Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

Nehemiah 9:1

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 Voorts op den vier en twintigsten dag dezer maand verzamelden zich de kinderen Israels met vasten en met zakken, en aarde was op hen.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Jozua 7:6

2 Chronicles 20:3

Ezra 8:21

Job 2:12

Joël 12

Apocalyps 18:19

Word/Phrase Explanations

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

zakken
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 424

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

424. Then out of the smoke came locusts upon the earth. (9:3) This symbolically means that from them issued falsities of the lowest sort, such as are found in the case of people who have become sensual and who view and judge everything in accordance with the senses and their fallacies.

Falsities that we term falsities of the lowest sort are those which occur on the lowest level of a person's life, called sensual, which we will speak of below. These falsities are symbolized in the Word by locusts. It should be known, however, that the locusts here did not look like the locusts found in fields, which hop about and devastate pastures and crops. Instead they looked like pygmies or midgets, as is apparent also from their description, as for instance, that they had crowns on their heads, faces like the faces of men, hair like women's hair, teeth like lions' teeth, breastplates of iron, and the angel of the bottomless pit as king over them.

Ancient peoples, too, called midgets locusts, as we can conclude from these verses:

(Those who spied out the land of Canaan said:) ."..we saw the Nephilim, the descendants of the Anakim..., and we were like locusts... in their sight." (Numbers 13:33)

(Jehovah) who sits above the circle of the earth, and its inhabitants like locusts... (Isaiah 40:22)

[2] However, because falsities of the lowest sort, such as existed in the people here, are in the Word symbolized by locusts, therefore in Nahum the people are called locusts, as well as being termed crowned and commanders:

...the fire will devour you..., it will eat you up like a locust's larva. Make yourself many like the locust's larva! Make yourself many like locusts! ...Your crowned ones are like locusts, and your commanders like great locusts... (Nahum 3:15-17)

Because falsities of the lowest sort devour the growing truths and goods of the church in a person, they are symbolized by locusts which devour the grasses in fields and the vegetation on farms, as is clear from the following passages:

You shall carry much seed out to the field, but... the locust shall consume it. (Deuteronomy 28:38)

What the caterpillar left, the locust will eat; what the locust left, the beetle grub will eat; and what the beetle grub left, the locust's larva will eat. (Joel 1:4)

I will restore to you the years that the locust has eaten, the beetle grub, the locust's larva, and the caterpillar... (Joel 2:25)

(Odkazy: Joel 1:4-5)


[3] The locusts in Egypt have the same symbolic meaning, of which we read the following in Exodus:

Moses stretched out his rod over the land of Egypt, and... the east wind brought the locusts. And the locusts went up over all the land of Egypt...; previously there had been no such locusts...; and they ate every herb... of the field... (Exodus 10:12ff.)

And afterward Moses stretched out his rod, and the locusts were cast into the Red Sea.

Further, in the book of Psalms:

He gave their produce to the locust's larva, and their labor to the locust. (Psalms 78:46, cf. 105:34-35)

The miracles in Egypt describe the devastation of the church, and this particular miracle, its devastation by falsities of the lowest sort. And when the inner levels of a person's life are closed, on which the lowest levels depend, the lowest levels become hellish. Therefore the locusts were cast into the Red Sea, which symbolizes hell.

(Odkazy: Exodus 10:13-19)


[4] Since few people today know what we mean by the sensual level, or what the character of a sensual person is, and since this is what locusts symbolize, therefore we will introduce from our Arcana Coelestia (The Secrets of Heaven) the following extracts regarding it:

The sensual level is the lowest of a person's mental life, attaching to and uniting with his five physical senses (nos. 5077 5767, 9212, 9216, 9331, 9730).

That person is called sensual who judges of everything in accordance with his physical senses, and who believes in nothing but what he can see with his eyes and touch with his hands, saying that if he can, it is real, and rejecting everything else (nos. 5094 7693).

The inner levels of that person's mind, which see in the light of heaven, are closed, so that he sees no truth on those levels which has to do with heaven and the church (nos. 6564, 6844, 6845).

A person like that thinks on the lowest levels, and not interiorly in any spiritual light (nos. 5089 5094, 6564, 7693).

In a word, people like that have a crude natural sight (nos. 6201 6310, 6564, 6844, 6845, 6612, 6614, 6622, 6624).

Inwardly they are therefore hostile to matters having to do with heaven and the church, though it is possible for them to speak in favor of them outwardly, even ardently, according to the power they have by virtue of them (nos. 6201, 6316, 6844, 6845, 6948, 6949).

The educated and learned who have deeply confirmed themselves in falsities, and still more those who are hostile to the Word's truths, are more sensual than others (no. 6316).

Sensual people reason keenly and skillfully, because their thinking is so near to speech as to almost reside in it, and to be, so to speak, on the lips, and because they place all intelligence in speech from the memory alone; moreover, some of them can cleverly defend falsities, and after they have done so, believe they are true (nos. 195 196, 5700, 10236).

They reason from fallacies of the senses and defend them, which they use to captivate and persuade the populace (nos. 5084 6948, 6949, 7693).

Sensual people are craftier and more malicious than others (nos. 7693, 10236).

Greedy people, adulterers, hedonists, and the deceitful are especially sensual, even though to the world they do not appear so (no. 6310).

The interiors of their minds are foul and filthy (no. 6201).

Through them they are in communication with the hells (no. 6311).

People residing in the hells are sensual, and the more so the deeper the hell (nos. 4623 6311).

The atmosphere of spirits in hell mixes with a person's sensual level from behind (no. 6312).

People who have based their reasoning on the evidence of the senses only, and so are hostile to the genuine truths of the church, were called by ancient peoples serpents of the tree of knowledge (nos. 195, 196, 197, 6398, 6399, 10313).

In addition, a person's sensual level and the sensual person are described (no. 10236), together with the extent of the sensual things in a person (no. 9731).

Sensual things ought to be held in last place, and not in first place, and in a wise and intelligent person they are held in last place, subject to more interior ones, while in a foolish person they are in first place and dominant; the latter are those properly called sensual (nos. 5077 5125, 5128, 7645).

If sensual things are in last place, they are the means by which a path is opened to understanding, and truths are refined by a process of abstraction (no. 5580).

These sensual things are the closest to the world, and they admit things that flow in from the world and, so to speak, sift them (no. 9726).

By these sensual things a person is in communication with the world, and by rational things with heaven (no. 4009).

Sensual things supply materials that are of service to the interior levels of the mind (nos. 5077 5081).

Some sensual things are of service to the intellectual faculty, and some are of service to the volitional faculty (no. 5077).

If a person does not raise his thought from sensual things, he is hardly wise (no. 5089).

A wise person thinks above the level of sensual things (nos. 5089, 5094).

When a person raises his thinking above the level of sensual things, he comes into a clearer sight, and finally into the light of heaven (nos. 6183 6313, 6315, 9407, 9730, 9922).

An elevation above the level of sensual things and withdrawal from them was something known to ancient peoples (no. 6313).

A person can be conscious in his spirit of things that occur in the spiritual world, if he can be withdrawn from sensual things by the Lord and elevated into the light of heaven (no. 4622). That is because it is not the body that thinks, but a person's spirit in the body, and to the extent that it dwells in the body, it thinks dimly and in a state of darkness; however, to the extent that it does not dwell in the body, it thinks clearly and in a state of light - but only as regards spiritual matters (nos. 4622, 6614, 6622).

The lowest level of the intellect is sensual knowledge, and the lowest level of the will is sensual delight (no. 9996).

The difference between sensual characteristics possessed in common with animals, and those not possessed in common with them (no. 10236).

Some sensual people are not evil, because their interior levels have not been closed: their state in the other life (no. 6311).

(Odkazy: Arcana Coelestia 195-196, 6398-6399, 6524, 6844-6845, 6948-6949; Joel 1:4-5)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 419, 430, 434, 435, 447, 451, 455, 550, 847

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88

True Christian Religion 635

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: