Bible

 

Jeremiah 48

Esperanto         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Pri Moab:Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael:Ve al Nebo! cxar gxi estas ruinigita; hontigita kaj venkoprenita estas Kirjataim; hontigita kaj tremigita estas la fortikajxo.

2 Jam ne ekzistas la gloro de Moab; en HXesxbon oni intencas kontraux gxi malbonon, dirante:Ni iru, kaj ni ekstermu gxin, ke gxi ne plu estu popolo. Ankaux vi, ho Madmen, eksilentu; vin persekutos glavo.

3 Kriadon oni auxdas de HXoronaim, tie estas ruinigado kaj granda malfelicxo.

4 Disbatita estas Moab; gxiaj infanoj lauxte krias.

5 Kiuj supreniras al Luhxit, tiuj iras kun plorado; cxe la malsuprenirado de HXoronaim la malamikoj auxdas kriadon de malfelicxo.

6 Forkuru, savu vian vivon, kaj estu kiel seknudigxinta arbo en la dezerto.

7 CXar vi fidis viajn faritajxojn kaj viajn trezorojn, vi ankaux estos venkoprenita; kaj Kemosx iros en kaptitecon kune kun siaj pastroj kaj eminentuloj.

8 Venos ruiniganto en cxiun urbon, neniu urbo savigxos; pereos la valo kaj dezertigxos la ebenajxo, kiel diris la Eternulo.

9 Donu flugilojn al Moab, cxar li devas forflugi; liaj urboj dezertigxos tiel, ke neniu en ili logxos.

10 Malbenita estu tiu, kiu plenumas malgxuste la faron de la Eternulo, kaj malbenita estu tiu, kiu detenas sian glavon de sango.

11 De sia juneco Moab havis trankvilecon kaj ripozadis sur sia fecxo, li ne estis transversxata el unu vazo en alian, kaj en kaptitecon li ne iris; tial lia gusto restis en li kaj lia odoro ne sxangxigxis.

12 Tial jen venos tempo, diras la Eternulo, kiam Mi sendos al li versxistojn, kaj ili versxos lin, malplenigos liajn vazojn, kaj disrompos liajn krucxojn.

13 Kaj Moab estos hontigita pro Kemosx, kiel la domo de Izrael estis hontigita pro Bet-El, kiun ili fidis.

14 Kiel vi povas diri:Ni estas herooj kaj kapabluloj por la milito?

15 Ruinigita estas Moab, liaj urboj falis, kaj liaj plej bravaj junuloj iris al bucxo, diras al Regxo, kies nomo estas Eternulo Cebaot.

16 Baldaux venos pereo al Moab, kaj lia malfelicxo tre rapidas.

17 Bedauxru lin cxiuj liaj cxirkauxantoj, kaj cxiuj, kiuj konas lian nomon, diru:Kiele disrompigxis la forta vergo, la belega bastono!

18 Iru malsupren de via majesto, sidu en senakva loko, ho logxantino, filino de Dibon; cxar la ruiniganto de Moab elpasxis kontraux vin kaj detruis viajn fortikajxojn.

19 Staru cxe la vojo kaj rigardu, ho logxantino de Aroer; demandu la forkuranton kaj la forsavigxanton, kaj diru:Kio farigxis?

20 Hontigita estas Moab, cxar li estas frapita; ploru kaj kriu, sciigu en Arnon, ke Moab estas ruinigita.

21 Jugxo venis kontraux la lando de la ebenajxo, kontraux HXolon, Jahac, kaj Mefaat,

22 kontraux Dibon, Nebo, kaj Bet-Diblataim,

23 kontraux Kirjataim, Bet-Gamul, kaj Bet-Meon,

24 kontraux Keriot kaj Bocra, kaj kontraux cxiuj urboj de la lando de Moab, la malproksimaj kaj la proksimaj.

25 Dehakita estas la korno de Moab, kaj lia brako estas rompita, diras la Eternulo.

26 Ebriigu lin, cxar li levigxis kontraux la Eternulo; Moab plauxdos en sia vomajxo, kaj li mem estos objekto de mokado.

27 CXu vi ne mokis Izraelon? cxu oni trovis lin inter sxtelistoj, ke cxiufoje, kiam vi parolas pri li, vi balancas la kapon?

28 Forlasu la urbojn kaj eklogxu sur roko, ho logxantoj de Moab, kaj farigxu kiel kolomboj, kiuj nestas en truoj de kavernoj.

29 Ni auxdis pri la fiereco de Moab, granda fiereco, pri lia malmodesteco, fiereco, aroganteco, kaj pri la malhumileco de lia koro.

30 Mi konas, diras la Eternulo, lian koleremecon, la nesincerecon de liaj vortoj kaj la nesincerecon de liaj agoj.

31 Tial Mi devas plori pri Moab, gxemi pri cxiuj Moabidoj, priplori la logxantojn de Kir-HXeres.

32 Per pli ol la plorado de Jazer Mi ploros pri vi, ho vinbergxardeno de Sibma; viaj brancxoj etendigxis trans la maron, atingis la maron de Jazer; rabisto atakis viajn somerajn fruktojn kaj vian rikolton.

33 Forigxis gxojo kaj gajeco de la fruktodona kampo kaj de la lando de Moab; Mi malaperigis vinon en la vinpremejoj, oni ne premos tie kun gxojo vinon, triumfaj kantoj ne plu sonos.

34 Pro la kriado, kiu auxdigxas de HXesxbon gxis Eleale kaj gxis Jahac, ili lauxte ekploris de Coar gxis HXoronaim kaj gxis la tria Eglat; cxar ankaux la akvo de Nimrim sekmalaperis.

35 Mi ekstermos cxe Moab, diras la Eternulo, cxiun, kiu supreniras sur altajxon kaj incensas al siaj dioj.

36 Tial Mia koro gxemas pri Moab kiel fluto, kaj pri la logxantoj de Kir- HXeres Mia koro gxemas kiel fluto; cxar la abundajxo, kiun ili akiris, pereis.

37 CXar cxiu kapo kalvigxis, kaj cxiu barbo estas fortondita, sur cxiuj manoj estas trancxoj, kaj sur la lumboj estas sakajxo.

38 Sur cxiuj tegmentoj de Moab kaj sur liaj stratoj cxie estas plorado; cxar Mi disrompis Moabon kiel senvaloran vazon, diras la Eternulo.

39 Kiele disbatita li estas, kiele ili ploregas! kiele Moab turnis sian nukon, estas hontigita, kaj Moab farigxis objekto de mokado kaj de teruro por cxiuj siaj cxirkauxantoj!

40 CXar tiele diras la Eternulo:Jen li alflugos kiel aglo kaj etendos siajn flugilojn super Moab.

41 Prenita estas Keriot, kaj la fortikigitaj urboj estas kaptitaj; kaj la koro de la herooj de Moab en tiu tago estos kiel la koro de virino dum la doloroj de naskado.

42 Kaj Moab estos ekstermita, ke li ne plu estos popolo, cxar li levigxis kontraux la Eternulo.

43 Teruro, kavo, kaj kaptilo trafos vin, ho logxanto de Moab, diras la Eternulo.

44 Kiu forkuros de la teruro, tiu falos en la kavon; kaj kiu eliros el la kavo, tiu trafos en kaptilon; cxar Mi venigos sur lin, sur Moabon, la jaron de lia puno, diras la Eternulo.

45 Sub la ombro de HXesxbon starigxos tiuj, kiuj forkuros de la forto; sed fajro eliros el HXesxbon kaj flamo el la mezo de Sihxon, kaj gxi mangxegos la flankon de Moab kaj la verton de la filoj malkvietaj.

46 Ve al vi, ho Moab! pereis la popolo de Kemosx; cxar viaj filoj estas prenitaj en kaptitecon kaj viaj filinoj estas forkondukitaj.

47 Sed en la tempo estonta Mi revenigos la kaptitojn de Moab, diras la Eternulo. GXis cxi tie estas la verdikto pri Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christianity 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Eternulo
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Dio
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

ni
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

glavo
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

dezerto
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

pastroj
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

valo
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

diris
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

donu
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Urboj
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

sango
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

odoro
Fragrance means the affection of truth derived from good.

hontigita
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

domo
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

milito
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

nomo
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

forta
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

vergo
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

malsupren
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

vojo
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

venis
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Lando
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Korno
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

brako
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rompita
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

parolas
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

roko
'Rocks' signify the good and truth of faith.

kolomboj
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

fiereco
'Pride' signifies the love of self.

koro
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

plori
To howl' signifies grief caused by vastation.

jazer
'Jaser' signifies false principles.

vinon
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

akvo
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kapo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

manoj
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

lumboj
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

tegmentoj
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

aglo
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

tago
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

virino
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

kaptilo
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

puno
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

sub
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

ombro
'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence.

fajro
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

filoj
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Filinoj
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 922

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

922. Verse 20. And the wine-press was trodden without the city, signifies the bringing forth of falsity from evil out of hell. This is evident from the signification of "treading the wine-press," as being to bring forth truth from good, and in the contrary sense to bring forth falsity from evil, since "grapes," from which wine is made in the wine-press, signify the good of charity, and in the contrary sense evil; and from good truth is brought forth, and from evil falsity. That this, as well as falsifications of the Word, are signified by "the great wine-press of the anger of God," can be seen from the preceding article n. 920. The above is evident also from the signification of "without the city," as being from hell, for "city" signifies the doctrine of truth from the Word (see above, n. 223, while "without the city" signifies the doctrine of falsity from the Word falsified; and as the falsification of the Word is from hell, "without the city" means out of hell. In the Word "city" signifies doctrine, and "the city of David," that is, Zion, and "the city of Jerusalem," signify the church as to the Word and as to doctrine from the Word, therefore "without the city" signifies, not from the Word and doctrine from the Word; and what is not from the Word and from doctrine therefrom is from hell. "Without the city" has a like signification as "without the camp" of the sons of Israel in the desert, for their "camp" signified heaven and the church, and "without the camp," signified hell. For this reason the lepers and all that were unclean were sent out of the camp (Leviticus 13:46; Numbers 5:1-6); and the excrements, by which things infernal were signified, were left without the camp (Deuteronomy 23:13, 14).

(Odkazy: Deuteronomy 13:13-14, 23:12-13, 23:13-14; Revelation 14:20; The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 920)


[2] That the "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of falsity from evil and the bringing forth of truth from good, can be seen from the Word where "wine-press" is mentioned. That it signifies the bringing forth of falsity from evil can be seen from the following passages. In Lamentations:

The Lord hath prostrated all my strong ones in the midst of me, He hath proclaimed against me an appointed time for breaking my young men; the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah (Lamentations 1:15).

This treats of the end of the church with the Jewish nation; and "the strong ones whom the Lord hath prostrated in the midst thereof" signifies the destruction of the love of good; those who are in love of good are called in the Word "strong ones," because good from its love prevails over the hells, and is therefore "strong." "In the midst" signifies all and everywhere. "To break the young men" signifies the destruction of all the understanding of truth; "an appointed time" means when both the goods and the truths of the church were all devastated with that nation; this time was when the Lord came into the world, and is what is meant by "the fullness of times." So "the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah" signifies the perversion of the church and the adulteration of the Word that is brought forth from evils of life and falsities of doctrine, "the daughter of Judah" being the church from the doctrine of truth from the Word, and "wine-press" being the bringing forth of falsity from evil, and the consequent adulteration of the Word and overthrow of the church. In the sense of the letter this is attributed to the Lord; but this is reversed in the spiritual sense, in which it is meant that this was done by that nation itself.

[3] In Joel:

Send forth the sickle, for the harvest is ripe; come, get ye down, for the wine-press is full, the vats have overflowed; for their wickedness is great (Joel 3:13.)

The devastation of the church as to good and as to truth is thus described; and "the wine-press is full and the vats have overflowed" signifies that there was nothing except falsities from evil. (The rest may be seen explained, n. 911.

In Hosea:

Be not glad, O Israel, over a likeness, like the nations: for thou hast committed whoredom under thy God; thou hast loved the reward of whoredom upon all corn-floors; the floor and the wine-press shall not feed them, and the new wine shall be false to her (Hosea 9:2).

This treats of the falsification of the Word; "the floor and the wine-press shall not feed them" signifies that they will not draw from the Word the goods and truths that nourish the soul. (But this passage also has been explained above, n. 695

(Odkazy: Hosea 9:1-2; The Apocalypse Explained 695, The Apocalypse Explained 911)


[4] In Jeremiah:

Upon thy vintage hath the spoiler fallen; therefore gladness and joy are gathered out of Carmel, and out of the land of Moab; and I have caused the wine to cease from the wine-presses; none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting (Jeremiah 48:32-34).

What is signified by "the vintage" upon which the spoiler hath fallen, and what by "the gladness and joy" that were gathered, may be seen above n. 919; that there is no longer any truth because there is no good is signified by "I have caused the wine to cease from the wine-presses;" and that there is no longer any joy from any spiritual love is signified by "none shall tread with shouting," "shouting" meaning the rejoicing of those that tread the wine press.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 919)


[5] In Isaiah:

Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah, He that is honorable in His apparel, walking in the multitude of His strength? I that speak in justice, mighty to save. Wherefore art Thou red in Thy garment, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press? I have trodden the wine-press alone; and of the people not a man was with Me; therefore have I trodden them in mine anger, and trampled them in My wrath; therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment (Isaiah 63:1-3).

This is said of the Lord, and of His combats against all the hells; and as He fought against them from the Human, in which was the Divine Itself, it is said, "Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah?" which signifies fighting from the good of love and from truth, which are from the Divine; for Edom means red, and Bozrah gathering the vintage; and "red" is predicated of good, and "gathering the vintage" of truth; and because this is what Edom and Bozrah mean, the expressions "red" and "as one treading in the wine-press" are afterwards used. And as the Divine good and the Divine truth that are here meant are the Word in the letter, and this is what is signified by the Lord's "garments" it is said, "garments sprinkled," also "honorable in His apparel." And as all strength in the Word is in the letter it is said, "walking in the multitude of His strength." Judgment from His Divine upon the good and upon the evil and consequent salvation, is meant by "I that speak in justice, mighty to save." The violence offered to the Word by the Jewish nation is signified by "Wherefore art Thou red in Thy garments, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press?" "Red in garment" is predicated of the violence offered to the Divine good of the Word, which is meant above by "Edom," and "garments as of one that treadeth in the wine-press" is predicated of the violence offered to Divine truth in the Word, which is meant above by "Bozrah." "The Lord's garments" signify the Word in the letter, to which violence was offered through adulterations and falsifications of it. The casting down of the hells and of their falsities by His own power is signified by "I have trodden the wine-press alone, and of the people not a man was with Me." The casting down into the hells of those who were in direful evils and in falsities therefrom is signified by "I have trodden them in Mine anger and trampled them in My wrath;" "anger" is predicated of evils, and "wrath" of falsities; and these are attributed to the Lord; although it is those who are in evils and in falsities therefrom that are angry and wrathful against the Lord. And as the judgment by which the hells were subjugated was accomplished by the Lord by means of temptations admitted into His Human, even to the last, which was the passion of the cross, it is said, "therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment." For by all things of His passion and by the last temptation on the cross the Lord represented the violence offered by the Jewish nation to the Word, that is, to Divine truth (see above, n. 183, 195, 627, 655, 805).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 183, 195, The Apocalypse Explained 627, 655, The Apocalypse Explained 805)


[6] That "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of truth from good, because "the grape" signifies spiritual good, and "wine from the grape" truth from that good, can be seen from the following passages.

In Joel:

Rejoice, ye sons of Zion, the floors are full of corn, and the winepresses overflow with new wine and oil (Joel 2:23, 24).

"Sons of Zion" signify those who are in wisdom from the Divine truth; "the floors are full of corn" signifies that they have celestial good in abundance; "the wine-presses overflow with new wine and oil" signifies that from the good of charity they have truth and its delight.

(Odkazy: Joel 2:23-24)


[7] In Matthew:

A man, a householder, planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a wine-press in it, and built a tower; and let it out to husbandmen, who slew the servants sent to them, and finally the son (Matthew 21:33).

The "vineyard" which the householder planted signifies the church that was instituted with the sons of Jacob; the "hedge" which he set about it signifies protection from the falsities of evil, which are from hell; "and digged a wine-press in it" signifies that it had spiritual good; "and built a tower" signifies interior truths from that good which looked to heaven; "and let it out to husbandmen" signifies to that people; "they slew the servants that were sent to them" signifies that they slew the prophets; "and finally the son" signifies the Lord.

(Odkazy: Isaiah 5:1-2)


[8] In Isaiah:

My beloved had a vineyard in a horn of a son of oil, which he fenced and gathered out the stones, and planted it with a noble vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out a wine-press in it; and he looked that it should bring forth grapes, but it brought forth wild grapes (Isaiah 5:1, 2).

"Vineyard," "tower," and "wine-press," have a like signification here as just above in Matthew. (The rest may be seen explained n. 918. In most passages, where "vintage" and "wine press" are mentioned, the "harvest" and "corn floor" are also mentioned (as in Hosea 9:1, 2; Joel 2:23, 24; 3:13; Numbers 18:26-30; Deuteronomy 15:14; 16:13; 2 Kings 6:27); and for the reason that "harvest" and "corn-floor," from "corn" and "bread" signify the good of celestial love, which is love to the Lord; and "vintage" and "wine-press," from the "grape" and the "wine," signify the good of spiritual love, which is love towards the neighbor; for these two loves make one, like an efficient cause and its effect. This has been said because here in Revelation the "harvest" is mentioned, and afterwards the "vintage" in the same way. (For the "harvest" see verses 14, 15; and the "vintage," verse 19.)

(Odkazy: Hosea 9:1-2; Isaiah 5:1-2; Joel 2:23-24; Revelation 14:14-15, 14:19; The Apocalypse Explained 918)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 921, 923


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: