Bible

 

Jeremiah 48

Esperanto         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Pri Moab:Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael:Ve al Nebo! cxar gxi estas ruinigita; hontigita kaj venkoprenita estas Kirjataim; hontigita kaj tremigita estas la fortikajxo.

2 Jam ne ekzistas la gloro de Moab; en HXesxbon oni intencas kontraux gxi malbonon, dirante:Ni iru, kaj ni ekstermu gxin, ke gxi ne plu estu popolo. Ankaux vi, ho Madmen, eksilentu; vin persekutos glavo.

3 Kriadon oni auxdas de HXoronaim, tie estas ruinigado kaj granda malfelicxo.

4 Disbatita estas Moab; gxiaj infanoj lauxte krias.

5 Kiuj supreniras al Luhxit, tiuj iras kun plorado; cxe la malsuprenirado de HXoronaim la malamikoj auxdas kriadon de malfelicxo.

6 Forkuru, savu vian vivon, kaj estu kiel seknudigxinta arbo en la dezerto.

7 CXar vi fidis viajn faritajxojn kaj viajn trezorojn, vi ankaux estos venkoprenita; kaj Kemosx iros en kaptitecon kune kun siaj pastroj kaj eminentuloj.

8 Venos ruiniganto en cxiun urbon, neniu urbo savigxos; pereos la valo kaj dezertigxos la ebenajxo, kiel diris la Eternulo.

9 Donu flugilojn al Moab, cxar li devas forflugi; liaj urboj dezertigxos tiel, ke neniu en ili logxos.

10 Malbenita estu tiu, kiu plenumas malgxuste la faron de la Eternulo, kaj malbenita estu tiu, kiu detenas sian glavon de sango.

11 De sia juneco Moab havis trankvilecon kaj ripozadis sur sia fecxo, li ne estis transversxata el unu vazo en alian, kaj en kaptitecon li ne iris; tial lia gusto restis en li kaj lia odoro ne sxangxigxis.

12 Tial jen venos tempo, diras la Eternulo, kiam Mi sendos al li versxistojn, kaj ili versxos lin, malplenigos liajn vazojn, kaj disrompos liajn krucxojn.

13 Kaj Moab estos hontigita pro Kemosx, kiel la domo de Izrael estis hontigita pro Bet-El, kiun ili fidis.

14 Kiel vi povas diri:Ni estas herooj kaj kapabluloj por la milito?

15 Ruinigita estas Moab, liaj urboj falis, kaj liaj plej bravaj junuloj iris al bucxo, diras al Regxo, kies nomo estas Eternulo Cebaot.

16 Baldaux venos pereo al Moab, kaj lia malfelicxo tre rapidas.

17 Bedauxru lin cxiuj liaj cxirkauxantoj, kaj cxiuj, kiuj konas lian nomon, diru:Kiele disrompigxis la forta vergo, la belega bastono!

18 Iru malsupren de via majesto, sidu en senakva loko, ho logxantino, filino de Dibon; cxar la ruiniganto de Moab elpasxis kontraux vin kaj detruis viajn fortikajxojn.

19 Staru cxe la vojo kaj rigardu, ho logxantino de Aroer; demandu la forkuranton kaj la forsavigxanton, kaj diru:Kio farigxis?

20 Hontigita estas Moab, cxar li estas frapita; ploru kaj kriu, sciigu en Arnon, ke Moab estas ruinigita.

21 Jugxo venis kontraux la lando de la ebenajxo, kontraux HXolon, Jahac, kaj Mefaat,

22 kontraux Dibon, Nebo, kaj Bet-Diblataim,

23 kontraux Kirjataim, Bet-Gamul, kaj Bet-Meon,

24 kontraux Keriot kaj Bocra, kaj kontraux cxiuj urboj de la lando de Moab, la malproksimaj kaj la proksimaj.

25 Dehakita estas la korno de Moab, kaj lia brako estas rompita, diras la Eternulo.

26 Ebriigu lin, cxar li levigxis kontraux la Eternulo; Moab plauxdos en sia vomajxo, kaj li mem estos objekto de mokado.

27 CXu vi ne mokis Izraelon? cxu oni trovis lin inter sxtelistoj, ke cxiufoje, kiam vi parolas pri li, vi balancas la kapon?

28 Forlasu la urbojn kaj eklogxu sur roko, ho logxantoj de Moab, kaj farigxu kiel kolomboj, kiuj nestas en truoj de kavernoj.

29 Ni auxdis pri la fiereco de Moab, granda fiereco, pri lia malmodesteco, fiereco, aroganteco, kaj pri la malhumileco de lia koro.

30 Mi konas, diras la Eternulo, lian koleremecon, la nesincerecon de liaj vortoj kaj la nesincerecon de liaj agoj.

31 Tial Mi devas plori pri Moab, gxemi pri cxiuj Moabidoj, priplori la logxantojn de Kir-HXeres.

32 Per pli ol la plorado de Jazer Mi ploros pri vi, ho vinbergxardeno de Sibma; viaj brancxoj etendigxis trans la maron, atingis la maron de Jazer; rabisto atakis viajn somerajn fruktojn kaj vian rikolton.

33 Forigxis gxojo kaj gajeco de la fruktodona kampo kaj de la lando de Moab; Mi malaperigis vinon en la vinpremejoj, oni ne premos tie kun gxojo vinon, triumfaj kantoj ne plu sonos.

34 Pro la kriado, kiu auxdigxas de HXesxbon gxis Eleale kaj gxis Jahac, ili lauxte ekploris de Coar gxis HXoronaim kaj gxis la tria Eglat; cxar ankaux la akvo de Nimrim sekmalaperis.

35 Mi ekstermos cxe Moab, diras la Eternulo, cxiun, kiu supreniras sur altajxon kaj incensas al siaj dioj.

36 Tial Mia koro gxemas pri Moab kiel fluto, kaj pri la logxantoj de Kir- HXeres Mia koro gxemas kiel fluto; cxar la abundajxo, kiun ili akiris, pereis.

37 CXar cxiu kapo kalvigxis, kaj cxiu barbo estas fortondita, sur cxiuj manoj estas trancxoj, kaj sur la lumboj estas sakajxo.

38 Sur cxiuj tegmentoj de Moab kaj sur liaj stratoj cxie estas plorado; cxar Mi disrompis Moabon kiel senvaloran vazon, diras la Eternulo.

39 Kiele disbatita li estas, kiele ili ploregas! kiele Moab turnis sian nukon, estas hontigita, kaj Moab farigxis objekto de mokado kaj de teruro por cxiuj siaj cxirkauxantoj!

40 CXar tiele diras la Eternulo:Jen li alflugos kiel aglo kaj etendos siajn flugilojn super Moab.

41 Prenita estas Keriot, kaj la fortikigitaj urboj estas kaptitaj; kaj la koro de la herooj de Moab en tiu tago estos kiel la koro de virino dum la doloroj de naskado.

42 Kaj Moab estos ekstermita, ke li ne plu estos popolo, cxar li levigxis kontraux la Eternulo.

43 Teruro, kavo, kaj kaptilo trafos vin, ho logxanto de Moab, diras la Eternulo.

44 Kiu forkuros de la teruro, tiu falos en la kavon; kaj kiu eliros el la kavo, tiu trafos en kaptilon; cxar Mi venigos sur lin, sur Moabon, la jaron de lia puno, diras la Eternulo.

45 Sub la ombro de HXesxbon starigxos tiuj, kiuj forkuros de la forto; sed fajro eliros el HXesxbon kaj flamo el la mezo de Sihxon, kaj gxi mangxegos la flankon de Moab kaj la verton de la filoj malkvietaj.

46 Ve al vi, ho Moab! pereis la popolo de Kemosx; cxar viaj filoj estas prenitaj en kaptitecon kaj viaj filinoj estas forkondukitaj.

47 Sed en la tempo estonta Mi revenigos la kaptitojn de Moab, diras la Eternulo. GXis cxi tie estas la verdikto pri Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christianity 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Eternulo
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Dio
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

ni
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

glavo
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

dezerto
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

pastroj
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

valo
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

diris
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

donu
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Urboj
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

sango
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

odoro
Fragrance means the affection of truth derived from good.

hontigita
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

domo
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

milito
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

nomo
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

forta
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

vergo
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

malsupren
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

vojo
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

venis
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Lando
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Korno
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

brako
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rompita
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

parolas
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

roko
'Rocks' signify the good and truth of faith.

kolomboj
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

fiereco
'Pride' signifies the love of self.

koro
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

plori
To howl' signifies grief caused by vastation.

jazer
'Jaser' signifies false principles.

vinon
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

akvo
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kapo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

manoj
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

lumboj
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

tegmentoj
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

aglo
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

tago
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

virino
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

kaptilo
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

puno
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

sub
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

ombro
'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence.

fajro
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

filoj
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Filinoj
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2468

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2468. There is no need to confirm these meanings either, for the explanation itself, and what comes before and after, shows that such things are meant. The form and nature of the religion meant by 'Moab and the children of Ammon' however becomes clear from the description that has been given of their origin, and also from many other places in the Word, the historical as well as the prophetical, where they are mentioned. In general they are people whose worship is external and to some extent appears holy, but is not internal. They are also people who take up the things which belong to external worship as goods and truths but reject and regard as worthless those that belong to internal worship.

[2] This type of worship and religion falls to people with whom natural good exists but who regard other people as worthless in comparison with themselves. They are not unlike fruit which is not unattractive on the outside but which within is mouldy or rotten; they are not unlike marble vases whose contents are impure and sometimes foul; or they are not unlike women whose face, figure, and movements are not unbecoming but who inwardly are diseased and full of foul impurities. For with them a general good exists which does not look unattractive; but things of a particular kind which enter into that good are filthy. This is not so to begin with but becomes so gradually, for such people easily allow themselves to be impregnated with whatever go by the name of goods and consequently by whatever falsities which, because they are confirmatory, they imagine to be truths. This happens because they despise the interior things of worship, which things they despise because they are governed by self-love. Such people come from and originate with those whose worship is purely external and who in this chapter are represented by Lot. They do so when the good contained in truth has been desolated. In the Word the nature of such people is described both in the beginning when their good has not as yet been so defiled, and also subsequently when it is being defiled, as well as after that when it has been defiled completely; and their rejection of the interior things of worship and doctrine is described too.

[3] The nature of those people in the beginning when their good has not as yet been so defiled is described in Daniel,

At the time of the end the king of the south will clash with him; therefore the king of the north will rush upon him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he will enter into countries, and will overflow, and will pass through, and will come into the glorious land, and many countries will collapse; these will be delivered out of his hand, Edom and Moab, and the firstfruits of the children of Ammon. Daniel 11:40-41.

'The king of the south' stands for people with whom goods and truths are present, 'the king of the north' for those with whom evils and falsities are present. 'The king of the north with chariots, horsemen, and ships, entering countries, overflowing, and passing through' stands for evils and falsities, meant by 'chariots, horsemen, and ships', getting the upper hand; 'the deliverance from his hand of Edom, Moab, and the firstfruits of the children of Ammon' stands for people governed by good which has not yet been defiled so much by falsities. This is why they are called 'the firstfruits of the children of Ammon'.

[4] In Moses,

We passed on by the road of the wilderness, and Jehovah said to Moses, Do not harass Moab, nor engage with them in battle, for I will not give you any of their land as an inheritance because I have given Ar to the children of Lot as an inheritance. Deuteronomy 2:8-9.

And regarding the children of Ammon,

Jehovah spoke to Moses, Today you are passing over Ar the boundary of Moab, and when you approach from the region of the children of Ammon, do not harass them nor engage with them, for I will not give you any of the land of the children of Ammon as an inheritance, for I have given it to the children of Lot as an inheritance. Deuteronomy 2:17-19.

Here 'Ar' stands for that kind of good, 'Moab and the children of Ammon' for people who are governed by such good, but at the beginning, which explains why it is commanded that they should not be harassed.

[5] This also is the reason why Moab drove out the Emim, and the Rephaim who were similar to the Anakim, and why the children of Ammon too drove out the Rephaim, whom they called the Zamzummim, Deuteronomy 2:9-11, 18-21. 'Emim, Rephaim, Anakim, and Zamzummim' means people who were impregnated with evil and false persuasions, see 581, 1673. 'Moab and the children of Ammon' in the present context means people who have not yet been impregnated. But when these too had been so impregnated, that is, when their good had been defiled by falsities, they also were driven out, Numbers 21:21-31; Ezekiel 25:8-11.

[6] The nature of those people when their good is being defiled is described in Jeremiah,

To Moab Jehovah spoke thus, Woe to Nebo! for it is laid waste; Kiriathaim is put to shame, it is taken; Misgab is put to shame and overwhelmed; the praise of Moab is no more. Give wings to Moab, for it will fly away and its cities will become a desolation, with no one to dwell in them. Leave the cities and dwell in the rock, O inhabitants of Moab, and be like the dove that nests in the sides of the mouth of the hole. I know its anger, says Jehovah, and it is not steadfast, and its falsities do not make for right. Therefore I will howl over Moab and will cry out to the whole of Moab. From the weeping of Jazer I will weep for you, O vine of Sibmah. Your branches passed over the sea, they reached as far as the sea of Jazer; on your summer fruits and on your vintage the vastator has fallen. Therefore My heart is moved over Moab like pipes. Woe to you, O Moab! The people of Chemosh have perished, for your sons have been taken away into captivity, and your daughters into captivity. And I will bring back the captivity of Moab in the latter days. Jeremiah 48:1-2, 9, 28, 30-32, 36, 46-47.

(Odkazy: Jeremiah 48:1)


[7] The whole chapter refers to Moab, but by means of him to the way in which people with whom such good is present allow themselves to be impregnated with falsities. This is why it is said that 'they should give Moab wings so that he may fly away', and that 'his cities will become a desolation', but that 'they were to leave the cities and dwell in the rock, and like a dove were to nest in the sides of the mouth of the hole', and many other things by which they are persuaded to remain with the general goods and truths they possess. And if at such times they were led astray by falsities due to lack of knowledge they would be brought back from captivity in the latter days. But with those people with whom this does not happen it is said, 'I will howl over Moab and will cry out to the whole of Moab', and 'My heart is moved over Moab'. The falsities with which they are impregnated are meant by Nebo, Kiriathaim, Misgab, Sibmah, Jazer, Chemosh, and other names mentioned in that chapter.

[8] In Isaiah,

Like a scattered nest will the daughters of Moab be. Give counsel, execute judgement. Make your whole shade [as the night] in the middle of the day. Hide the outcasts, do not betray the wanderer; let My outcasts, O Moab, dwell together in you; be a refuge to them in the presence of the vastator. We have heard of the pride of Moab - his great pride, his arrogance, and his insolence, and his anger; not so his lies. Therefore Moab will howl for Moab, everyone will howl. Therefore My bowels are played on like a harp for Moab, and My inward parts for the city of Heres. And when Moab is seen exhausted on the high place and he comes to his sanctuary to pray he will not prevail. In three years, like the years of a hireling, the praise of Moab will be brought into contempt, with all his great multitude, and the survivors will be a very small and feeble number. Isaiah 16:2-4, 6-7, 11-12, 14.

The whole of this chapter as well refers to Moab, and by means of him to people with whom such good is present. They are described in various parts of the chapter in words similar to those used in Jeremiah 48 - people that are in like manner persuaded to remain with the general goods and truths they possess and not allow themselves to be impregnated with falsities. General goods and truths are meant by the demand that they should give counsel, execute judgement, hide the outcasts, not betray the wanderer, be a refuge to outcasts in the presence of the vastator, all of which mean the external features of worship. Yet because they allow themselves to be impregnated with falsities, it is said 'in three years, like the years of a hireling, and the praise of Moab will be brought into contempt, with all his great multitude, and the survivors will be a very small and feeble number'.

(Odkazy: Isaiah 16:6, 16:11-14)


[9] Because they are led astray easily, Moab is called 'the sending forth of the hand of the Philistines, and the children of Ammon their obedience' in Isaiah,

The root of Jesse; which is standing as an ensign of the peoples, that will the nations seek, and His rest will be glory. The envy of Ephraim will depart, and the enemies of Judah will be cut off. Ephraim will not envy Judah, and Judah will not harass Ephraim. And they will fly down onto the shoulder of the Philistines towards the sea, together they will plunder the people of the east, Edom, Moab the sending forth of their hand, and the children of Ammon their obedience. Isaiah 11:10, 13-14.

'The root of Jesse' stands for the Lord, 'Judah' for those who are governed by celestial good, 'Ephraim' for those who are governed by spiritual truth, 'the Philistines' for those who possess a knowledge of the cognitions of truth but who have no charity, 'the people of the east' for those who possess a knowledge of the cognitions of what is good but who also have no charity. Moab is called 'the sending forth of their hand', the children of Ammon 'their obedience', because they are impregnated with falsities by them.

[10] The nature however of people called Moab and the children of Ammon and what it becomes when their good has been defiled completely by falsities is described in David,

God has spoken in His holiness, Gilead is Mine, and Manasseh is Mine; and

Ephraim is the strength of My head, Judah is My lawgiver, Moab is My wash-basin. Psalms 60:6-8; and likewise. Psalms 108:7-9.

'Washbasin' stands for good defiled by falsities.

(Odkazy: Psalms 60:7-9, 108:8-10)


[11] In Jeremiah,

The praise of Moab is no more. In Heshbon they have thought evil against him: Come, let us cut him off from being a nation. Moab has been at ease from his youth, resting on his lees; he has not been emptied from vessel into vessel, nor has he gone away into exile. Therefore his taste remains in him, and his scent is unchanged. On all the roofs of Moab and in its streets it is all lamentation, for I have broken Moab like a vessel in which no pleasure is taken. Jeremiah 48:2, 11, 38.

The falsities that defile good, which is 'Moab', are here called 'lees'. These are what 'the taste and scent' consists in if no reformation takes place, meant here by being 'emptied from vessel into vessel'. Good itself is called 'a vessel in which no pleasure is taken', as in David where it is called 'a basin for washing in'. In Isaiah,

The hand of Jehovah will rest on this mountain, and Moab will be threshed beneath it, as straw is trodden down in a dung-pit. Isaiah 25:10.

[12] People with whom such good exists are interested solely in the external features of worship and doctrine, and despise, reject, indeed are utterly averse to the internal; and as a consequence they have falsities instead of truths: in Ezekiel,

Son of man, set your face towards the children of Ammon, and prophesy against them, and say to the children of Ammon, Hear the word of the Lord Jehovih: Thus said the Lord Jehovih, Because you say, Aha! against My sanctuary that has been profaned, and against the land of Israel because it has been made desolate, and against the house of Judah because they have gone away into captivity, I will make Rabbah into a dwelling-place for camels, and the children of Ammon into a couching-place for flocks. The Lord Jehovih said, Because you have clapped the hand and stamped with the foot and rejoiced with all the contempt in your soul against the land of Israel, therefore, behold, I will stretch out My hand against you and hand you over as spoil to the nations, and I will cut you off from the peoples and will make you perish out of the countries. Ezekiel 25:2-7.

'Aha! against the sanctuary that has been profaned, against the land of Israel because it has been made desolate, against the house of Judah because they have gone away into captivity', 'you clapped the hand, stamped with the foot, and rejoiced with all the contempt in your soul against the land of Israel' are words expressing contempt for, mockery, and rejection of the interior features of worship and doctrine. When these have been rejected external things cease to have any value and 'are handed over as spoil to the nations', that is, they are invested by evils, and 'cut off from the peoples', that is, invested by falsities, and 'are made to perish out of the countries', that is, become part of what is not the Church.

(Odkazy: Ezekiel 25:2-11)


[13] In Zephaniah,

I have heard the taunt of Moab and the blasphemies of the children of Ammon, who have taunted My people and magnified themselves against their border. Therefore as I live, Moab will become like Sodom, and the children of Ammon like Gomorrah, a place abandoned to the nettle and a saltpit, and they will be a desolation for ever. This will be theirs for their arrogance because they taunted and magnified themselves against the people of Jehovah Zebaoth. Zephaniah 2:8-10.

'Taunting the people, and magnifying themselves against their border, and against the people of Jehovah Zebaoth' is scorning and rejecting interior truths, meant by 'the people of Jehovah Zebaoth'. Goods as a consequence become evils derived from falsity, which are 'Sodom' and 'a place abandoned to the nettle', while truths become falsities, which are 'Gomorrah' and 'a saltpit'. For it is from internal things that external are enabled to be good and true.

[14] In David,

[Your] enemies craftily take secret counsel against Your people, they consult together against Your hidden ones, [saying,] Come, let us cut them off from being a nation, and let not the name of Israel be remembered any more, for they consult together with one accord; against You they make a covenant the tents of Edom, and the Ishmaelites, Moab and the Hagrites, Gebal and Ammon, and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre: Asshur also is joined with them; they are an arm to the children of Lot. Psalms 83:2-8.

'Consulting against the hidden ones', 'cutting them off from being a nation so that the name of Israel is remembered no more' means being totally averse to interior things. 'The tents of Edom, the Ishmaelites, Moab, the Hagrites, Gebal, and Ammon' means people whose worship and doctrine are external, 'Philistia with Tyre' people who talk about internal things but do not have them, 'Asshur who is an arm to the children of Lot' reasoning with which they fight on behalf of external things and attack internal.

[15] In Moses,

A man shall not take his father's wife nor violate his father's skirt. He who has been severely bruised or crushed in the testicles shall not enter the assembly of Jehovah. The Ammonite and the Moabite shall not enter the assembly of Jehovah; even to the tenth generation they shall not ever enter the assembly of Jehovah. Deuteronomy 22:30-23:7.

This shows what Moab and Ammon were at the end, :that is, :when they were impregnated completely with falsities. That is to say, :they were people with whom good was adulterated and truth falsified through their contempt for, :rejection of, :and at length total aversion to all interior things. This also is why these two names are mentioned in this quotation after reference has been made to the foul kinds of adultery meant by 'taking one's father's wife' and 'violating one's father's skirt - almost as with the mention made here to Lot's daughters from whom Moab and Ammon were born; :and also after reference to those who are 'severely bruised or crushed in the testicles', :by whom those who are totally a to everything that has to do with love and charity are meant. 'The assembly of Jehovah' means heaven, :which they are unable to enter because they possess no remnants, :which are obtained solely from interior goods and interior truths and which are meant by 'the tenth generation', :576, 1738, 2280.

(Odkazy: Deuteronomy 22:30, 23:1, Deuteronomy 23:1-3, Deuteronomy 23:3)


[16] They also belonged to those nations who used to sacrifice sons and daughters to Molech, by which in the internal sense is meant that they annihilated truths and goods. Actually Moab's god was Chemosh, and the children of Ammon's was Molech or Milcom, 1 Kings 11:7, 33; 2 Kings 23:13, to whom they sacrificed, 2 Kings 3:27. As regards 'sons and daughters' meaning truths and goods, see 489-491, 533, 1147.

[17] Such then is the meaning of Moab and Ammon; but the kinds of falsity by which they adulterate goods and annihilate truths are many. These are listed in Jeremiah, but merely by their names _

Judgement has come to the land of the plain, to Holon, and to Jahzah, and to Mephaath, and on Dibon, and on Nebo, and on Bethdiblathaim, and on Kiriathaim, and on Bethgamul, and on Bethmeon, and on Kirioth, and on Bozrah, and on all the cities of the land of Moab, far and near. The horn of Moab has been cut off and his arm broken. Make him drunk, because he magnified himself over Jehovah, and let Moab applaud in his vomit. Jeremiah 48:21-26.

These are the kinds of falsity which come together in those who are called Moab and Ammon. Which particular falsities however, and the nature of them, becomes clear from the meaning of each name in the internal sense; for names in the Word mean nothing other than real things, as has been shown many times.

(Odkazy: Deuteronomy 23:1, Deuteronomy 23:3; Genesis 19:37-38; Isaiah 16:11-14)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 3242, 3322, 4779, 5480, 6000, 6405, 8315, 8908, 9494, 10184, 10652

Apocalypse Revealed 114

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 26, 83


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 163, 401, 410


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: