Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 644

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

644. Verse 6. These have power to shut heaven that it rain no rain in the days of their prophecy, signifies that those who reject the goods and truths of heaven and the church that proceed from the Lord, receive no influx out of heaven. This is evident from the signification of "shutting heaven," as being lest any influx out of heaven be received (of which presently); also from the signification of "rain," as being truth fertilizing, which is truth from which there is good that flows down out of heaven (of which also presently); also from the signification of "their prophecy," as being prediction respecting the Lord and His coming, and respecting the good of love to Him and the truths of faith in Him. This revelation and the proclamation of this revelation at the end of the church is what is chiefly meant by "the days of the prophecy of the two witnesses." It is the Lord that is chiefly proclaimed at the end of the church by "the two witnesses," because "the two witnesses," which are the good of love to the Lord and the truth of faith in Him, are what chiefly bear witness of Him, therefore it is afterwards said that:

The testimony of Jesus is the spirit of prophecy (Revelation 19:10).

(Odkazy: Revelation 11:6)


[2] "To shut heaven" means to prevent the reception of any influx out of heaven, because it is added, "that it rain no rain," which signifies influx of Divine truth out of heaven. For it is well known that every good of love and every truth of faith flows in out of heaven, that is, from the Lord through heaven, with man, and that it flows in continually; from which it follows that neither the good of love nor the truth of faith is in anywise man's, but is the Lord's with him. These both flow insofar as evil and falsity do not obstruct; it is these that shut heaven so that there is no influx; for evil and good, and falsity and truth, are opposites, consequently where the one is the other cannot be; for evil with man prevents the entrance of good, and falsity the entrance of truth; while good causes evil to be removed, and truth falsity; for these are opposites, as heaven and hell are opposites; therefore the one acts against the other with an unceasing endeavor to destroy, and the one that prevails destroys the other.

[3] Moreover, there are in every man two minds, an interior which is called the spiritual mind, and another, the exterior which is called the natural mind. The spiritual mind is created for the reception of light from heaven, but the natural mind for the reception of light from the world. The spiritual mind, therefore, which is man's interior mind, is heaven with him, and the natural mind, which is man's exterior mind, is the world with him. The interior mind, which is heaven with man, is opened so far as man acknowledges the Divine of the Lord, and man so far acknowledges this as he is in the good of love and charity and in the truths of doctrine and faith. But this interior mind, which is heaven with man, is unopened so far as man does not acknowledge the Divine of the Lord, and does not live the life of love and faith; and that mind is shut so far as man is in evils and in falsities therefrom; and when it is shut then the natural mind with man becomes a hell; for in the natural mind are evil and its falsity, consequently when the spiritual mind which is heaven with man is shut, the natural mind which is hell rules. From this it can be seen what is meant by "heaven is shut that it rain no rain. "

[4] It is said that the two witnesses have power "to shut heaven," but still these do not shut it, but the evil and falsity shut it that rule with the men of the church at its end. This is said of "the two witnesses," as was said above that "fire shall go forth out of their mouth and shall devour their enemies," and yet no fire goes forth from them and devours (as has been said in the two articles above). "That it rain no rain" signifies no influx of Divine truth out of heaven, because "water," which makes rain, signifies the truth of the Word, and the truth of doctrine and faith therefrom (see above, n. 71, 483, 518, 537, 538); and as rain water descends out of the clouds in heaven, so "to rain rain" signifies the influx of Divine truth from the Lord in heaven, and as rain fertilizes the earth, so "rain" signifies Divine truth fertilizing and making fruitful the church, for which reason "rain" signifies also spiritual blessing.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518, 537-538)


[5] That "rain" in the Word does not mean rain, but the inflowing Divine, which causes intelligence and wisdom, and also the good of love and the truth of faith in man, to grow and become fruitful, and that "to rain" signifies influx can be seen from the following passages. In Moses:

My doctrine shall flow down as the rain, My word shall distill as the dew, as the drops on the grass, and as the showers on the herb (Deuteronomy 27:2).

Doctrine is here compared to rain, because "rain" signifies the Divine truth proceeding, from which is everything of doctrine; for all comparisons in the Word are also from correspondences. Because "rain" signifies the Divine truth flowing down it is said, "My doctrine shall flow down as the rain. " "Dew" signifies good, and since "word" has the same signification, therefore it is said, "My word shall distill as the dew." So intelligence and wisdom therefrom are signified by "the drops on the grass," and by "the showers on the herbs," for as the grass and herb of the field grow from the waters of the rain and dew, so do intelligence and wisdom by the influx of Divine truth from the Lord. This is first said by Moses, because in this chapter he is speaking of the twelve tribes of Israel, which signify in the spiritual sense all truths and goods of the church, and thus doctrine in the whole complex.

(Odkazy: Deuteronomy 32:2)


[6] In the same:

The land which ye shall pass over to possess it is a land of mountains and valleys, of the rain of heaven it drinketh waters. And I will give the rain of your land in its time, the former rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy new wine, and thine oil. But if ye shall serve other gods, and shall not walk in my statutes, the anger of Jehovah shall glow against you; He will shut heaven that there be no rain, and the land shall not yield her produce (Deuteronomy 11:11, 14, 16, 17).

This describes the land of Canaan and its fruitfulness; but as that land means in the spiritual sense the church, it follows that all things of this description signify such things as belong to the church, as "mountains," "valleys," "corn," "new wine," "oil," "produce," and "rain. " "A land of mountains and valleys" signifies the higher and lower, or internal and external things of the church; the internal things of the church are with the internal man, which is also called the spiritual man, and the external things of the church are with the external man, which is called the natural man; that both these are such as to receive the influx of Divine truth is signified by "of the rain of heaven it drinketh waters." That Divine truth inflows in both states, that is, when the man of the church is in his spiritual state and when he is in his natural state, is signified by "the rain given in its time, the former rain and the latter rain;" for the man of the church is by turns in a spiritual state and in a natural state, and the influx and reception of Divine truth in a spiritual state is meant by "the former or morning rain," and in a natural state by "the latter or evening rain;" spiritual and celestial good and truth which the man of the church has therefrom is meant by the "corn," "new wine," and "oil," which they shall gather in; that the falsities of doctrine and of worship will prevent the influx and reception of Divine truth, and in consequence, the increase of spiritual life, is signified by "if ye shall serve other gods there shall be no rain, and the land will not yield her produce," "other gods" signifying the falsities of doctrine and of worship.

(Odkazy: Deuteronomy 11:16-17)


[7] In the same:

If ye walk in My statutes and keep My commandments and do them, the land shall yield its produce, and the tree of the field shall yield its fruit (Leviticus 26:3, 4).

Here "the rain that shall be given in its time, and the produce of the land," have a similar signification as above; and as the church was at that time an external church, representative of interior spiritual things, so when they walked in the statutes, and kept the commandments and did them, it came about that they had rain in its time, and the earth yielded its produce, and the tree of the field its fruit; and yet the rain and the produce thence were representative and significative, "rain" represented the Divine flowing in, "the produce," the truth of doctrine and the understanding of truth, and "the fruit of the tree," the good of love and the will of good.

(Odkazy: Leviticus 26:3-4)


[8] This can be seen from its being said:

That the rain was withheld, and consequently there was a famine in the land of Israel for three years and a half, under Ahab, because they served other gods and killed the prophets (1 Kings 17:1; (1_Kings 1 Kings 18:1);Luke 4:25).

This was a representative, and thus a significative, that no Divine truth flowing in out of heaven could be received because of the falsities of evil, which were signified by "other gods" and by "Baal," whom they worshiped. "Killing the prophets" signified also the destruction of the Divine, for a "prophet" signifies in the Word the doctrine of truth from the Word.

[9] In Isaiah:

I will lay waste My vineyard; it shall not be pruned nor hoed, that the briar and the bramble may come up; and I will command the clouds that they rain no rain upon it (Isaiah 5:6).

Here, too, it is said of Jehovah that He layeth waste His vineyard, "and commandeth the clouds that they rain no rain upon it;" and yet this is not done by Jehovah, that is, the Lord, for He always flows in both with the evil and with the good, which is meant by His "sending His rain upon the just and upon the unjust" (Matthew 5:45); but the cause is with the man of the church, that he does not receive any influx of Divine truth, for the man who does not receive closes up with himself the interiors of his mind, which receive; and when these are shut the inflowing Divine is rejected. The "vineyard" which is laid waste signifies the church; "it is not pruned nor hoed" signifies no ability to be cultivated and so prepared to receive; "the briar and bramble" which shall come up signify the falsities of evil; "to command the clouds that they rain no rain" signifies that no influx of Divine truth from heaven is received.

[10] In Jeremiah:

The showers have been withholden, and there hath been no latter rain; and still the forehead of a harlot woman remained to thee, thou didst refuse to be ashamed (Jeremiah 3:3).

They said not in their heart, Come, let us fear Jehovah our God; that giveth the rain, and the former and the latter rain in its time. He keepeth unto us the weeks, the stated times of harvest; your iniquities make these things to turn away (Jeremiah 5:24, 25).

In Amos:

I have withholden the rain from you, when there were yet three months to the harvest, so that I might cause it to rain upon one city, and not cause it to rain upon another city; one field received the rain, but the field upon which it did not rain dried up; therefore two, three cities wandered unto one city to drink waters, yet they were not satisfied; nevertheless ye have not returned unto Me (Amos 4:7, 8).

In Ezekiel:

Son of man, say, thou art a land that is not cleansed, that hath no rain in the day of anger; there is a conspiracy of her prophets in the midst of her (Ezekiel 22:24, 25).

In Zechariah:

Whosoever of the families of the land shall not go up to Jerusalem to worship Jehovah of Hosts, upon them there shall be no rain (Zechariah 14:17).

In these passages also "rain" signifies the reception of the influx of Divine truth, which is the source of spiritual intelligence; and that there is "no rain" signifies that no such intelligence is given by any influx because of the evils and falsities that refuse to receive and that reject it.

(Odkazy: Amos 4:7-8; Ezekiel 22:24-25; Jeremiah 5:24-25)


[11] In Jeremiah:

The nobles sent their little ones for water; they came to the pits and found no waters, because the land was broken, for there had been no rain upon the earth; the husbandmen were ashamed, they covered up the head (Jeremiah 14:3, 4).

"Nobles" mean those who teach and lead, and "little ones" those who are taught and led; "waters" signify the truths of doctrine; "pits in which there are no waters" signify doctrinals in which there are no truths; "there had been no rain upon the earth" signifies that no influx of Divine truth is received by reason of the falsities in the church; "the husbandmen were ashamed and covered up the head" signifies those who teach, and their grief.

(Odkazy: Jeremiah 14:3-4)


[12] In Isaiah:

Then Jehovah shall give rain to thy seed with which thou sowest the land; and the bread of the increase of the land, and it shall be fat and rich; thy cattle shall feed in that day in a broad meadow (Isaiah 30:23).

This would be when the Lord should come. The influx of Divine truth proceeding from Him is signified by "the rain" which the Lord will then give to the seed, "rain" meaning Divine influx, and "seed" the truth of the Word; "to sow the land" signifies to plant and form the church in oneself; "the bread of the increase which Jehovah will give" signifies the good of love and charity, which is produced by the truths of the Word vivified by Divine influx; "fat and rich" signifies full of the good of love and truths therefrom, for "fat" is predicated of good, and "rich" of truths; "the cattle shall feed in that day in a broad meadow" signifies the extension and multiplication of good and truth by Divine influx, and consequent spiritual nourishment, "cattle" meaning the goods and truths in man, "that day" the Lord's coming, and "a broad meadow" the Word, through which is Divine influx and spiritual nourishment; "breadth" is predicated of the extension and multiplication of truth.

[13] In the same:

As the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither but irrigateth the earth, and maketh it to bring forth and to bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall My Word be that goeth forth out of My mouth; it shall not return unto Me empty, but it shall do what I will, and it shall prosper in that to which I sent it (Isaiah 55:10, 11).

Here "the Word" which goeth forth out of the mouth of God is compared to the rain and snow from heaven, because "the Word" means Divine truth proceeding from the Lord, which with us flows in through the Word; "rain and snow coming down out of heaven" have a similar meaning, "rain" signifying spiritual truth, which has been appropriated to man, and "snow" natural truth, which is like snow when it is in the memory only; but it is made spiritual by love, as snow is made rain water by heat. "To irrigate the earth and to make it to bring forth and to bud" signifies to vivify the church that it may bring forth the truth of doctrine and of faith, and the good of love and of charity; the truth of doctrine and of faith is signified by "the seed that it gives to the sower," and the good of love and of charity by "the bread that it gives to the eater;" "it shall not return to Me empty, but it shall do what I will," signifies that it shall be received, and that by it man shall be led to look to the Lord.

(Odkazy: Isaiah 55:10-11)


[14] In Ezekiel:

I will give them and the circuits of My hill a blessing, and I will send down the rain in its time, they shall be rains of blessing; then the tree of the field shall give its fruit, and the land shall give its produce (Ezekiel 34:26, 27).

"The circuits of the hill of Jehovah" mean all who are in the truths of doctrine and thence in the good of charity; "to send down the rain in its time" signifies the influx of Divine truth adapted to the affection and will of the one receiving; and as the fructification of good and the multiplication of truth are therefrom, they are called "the rains of blessing," and it is said that "the tree of the field shall give its fruit, and the land shall give its produce;" "the tree of the field" and "the land" signifying the church and the man of the church, and "the fruit of the tree of the field" the fructification of good, and "the produce of the earth" the multiplication of its truth.

(Odkazy: Ezekiel 34:26-27)


[15] In Joel:

Rejoice, ye sons of Zion, and be glad in Jehovah your God, for He shall give you the former rain in righteousness, yea, He shall cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first, that the floors may be full of pure grain, and the vats overflow with new wine and oil (Joel 2:23, 24).

"The sons of Zion" signify those who are in genuine truths through which they have the good of love, for "Zion" signifies the celestial church which is in the good of love to the Lord through genuine truths. That the Lord with such flows in with the good of love, and from that good into truths, is signified by "He shall give them the former rain in righteousness;" "righteousness" is predicated in the Word of the good of love, and "the righteous" mean those who are in that good (see above, n. 204. That the Lord continually flows into truths with the good of love is signified by "He shall cause to come down the former rain and the latter rain, in the first;" that from this they have the good of love towards a brother and companion is signified by "their floors are full of pure grain;" and that from this they have the truth and the good of love to the Lord is signified by "the vats overflow with new wine and oil." Those who are of the Lord's celestial church have the good of love towards a brother and companion; and this love, with those who are of the Lord's spiritual church, is called charity towards the neighbor.

(Odkazy: Joel 2:23-24; The Apocalypse Explained 204)


[16] In Zechariah:

Ask of Jehovah the rain in its time; 1 Jehovah will make mists and will give to them the shower of rain, to a man the herb in the field (Zechariah 10:1).

Here, too, "rain" signifies the influx of Divine truth from the Lord, from which man has spiritual intelligence; "the shower of rain" signifies Divine truth flowing in abundantly, and "to give the herb in the field" signifies the knowledge of truth and good from the Word and intelligence therefrom.

[17] In David:

Thou dost visit the earth and gladden it, thou greatly enrichest it; the stream of God is full of waters, thou preparest their grain, and so thou dost establish it. Water its furrows; settle its ridges; dissolve it with showers; bless its budding (Psalms 65:9, 10).

The "earth" signifies here the church; "the stream full of waters" signifies the doctrine full of truths; "to water its furrows, to settle its ridges, and to dissolve it with showers" signifies to fill with the knowledges of good and truth; "to prepare grain" signifies everything that nourishes the soul; therefore it is added, "so thou dost establish the earth," that is, the church; "to bless the budding" signifies to produce continually anew and to cause truths to spring forth.

(Odkazy: Psalms 65:9-10)


[18] In the same:

O God, thou makest the rain of good will to drop down (Psalms 68:9).

In the same:

He shall come down like rain upon the herb of the meadow, like drops in the fissure of the earth; in his days shall the righteous flourish (Psalms 72:6, 7).

In these passages "rain" does not mean rain, but the influx of Divine truth with man, from which he has spiritual life. In Job:

My word they will not repeat, and my speech will drop upon them, and they will wait for me as for the rain, and they will open their mouth for the latter rain (Job 29:22, 23).

Evidently "rain" here means truth spoken by anyone, and flowing into another, for "word," "speech," and "opening the mouth" signify truth going forth from anyone by speech; this is why it is called "rain," and "latter rain," and is said "to drop," which here means to speak.

(Odkazy: Job 29:22-23; Psalms 72:6-7)


[19] In Jeremiah:

The Maker of the earth by His power prepareth the world, by His wisdom and by His understanding He stretcheth out the heavens; at the voice that He giveth forth there is a multitude of waters in the heavens; and He maketh the vapors to go up from the end of the earth; He maketh lightnings for the showers, and bringeth forth the wind out of His treasuries (Jeremiah 10:12, 13; 51:16; Psalms 135:7).

"The world which the Maker of the earth prepares by His power" signifies the church in the whole globe, "power" signifying the potency of Divine truth; "the heavens which He stretcheth out by wisdom and understanding" signify the church in the heavens corresponding to the church on earth, "wisdom and understanding" signifying the Divine proceeding, from which angels and men have the wisdom of good and the understanding of truth, and "to stretch out" signifying the formation and extension of the heavens in general, and the extension of understanding and wisdom with everyone who receives; "at the voice that He giveth forth there is a multitude of waters in the heavens" signifies that from the Divine proceeding there are spiritual truths in immeasurable abundance, "voice" signifying the Divine proceeding, "waters" truths, and "multitude" abundance; "He maketh the vapors to go up from the end of the earth" signifies truths in ultimates, such as the truths of the Word are in the sense of the letter, in which are spiritual truths, "the end of the earth" signifying the ultimates of the church, "vapors" truths for those who are in ultimates, and "to make them to go up" meaning to give spiritual truths from ultimates because they are in ultimates, for spiritual truths are what especially make the church fruitful; "He maketh lightning for the showers" signifies enlightenment from influx of Divine truth with them; "and bringeth forth the wind out of His treasuries" signifies spiritual things in the Word from heaven.

(Odkazy: Jeremiah 10:12-13)


[20] In Luke:

When ye see a cloud rising in the west straightway it is said, There cometh a shower, and so it cometh to pass; and when ye see the south wind blowing it is said, There will be a scorching heat, and it cometh to pass. Ye hypocrites, ye know how to discern the face of the earth and of heaven, how is it that ye do not discern this time? (Luke 12:54-56)

By this comparison the Lord teaches that they see earthly things but not heavenly things; and the comparison itself, like all other comparisons in the Word, is derived from correspondences; for "a cloud rising in the west" signifies the Lord's coming at the end of the church predicted in the Word, "cloud" signifying the Word in the letter, "rising" the Lord's coming, and the "west" the end of the church; "straightway it is said, There cometh a shower" signifies that then there will be an influx of Divine truth; "and when ye see the south wind blowing" signifies the proclamation of His coming; "it is said, There will be a scorching heat" signifies that then there will be an influx of Divine good. The same words signify also contentions and combats of truth from good with falsities from evil, "shower and scorching heat" signifying also such contentions and combats; for this comparison follows the words of the Lord:

That He came not to give peace on the earth, but division, and that the father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother (Luke 12:51-53);

and these words signify such contention and combat; that "shower" also has this signification may be seen below. Because this comparison, regarded in its spiritual sense, implies the coming of the Lord, and because from blindness induced by falsities they did not acknowledge Him, although they might have known Him from the Word, it therefore follows:

Ye hypocrites, ye know how to discern the face of the earth and of heaven, but ye do not discern this time (verse 56);

that is, the time of His coming, and the conflict of the falsity of evil with the truth of good that then took place.

(Odkazy: Luke 12:56)


[21] In Hosea:

Let us know, and let us follow on to know Jehovah; His going forth is prepared as the clouds; and He shall come to us as the rain, as the latter rain that irrigateth the earth (Hosea 6:3).

This is said of the Lord and His coming; and as all Divine truth proceeds from Him, from which angels and men have life and salvation, it is said "He shall come to us as the rain, as the latter rain that irrigateth the earth," "to irrigate the earth" signifying to render fertile the church, which is said to be rendered fertile when truths are multiplied and thence intelligence increases, and when goods are made fruitful, and thence celestial love increases.

[22] In the second book of Samuel:

The rock of Israel spake to me; as the light of morning the sun riseth, of a morning without clouds; from the brightness after rain there is grass out of the earth (2 Samuel 23:3, 4).

This is said of the Lord, who from the Divine truth that proceeds from Him is called "the Rock of Israel." That Divine truth proceeds from His Divine good is meant by "as the light of the morning the sun riseth." There is a comparison with light because "light" signifies the Divine truth proceeding, and with the morning because "morning" signifies the Divine good, and with the rising sun because "rising" and the "sun" signify the Divine love; that these are without obscurity is signified by "the light of a morning without clouds;" the enlightenment of the man of the church by the reception and after the reception of Divine truth from the Lord's Divine good is signified by "from the brightness after rain," "brightness" signifying enlightenment, and "rain" influx and consequent reception. That those who are of the church have therefrom knowledge, intelligence, and wisdom, is signified by "the grass out of the earth," "grass," like "pasture," signifying spiritual nourishment, and thence knowledge, intelligence, and wisdom, which are spiritual food, and the "earth" signifying the church and the man of the church.

(Odkazy: 2 Samuel 23:3-4)


[23] In Matthew:

Love your enemies, bless 2 them that curse you, bless them that hate you, and pray for them that hurt and persecute you; that ye may be sons of your Father who is in the heavens; who maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust (Matthew 5:44, 45).

Here first charity towards the neighbor, which is to wish good and do good even to enemies, is described by "loving them, blessing them, and praying for them," for genuine charity regards only the good of another. Here "to love" signifies charity, "to bless" instruction, and "to pray" intercession, and for the reason that inwardly in charity there is the end to do good. That this is the Divine itself with man, such as it is with regenerate men, is signified by "that ye may be sons of your Father in the heavens," "Father in the heavens" means the Divine proceeding, for all who receive this are called "sons of the Father," that is, of the Lord; "the sun that He maketh to rise on the evil and on the good" signifies the Divine good flowing in; and "the rain that He sendeth on the just and on the unjust" signifies the Divine truth flowing in; for the Divine proceeding which is "the Father in the heavens," flows in with the evil equally as with the good, but the reception of it must be on man's part, yet not on man's part as from man, but as if from man, for the ability to receive is given to man continually, and it also flows in to the extent that man removes the evils that oppose, and does this also from the ability that is continually given, the ability itself appearing to be man's, although it is of the Lord.

(Odkazy: Matthew 5:44-45)


[24] From this it can now be seen that "rain" signifies in the Word the influx of the Divine truth from the Lord, from which man has spiritual life, and this because "waters," of which rain consists, signify the truth of doctrine and the truth of faith. But as "waters," in the contrary sense, signify the falsities of doctrine and of faith, so "showers of rain" or "a shower," as well as "inundations of waters" and a "flood," signify not only falsities destroying truths, but also temptations in which man either yields or conquers. This is the signification of shower [imber] in Matthew:

Everyone that heareth My words and doeth them I will liken to a prudent man who built his house upon a rock; and the shower descended, and the rivers came, and the winds blew, and beat upon that house, yet it fell not. But everyone that heareth My words and doeth them not shall be likened unto a foolish man who built his house upon the sand; and the shower descended, and the rivers came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it (Matthew 7:24-27).

Here "shower" and "rivers" mean temptations, in which man conquers or in which he yields; "waters" mean the falsities that usually inflow in temptations; and "rivers," which here are inundations of water from a shower, signify temptations; "the winds that blow and beat" signify the thoughts that arise therefrom, for temptations arise through the breaking in of falsities injected by evil spirits into the thoughts. The "house" they beat upon signifies man, strictly his mind, which consists of understanding or thought and of will or affection; he that receives the words of the Lord, that is, Divine truths, in one part of the mind only, which is that of the thought or understanding, and not at the same time in the other part, which is that of the affection or will, yields in temptations, and falls into grievous falsities, which are the falsities of evil; therefore it is said, "great was the fall of it;" but he who receives Divine truths in both parts, that is, both in the understanding and in the will, conquers in temptations. The "rock" upon which that house is founded signifies the Lord as to Divine truth, or Divine truth received by the soul and heart, that is, by faith and love, in other words, by the understanding and will; while the "sand" signifies Divine truth received only in the memory, and somewhat therefrom in the thought, and thus in a scattered and disconnected way, because intermixed with falsities, and falsified by notions. This makes clear what is meant by "hearing the words and not doing them." That this is the sense of these words can be seen more clearly from what precedes them.

[25] An "overflowing rain" or "shower" signifies an inundation of falsities also in Ezekiel:

Say unto them that daub on what is unfit that it shall fall, because an overflowing rain, because 3 ye, O hailstones, shall fall, and a wind of tempests shall break through. Thus said the Lord Jehovih, I will make a wind of tempest to break through in My wrath, and an overflowing rain in Mine anger, and hailstones in wrath for a consummation, and I will throw down the wall that ye have daubed with what is unfit (Ezekiel 13:11, 13, 14).

"Daubing with what is unfit" signifies the confirmation of falsity by fallacies, whereby falsity appears as truth; "hailstones" signify truths without good, thus without any spiritual life, which are all inwardly falsities, for ideas that are dead cause them to be merely shells, and like pictures in which there is nothing living; such truths merely known belong to the natural man, into which nothing from the spiritual flows. "The overflowing rain and the wind of tempests" signify falsities rushing in copiously, and things imaginary, and disputes about truths, which make it impossible for anything of truth to be seen, and which thus destroy man.

(Odkazy: Ezekiel 13:13-14)


[26] In the same:

I will plead with Gog with pestilence and with blood, and I will rain an overflowing rain and hailstones, fire and brimstone, upon him and upon his troops, and upon the many people who are with him (Ezekiel 38:22).

"Gog" means such as are in external worship without any internal worship; and as such worship consists of what are like shells, the kernels of which are either rotten or have been eaten out by worms, these things are called "overflowing rain and hailstones," which signify falsities rushing in copiously and things imaginary which destroy man. The evils of falsity and the falsities of evil are signified by "fire and brimstone."

[27] The "flood of waters," of which it is said:

That it overflowed the whole earth and destroyed all except Noah and his sons (Genesis 7, Genesis 8),

also signifies the flood of falsities by which the Most Ancient Church was finally destroyed; "Noah and his sons" signify a New Church, which is to be called the Ancient Church, and the establishment of that church after the Most Ancient Church had been devastated. (But the particulars of the description in these chapters of the flood and of the salvation of the family of Noah, may be seen explained in the Arcana Coelestia. That "waters" signify truths, and in the contrary sense, falsities, may be seen above, n. 71, 483, 518, 537, 538; and that "the overflowings of waters" signify the overflowings of falsities and temptations, see also above, n. 518 .)

-----
Footnotes:

1. The Hebrew has "the time, the latter rain," as found in Arcana Coelestia 7571.

2. The Greek has "do good," as found in Arcana Coelestia 2371, 3605, etc.

3. In 503 we find "by which."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 32:2; Genesis 7:1, 8:1; Luke 12:51-56; The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, 518, The Apocalypse Explained 537-538)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 640, 675, 701


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: