Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

Nehemiah 9:1

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 Voorts op den vier en twintigsten dag dezer maand verzamelden zich de kinderen Israels met vasten en met zakken, en aarde was op hen.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Jozua 7:6

2 Chronicles 20:3

Ezra 8:21

Job 2:12

Joël 12

Apocalyps 18:19

Word/Phrase Explanations

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

zakken
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 412

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

412. And hide us from the face of Him that sitteth upon the throne, and from the anger of the Lamb, signifies lest they should suffer direful things from the influx of Divine good united to the Divine truth proceeding from the Lord. This is evident from the signification of "hide us," when it is said by those in whom the goods and truths of the church are destroyed by evils of life and falsities therefrom, as being lest they should suffer direful things (of which presently); also from the signification of "from the face of Him that sitteth upon the throne," as being the Lord in respect to Divine good in heaven; that "face," in reference to the Lord, means the Divine love, from which is Divine good in heaven, will be evident from the passages in the Word that will be cited presently; and that "He that sitteth upon the throne" means the Lord in respect to Divine good in heaven may be seen above (n. 297, 343). Also from the signification of "the anger of the Lamb," as being the casting into hell by the influx of Divine truth proceeding from the Lord.

That "the anger of Jehovah" or of the Lord signifies this, can be seen from passages in the Word to be cited in the following article. Moreover it may be seen above (n. 297, 343) that the Lord alone is meant by "Him that sitteth upon the throne," and by "the Lamb;" the Lord in respect to Divine good by "Him that sitteth upon the throne," and the Lord in respect to Divine truth by "the Lamb." The expression "the anger of the Lamb" does not mean that the Lord (who is meant by "Him that sitteth upon the throne" and by "the Lamb") is angry, for He is Divine good itself, and that cannot be angry, for anger has nothing to do with good itself; but it is so expressed in the sense of the letter of the Word, for reasons explained elsewhere; let it be merely shown here that "the face" of Jehovah, or of the Lord, signifies the Divine love, and thence Divine good in heaven and in the church; and in the contrary sense "to set His face against anyone," and "to hide or conceal His face," has a similar meaning as "wrath" and "anger;" also that "the face," in reference to man, means in both senses the interiors that belong to his mind and affection.

(Odkazy: Revelation 6:16; The Apocalypse Explained 297, The Apocalypse Explained 343)


[2] That "the face," in reference to Jehovah or the Lord, signifies the Divine love and the Divine good therefrom is evident from the following passages. In David:

Make Thy faces to shine upon Thy servant; save me because of Thy mercy (Psalms 31:16).

"To make the faces to shine" signifies to enlighten in Divine truth from Divine love; this is signified by "making the faces to shine," because Divine truth, which proceeds from the Lord as a sun in the angelic heaven, gives all the light there, and also enlightens the minds of the angels and fills them with wisdom; consequently the Lord's face, in a proper sense, is the sun of the angelic heaven; for the Lord appears to the angels of the interior heavens as a sun, and this from His Divine love, for love in the heavens when presented before the eyes appears as fire, but the Divine love as a sun. From that sun both heat and light proceed, that heat is Divine good, and that light is Divine truth. From this it can be seen that "Make Thy faces to shine upon Thy servant" signifies to enlighten with Divine truth from Divine good; therefore it is also added, "save me because of Thy mercy;" mercy is of the Divine good. (But of the sun in the angelic heaven, and the heat and light from it, see in the work on Heaven and Hell; of The Sun there, n. 116-125; and of The Heat and Light from it, n 126-140)

[3] In the same:

Many say, Who will show us good? Jehovah, lift up the light of Thy faces upon us (Psalms 4:6).

In the same:

They shall walk, O Jehovah, in the light of Thy faces (Psalms 89:15).

In the same:

Turn us back, O God, and cause Thy faces to shine, that we may be saved (Psalms 80:3, 7, 19).

And in the same:

God be merciful unto us and bless us, and cause His faces to shine upon Us (Psalms 67:1).

"The light of the faces" of Jehovah or of the Lord means Divine truth from Divine love (as above) and intelligence and wisdom therefrom, for both angels and men have all their intelligence and wisdom from Divine truth, or the Divine light in the heavens, therefore "make Thy faces to shine upon us," "lift up the light of Thy faces upon us," and "cause Thy faces to shine," in the above passages signify to enlighten in Divine truth, and to bestow intelligence and wisdom.

[4] The like is signified in the blessing of the sons of Israel in Moses:

Jehovah bless thee and keep thee; Jehovah make His faces to shine upon thee and be gracious unto thee; Jehovah lift up His faces upon thee and give thee peace (Numbers 6:24-26).

"To make the faces to shine and to be gracious" signifies to enlighten in Divine truth, and to bestow intelligence and wisdom; and "to lift up the faces and give peace" signifies to fill with Divine good and to bestow love. Both are necessary to make man wise, for everyone that is in the spiritual world is enlightened by the light that is from the Lord as a sun, and yet those only become intelligent and wise who are at the same time in love, because the good that is of love is what receives truth; for they are conjoined because they agree and love one another. Only such, therefore, as have love see the sun in heaven, the rest see merely the light. "To be gracious," which is said of making the faces to shine, is predicated in the Word of truth; and "peace," which is said of lifting up the faces, is predicated of good.

[5] Since the Lord's Divine love is seen as a sun in heaven, from which is the light there, so:

When the Lord was transfigured before Peter, James, and John, His face did shine as the sun, and His garments became as the light (Matthew 17:2).

Also when He was seen by John:

His face did shine as the sun in his power (Revelation 1:16).

"The garments which became as the light" signify Divine truth, for "garments" in the Word signify truth, and this because all angels are clothed by the Lord according to their reception of Divine truth; and their garments are moreover from the light of heaven, and are shining and brilliant therefrom, and the light of heaven, as was said, is Divine truth. This makes clear why the Lord's garments when He was transfigured "became as the light." (But on these things more may be seen in the work on Heaven and Hell 177-182; also above, n. 64, 195, 271, 395.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 64, The Apocalypse Explained 195, The Apocalypse Explained 271, The Apocalypse Explained 395)


[6] In Matthew:

Jesus said of the child whom He had placed in the midst of the disciples, See that ye despise not one of these little ones; I say unto you, that their angels in the heavens do always behold the face of My Father who is in the heavens (Matthew 18:10).

It is said "their angels behold," because with every man there are spirits and angels, and the spirits and angels are such as the man is. With infant children there are angels from the inmost heaven; these see the Lord as a sun, for they are in love to Him and in innocence; this is meant in the nearest sense by "their angels behold the face of My Father;" "the face of the Father" meaning the Divine love which was in the Lord, consequently the essential Divine which is Jehovah; for the Father was in Him, and He in the Father, and they were one, as He Himself teaches. But these same words in the purely spiritual sense signify that the Lord in respect to His Divine good is in the good of innocence, for this is signified by "infant child" in the spiritual sense, and "the face of the Father" signifies the Lord's Divine good. Of "the servants of the Lord," by whom are meant those who are in Divine truths because they are in the good of love and charity, the same is said in Revelation:

The throne of God and of the Lamb shall be in the New Jerusalem; and His servants shall do Him service; and they shall see His face 1 (Revelation 22:3-4).

But on this see the explanation in the following.

[7] In Isaiah:

In all their distress He was distressed, and the angel of His faces saved them; because of His love and His pity He redeemed them; and He carried them and lifted them up all the days of eternity (Isaiah 63:9).

This treats of the Lord, who is called "the angel of the faces" of Jehovah from Divine truth which is from His Divine love; for "angel" in the Word signifies Divine truth; this is why the angels are called "gods" (see above, n. 130, 200, 302); and "the faces of Jehovah" mean the Divine love which is in the Lord, therefore it is also said, "because of His love and His pity He redeemed them; and He carried them and lifted them up all the days of eternity;" all this is of the Divine love. The Lord in respect to His Human was Divine truth, and from this He combated with the hells, and by it subjugated them; for this reason He is called "an angel," that is, in respect to His Divine Human. This chapter evidently treats of the Lord, and of His combats with the hells and of their subjugation.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 130, The Apocalypse Explained 200, The Apocalypse Explained 302)


[8] In David:

Thou hidest them 2 in the hiding place of Thy faces from the elations of man; Thou concealest them in Thy covert from the strife of tongues (Psalms 31:20).

"To hide them in the hiding place of Thy faces" means in the Divine good that does not appear before others; and "to conceal in Thy covert" means in the Divine truth; "the elations of man" and "the strife of tongues" mean the evils of falsity and the falsities of evil; for "elations" are predicated of evils because they are of self-love, and "man" signifies truth and falsity; "the strife of tongues" means the falsity of evil. (What the evil of falsity and the falsity of evil are, see The Doctrine of the New Jerusalem 21.)

[9] In the same:

Thou hast set our iniquities before Thee, and our hidden things in the light of Thy faces (Psalms 90:8).

"The light of Thy faces" means the light of heaven from the Lord as the sun there. Because this light is Divine truth itself, from which is all intelligence and wisdom, whatever comes into this light has its quality exhibited as in clear day; for this reason when the evil come into this light they appear just as they are, deformed and monstrous according to the evils concealed with them. This makes clear what is meant by "Thou hast set our iniquities before Thee, and our hidden things in the light of Thy faces."

[10] In Jeremiah:

Proclaim these words towards the north, and say, Return, thou backsliding Israel; I will not cause My faces to fall upon you, for I am merciful (Jeremiah 3:12).

Here, too, "My faces" signify the Divine love, and every good that is of love; and "not causing the faces to fall" signifies not to let it be lowered or cease, for when the countenance falls then it ceases to look, which makes clear what is signified by "I will not cause My faces to fall upon you," so it is also said, "for I am merciful," mercy being the Divine love towards the miserable. "Proclaim towards the north" signifies towards those who are in falsities and in evils therefrom; so it is also said, "Return, thou backsliding Israel." "The north" signifies such, because those who are in falsities and in evils therefrom dwell in the northern quarter in the spiritual world. (Of falsities and the evils therefrom, see in The Doctrine of the New Jerusalem 21.) The bread upon the table in the tabernacle was called "the bread of faces," and the table itself "the table of faces" (Exodus 25:30; Numbers 4:7), because "the bread" there, the same as "the faces of Jehovah" signified the Divine good of the Divine love (see The Doctrine of the New Jerusalem 212-213, 218).

(Odkazy: Jeremiah 3:9)


[11] Because "the faces of Jehovah," or of the Lord, signify the Divine good united to Divine truth going out and proceeding from His Divine love, therefore also "the faces of Jehovah" signify the interiors of the church, of the Word, and of worship, for Divine good is in the interior of these; the exteriors of the church, of the Word, and of worship are only the effects and works therefrom. The interiors of the church, of the Word, and of worship are signified by "seeing," "seeking," and "entreating the faces of Jehovah." In Isaiah:

What is the multitude of your sacrifices unto Me? when ye shall come to see the faces of Jehovah? (Isaiah 1:11-12)

In Zechariah:

The inhabitants of one city shall go to another, saying, In going let us go to entreat the faces of Jehovah, and to seek Jehovah of Hosts; thus many peoples and numerous nations shall come to seek Jehovah of Hosts in Jerusalem, and to entreat the faces of Jehovah (Zechariah 8:21-22).

In David:

My heart said unto thee, Seek ye my faces; Thy faces, O Jehovah, I do seek (Psalms 27:8).

We will make a joyful noise unto the Rock of our salvation; we will come before His faces with confession (Psalms 95:1, 2).

In Malachi:

Entreat the faces of God that He may be gracious unto us (Malachi 1:9).

In David:

My soul thirsteth for God, for the living God; when shall I come to appear before the faces of God? Hope thou in God, for I shall yet confess to Him; His faces are salvations (Psalms 42:2, 5).

In these passages, "faces of Jehovah," "of God," or "of the Lord," mean the interiors of the church, of the Word, and of worship, because Divine good and Divine truth, thus the Lord Himself, are in these interiors, and from them in externals; but are not in externals, namely, of the church, of the Word, and of worship apart from these.

(Odkazy: Psalms 95:1-2)


[12] As it was the duty of all who went to Jerusalem to the feasts to carry with them such things as pertained to worship, and all worship is from the interiors which are of the heart and faith, and these interiors are signified by the gifts offered to the Lord, so it was commanded that everyone should offer some gift, which is meant by:

They shall not see My faces empty (Exodus 23:15).

The interiors of the church, of the Word, and of worship, are also signified by these words in Moses:

Jehovah spoke unto Moses, My faces shall go until I shall give thee rest. Then Moses said, If Thy faces go not make us not go up hence (Exodus 33:14-15).

This was said to Moses, because with that nation the Word was to be written, and also in the historical parts of the Word that nation was to be treated of, for with that nation a church was to be instituted which would be a representative church consisting of external things that corresponded to things internal; on this account it was said, "My faces shall go." (Respecting this see further in Arcana Coelestia 10567-10568, where it is explained.)

[13] But because that nation was only in the externals of the Word, of the church, and of worship, and not at all in the internals, therefore it was not granted to Moses to see the Lord's face, but only His back, according to these words in Moses:

Moses said, I pray Thee show me Thy glory; to whom He said, I will make all My good to pass before thee, and I will proclaim the name of Jehovah before thee; thou canst not see My faces, for man shall not see Me and live. I will put thee in a hole of the rock, and will cover thee with My hand until I shall have passed by; and when I shall take away My hand thou shalt see My hinder parts, but My faces shall not be seen (Exodus 33:18-23).

Here Moses represented that nation, what was its quality in respect to the understanding of the Word, and thence in respect to the church and worship, namely, that it was in externals only without internals. These externals were represented and signified by "the hinder parts" of Jehovah which were seen by Moses, and the internals by the front parts and "the face." That the internals that are in the externals of the Word, of the church, and of worship, were not seen and could not be seen by that nation, was represented and signified by Moses being placed in the hole of a rock, and by his being covered with the hand of Jehovah while He passed by. (But this has been more fully explained in Arcana Coelestia 10573-10584.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 10573)


[14] Furthermore, since "the faces of Jehovah" or the Lord mean the internals of the Word, of the church, and of worship, they mean especially the externals in which are internals; since internals make themselves to be seen in externals, as the internals of man do in his face and features. But the Jewish nation was such that it looked to externals only, and to internals not at all; and to look at externals and not at the same time at internals, or at externals without internals, is like looking at the image of a man that is without life; but to look at externals and at the same time at internals, or at externals from internals, is like looking at a living man; this therefore is, in the proper sense, "to see the face of Jehovah," or "to entreat His faces," in the passages cited above.

[15] Since the internals of the Word, of the church, and of worship, appear in the externals, or present themselves to be seen in externals, comparatively as the internals of man do in the face, it is evident what is signified in the internal sense by "seeing Jehovah" or the Lord "face to face," in the following passages. In Moses:

I have seen God face to face, and yet my soul is delivered (Genesis 32:30).

Jacob said this after he had wrestled with God, who appeared to him as an angel. In the book of Judges:

Gideon said, I have seen the angel of Jehovah face to face. And Jehovah said unto him, Peace be unto thee; fear not, thou shalt not die (Judges 6:22-23).

So, too, with Manoah and his wife (Judges 13:21-23).

And respecting the Israelitish people:

Jehovah spoke with you face to face from the mount, out of the midst of the fire (Deuteronomy 5:4).

Respecting which it is further said:

Jehovah hath made [us] to see His glory and His greatness, and we have heard His voice out of the midst of the fire; we have seen this day that God doth talk to man and he remaineth alive (Deuteronomy 5:24).

And respecting Moses:

Jehovah spoke unto Moses face to face, as a man speaketh to his companion (Exodus 33:11; Deuteronomy 34:10).

(Odkazy: Exodus 34:10-12, 34:10; Judges 13:22-23)


[16] But it should be known that no man, nor even any angel, can see the Lord's face, since it is Divine love, and no one can sustain the Divine love such as it is in itself; for to see the Lord's face would be like letting the eye into the very fire of the sun, whence it would instantly perish. Such also is the Lord's Divine love viewed in itself; therefore to those in the interior heavens the Lord appears as a sun, and that sun is encompassed by many radiant circles, which are envelopments one after another, in order that the Divine love may proceed to the angels in heaven tempered and moderated, and thus the angels may sustain it; the Lord therefore appears as a sun to the angels of the higher heavens only, while to the angels of the lower heavens He appears merely as light, and to the rest as a moon. Nevertheless, in heaven the Lord appears to the angels, but under an angelic form; for He fills an angel with His aspect, and thus with His presence from afar, and this He does in various places, but everywhere in accommodation to the good of love and of faith with those to whom He appears. Thus the Lord was seen by Gideon, and by Manoah and his wife, also by Moses, and the Israelitish people. This, therefore, is what is meant by "seeing Jehovah face to face," and by "seeing Jehovah and not dying." It is clearly evident that the face itself in respect to the interiors which are of His Divine love was not seen, for it was said to Moses:

That no one can see Jehovah's face and live (Exodus 33:20).

Yet it is said that "they saw Jehovah face to face;" which shows clearly that "seeing the faces of Jehovah" in the passages cited above signifies seeing Him in the interiors of the Word, of the church, and of worship, which nevertheless is seeing Him in externals from internals. That the Jewish nation was in the externals of the Word, of the church, and of worship, apart from internals, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 248); what the external is apart from the internal, and what the external is in which is the internal, see n. 47).

[17] That the Jewish nation was such, was also represented and signified by:

Their covering the Lord's face, striking it, and spitting in it (Matthew 26:67; Mark 14:65; Luke 22:64);

for all things related in the Word respecting the Lord's passion represent and signify arcana of heaven and the church, and in particular the quality of the Jews in respect to the Word, the church, and worship. (That this is so, see above, n. 64, 83, 195 c.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 64, The Apocalypse Explained 83, The Apocalypse Explained 195)


[18] It can be known from what has been thus far explained, what "the face" of Jehovah or the Lord signifies, namely, the Divine love, and all good in heaven and in the church therefrom; and from this it can be known what is signified by "hiding" or "concealing the faces," in reference to Jehovah or the Lord, namely, that it is to leave man in what is his own [proprium] and thus in the evils and falsities that spring forth from what is his own [proprium]; for man viewed in himself is nothing but evil and falsity therefrom, and that he may be in good he is withheld from these by the Lord, which is effected by being elevated out of what is his own [proprium]. From this it can be seen that "hiding and concealing the faces," in reference to the Lord, signifies to leave in evils and falsities; as in the following passages. In Jeremiah:

For all their evil I have covered My faces from this city (Jeremiah 33:5).

In Isaiah:

Your sins have hid God's faces from you, that He hath not heard (Isaiah 59:2).

In Ezekiel:

My faces will I turn away from them, that they may profane My secret, and that the violent may enter into it and profane it (Ezekiel 7:22).

The nations shall know that for their iniquity the sons of Israel were carried away; and therefore will I hide My faces from them (Ezekiel 39:23).

In Lamentations:

The face of Jehovah hath divided them; He will no more regard them (Lamentations 4:16).

In Micah:

Jehovah will hide His faces from them, even as they have made their works evil (Micah 3:4).

In David:

Thou didst hide Thy faces, I was troubled (Psalms 30:7).

Wherefore hidest Thou Thy faces, and forgettest our affliction and our oppression? (Psalms 44:24).

Thou hidest Thy faces, they are affrighted; Thou gatherest in their spirit, they expire, and return to their dust (Psalms 104:29).

In Moses:

My anger shall glow against the people in that day, and I will forsake them, and will hide My faces from them. In hiding I will hide My faces in that day because of all the evil which they have done (Deuteronomy 31:17-18).

I will hide My faces from them; they are a generation of perversions (Deuteronomy 32:20).

In Isaiah:

I will tarry for Jehovah, although He hideth His faces from the house of Jacob (Isaiah 8:17).

In David:

How long wilt Thou forget me, O Jehovah? how long wilt Thou hide Thy faces from me? (Psalms 13:1).

Hide not Thy faces from me; put not Thy servant away in anger (Psalms 27:9).

Hide not Thy faces from Thy servant, for I am in distress; hasten, answer me (Psalms 69:17).

O Jehovah why casteth Thou off my soul? Why hidest Thou Thy faces from me? (Psalms 88:14).

Hide not Thy faces from me in the day of my distress (Psalms 102:2).

Answer me, O Jehovah; hide not Thy faces from me, lest I become like them that go down into the pit (Psalms 143:7).

In Ezekiel:

When I shall have brought together the sons of Israel upon their own ground, then will I not hide My faces any more from them, for I will pour out My spirit upon the sons of Israel (Ezekiel 39:28-29).

In David:

He hath not despised nor abhorred the affliction of Israel; neither hath He hid His faces from him; but when he cried aloud unto Him He heard (Psalms 22:24).

(Odkazy: Psalms 27:8-9, Psalms 102:1-2)


[19] In these passages it is said that Jehovah, that is, the Lord, conceals and hides His faces on account of iniquities and sins, and He is entreated not to conceal or hide them, and yet He never conceals or hides, that is, His Divine good and His Divine truth; for the Lord is Divine love itself and mercy itself, and desires the salvation of all; therefore He is present with all and with each one, even with those who are in iniquities and sins, and by this presence He gives them the freedom to receive Him, that is, truth and good from Him, consequently they also do receive if from freedom they desire to. Reception must be from freedom, in order that goods and truths may abide with man, and be with him as his own; for what a man does from freedom he does from affection, for all freedom is of affection, and affection is man's will; therefore what is received in freedom, or from man's affection, enters his will and endures. It then endures because the will is the man himself and in the will his life primarily resides, but secondarily in the thought or the understanding. This therefore is why man ought to receive Divine good and Divine truth, with which the Lord is always present.

[20] This is what is meant by:

Behold I stand at the door and knock; if any man hear My voice and open the door, I will come in to him and will sup with him (Revelation 3:20).

But when man from freedom chooses evil he shuts the door to himself, and thus does not let in the good and truth that are from the Lord; consequently the Lord then appears to be absent. It is from this appearance that it is said that Jehovah conceals and hides His faces, although He does not conceal and hide. Moreover man as to his spirit then turns away from the Lord, and consequently does not perceive the good or see the truth, which are from the Lord; this is why it appears as if the Lord did not see him; and yet the Lord sees each and every thing pertaining to man. It is from this appearance also that the Lord is said to conceal and hide His faces, and also is said to set [ponere et dare] His faces against them, also that He regards them with the back of the neck and not with the faces, as in the following passages. In Jeremiah:

I have set My faces against this city for evil, and not for good (Jeremiah 21:10).

In the same:

I set My faces against you for evil, to cut off all Judah (Jeremiah 44:11).

In Ezekiel:

I will set My faces against that man, and I will lay him waste, and I will cut him off from the midst of My people (Ezekiel 14:8).

In the same:

I will set My faces against them; let them go forth from the fire and the fire shall devour them, when I shall have set My faces against them (Ezekiel 15:7).

In Moses:

He that shall eat any blood, I will set My faces against that soul, and I will cut him off (Leviticus 17:10).

In Jeremiah:

As the east wind will I scatter them before the enemy; with the back of the neck, and not with the face, will I regard them (Jeremiah 18:17).

That it is man who sets his face against the Lord and who turns himself away from the Lord, whence evil comes to him, is evident also from the Word. As in Jeremiah:

They have turned unto Me the back of the neck, and not the faces (Jeremiah 32:33).

In the same:

They have made their faces harder than a rock; they have refused to return (Jeremiah 5:3).

In the same:

They have gone away in their own counsels, in the hardening of their evil heart, and they have become turned backwards and not forwards (Jeremiah 7:24).

And in Isaiah:

Your sins have hid God's faces from you (Isaiah 59:2).

(Odkazy: Ezekiel 14:7-8)


[21] That the evil turn away their face from the Lord does not mean that they do it with the face of the body, but with the face of their spirit. Man can turn his face whatever way he pleases, since he is in a state of freedom to turn himself either towards heaven or towards hell, and moreover a man's face is taught to deceive for the sake of the appearance before the world; but when man becomes a spirit, which he does immediately after death, then he who had lived in evils turns the face altogether away from the Lord (as can be seen from what has been said and shown in the work on Heaven and Hell 17, 123, 142, 144-145, 151, 153, 251, 272 , 511, 552, 561). This is what is meant by "they have turned unto Me the back of the neck, and not the face," and "they have become turned backwards and not forwards." And because such then come into the evil of punishment and hell, those who have turned themselves away suppose that this is from the Lord, and that He regards them with a stern countenance, and casts them down into hell, and punishes them just as an angry man would do, when yet the Lord regards no one in any other way than from love and mercy. It is from that appearance that these things are said in the Word. In Isaiah:

When Thou shalt do fearful things that we look not for, the mountains shall flow down before Thee (Isaiah 64:3).

In David:

It is burned with fire, it is cut down; they have perished at the rebuke of Thy faces (Psalms 80:16).

In the same:

The faces of Jehovah are against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth (Psalms 34:16).

In Moses:

Behold I send an angel before thee. Take ye heed of his faces; for he will not bear your transgression (Exodus 23:20-21).

In Ezekiel:

I will lead you into the wilderness of the peoples, and I will have judgment with you face to face (Ezekiel 20:35).

In Moses:

When the ark set forward, Moses said, Arise O Jehovah, let Thine enemies be scattered; and let them that hate Thee flee before Thy faces (Numbers 10:35).

In Revelation:

I saw a throne high and great, and Him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away (Revelation 20:11).

(Odkazy: Psalms 80:17)


[22] These things are said respecting the signification of the face in reference to Jehovah or the Lord. The face in reference to man signifies his disposition and affection, and consequently the interiors which belong to his mind, and this because the disposition and affections, or the interiors that belong to man's mind, present themselves to be seen in the face; this is why the face is said to be an index of the mind; the face also is an effigy of the interiors of man, for it represents them, and his countenance corresponds to them. That "faces" in reference to man signify affections of various kinds, can be seen from the following passages. In Isaiah:

They say, Turn aside out of the way, decline out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from our faces (Isaiah 30:11).

"Cause the Holy One of Israel to cease from our faces" signifies to cause the Lord to cease from the thought and affection, thus everything of the church, "the Holy one of Israel" meaning the Lord; to withdraw from the truth and good of the church, which is from the Lord and in which is the Lord, is signified by "Turn aside out of the way, decline out of the path," "way" and "path" meaning the truth and good of the church.

[23] In Lamentations:

They have not accepted the faces of the priests, and they were not gracious unto the faces of the old (Lamentations 4:16).

Again:

Princes were hanged up by their hand; the faces of the old were not honored (Lamentations 5:12).

"Not to accept the faces of the priests" signifies to value as nothing the goods of the church, which are of love and faith; for "the priests" represented the Lord in respect to Divine good, and thus signified the good of the church, and "faces" signify all things thereof that have reference to love and faith. "Not to honor the faces of the old" signifies to account as nothing all things of wisdom, "the old" signifying wisdom, and "faces" all things thereof, because they signify interior things; "the princes hanged up by their hand" signify that all intelligence was rejected, "princes" meaning the primary truths from which there is intelligence.

[24] In Moses:

Jacob said respecting Esau, I will appease his faces with the present that goeth before me, and afterwards I will see his faces; peradventure he will accept my faces (Genesis 32:19-20).

"To appease his faces," signifies to captivate his mind; "afterwards to see his faces" signifies to know what the disposition is; "peradventure he will accept my faces" signifies, peradventure he will receive me with a kindly disposition; "to accept the faces" meaning to have good will towards anyone from affection. In the same:

Thou shalt not wrest judgment; thou shall not regard faces, neither take a gift (Deuteronomy 16:19).

"Not to regard faces" signifies not to have the mind better disposed towards superiors, the rich, and friends, than towards inferiors, the poor, and enemies, because what is just and right is to be regarded without respect to person.

(Odkazy: Genesis 32:20)


[25] In Malachi:

I have made you contemptible and lowly unto all the people, according as ye keep not My ways, and accept faces in the law (Malachi 2:9).

"Accepting faces in the law" has a similar signification as "regarding faces in judgment," quoted above, namely, to have the mind better disposed towards, and to show more favor to superiors, the rich, and friends, than to inferiors, the poor, and enemies. In Isaiah:

What mean ye? Ye crush the people, and grind the faces of the poor (Isaiah 3:15).

"To grind the faces of the poor" signifies to destroy the affections of knowing truths with those who are in ignorance of truth and yet wish to be instructed; "to grind" signifying to destroy, "faces" signifying the affections of knowing truths, and "the poor" those who are in ignorance of truth but wish to be instructed, for these are the spiritually poor.

[26] In David:

The daughter of Tyre shall bring an offering; the rich of the people shall entreat thy faces. The king's daughter is all glorious within; her vesture is inwrought with gold (Psalms 45:12-13).

"The king's daughter" signifies the spiritual affection of truth; "the daughter of Tyre" signifies the affection of the knowledges of truth and good; to be enriched with these is signified by "bringing an offering;" "the rich of the people" signify the intelligent, and in an abstract sense, the understanding of truth and good; to be gifted with these is signified by "entreating his faces;" for all things of intelligence dwell in the spiritual affection of truth, which therefore is signified by his "faces." (The rest may be seen explained above, n. 195

(Odkazy: The Apocalypse Explained 195)


[27] In the same:

Yet do I confess 3 Him, the salvations of my faces, my God (Psalms 42:11; 43:5).

"The salvations of my faces" signify all things that are within, thus those that are of the mind and the affections, accordingly those that are of love and faith; because these are what save they are called "salvations." Evil affections, which are lusts, are expressed by the same term, "faces," because they appear in the face, for the face is the external or natural form of the interiors, which are of the disposition and mind; and in the spiritual world these make one, for there it is not permitted to put on other faces than those that are from the affections, thus that correspond to the interiors which are of their mind. This is why the angels of heaven are radiant and lovely in face, while infernal spirits are dusky and misshapen in face.

[28] This, too is evidently the meaning of "faces" in the following passages. In Isaiah:

Throes and pangs seize them, they travail like a woman bringing forth; they are amazed every man at his companion; their faces are faces of flames (Isaiah 13:8).

This treats of the Last Judgment, when the evil are let into their interiors. The interiors of those who are in the love of self and the world, and thence in hatreds and revenges, are meant by "their faces are faces of flames;" and such also do they appear. Their torments from the influx of Divine good and Divine truth are signified by "throes and pangs seize them, they are in travail like a woman bringing forth." Their torments are likened to the throes and pangs of women bringing forth for the same reason that the comparison is used in Genesis 3:16; for evils and falsities are then conjoined; and when this is the case "pangs seize" when Divine good and truth flow in.

[29] In Ezekiel:

Say to the forest of the south, The flame of the grievous flame shall not be quenched, wherefore all faces from the south even to the north shall be burned therein (Ezekiel 20:47).

"The forest of the south" means falsity within the church, consequently those there who are in falsities; the church is signified by "the south" because it can be in the light of truth from the Word; and falsity from evil is signified by "forest;" the vastation and destruction of the church by the love of falsity from evil is signified by "the flame of the grievous flame, by which all faces shall be burned;" "all faces" meaning all the interiors of the men of the church in respect to the affections of truth and good, and the thoughts therefrom; "from the south even to the north" signifies all things of the church from first to last, or interior and exterior; "the south" meaning the interior or first things of the church, and "the north" the exterior or last things of the church; this is the signification of "the south" and "the north" because those who are in the light of truth from the Lord are in the southern quarter in the spiritual world; while in the hells under them are those who are in natural lumen by means of which they have confirmed themselves in falsities; and in the northern quarter are those who are in obscurity of truth from the Lord, and in the hells under them are those who are in falsities, but not in any natural lumen whereby they have confirmed their falsities.

[30] In Joel:

Before him the peoples tremble; all faces have gathered blackness (Joel 2:6).

This treats of evils and falsities devastating the church, and of the judgment upon those who are in them; those who are in falsities are signified by "the peoples who tremble;" their interiors which are in the falsities of evil are signified by "the faces that have gathered blackness;" "faces" meaning the interiors, and "blackness" the falsity of evil. The infernals who are in falsities from evil appear black in the light of heaven.

[31] In Daniel:

In the latter end of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king hard in faces shall rise up (Daniel 8:23).

This was said of the four horns of the he-goat, by which are there meant four kingdoms, but "kingdoms" there do not mean kingdoms but the states of the church, for "a he-goat of the goats" means faith separated from charity, which is called faith alone; "the latter end of their kingdom" signifies the end of the church, when there is no faith because there is no charity; "when the transgressors are come to the full" signifies when there are no longer truth and good, but evil and falsity; these words signify the like as "when iniquity is consummated and fulfilled" (respecting which see above, n. 397). "A king hard in faces" signifies no truth but only falsity in their interiors; "king" signifying truth, and in the contrary sense falsity; "faces" the interiors, and "hard in faces" the interiors without good; for where there is no good, truth is hard, while truth from good is mild, because living; and truth without good even becomes falsity in their interiors or thought, since they do not think about it spiritually but materially, because they think from things corporeal and worldly, and thus from the fallacies of the senses.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 397)


[32] In Ezekiel:

Sons hard in their faces, and hardened in heart (Ezekiel 2:4).

"Sons hard in their faces" signify those who are in truths without good, and in an abstract sense truths without good, which in themselves are falsities (as has been said above); and "hardened in heart" signifies those who do not admit good, and who are therefore in evil, for where good cannot enter evil enters; "the heart" signifies also in the Word the good of love, and "a hardened heart" signifies the same as "a stony heart," namely, where the good of love is not admitted; but "a heart of flesh" signifies where it is admitted.

[33] In Isaiah:

Their tongue and their doings are against Jehovah, to rebel against the eyes of His glory; the hardness of their faces answereth against them (Isaiah 3:8-9).

"Their tongue and their doings which are against Jehovah" signify thought and affection; "the tongue" thought, because the tongue utters what man thinks, and "doings" affection, because man does what is of his affection; these "are against Jehovah, and rebel against the eyes of His glory" when they are against Divine good and against Divine truth; for "Jehovah" in the Word means the Lord in respect to Divine good proceeding from His Divine love, and "His glory" means Divine truth; to be against this is signified by "rebelling against the eyes of His glory;" "the hardness of their faces which answers against them" signifies to refuse Divine truth and Divine good, and not to admit them into their thoughts and affections, which are their interiors.

[34] In Ezekiel:

Behold I have made thy faces hard against their faces, and thy forehead hard against their forehead (Ezekiel 3:8).

This was said to the prophet, by whom is signified the doctrine of truth and good combating against falsities and evils; therefore "his faces made hard against their faces" signifies the rejection of falsities by truths, and "his forehead hardened against their forehead" signifies the rejection of evil by good; for "faces" signify the affections of truth, or the affections of falsity, and "forehead" signifies the affection of good or the affection of evil. The affection of truth and good is hardened and becomes outwardly hard from zeal, when it is combating against falsity and evil, otherwise it could not repulse them; but it is not so inwardly. From this it can be seen how these words must be understood. Since "faces" signify man's interiors, or the things that are of his thought and affection, the same word in the Hebrew that means "face" means what is interior.

[35] (In these explanations various things have been said respecting "faces" which cannot be easily understood, perhaps, without further exposition; I will therefore add what has been said and shown respecting faces in the Arcana Coelestia, namely, that the face is formed to a correspondence with man's interiors, n. 4791-4805, 5695; on the correspondence of the face and countenance with the affections of the mind, n. 1568, 2988, 2989, 3631, 4796, 4797, 4800, 5165, 5168, 9306; consequently the interiors shine forth from the face, n. 3527, 4066, 4796; with the ancients the face made one with the interiors, n. 35 3573, 4326, 5695; it also makes one with the interiors with the angels in heaven, and with sincere men in the world, n. 4796, 4797, 4799, 5695, 8250; in the other life the faces of all become such as their interiors are, n. 4798, 5695; experiences respecting changes of the face there according to the interiors, n. 4796, 6604; on the influx of the interiors of the mind, or of the understanding and will into the face and its muscles, n. 3631, 4800; with flatterers, dissemblers, hypocrites, and the deceitful, the face does not act as one with the interiors, n. 4799, 8250; with such the face is taught to feign sincerity, honesty, and piety, n. 4326; how influx from the brains into the face became changed in process of time, and with it the face itself in respect to its correspondence with the interiors, n. 4326, 8250; the natural of man is like an interior face to the spiritual mind and its sight, n. 5165, 5168. See also what has been said and shown respecting faces in the work on Heaven and Hell 46-48, 142-144, 457-459, 553.)

-----
Footnotes:

1.  Photolithograph has "faces;" the Greek has "face," which is also found in AE 148; Apocalypse Revealed 938; but the former reading is found in AC 9936, 10579.

2.  Photolithograph has "us," but this is rectified in the explanation.

3.  Photolithograph has "trust;" Hebrew has "confess." IB, IV n. 107, 767 have the latter translation.

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 2988-2989, 3573, 4796-4797; Ezekiel 14:7-8; Genesis 32:20; Jeremiah 3:9; Psalms 27:8-9, Psalms 80:16-17, Psalms 102:1-2; Revelation 6:16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 407, 419, 554, 594, 596, 625, 657, 707, 981, 997

Other New Christian Commentary

  Duchovní témata:

Divine Truth


Word or Phrase Explanations:

Face


Slovník pojmů používaných Emanuelem Swedenborgem
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 His Name on Our Foreheads
Worship Talk | Ages over 18


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: