Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Word/Phrase Explanations

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 746

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

746. For the accuser of our brethren is cast down, signifies when those have been separated from heaven and condemned to hell who have assaulted the life of faith, which is charity. This is evident from the signification of "cast down," as being, in reference to the dragon, that those who are meant by "the dragon" have been separated from heaven and condemned to hell (of which above, n. 739, 742); also from the signification of "the accuser of our brethren," as being those who have assaulted the life of faith, which is charity, for an "accuser" signifies one who attacks, denounces, and reproaches, for he that accuses also attacks, denounces, and reproaches. Moreover, the same term in the original tongue means an adversary and one who reproaches; and what is wonderful, those who are "dragons," although they make no account of the life, yet in the spiritual world they accuse the faithful if they observe any evil of ignorance, for they inquire into their life for the purpose of arraigning and condemning, and thence they are called accusers.

(Odkazy: Revelation 12:10; The Apocalypse Explained 739, 742)


[2] But "the brethren" whom they accuse mean all who are in the heavens as well as all on the earth who are in the good of charity; such are called "brethren" because they all have one Father, namely, the Lord, and those who are in the good of love to the Lord and in the good of charity towards the neighbor are His sons, and are called "sons of God," "sons of the kingdom," and "heirs." It follows, therefore, that as they are the sons of one Father they are brethren. Moreover, it is the primary commandment of the Lord, the Father, that they should mutually love one another, consequently it is love from which they are brethren; and love also is spiritual conjunction. From this it came that with the ancient people in the churches in which charity was the essential, all were called brethren, so likewise in our Christian Church at its beginning. This is why "brother" in the spiritual sense signifies charity. That formerly all who were of one church called themselves brethren and that the Lord calls those brethren who are in love to Him and in charity towards the neighbor, can be seen from many passages in the Word. But in order that what is signified by "brother" may be distinctly perceived it shall be illustrated from the Word.

[3] 1. That all who were of the Israelitish Church called themselves "brethren" can be seen from the following passages. In Isaiah:

Then shall they bring all your brethren out of all nations an offering unto Jehovah (Isaiah 66:20).

In Jeremiah:

No one shall cause a Jew to serve his brother (Jeremiah 34:9).

In Ezekiel:

Son of man, thy brethren, thy brethren, the sons 1 of thy kindred, and the whole house of Israel (Ezekiel 11:15).

In Micah:

Until the remnant of his brethren return unto the sons of Israel (Micah 5:3).

In Moses:

Moses went out unto his brethren that he might see their burdens (Exodus 2:11).

Moses said unto Jethro his father-in-law, Let me return to my brethren that are in Egypt (Exodus 4:18).

When thy brother shall be waxen poor (Leviticus 25:25, 35, 47).

But in reference to your brethren, the sons of Israel, a man shall not rule over his brother with rigor (Leviticus 25:46).

Would that we had died when our brethren died before Jehovah (Numbers 20:3).

Behold a man of the sons of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman (Numbers 25:6).

Thou shalt open thine hand to thy brother; when thy brother, a Hebrew man or a Hebrew woman, shall be sold to thee he shall serve thee six years (Deuteronomy 15:11, 12).

If anyone shall steal a soul of his brethren, and he shall make gain of him (Deuteronomy 24:7).

Forty times thou shalt strike 2 him, and he shall not add, lest thy brother be accounted vile in thine eyes (Deuteronomy 25:3; and elsewhere).

From this it can be seen that all the sons of Israel were called brethren among themselves; the primary reason of their being so called was that they were all descendants of Jacob, who was their common father; but the remote reason was that "brother" signifies the good of charity, and as this good is the essential of the church, all are also spiritually conjoined by it. Another reason is that "Israel" in the highest sense signifies the Lord, and thence "the sons of Israel" signify the church.

(Odkazy: Deuteronomy 15:11-12; Leviticus 25:47-50)


[4] 2. They also called themselves "man and brother," likewise "companion and brother," as in the following passages. In Isaiah:

The land has been darkened, and the people have become as food of the fire; they shall not spare a man his brother; they shall eat every man the flesh of his own arm, Manasseh Ephraim, and Ephraim Manasseh (Isaiah 9:19-21).

"Man and brother" signify truth and good, and in the contrary sense falsity and evil, therefore it is said "Manasseh shall eat Ephraim, and Ephraim Manasseh," for "Manasseh" signifies voluntary good, and "Ephraim" intellectual truth, both of the external church, and in the contrary sense evil and falsity. (But this may be seen explained above, n. 386, 440, 600, 617.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386, 440, 600, 617)


[5] In the same:

I will commingle Egypt with Egypt, that they may fight a man against his brother and a man against his companion, city against city, and kingdom against kingdom (Isaiah 19:2).

"Egypt" here signifies the natural man separated from the spiritual; and because this is in no light of truth it is continually contending about good and evil and truth and falsity, and this contention is signified by "I will commingle Egypt with Egypt, that they may fight a man against his brother and a man against his companion," "brother and companion" signifying good from which is truth and truth from good, and in the contrary sense evil from which is falsity and falsity from evil; therefore it is added, "city against city, and kingdom against kingdom;" "city" signifying doctrine, and "kingdom" the church from doctrine, which will contend in like manner.

[6] In the same:

They help a man his companion, and he saith to his brother, Be strong (Isaiah 41:6).

"Companion and brother" have here a similar signification as above. In Jeremiah:

Take ye heed a man of his companion, and trust ye not in any brother; for every brother supplanteth, and every companion doth slander (Jeremiah 9:4).

In the same:

I will scatter them, a man with his brother (Jeremiah 13:14).

In the same:

Thus shall ye say a man to his companion and a man to his brother, What hath Jehovah answered? (Jeremiah 23:35)

In the same:

Ye have not hearkened unto Me, to proclaim liberty a man to his brother and a man to his companion (Jeremiah 34:9, 17).

In Ezekiel:

A man's sword shall be against his brother (Ezekiel 38:21).

In Joel:

They shall not thrust forward a man his brother (Joel 2:8).

In Micah:

They all lie in wait for bloods, they hunt a man his brother with a net (Mic. Micah 7:2).

In Zechariah:

Do mercy and compassion a man with his brother (Zechariah 7:9).

In Malachi:

Wherefore do we deal treacherously a man against his brother? (Malachi 2:10)

In Moses:

There was thick darkness of darkness over all the land of Egypt; a man saw 3 not his brother (Exodus 10:22, 23).

In the same:

At the end of seven years every creditor shall remit his hand when he hath loaned anything to his companion, and he shall not exact from his companion or his brother (Deuteronomy 15:1, 2);

and elsewhere. In the nearest sense a "man" means everyone, and "brother" one of the same tribe because in blood-relationship, "and companion" one of another tribe because allied only by affinity; but in the spiritual sense "man" signifies anyone who is in truths, then also anyone who is in falsities; "brother" signifies anyone who is in the good of charity, and in an abstract sense that good itself, and "companion" anyone who is in truth from that good, and in an abstract sense that truth itself; and in the contrary sense these signify the evil opposite to the good of charity and the falsity opposite to the truth from that good. Both terms, "brother" and "companion," are used because 4 there are two things, namely, charity and faith, that constitute the church, as there are two things that make up the life of man, will and understanding; so there are two parts that act as one, as the two eyes, two ears, two nostrils, two hands, two feet, two lobes of the lungs, two chambers of the heart, two hemispheres of the brain, and so on, of which the one has reference to good from which is truth, and the other to truth from good. This is why it is said "brother and companion," and why "brother" signifies good, and "companion" its truth.

(Odkazy: Deuteronomy 15:1-2; Exodus 10:22-23)


[7] 3. The Lord calls those of His church "brethren" who are in the good of charity, as can be seen from the following passages. In the Gospels:

Jesus stretching out His hand over His disciples said, Behold My mother and My brethren; whosoever shall do the will of My Father, he is My brother and sister and mother (Matthew 12:49, 50; Mark 3:33-35).

The "disciples" over whom the Lord stretched out his hand signify all who are of His church; "His brethren" signify those who are in the good of charity from Him, "sisters" those who are in truths from that good, and "mother" the church constituted of these.

(Odkazy: Matthew 12:49-50)


[8] In Matthew:

Jesus said to Mary Magdalene and to the other Mary, Fear not; go tell My brethren to go into Galilee, and there shall they see Me (Matthew 28:10).

Here, too, "brethren" mean the disciples by whom are signified all those of the church who are in the good of charity. In John:

Jesus said to Mary, Go to My brethren, and say unto them, I ascend unto My Father (John 20:17).

The disciples are here again called "brethren" because "disciples," the same as "brethren," signify all those of His church who are in the good of charity.

[9] In Matthew:

The King answering said unto them, I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of the least of these My brethren ye did it unto Me (Matthew 25:40).

It is evident from what there precedes that those whom the Lord here calls "brethren" are such as have done the good works of charity; but let it be known that although the Lord is their Father He still calls them "brethren;" He is their Father from the Divine love, but brother from the Divine that proceeds from Him. This is because all in the heavens are recipients of the Divine that proceeds from Him; and the Divine that proceeds from the Lord, of which they are recipients, is the Lord in heaven and also in the church; and this is not of angel or man, but is of the Lord with them; consequently the good of charity itself with them, which is the Lord's, He calls brother, in like manner also angels and men, because they are the recipient subjects of that good. In a word, the Divine proceeding, which is the Divine of the Lord in the heavens, is the Divine born of the Lord in heaven; from that Divine, therefore, angels who are recipients of it are called "sons of God," and as these are brethren because of that Divine received in themselves, it is the Lord in them who says "brother," for when angels speak from the good of charity they speak not from themselves but from the Lord. This, then, is why the Lord says, "Inasmuch as ye did it unto one of the least of these My brethren ye did it unto Me." So in the spiritual sense the brethren of the Lord are the goods of charity that are enumerated in the verses preceding, and these are called by the Lord "brethren" for the reason just given. Moreover, "the King," who so calls them, signifies the Divine proceeding, which in one word is called Divine truth or the Divine spiritual, which in its essence is the good of charity.

[10] It is therefore to be kept in mind that the Lord did not call them "brethren" because He was a man like them, according to an opinion that is received in the Christian world; and for this reason it is not allowable for any man to call the Lord "brother," for He is God even in respect to the Human, and God is not a brother, but the Father. In the churches on the earth the Lord is called brother, because the idea of His Human which they have formed is the same as their idea of any other man's human, when yet the Lord's Human is Divine.

[11] As "kings" formerly represented the Lord in relation to Divine truth, and as Divine truth received by angels in the Lord's spiritual kingdom is the same as Divine spiritual good, and as spiritual good is the good of charity, therefore the kings appointed over the sons of Israel called their subjects "brethren," although on the other hand the subjects were not permitted to call their king "brother," still less should the Lord be so called, who is the King of kings and Lord of lords. So in David:

I will declare Thy name to my brethren; in the midst of the congregation will I praise Thee (Psalms 22:22).

In the same:

I am become a stranger to my brethren, and an alien to my mother's sons (Psalms 69:8).

In the same:

For the sake of my brethren and companions I will speak, Peace be in thee (Psalms 122:8).

This was said by David as if respecting himself, and yet in the representative spiritual sense David here means the Lord. In Moses:

Out of the midst of thy brethren shalt thou set a king over them; 5 thou mayest not put a man that is an alien over them, who is not thy brother; but let him not exalt his heart above his brethren (Deuteronomy 17:15, 20).

The "brethren" from whom a king might be set over them signify all who are of the church, for it is said, "Thou mayest not put over them a man that is an alien;" "a man that is an alien" and a "stranger" signifying one who is not of the church.

[12] In the same:

Jehovah thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me; unto him shall ye hearken (Deuteronomy 18:15, 18).

This is a prophecy respecting the Lord, who is meant by "the prophet" that Jehovah God will raise up of the brethren. They are called "thy brethren," that is, of Moses, because "Moses" means in a representative sense the Lord in relation to the Word, and a "prophet" means one who teaches the Word; thus also the Word and doctrine from the Word are meant, and this is why it is said, "like unto me." (That "Moses" represented the Lord in relation to the law, thus in relation to the Word, may be seen in the Arcana Coelestia 4859 at the end, 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 9372, 10234.)

[13] 4. That all those are called "brethren" by the Lord who acknowledge Him and are in the good of charity from Him, follows from this, that the Lord is the Father of all and the Teacher of all, and from Him as Father is every good of charity, and from Him as Teacher is every truth of that good. Therefore the Lord says in Matthew:

Be ye not called teacher, for one is your Teacher, Christ; but all ye are brethren. And call no man your father upon earth, for one is your Father who is in the heavens (Matthew 23:8, 9).

From this it is clearly evident that the words of the Lord must be understood spiritually; for who that is a teacher may not be called teacher? Or who that is a father may not be called father? But as "father" signifies good, and "the Father in the heavens" Divine good, and as "teacher" or "rabbi" signifies truth, and "the Teacher, Christ," Divine truth, so on account of the spiritual sense in all things of the Word it is said, "Call no man your father upon earth, nor anyone teacher," that is, in the spiritual sense, not in the natural sense. In the natural sense men may be called teachers and fathers, but representatively; that is to say, teachers in the world teach truths indeed, but from the Lord, not from themselves, and fathers in the world are good, and lead their children to good, but from the Lord, not from themselves. From this it follows that although they are called teachers and fathers still they are not teachers and fathers, but the Lord alone is Teacher and Father. "To call" and "to call by a name" signifies in the Word to recognize the quality of anyone. Because all in heaven and in the church are disciples and sons of the Lord, who is their Teacher and their Father, the Lord says, "all ye are brethren;" for the Lord calls all in heaven and in the church "sons and heirs" from their consociation by love from Him, and thus by mutual love, which is charity; therefore it is from the Lord that they are brethren. In this way the common saying that all are brethren in the Lord is to be understood.

(Odkazy: Matthew 23:8-9)


[14] From this also it is clear whom the Lord means by "brethren," namely, all who acknowledge Him and are in the good of charity from Him, consequently who are of His church. Such are meant by the Lord by "brethren" in the following passages. In Luke:

Jesus said to Peter, When thou shalt be converted strengthen thy brethren (Luke 22:32).

The term "brethren" here does not mean the Jews, but it means all who acknowledge the Lord and are in good from charity and faith, thus all who were to receive the gospel through Peter, both Jews and Gentiles, for "Peter" in the Word of the Gospels means truth from good, thus also faith from charity; but here "Peter" means faith separated from charity, for just before it is said of him:

Simon, behold Satan demanded you that he might sift you as wheat. But I prayed for you that your faith fail not (Luke 22:31-32);

and afterwards it is said to him:

I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day until thou hast thrice denied that thou knowest Me (Luke 22:34).

Such is faith without charity. But "Peter converted" signifies truth from good, which is from the Lord, or faith from charity, which is from the Lord; therefore it is said, "When thou shalt have been converted strengthen thy brethren. "

(Odkazy: Luke 22:31)


[15] In Matthew:

Peter said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I should forgive him? (Matthew 18:2)

In the same:

So also shall My heavenly Father do to you if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses (Matthew 18:35).

In the same:

If thy brother hath sinned against thee go and reprove him between thee and him alone; if he hear thee thou hast gained thy brother (Matthew 18:15).

Here "brother" means the neighbor in general, thus every man; but in particular it means one who is in the good of charity and thence in faith from the Lord, whoever he may be; for these passages treat of the good of charity, since to forgive one who sins against you is of charity; also it is said, "if he hear, thou hast gained thy brother," which signifies, if he acknowledges his trespasses and is converted.

(Odkazy: Matthew 18:21)


[16] In the same:

Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say unto thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye, when yet there is a beam in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye (Matthew 7:3-5).

Here too, because this treats of charity the term "brother" is used, for "to cast out the mote out of a brother's eye" signifies to instruct respecting falsity and evil, and to reform. It is said by the Lord, "a mote out of the brother's eye," and "a beam out of one's own eye," because of the spiritual sense in every particular of what the Lord said; for without that sense, of what consequence would it be to see a mote in the eye of another and not consider a beam in one's own eye, or to cast a beam out of one's own eye before he casts a mote out of another's eye? A "mote" signifies a slight falsity of evil, and a "beam" a great falsity of evil, and the "eye" signifies the understanding and also faith. "Mote" and "beam" signify the falsity of evil, because "wood" signifies good; and thus a "beam" signifies the truth of good, and in the contrary sense the falsity of evil, and the "eye" signifies the understanding and faith. This shows what is signified by "seeing the mote and the beam," and by "casting them out of the eye." (That "wood" signifies good, and in the contrary sense evil, may be seen in (Arcana Coelestia 643 Arcana Coelestia 643, 3720, 4943, 8354, 8740; and that the "eye" signifies the understanding, and also faith, n. 2701, 4403-4421, 4523-4534, 9051, 10569; also above, n. 37, 152) Moreover, in some passages "beam" is mentioned, and it signifies the falsity of evil (as in Genesis 19:8; 2 Kings 6:2, 5, 6; Habakkuk 2:11; Song of Solomon 1:17).

(Odkazy: 2 Kings 6:5-6; Romans 1:17; The Apocalypse Explained 37, 152)


[17] In the same:

Whosoever doeth and teacheth, he shall be called great in the kingdom of the heavens. I say unto you, Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees ye shall not enter into the kingdom of the heavens. Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill, but whosoever shall kill shall be liable to the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without cause shall be liable to the judgment; but whosoever shall say to his brother, Raca, shall be liable to the council; but whosoever shall say, Thou fool, shall be liable to the hell of fire. If thou offer thy gift upon the altar, and shalt there remember that thy brother hath aught against thee, leave there 6 the gift before the altar, and go, first be reconciled to thy brother, and then coming offer thy gift (Matthew 5:19-24).

This whole chapter treats of the interior life of man, which is the life of his soul, consequently of his will and thought therefrom; thus it treats of the life of charity, which is the spiritual moral life. This life the sons of Jacob knew nothing about before, because from their fathers down they were external men. For this reason also they were kept in the observance of external worship, according to statutes that were external, representing the internal things of worship and of the church. But in this chapter the Lord teaches that the interior things of the church must not only be represented by external acts, but must also be loved and done from the soul and heart; therefore "whosoever doeth and teacheth, he shall be called great in the kingdom of the heavens," signifies that he will be saved who from interior life does and teaches the external things of the church. "Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees ye shall not enter into the kingdom of the heavens," signifies that unless the life is internal, and from that is external, heaven is not in man and man is not received into heaven; "righteousness" signifies the good of life from the good of charity, and "to exceed that of the scribes and Pharisees" signifies that the life must be internal, and not external without internal. The scribes and Pharisees were only in representative externals, and not in internals. External life from the internal is taught in the commandment of the Decalogue, "Thou shalt not kill;" but they did not know that wishing to kill a man is killing him; therefore it is first said, "Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be liable to the judgment;" for the doctrine had prevailed with the Jews from ancient time, that it was admissible to kill those who injured them, especially the Gentiles, and that they were to be punished for this lightly or grievously according to the circumstances of the hostility, consequently in reference to the body only and not as to the soul; this is meant by "he shall be liable to the judgment."

(Odkazy: Matthew 5:1)


[18] That one who thinks ill of his neighbor without adequate cause, and turns himself away from the good of charity, will be punished lightly as to his soul, is signified by "Whosoever is angry with his brother without cause shall be liable to the judgment;" "to be angry," signifies to think ill, for it is distinguished from "saying Raca," and "saying, Thou fool." "Brother" means the neighbor, and also the good of charity, and "to be liable to the judgment" means to be examined and to be punished according to circumstances. That one who from wrong thought slanders the neighbor, and thus despises the good of charity as of little value, will be punished grievously, is signified by "whosoever shall say to his brother, Raca, shall be liable to the council," for "to say Raca" signifies to slander the neighbor from evil thought, thus to hold the good of charity to be of little value, for "to say Raca" means to hold as useless and as of little value, and "brother" means the good of charity. That one who hates the neighbor, that is, one who is altogether averse to the good of charity, is condemned to hell, is signified by "whosoever shall say, Thou fool, shall be liable to the hell of fire," to say "Thou fool" meaning to be altogether averse to, "brother" meaning the good of charity, and "the hell of fire" the hell where those are who hate that good and thence the neighbor. These three describe three degrees of hatred: the first is from evil thought, which is "to be angry," the second is from consequent evil intention, which is "to say Raca," and the third is from an evil will, which is "to say Thou fool." All these are degrees of hatred against the good of charity, for hatred is the opposite of the good of charity. The three degrees of punishment are signified by "the judgment," "the council," and "the hell of fire;" the punishments for lighter evils are signified by "the judgment," the punishments for the more grievous evils, by "the council," and the punishments for the most grievous evils, by "the hell of fire."

[19] As the universal heaven is in the good of charity towards the neighbor, and the universal hell is in anger, enmity, and hatred against the neighbor, and hence these are the opposites of that good; and as worship of the Lord because it is internal is worship from heaven, but it is no worship if anything of it is from hell, and yet external worship without internal is from hell, therefore it is said, "If thou offer thy gift upon the altar, and shalt there remember that thy brother hath aught against thee, go, first be reconciled to thy brother, and then coming offer thy gift upon the altar;" "the gift upon the altar" signifying the worship of the Lord from love and charity, "brother" meaning the neighbor, and in an abstract sense the good of charity; "having aught against thee" signifying anger, enmity, or hatred, and "to be reconciled" the dispersion of these and the consequent conjunction by love.

[20] From this it can be seen that the Lord means by "brother" the like as by "neighbor," and "neighbor" signifies in the spiritual sense good in the whole complex, and good in the whole complex is the good of charity. "Brother" has a similar meaning in the spiritual sense in many passages in the Old Testament. As in Moses:

Thou shalt not hate thy brother in thy heart (Leviticus 19:17).

In David:

Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity (Psalms 133:1).

In this sense, also:

Lot called the inhabitants of Sodom brethren (Genesis 19:7).

And this is meant by:

The covenant of brethren between the sons of Israel and Edom (Amos 1:9).

And by the brotherhood between Judah and Israel (Zechariah 11:14).

For by "the sons of Israel and Edom," as also by "Judah and Israel," these are not meant in the spiritual sense, but the goods and truths of heaven and the church, all of which are conjoined with each other.

-----
Footnotes:

1.  The Hebrew has "men. "

2.  The Hebrew has "he shall strike," as found in 633; Arcana Coelestia 9437.

3.  The Latin has "hated," but the Hebrew has "saw," as found in Arcana Coelestia 7716.

4.  The Latin has "which."

5.  The Hebrew has "thee."

6. The Latin has "for thee;" as found in Arcana Coelestia 2360, 9293.

-----

(Odkazy: Leviticus 25:46-47; Matthew 18:21; Revelation 12:10)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 743, 747, 757, 1012

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: