Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

Nehemiah 9:1

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 Voorts op den vier en twintigsten dag dezer maand verzamelden zich de kinderen Israels met vasten en met zakken, en aarde was op hen.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Jozua 7:6

2 Chronicles 20:3

Ezra 8:21

Job 2:12

Joël 12

Apocalyps 18:19

Word/Phrase Explanations

vier
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Maand
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

zakken
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 193

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

193. I will come on thee as a thief, signifies the unexpected time of death, when all the knowledges procured from the Word that have not acquired spiritual life will be taken away. This is evident from the signification of "coming as a thief," when said of those who are not wakeful, that is, who are not acquiring for themselves spiritual life, as being that all the knowledges acquired from the Word that have not acquired spiritual life will be taken away from them. These words signify also the unexpected time of death, because death comes unexpectedly, and after death man remains to eternity in the state of that life which he acquired for himself in the world; for this reason man must be wakeful. As it is known to few that all the knowledges gained from the Word that have not acquired spiritual life are taken away, it is necessary to explain how this is done. All things that are in man's spirit remain with him to eternity; but the things that are not in man's spirit, after death, when he becomes a spirit, are dissipated. Those things remain in the spirit of man that he has thought from himself, that is, the things that he has thought from his own love when he was alone, for his spirit then thinks from itself and not from the things in the memory of his body that do not make one with his love. There are two states of man, one when he thinks from his spirit, and the other when he thinks from the memory of his body; when these two states do not make one, man can think in one way by himself, and can think and speak in another way with others.

(Odkazy: Revelation 3:3)


[2] Take a preacher, for instance, who loves himself and the world above all things, and cares nothing for the Divine, even so that he denies it in heart, and therefore schemes evils of every kind, in consort with the crafty and malignant of the world; and yet when he is speaking with others, especially when he is preaching, he may be able to speak as from zeal for the Divine, and for Divine truths, and even at such times may be able to think in like manner; but this state is a state of his thought from the memory of the body, and is evidently separated from the state of his thought from the spirit, since when left to himself he thinks contrary to these things. This is the state that remains with man after death, but the other state does not remain, because it belongs to his body and not to his spirit; consequently when he becomes a spirit, which takes place when he dies, all knowledges that he acquired for himself from the Word that do not agree with the life of his spirit's love, he casts away from him. But it is otherwise with those who, when left to themselves alone, think justly about the Divine, about the Word and the truths of the church therefrom, and who love truths even to the life, that is, so that they wish to live according to them.

The thoughts of these in their spirit make one with their thoughts from the memory of the body, thus they make one with the knowledges of truth and good which they have from the Word; and so far as these make one, these knowledges receive spiritual life, for they are elevated by the Lord from the external or natural man into the internal or spiritual man, and constitute the life, that is, the understanding and will, of the spiritual man. Truths, in the spiritual man, are living truths, because they are Divine, and from these man has life there. That this is so it has been granted me to know from much experience; if I were to adduce it all it would fill many pages. (Something may be seen in The work on Heaven and Hell 491-498, 499-511; and above, n. 114.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 114)


[3] From this it can now be seen what is meant in the spiritual sense by "I will come on thee as a thief," namely, that after death all knowledges procured from the Word that have not acquired spiritual life will be taken away. The same is meant by the following in Revelation:

Behold I come as a thief; blessed is he that is wakeful, and keepeth his garments, lest he walk naked (Revelation 16:15);

it is said "as a thief" because evils and falsities therefrom in the natural man take away and cast out the knowledges of truth and good that are there from the Word; for the things that are not loved are cast out. With man there is either the love of evil and of falsity therefrom, or the love of good and of truth therefrom. These two loves are opposite to one another; consequently he who is in one of them cannot be in the other, for "no one can serve two masters," without loving the one and hating the other (Matthew 6:24).

[4] Because evils and falsities therefrom penetrate from within, and break through as it were the wall that is between the state of man's thought from the spirit and the state of his thought from the body, and cast out the knowledges of truth and good that have their abode with man in his outward part, therefore such evils and falsities are what are meant by "thieves," also in the following passages.

In Matthew:

Lay not up for yourselves treasures upon the earth, but in heaven, where thieves do not dig through nor steal (Matthew 6:19-20).

"Treasures" are the knowledges of truth and good; "laying them up in heaven" is in the spiritual man, for the spiritual man is in heaven. (That "treasures" are the knowledges of truth and good, see Arcana Coelestia 1694, 4508, 10227; and that the internal spiritual man is in heaven, see The Doctrine of the New Jerusalem 36-50.)

[5] In the same:

Be wakeful, therefore, for ye know not at what hour your Lord will come. But know this, that if the master of the house knew in what hour the thief would come he would be wakeful, and would not suffer him to dig through his house (Matthew 24:42-43).

This means that if man knew the hour of his death he would get himself ready, not from a love of what is true and good, but from a fear of hell; and whatever a man does from fear does not remain with him, but what he does from love remains; therefore he should be getting ready all the time (see The Doctrine of the New Jerusalem 143, 168).

[6] In Obadiah:

If thieves come to thee, if robbers by night, how wilt thou be cut off! Will they not steal till they have enough? (Obadiah 1:5).

Here also falsities and evils are called "thieves," and are said to "steal;" falsities are "thieves," and evils are "robbers by night;" it is said "by night," because "night" signifies a state of no love and faith.

[7] In Joel:

They shall run to and fro in the city; they shall run upon the wall, they shall come up into the houses, they shall enter in through the windows like a thief (Joel 2:9).

The vastation of the church through falsities from evil is here treated of; "city" and "wall" signify the things of doctrine; "houses" and "windows" things pertaining to the mind that receives; "houses" that part of the mind that is called the will, where good is, and "windows" that part of the mind that is called the understanding, where truth is.

(That "city" in the Word is doctrine, see Arcana Coelestia 402, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493; that "wall" is the truth of doctrine defending, n. 6419; that "house" is that part of the mind which is called the will, where good is, n. 2231, 2233, 2559, 3128, 5023, 6690, 7353, 7910, 7929, 9150; and "windows" that part of the mind which is called the understanding where truth is, n. 655, 658, 3391.) From this it is clear what is signified by "running upon the wall," "coming up into the houses," and "entering in through the windows like a thief."

(Odkazy: Arcana Coelestia 4492-4493, Arcana Coelestia 6419)


[8] In Hosea:

I healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered, and the evils of Samaria, for they made a lie, and the thief cometh in, and the troop spreadeth itself without (Hosea 7:1).

The "iniquity of Ephraim" signifies the falsities of the understanding; and the "evils of Samaria" the evils of the will; "to make a lie" is thinking and willing falsity from evil; "the thief" is falsity taking away and dissipating truth; and "the troop spreading itself" is evil casting out good. (That "Ephraim" is the intellectual of such things as are of the church, see Arcana Coelestia 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296; that "a lie" is falsity from evil, n. 8908, 9248; that "a troop" is good casting out evil, and in a contrary sense, evil casting out good, n. 3934, 3935, 6404, 6405.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 3934-3935, Arcana Coelestia 6404-6405)


[9] These things are adduced that it may be known what "a thief" in the Word signifies, namely, falsity vastating, that is, taking away and destroying truth. It was shown above, that after death all knowledges of truth and good from the Word that have not acquired spiritual life are taken away; consequently they are taken away from those who have not been made spiritual by knowledges from the Word. The same is signified by many other things in the historical parts of the Word; but this no one can see unless he knows the spiritual sense of the Word. This was signified by the sons of Israel's borrowing from the Egyptians gold, and silver, and garments, and thus taking them away as it were by theft, which is thus described in Moses:

It was commanded that they should borrow of the Egyptians vessels of silver, and vessels of gold, and raiment. And Jehovah gave the people grace in the eyes of the Egyptians, so that they lent to them; and thus they plundered the Egyptians (Exodus 12:35-36).

The "Egyptians" represented those who are merely natural and yet possess many knowledges. By "the sons of Israel" are meant those who are spiritual; "vessels of gold and of silver," and also "raiment," signify the knowledges of truth and good, which the spiritual apply to good, but which the natural apply to evil and thus destroy. That nations were given up to the curse, and at the same time all things with them were either burnt with fire or plundered, to which there is frequent reference in the book of Joshua, and in the books of Samuel and of the Kings, has a like signification; for the nations of the land of Canaan represented those who are in evils and falsities, and the sons of Israel those who are in truths and goods.

[10] That the knowledges of truth and good from the Word will be taken away from those who have not acquired spiritual life for themselves, is also meant in the Lord's parables respecting the talents and pounds given to the servants that they might trade and make gain, and respecting the servant who traded not and gained nothing, of whom it is written in the parables:

Unto him who hid his talent in the earth his lord said, Thou wicked and slothful servant, thou oughtest to have put my silver to the bankers, in order that at my coming I might have received mine own with interest. Take therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents. For unto everyone that hath shall be given, that he may have abundance; but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye out the unprofitable servant into outer darkness (Matthew 25:14-30).

And in another place:

He came who had received the one pound, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I kept laid up in a napkin. The lord said, Wherefore gavest not thou my money into the bank, that coming I might have regained mine own with interest. And He said, Take from him the pound, and give to him that hath ten pounds. I say unto you, To everyone that hath shall be given; but from him that hath not, even than which he hath shall be taken away from him (Luke 19:13-26).

Here "talents," "pounds," and "money," signify the knowledges of truth and good from the Word; "to trade," "to make gain," "to put it to the bankers," or "in the bank," signifies to acquire for oneself thereby spiritual life and intelligence; "hiding these in the earth" or "in a napkin" signifies in the memory of the natural man only; of such it is therefore said that from them should be taken away that which they have, according to what has been explained in the beginning of this article.

(Odkazy: Luke 19:13-25)


[11] This takes place with all in the other life who have acquired for themselves knowledges from the Word, and have not committed them to the life, but only to the memory. He who has knowledges from the Word in the memory only, even if they were thousands, if he has not committed them to the life, remains natural as before. Committing knowledges from the Word to the life is thinking from them, when one, left to himself, thinks from his spirit, and also willing them and doing them; for this is loving truths because they are truths; and those who do this are those who become spiritual by means of knowledges from the Word.

(Odkazy: Luke 19:13-25; Revelation 3:3)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 181, 591, 1005

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: