the balances and found wanting.' When we examine ourselves, it is from truth: we judge how we compare to the truth. The next step is to assess our feelings. Thus 'one should be found wanting.'

Daniel interprets the final word of the four to mean 'your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians.' This literally happened to Belshazzar, but in the internal sense, to divide means to disperse and expel (Apocalypse Explained 373, Arcana Coelestia 9093). This is the third stage of repentance: when a person has examined self, found one's self wanting, and is willing to change, the next step is to separate the evil from ourselves, and to expel it from our lives. It is only in this way that we can be cleansed of evil.

This is an indication of how our lives should progress: no man can serve two masters, the Lord said, we cannot serve God and mammon. We cannot serve self and be ruled by the conscience at the same time. One must increase and the other decrease. By giving Daniel these gifts in the face of the imminent end of his kingdom, Belshazzar shows us how the conscience must increase, while selfishness as the root of our evil must decrease.

Thus it happened that on that very night, Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain, and Darius the Mede received the throne, being about sixty-two years old.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1326

Apocalypse Explained 587, 1029

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 176

Scriptural Confirmations 4, 37


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1183, 3079, 3104, 5223, 8932, 9093, 9818, ...

Apocalypse Revealed 313, 316, 364, 459, 913

Divine Love and Wisdom 383

The Lord 48

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 156, 754


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 183, 220, 242, 373, 376, 453

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 41:15, 42

Shmuel A 17:26, 36

Melachim B 5:16, 24:13, 25:15, 28

Dvrei Yamim B 32:25, 33:23, 36:23

Ezra 5:14

Esther 1:3, 10:3

Eyov 12:10

Tehilim 115:4

Mishlei 21:2

Keholet 8:3

Yishevah 13:17, 21:5, 37:23, 47:11

Yeremiyah 10:23, 25:12, 50:28, 43, 51:28, 31, 39

Yechezchial 28:3, 4, 31:10

Daniyel 1:2, 6, 7, 17, 2:2, 4, 6, 25, 27, 32, 37, 39, 48, 4:4, 5, 6, 14, 19, 22, 26, 28, 5:7, 16, 6:4, 8:11, 20

Nachum 1:14

Acts of the Apostles 12:23, 17:25

Romans 1:21

Revelation 9:20

Word/Phrase Explanations

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

נבוכדנצר
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

בלטשאצר
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Belshazzar's Feast
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Belshazzar’s Feast
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Belshazzar’s Feast (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Belshazzar’s Feast (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Belshazzar’s Feast (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

Bible

 

Tehilim 115:4

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

4 עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 365


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 8932, 9424, 10406

Apocalypse Revealed 459


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 587

Hop to Similar Bible Verses

Devarim 4:28

Melachim A 18:26, 29

Melachim B 19:18

Dvrei Yamim B 32:19

Tehilim 135:15

Yishevah 44:9, 10

Yeremiyah 10:3

Daniyel 3:5, 5:23

Chabakuk 2:18

Revelation 9:20

Word/Phrase Explanations

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15

 Prayers for Children: The Lord's Supper
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Using Our Talents
Activity | Ages 15 - 17

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 453

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

453. Which no one could number, signifies that the Lord alone knows of what quality and how much of good and truth there is in them. This is evident from the signification of "number," as meaning what is the quality of a thing, so "to number" means to know the quality of a thing, here, the quality of the good and truth with those now treated of. It also signifies that the Lord alone knows this, as is meant by "which no one could number;" for no man and no angel knows the quality of good and truth with another in every series and connection, but only something of it that is apparent in externals; and yet every quality is of infinite extension, for it joins and associates itself with innumerable things that lie concealed within, and that abide without, and that spread out in every direction. All this no one sees but the Lord alone; therefore it is the Lord alone by whom all are arranged and disposed according to their quality, for He sees the quality of everyone, thus what his nature is and what will happen to him to eternity, since the Lord's sight which is called omniscience, foresight, and providence, is eternal. This is why no one except the Lord alone knows the quality of good and truth with anyone. It may seem strange that "to number" signifies to know the quality of good and truth, for one reading these words and remaining in the meaning of the letter can have no other thought than that it means simply that the multitude was too great to be numbered; yet in the spiritual sense "number" signifies quality, and thus "to number" signifies to know the quality, and to arrange and dispose according to it.

(Odkazy: Revelation 7:9)


[2] Because of this signification of numbering a punishment was inflicted upon David for numbering the people, which is thus described in the second book of Samuel:

Again the anger of Jehovah glowed against Israel, and He incited David against them saying, Go, number Israel and Judah. And the king said to Joab, Go now to and fro through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. Joab dissuaded him, but the king's word prevailed. And David's heart smote him after that he had numbered the people; and David said, I have sinned exceedingly in that I have done; but now let, O Jehovah, I beseech thee, the iniquity of Thy servant pass away, for I have done very foolishly. So the prophet Gad was sent to David, announcing to him three punishments, and of these David chose the pestilence, of which seventy thousand died (2 Samuel 24:1-25 to the end).

Who does not know that there is no iniquity in numbering a people? Yet here the iniquity was so great that David, on account of it, was threatened with three punishments from which he was to choose one, and of the pestilence which he chose seventy thousand died. But there was a reason for this, namely, that "Israel and Judah" represented, and thence signified, the Lord's kingdom in the heavens and on the earth, and "to number" signified to know their quality, and to arrange and dispose accordingly, and that this belongs to the Lord alone; which shows that "to number" in the Word has this signification.

(Odkazy: 2 Samuel 24:1-15)


[3] "To number" has a like meaning in Moses:

When thou takest up the sum of the sons of Israel as to the numbering of them, then shall they give every man an expiation for his soul unto Jehovah in numbering them, that there be no plague among them in numbering them (Exodus 30:12).

Here, also, "to number" signifies to know their quality, or the quality of the church with them, and to arrange and dispose according to it; and because this belongs to the Lord alone, it is said, "everyone shall give an expiation for his soul unto Jehovah in numbering them, that there be no plague among them in numbering them." (For a further explanation of this see Arcana Coelestia 10216-10232.)

[4] In Daniel:

Because Belshazzar drank wine out of the vessels of gold and of silver from the temple at Jerusalem, a hand went forth and wrote on the wall, Numbered, thou art numbered, weighed, and divided. God hath numbered thy kingdom and finished it (Daniel 5:2, 5, 25, 26).

"Numbered, numbered," signifies here to be seen and explored as to the quality of good and truth; and "hath numbered the kingdom" signifies hath arranged and disposed. (What the rest signifies see above, n. 373.)

(Odkazy: Daniel 5:25-26; The Apocalypse Explained 373)


[5] In like manner in Isaiah:

By the relinquishment of my days I shall go to the gates of hell [of the grave]; I am numbered, the remainder of my years (Isaiah 38:10).

These are the words of Hezekiah the king when he was sick, and "to be numbered" signifies to be explored and concluded. "To number" and "to be numbered" have a different signification in the spiritual sense of the Word from that which they have in the letter or its natural sense, as is evident from the fact that with angels in heaven, numbers and measures have no place in their spiritual idea, that is, they do not think from numbering or measuring, but from the quality of a thing; but this thought of theirs falls into numbers and measures when it comes down therefrom into the natural sphere; and yet the Word is written equally for angels as for men, consequently angels, in numbers and numbering in the Word, perceive the quality of the thing treated of, while men understand numbers and numbering. This can still further be seen from this, that every number in the Word signifies somewhat of thing or state (of which see above, n. 203, 336, 429, 430).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 203, The Apocalypse Explained 336, The Apocalypse Explained 429-430)


[6] As numbering is mentioned in some passages of the Word, and it signifies to know the quality of a thing, and to arrange and to dispose according to it, I will also cite these passages in confirmation. In Isaiah:

A voice of a tumult of the kingdoms of nations gathered together; Jehovah of Hosts numbering the host for war (Isaiah 13:4).

The "kingdoms of nations gathered together" of which there was a tumult, do not mean nations gathered from kingdoms, for this passage is prophetical and not historical; but "kingdoms of nations gathered together" signifies the falsities of evils that have been made to cohere, and "their tumult" signifies their threats and eagerness to fight against truths; for "kingdoms" are predicated of truths, and in the contrary sense of falsities, while "nations" signify goods, and in the contrary sense evils (see above, n. 175, 331); and "tumult" is predicated of the eagerness for fighting, here against truths; "Jehovah of Hosts numbering the host" signifies the arrangement of truths from good by the Lord against the falsities from evil; the Lord is called in the Word "Jehovah of Hosts," from truths and goods fighting against falsities and evils, for "zebaoth" means hosts, and "hosts" signify the truths and goods of heaven and the church; and "to number" signifies to arrange these, and "war" signifies spiritual combat.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 175, The Apocalypse Explained 331)


[7] In the same:

Lift up your eyes on high, and see who hath created these things, who hath led out their host in number, who calleth them all by name (Isaiah 40:26).

The "host of the heavens" means in the literal sense, the sun, moon, and stars, for these are called in the Word "the host of Jehovah," but in the spiritual sense "host" signifies all the goods and truths of heaven and the church in the complex, for the "sun" signifies the good of love, the "moon" the good of faith, and the "stars" signify the knowledges of good and truth; this makes clear the signification of "Lift up your eyes and see who hath created these things." "To create," when predicated of goods and truths, signifies to form them with man, and to regenerate him; "to lead out the host in number" signifies to arrange truths and goods according to the quality of those with whom they are; "who calleth them all by name" signifies who knows the quality of all and disposes accordingly, for "name" in the Word signifies the quality of a thing or state.

[8] So, too, in John:

The sheep hear His voice, and He calleth His own sheep by name and leadeth them out (John 10:3);

where the same expressions, "to lead out" and "to call by name" are used as above in Isaiah, and they have a similar signification. (That "name" signifies the quality of a thing or state, see above, n. 102, 135, 148) In David:

Jehovah counteth the number of the stars; He called them all by their names (Psalms 147:4).

"To count the number of the stars, and to call them all by their names," signifies to know all truths and goods, and to dispose them according to their quality in heaven and the church. For what other reason could it be said of Jehovah that "He numbers the stars, and calls them by their names"?

(Odkazy: The Apocalypse Explained 102, 135, 148)


[9] In Jeremiah:

In the cities of the mountain, in the cities of the lowland, and in the cities of the south, and in the land of Benjamin, and in the circuits of Jerusalem, and in the cities of Judah, shall the flocks pass again by the hands of him that numbereth them (Jeremiah 33:13).

What "mountain," "lowland," "the south," "the land of Benjamin," "the circuits of Jerusalem," and "the cities of Judah," signify in the spiritual sense may be seen just above (n. 449, where they are explained). "The flocks shall pass by the hands of him that numbereth them" signifies that there will be interior goods and truths in the church according to their order and quality, for "flocks" signify interior goods and truths; "flocks" meaning lambs, sheep, she-goats, rams, and kids, and these signify interior goods and truths, which are spiritual goods and truths, while "herds," which consist of calves, bullocks, cows, and oxen, signify exterior goods and truths, which are natural truths and goods. (That this is so see Arcana Coelestia 1565, 2566, 5913, 6048, 8937, 10609)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 449)


[10] In David:

Mount Zion shall be glad, the daughters of Judah shall exult, because of Thy judgments. Encompass Zion and encircle her; number her towers, set your heart to the bulwarks, mark ye well her palaces; that ye may tell the generation following (Psalms 48:11-13).

"Mount Zion which shall be glad," signifies the celestial church, in which are those who are in love to the Lord; "the daughters of Judah who shall exult," signify the affections of good and truth which those have who are of that church; "because of Thy judgments" signifies because of Divine truths which they have from the Lord; "encompass Zion and encircle her" signifies to embrace the things belonging to that church from love; "to number her towers" signifies to give thought to the higher or interior truths of that church, "to number" meaning to see and give thought to their quality, and "towers" meaning the higher or interior truths; "set your heart to the bulwarks" signifies to love the exterior truths that defend that church against falsities; "mark ye well her palaces" signifies to perceive the goods of truth, for "houses" mean goods, and "palaces" the more noble goods of truth; "that ye may tell the generation following" signifies their permanence to eternity.

[11] In Isaiah:

He that walketh in righteousness and speaketh uprightness, thine eyes 1 shall see the king in his beauty; they shall behold the land of wide extent. Thy heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the weigher? where is he that counteth the towers? Thou wilt not see an obstinate people, a people of depths of lip (Isaiah 33:15, 17-19).

"To walk in righteousness and to speak uprightness" signifies to live in the good of love and charity, and to think and perceive truths; for "to walk" signifies to live, "righteousness" is predicated of good, and "uprightness" is truth; "thine eyes shall see the king in his beauty" signifies that they shall attain to wisdom, "king" signifying truth from good, and "beauty" its wisdom, for in wisdom Divine truth is in its beautiful form; "they shall behold the land of wide extent" signifies the extension of wisdom into heaven, "land" signifying the church, and also heaven, and "wide extent" extension there; "thy heart shall meditate terror; where is the scribe? where is the weigher? where is he that counteth the towers?" signifies remembrance of the state of the church, when there is no intelligence, no wisdom, and when interior truths are falsified; "terror" meaning that state, "scribe" intelligence, "weigher" wisdom, "towers" interior truths; to destroy the quality of these by falsifications is here signified by "numbering them;" "thou wilt not see an obstinate people" signifies not seeing those who are in the falsities of evil, or in an abstract sense those falsities themselves; "a people of depths of lip" signifies falsities of doctrine confirmed until they appear as truths, "lip" signifying the truths of doctrine, here falsity that will not be seen.

[12] "To number" signifies also evil arrangement, consequently destruction by falsifications, as is evident in the same:

Ye have seen the breaches of the house of David that they are many; and ye have brought together the waters of the lower pool. And ye have numbered the houses of Jerusalem, that ye might tear down the houses to fortify the wall (Isaiah 22:9, 10).

"The house of David" means the church in respect to the truths of doctrine; and "its breaches" signify falsities breaking in; "to bring together the waters of the lower pool" signifies to collect many things from the sense of the letter of the Word and from the natural man; the "pools in Jerusalem" signified such truths as are in the exterior and interior senses of the Word; "the waters of the higher pool" such truths as are in the interior sense of the Word, and "the waters of the lower pool" such as are in the exterior sense of the Word, that is, the sense of the letter, for "waters" mean truths, and the "pools" in Jerusalem have a similar signification as the "lakes" and "seas" outside of Jerusalem, namely, a collection of truths; "to number the houses of Jerusalem" signifies to falsify the goods of truth, "the houses of Jerusalem" signifying the goods of truth of the church, and "to number" signifying wrong apprehension and evil arrangement, which is to interpret falsely or to falsify; "that ye might tear down the houses to fortify the wall" signifies to destroy these goods in order to build up a doctrine consisting of mere falsities, "wall" meaning the truth of doctrine defending, here truth falsified, because without good.

(Odkazy: Isaiah 22:9-10)


[13] These things make evident what is signified by "numbering days, steps, and hairs," as in the following passages. In David:

To number our days (Psalms 90:12).

In Job:

Dost Thou not number 2 my steps? (Job 16:16).

Doth He not see my ways and number all my steps? (Job 31:4).

In Luke:

The hairs of your head are all numbered (Luke 12:7).

Here "to number" signifies to know the quality from least to greatest, and to arrange and dispose according to it, that is, to provide. What "days," "steps," and "hairs," signify has been told and shown elsewhere.

-----
Footnotes:

1.  Photolithograph as "he," the Hebrew "thine eyes;" see AE 152, 304; AC 3863.

2.  Photolithograph has "thou numberest."

-----

(Odkazy: 2 Samuel 24:1-15; Acts of the Apostles 14:16; Isaiah 22:9-10; Job 14:16; Revelation 7:9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 451, 625, 734, 841

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: