Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 637

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

637. Clothed in sackcloth, signifies in mourning because of the non-reception of Divine good and Divine truth. This is evident from the signification of "clothed in sackcloth," as being mourning because of the vastation and desolation of Divine good and Divine truth, here because of their non-reception; for the witnesses were seen clothed in sackcloth, and they signify the Divine good, from which is every good of love and charity, and the Divine truth, from which is every truth of doctrine and faith; these appear to be in mourning when they are not received, but in joy when they are received.

(Odkazy: Revelation 11:3)


[2] Likewise it is said of the sun and moon, which also signify the good of love and the truth of faith, that:

The sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood (Revelation 6:12),

which signifies that every good of love was separated, and every truth of faith falsified (see above, n. 401; not that the sun in the angelic heaven, which is the Lord, ever becomes black, but that it so appears to those who receive no light from it.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 401)


[3] In ancient times, when the externals of the church consisted of mere correspondences and thence of representatives of things spiritual, mourning was represented by many things that are significative; as by sitting and lying on the ground, rolling themselves in the dust, by putting ashes on the head, rending the garments, and putting on sackcloth. "Rending the garments and putting on sackcloth" signified mourning because of the desolation of truth and good in the church, and because of the nonreception of them; for "garments" in general signified the truths of the church (see above, n. 64, 65, 195, 271, 395, 475, 476); therefore "rending the garments" signified grief because the truths of the church are hurt and as it were rent asunder by falsities; and "to be clothed in sackcloth" signifies mourning because of the deprivation of good and truth, and the consequent vastation of the church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 64-65, 195, 271, 395, The Apocalypse Explained 475-476)


[4] For this reason:

When Hezekiah the king heard the words of Tartan the captain of the king of Assyria, he rent his clothes and covered himself with sackcloth, and came to the house of Jehovah; and he sent Eliakim who was over the house, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah (2 Kings 19:1, 2; Isaiah 37:1, 2).

This was done because the "king of Assyria" here signifies the perverted rational, or the rational that perverts the truths and goods of the church and destroys them by falsities; all the words of Tartan the captain of the king of Assyria, involve such things; and because the desolation and vastation of the church was seen to be imminent, to exhibit mourning and grief on this account they rent their garments and covered themselves with sackcloth.

(Odkazy: 2 Kings 19:1-2; Isaiah 37:1-2)


[5] Likewise:

When Benhadad the king of Syria besieged Samaria, and there came a great famine, the king rent his clothes, and as he passed by upon the wall the people saw that, behold, sackcloth was upon his flesh within (2 Kings 6:30).

This has a similar signification as above, namely, the imminent desolation and devastation of the church; for this reason the king rent his garments and had sackcloth upon his flesh, which was a representative sign of mourning and grief.

[6] Mourning for like reasons is signified also by the following:

Jacob, when he believed that Joseph was torn to pieces, rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days (Genesis 37:34).

So when Ahab, by the advice of Jezebel his wife, had taken away the vineyard of Naboth, and had heard the hard words of the prophet respecting that matter, he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh, and fasted, yea, he lay in sackcloth, and went softly (1 Kings 21:27).

The king of Nineveh also, when he heard the words of Jonah, arose up from his throne, and laid his robe from him and covered him with sackcloth, and sat upon ashes, and proclaimed a fast, and that man and beast should be covered with sackcloth (Jonah 3:5, 6, 8).

So also Daniel set his face to the Lord God, to seek by supplication and prayer in fasting, sackcloth, and ashes (Daniel 9:3).

When Abner was slain, David said to Joab and to all the people that were with him, that they should rend their clothes and gird them with sackcloth, and mourn before Abner; and David himself walked behind the bier (2 Samuel 3:31).

This makes clear that in the Jewish and Israelitish church mourning was represented by "rending the clothes and being clothed in sackcloth;" and this because grief of mind and mourning of heart, which were interior things, were represented at that time by external things, which because of their correspondences with spiritual things were significative.

(Odkazy: Jonah 3:5-8, Jonah 3:5-6)


[7] That the representation of mourning by sackcloth signified especially mourning because of the desolation of truth and vastation of good in the church, and also, in particular, repentance, with mourning of heart on account of evils, can be seen further from the following passages. In Isaiah:

In that day will the Lord Jehovih of hosts call to weeping and to lamenting, and to baldness, and to girding on sackcloth (Isaiah 22:12).

This chapter treats of the vastation of the church in respect to Divine truth; its mourning is described by "baldness" and by "putting on sackcloth."

[8] In Jeremiah:

The lion is gone up from the thicket, and the destroyer of nations journeyeth; he hath gone forth out of his place to make the land a waste; thy cities shall be destroyed, that there shall be no inhabitant; for this gird ye with sackcloth, lament, howl (Jeremiah 4:7, 8).

"The lion from the thicket" signifies the falsity of evil destroying the truths of the church; and "the destroyer of nations" signifies the evil of falsity destroying the good of the church; the "land that they will make a waste" signifies the church, and the "cities that shall be destroyed" signify the truths of doctrine; "to gird with sackcloth" signifies mourning on this account, therefore it is added "lament and howl."

(Odkazy: Jeremiah 4:7-8)


[9] In the same:

O daughter of My people, gird thee with sackcloth and roll thee in ashes; make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness, for the waster shall suddenly come upon us (Jeremiah 6:26).

"Daughter of the people" means the church; "to gird herself with sackcloth and roll herself in ashes" signifies mourning because of the destruction of the good and truth of the church; the destruction of these or the vastation of the church is meant by "the waster shall suddenly come." Evidently grievous mourning and grief because of the destruction of good and truth is signified by "gird thee with sackcloth and roll thee in ashes," for it is added "make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness."

[10] In the same:

Howl, O Heshbon, for Ai is devastated; cry out, ye daughters of Rabbah; gird ye with sackcloth, lament, and wander among the walls; for their king is gone into exile, his priests and princes together (Jeremiah 49:3).

This is said of the sons of Ammon, who signify such as are in natural good and falsify the truths of the church; those who are such in the church are meant by "the daughters of Rabbah;" mourning because of the destruction of truth by falsifications is signified by "Gird ye with sackcloth, lament, wander among the walls," "walls" signifying truths falsified; that the truth of the church perished in consequence is signified by "their king is gone into exile," "king" signifying the truth of the church, and "to go into exile" signifying to be destroyed. That the goods of the church and all truths therefrom likewise perished, is signified by "priests and princes together," "priests" signifying the goods of the church, and "princes" the truths therefrom.

[11] In Lamentations:

The elders of the daughter of Zion sit upon the earth, they keep silence, they have cast up dust upon their head, they have girded themselves with sackcloth; the virgins of Jerusalem bend their head down to the earth (Lamentations 2:10).

"To sit upon the earth," "to keep silence," "to cast up dust upon the head," and "to make the head to bend down to the earth," were all signs representative of mourning and grief because of the vastation of the church by evils and falsities. "The elders of the daughter of Zion" signify those that are wise and intelligent in the church, and in an abstract sense wisdom and intelligence; "daughters of Zion and the virgins of Jerusalem" signify those in the church who are in the affection of good and truth, and in an abstract sense these affections themselves.

[12] In Ezekiel:

The shipmasters shall make themselves bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation (Ezekiel 27:31).

This is said of Tyre, which signifies the church in respect to the knowledges of truth and good, and therefore also the knowledges of truth and good which belong to the church; here mourning on account of the destruction of these is described. "Shipmasters" signify all who bring and communicate these knowledges; "to make bald" signifies mourning on account of the destruction of all things of intelligence; "to gird with sackcloth" signifies mourning because the ability to know truth is also destroyed. Because mourning is what is described, it is added, "they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation. "

[13] In the Gospels:

Woe unto thee Chorazin, woe unto thee Bethsaida, for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which have been done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes (Matthew 11:21; Luke 10:13).

"To repent in sackcloth and ashes" means to grieve and mourn because of the nonreception of Divine truth, and because of the falsities and evils that obstruct.

[14] In Joel:

Howl as a virgin girded with sackcloth for the bridegroom of her youth; gird ye and lament, ye priests; howl, ye ministers of the altar; come, pass the night in sackcloth, ye ministers of my God, for the meal offering and the drink offering are withholden from the house of your God (Joel 1:8, 13).

Here "to be girded with sackcloth" and "to pass the night in sackcloth" signify mourning because the good and truth of the church are destroyed, for the "meal offering" signifies the good of the church, and the "drink offering" its truth.

[15] In Amos:

I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head, and I will make it as a mourning for an only one, and its latter end as a bitter day (Amos 8:10).

"Sackcloth upon the loins" signifies mourning because the good of love is destroyed, for this is signified by the "loins;" and "baldness upon the head" signifies mourning because the understanding of truth is destroyed.

[16] In Isaiah:

Upon all the heads of Moab is baldness, every beard shaven; in its streets they have girded themselves with sackcloth; upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:2, 3).

In Jeremiah:

Every head baldness, and every beard shaven; upon all hands gashes, and upon the loins sackcloth; upon all the roofs of Moab and in its streets mourning everywhere (Jeremiah 48:37, 38).

"Moab" signifies those who are in natural good and who adulterate the goods of the church; that such have no understanding of truth or knowledge of truth is signified by "upon all the heads of Moab baldness, and every beard shaven," also by "upon its roofs and in its streets he shall howl" and "there shall be mourning;" "upon all hands gashes" signifies things falsified; mourning because of these things is signified by "to gird with sackcloth," and "to howl," and "to flow down in weeping."

(Odkazy: Isaiah 15:2-3; Jeremiah 48:37-38)


[17] In Isaiah:

It shall come to pass in place of spices there shall be rottenness, and in place of a girdle tatters, and in place of braided work baldness, and in place of a robe a girding of sackcloth, in place of beauty burning; thy men shall fall by the sword, and thy might in the war (Isaiah 3:24, 25).

This is said of "the daughters of Zion," by whom the church in respect to the affections of celestial good is signified, therefore "the daughters of Zion" signify the affections of good that belong to the celestial church. The loss and dissipation of these through the pride of self-intelligence is here described by the various things with which these daughters adorn themselves; the change of these affections into opposite and unbeautiful affections is signified by "in place of spices there shall be rottenness, in place of a girdle tatters, in place of braided work baldness, in place of a robe a girding of sackcloth, and in place of beauty burning;" "rottenness" signifies the vital perishing; "in place of a girdle tatters" signifies the dissipation of perceptions of truth instead of their union; "in place of braided work baldness" signifies imbecility instead of knowledge [scientia]; "in place of beauty burning" signifies foolishness instead of intelligence, "burning" signifying insanity from the pride of self-intelligence, which is foolishness, and "beauty" signifying intelligence. That the truths of the understanding will perish by falsities, even till there is no resistance against evils, is signified by "thy men shall fall by the sword and thy might in the war," "sword" meaning falsity destroying the truth.

(Odkazy: Isaiah 3:24-25)


[18] "Sackcloth" has a similar meaning in the following passages. In Ezekiel:

All hands are relaxed, all knees go into waters, whence they shall gird themselves with sackcloth, and terror shall cover them, and upon all faces shall be shame, and upon all heads baldness (Ezekiel 7:17, 18).

In David:

I, when they were sick, made sackcloth my vesture, I afflicted my soul with hunger (Psalms 35:13).

When I wept in the fast of my soul it became to me a reproach; when I made sackcloth my garment I became a byword to them (Psalms 69:10, 11).

In Job:

I have sewed sackcloth upon my skin, and have put my horn in the dust; my face has been soiled by weeping (Job 16:15, 16).

In Isaiah:

I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering (Isaiah 50:3).

And in David:

Thou hast turned for me my mourning into dancing, thou hast loosed my sackcloth and hast girded me with joy (Psalms 30:11).

In these passages, too, "sackcloth" signifies mourning; and "to gird sackcloth over the body instead of the vesture" signifies mourning because of the destruction of the truth of the church; and "to gird sackcloth upon the loins and upon the flesh" signifies mourning because of the destruction of the good of the church; for "the vesture" signifies the truth of the church, and "loins and flesh" signify the good of the church.

(Odkazy: Acts of the Apostles 16:15-16; Ezekiel 7:17-18; Job 16:15-16; Psalms 69:10-11)


[19] That "girding with sackcloth" was merely representative and thus significative of mourning and repentance, but was not in itself mourning and repentance, is evident in Isaiah:

Is such the fast that I shall choose, the day for a man to afflict his soul, to bow down his head as a rush, and to lie down in sackcloth and ashes; wilt thou call this a fast, and the day of Jehovah's good pleasure? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to break thy bread to the hungry, and to bring the afflicted exiles to the home, and when thou seest the naked that thou cover him? (Isaiah 58:5-7)

And in Joel:

Turn ye back unto me with your whole heart, and in fasting and in weeping and in lamentation, and rend your heart and not your garments (Joel 2:12, 13).

(Odkazy: Joel 2:12-13; Jonah 3:5-8; Revelation 11:3)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 634, 717, 820, 951, 1007

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: