Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 573

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

573. Verse 16. And the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads, signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason and which conspire against the truths of good, are innumerable. This is evident from the signification of "armies," as meaning the falsities of evil (of which presently); and from the signification of "horsemen," as being the reasonings therefrom, for "horses" signify the understanding of truth, and in the contrary sense the understanding perverted and destroyed (see above, n. 355, 364, 372, 373, 381, 382); so "horsemen" in this sense signify the reasonings from falsities, since reasonings from falsities are from the understanding perverted and destroyed, for truths constitute the understanding, but falsities destroy it. The above is evident also from the signification of "two myriads of myriads," as being innumerable falsities conspiring against truths of good (that "myriads" signify things innumerable, and are predicated of truths, see above, n. 336, and it is said "two myriads of myriads" because this signifies things innumerable that are conjoined and conspire; for the number "two" signifies conjunction, concord, and conspiracy (see above, n. 283, 384). It means against the truths of good, because what follows treats of the destruction of truths by the armies of such horsemen. From this it can be seen that "the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads" signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason, and which conspire against the truths of good, are innumerable.

(Odkazy: Revelation 9:16; The Apocalypse Explained 283, The Apocalypse Explained 336, 355, The Apocalypse Explained 364, 372-373, 381-382, 384)


[2] "Armies" (or hosts) are frequently mentioned in the Word, and the Lord is called "Jehovah of Hosts or Zebaoth," and "armies" there signify truths from good fighting against the falsities from evil, and in the contrary sense falsities from evil fighting against truths from good. Such is the signification of "armies" in the Word, because "wars" in the Word, both in the histories and prophecies, signify, in the internal sense spiritual wars, which are waged against hell and against the diabolical crew there, and such wars have relation to truths and goods opposing falsities and evils; this is why "armies" signify all truths from good, and in the contrary sense all falsities from evil. That "armies" signify all truths from good is evident from the sun, moon, stars, and also the angels, being called "the armies of Jehovah," because they signify all truths from good in the complex; also from the sons of Israel being called "armies," because they signified the truths and goods of the church. And as all truths and goods are from the Lord, and the Lord alone fights for all in heaven and for all in the church against the falsities and evils which are from hell, so He is called "Jehovah Zebaoth," that is, "Jehovah of Hosts."

[3] That the sun, the moon, and the stars, are called "hosts" is evident from the following passages. In Moses:

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them (Genesis 2:1).

In David:

By the word of Jehovah were the heavens made; and all the host of them by the breath of His mouth (Psalms 33:6).

In the same:

Praise ye Jehovah, all His angels; praise ye Him, all His hosts; praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:2, 3).

In Isaiah:

And all the host of the heavens shall waste away, and the heavens shall be rolled up as a scroll; and all their hosts shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as that which falleth from the fig-tree (Isaiah 34:4).

I have made the earth, and created man upon it; My hands have stretched out the heavens, and all their host have I commanded (Isaiah 45:12).

In the same:

Lift up your eyes on high, and see who hath created these, who leadeth out their host in number, who calleth them all by name (Isaiah 40:26).

In Jeremiah:

As the host of the heavens is not numbered, and the sand of the sea is not measured (Jeremiah 33:22).

In these passages, the sun, moon, and stars, are called a "host" because the "sun" signifies the good of love, the "moon," truth from good, and the "stars" the knowledges of truth and good, consequently they signify goods and truths in the whole complex, and these are called a "host" because they resist evils and falsities, and perpetually conquer them as enemies.

(Odkazy: Psalms 148:2-3)


[4] In Daniel:

One horn of the he-goat waxed great even to the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down to the earth, and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the Host; and the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. And the host was given to the continual offering for transgression, because it cast down the truth to the earth. Then one holy one said, How long shall be the vision, the continual offering, and the wasting transgression, that the holy place and the host be given to be trodden down? And he said, Even to the evening, the morning (Daniel 8:10-14).

What is here signified by the "he-goat," "his horns," and this "horn that waxed great even to the host of the heavens," may be seen above (n. 316, 336, 535). "The host of the heavens, some of which it cast down to the earth," means the truths and goods of heaven; for the last state of the church, when the truths and goods of heaven are esteemed as of no account, and rejected, is here treated of, and this is signified by "treading them down;" therefore it is added, "it cast down truth to the earth." "The Prince of the Host" means the Lord, who is also called "Jehovah God Zebaoth" (or of Hosts). That all worship from the good of love and from the truths of faith would perish is signified by "the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. " That this would come to pass in the end of the church, when the Lord would come into the world, is signified by "even to the evening, the morning," "evening" signifying the last time of the old church, and "morning" the first time of the new church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 316, 336, The Apocalypse Explained 535)


[5] That the angels are called "hosts" is evident from the following passages. In Joel:

Jehovah uttered His voice before His host; for His camp was very great (Joel 2:11).

In Zechariah:

I will set a camp for my house from my host, because of him that passeth away and of him that returneth, that no exactor may again pass through over them (Zechariah 9:8).

In David:

Bless ye Jehovah, all ye His hosts, ye ministers of His that do His will (Psalms 103:21).

In the first book of Kings:

Micaiah the prophet said to the king, I saw Jehovah sitting on His throne, and the whole host of the heavens standing beside Him on His right hand and on His left. And one said in this manner, and another said in that manner (1 Kings 22:19, 20).

In Revelation:

His hosts in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean (Revelation 19:14).

And again:

I saw the beast and the kings of the earth, and their hosts gathered together to make war with Him that sat on the white horse, and with His hosts (Revelation 19:19).

The angels gathered together, or a company of them, is called "a host," because "the angels," the same as "hosts" signify Divine truths and goods, because they are recipients of these from the Lord (about which see above, n. 130, 200, 302).

(Odkazy: 1 Kings 22:19-20; The Apocalypse Explained 130, 200, The Apocalypse Explained 302)


[6] For the same reason the sons of Israel, because they signify the truths and goods of the church, are called "hosts," as in the following passages. In Moses:

Jehovah said, Bring out the sons of Israel from the land of Egypt according to their hosts (Exodus 6:26).

In the same:

I will bring forth My host, My people, the sons of Israel, out of the land of Egypt by great judgments (Exodus 7:4; 12:17).

In the same:

It came to pass on that very day that all the hosts of Jehovah went forth from the land of Egypt (Exodus 12:41).

In the same:

Thou shalt number all that go forth into the host (Numbers 1:3, et seq .).

They were to pitch about the Tent of meeting, and were also to go forth according to their hosts (Numbers 2:3, 9, 16, 24).

The Levites were to be taken to perform the warfare, to do the work in the Tent of meeting (Numbers 4:3, 23, 30, 39).

The sons of Israel were called the "hosts of Jehovah" because they represented the church, and signified all its truths and goods (as can be seen in Arcana Coelestia 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340). They were called "hosts," in the plural, because each tribe was called a "host," as can be seen in Moses, when it was commanded him to number them all according to their hosts, and they were numbered according to their tribes (Numbers 1, Numbers 3, et seq.); likewise when the camp was pitched about the Tent of meeting according to the tribes, it is said "according to their hosts" (Numbers 2:3, 9, et seq.). The tribes were called "hosts" because the twelve tribes taken together represented all the truths and goods of the church, and each tribe some universal essential of the church (see above, n. 431.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 431)


[7] From this it can be seen that the truths and goods of heaven and the church are meant in the Word by "hosts;" which makes clear why it is that Jehovah is called in the Word "Jehovah Zebaoth," and "Jehovah God Zebaoth," that is, "of hosts" (as in Isaiah 1:9, 24; 2:12; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13, 18; 14:22, 23, 24, 27; 17:3; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4, 5; 37:16; Jeremiah 5:14; 38:17; 44:7; Amos 5:16; Haggai 1:9, 14; 2:4, 8, 23; Zechariah 1:3; Malachi 2:12, and various other places).

(Odkazy: Amos 5:14; Isaiah 14:22-24, 14:22-23, 31:4-5)


[8] From this it is now evident that "hosts" signify the truths and goods of heaven and the church in the whole complex; and as most things in the Word have also a contrary sense, so do "hosts," and in that sense they signify falsities and evils in their whole complex, as in the following passages in Jeremiah:

Upon the roofs of the houses they have burned incense unto all the host of the heavens, and have poured out drink-offerings unto other gods (Jeremiah 19:13).

In Zephaniah:

They worship upon the roofs the host of the heavens (Zephaniah 1:5).

In Moses:

Lest thou bow thyself down to and serve the sun and the moon and the stars, and all the host of the heavens (Deuteronomy 4:19; 17:3).

In Jeremiah:

They shall spread out the bones taken from the graves before the sun and the moon and all the host of the heavens, whom they have loved and whom they have served (Jeremiah 8:2).

Here "the host of the heavens" means the sun, moon, and stars, because these signify all goods and truths in the complex, but here all evils and falsities in the complex; for the "sun" in the contrary sense, as here, signifies all the evil flowing from the love of self, the "moon" the falsity of faith, and the "stars" falsities in general (that the "sun, moon, and stars," in the natural world, when they are worshiped instead of the sun and moon of the angelic heaven, signify direful evils and falsities, may be seen in the work Heaven and Hell 122, 123; as also above, n. 401, 402, 525); and because truths from good fight against the falsities from evil, and reversely the falsities from evil fight against the truths from good, they are called "hosts;" for there is continual combat; evils and falsities continually exhale from the hells, and endeavor to destroy the truths from good that are in heaven and from heaven, and these continually resist. For everywhere in the spiritual world there is an equilibrium between heaven and hell; and where there is an equilibrium, there two forces continually act against each other; one acts and the other reacts, and continual action and reaction is continual combat; but equilibrium is provided by the Lord (on this see the work on Heaven and Hell 589-596, and n. 597-603). And as there is such continual combat between Heaven and Hell, therefore as all things of heaven are called "hosts," so are all things of hell; all things of heaven have reference to goods and truths, and all things of hell to evils and falsities.

(Odkazy: Heaven and Hell 122-123; The Apocalypse Explained 401-402, The Apocalypse Explained 525, The Apocalypse Explained 597-603)


[9] This then is why "hosts" in the following passages signify the falsities of evil. In Isaiah:

The anger of Jehovah is against all nations, and His wrath against all their host; He hath devoted them, He hath given them to the slaughter (Isaiah 34:2).

"Nations" signify evils, and "host" the falsities from evil; their total destruction is signified by "He hath devoted and hath given to the slaughter."

[10] In the same:

The voice of the multitude in the mountains like as of a great people; the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together; Jehovah of Hosts leadeth the host (Isaiah 13:4).

"The voice of a multitude in the mountains" signifies falsities from evils, "the multitude" meaning falsities, and "the mountains" evils; "like as of a great people" signifies appearing to be truth from good, "like as" meaning appearance, "people" those who are in truths, thus truths, and "great" is predicated of good; "the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together" signifies discord in the church arising from evils and falsities therefrom, "the voice of a tumult" signifying discord, "kingdoms" the churches in respect to truths and as to falsities, and "nations gathered together" in respect to evils and falsities therefrom conspiring against the truths and goods of the church; "Jehovah of Hosts leadeth the host" signifies that the Lord does this, for this is attributed to the Lord, as is evident from the next verse, the fifth, where it is said, "Jehovah cometh with the weapons of His anger to destroy the whole land." This is attributed to the Lord just as evil, the punishment of evil, and the destruction of the church are attributed to Him elsewhere, because such is the appearance, and the sense of the letter of the Word is in accordance with appearances; but in the spiritual sense this means that the man of the church himself does this.

[11] In Jeremiah:

Spare ye not her young men; give to the curse all her host (Jeremiah 51:3).

This is said of Babylon; and "Spare not her young men" signifies the destruction of confirmed falsities; "give to the curse all her host" signifies the total destruction of falsities from the evils that are in her, thus the destruction of Babylon. The falsities from evil are signified also by:

The army of the Chaldeans, and the army of Pharaoh (Jeremiah 37:7, 10, 11, et seq.);

and in Moses:

The waters returned and covered the chariots and the horsemen, with the whole army of Pharaoh (Exodus 14:28; 15:4).

(This may be seen explained above, n. 355; and in Arcana Coelestia 8230, 8275.)

(Odkazy: Jeremiah 37:10-11; The Apocalypse Explained 355)


[12] In Daniel:

The king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former, and at the end of the times of the years he shall come with a great army and with great riches. And he shall stir up his powers and his heart against the king of the south with a great army; and the king of the south shall engage in battle with an exceeding great and mighty army, but he shall not stand (Daniel 11:13, 25).

This chapter treats of the war between the king of the north and the king of the south, and "the king of the north" means those within the church who are in the falsities of evil, and "the king of the south" those who are in the truths of good; collision and combat at the end of the church are described in the spiritual sense by their war; therefore "the army of the king of the north" means falsities of every kind, and "the army of the king of the south" truths of every kind.

(Odkazy: Daniel 11:15)


[13] In Luke:

When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that her devastation is nigh (Luke 21:20).

In this chapter the Lord speaks of the consummation of the age, which means the last time of the church; "Jerusalem" means the church in respect to doctrine; and "compassed with armies" means the church taken possession of by falsities; that then comes its destruction, and presently the Last Judgment, is signified by "then her devastation is nigh." It is believed that this was said of the destruction of Jerusalem by the Romans, but from the particulars of the chapter it is clear that it treats of the destruction of the church at its end; as also does Matthew, chap. 24 from the first verse to the last (all things of which are explained in the Arcana Coelestia). But this does not preclude the application of the sense of the letter of these words to the destruction of Jerusalem, that destruction representing and thence signifying the destruction of the church at its end; this is confirmed by all the particulars in the chapter regarded in the spiritual sense.

(Odkazy: Matthew 24)


[14] In David:

God hath cast us off and confounded us; He hath not gone forth in our armies. He hath made us to turn back from the adversary (Psalms 44:9, 10).

"God hath not gone forth in our armies" signifies that He did not defend them, because they were in the falsities of evil, for "armies" mean the falsities of evil; therefore it is also said "He hath cast us off and confounded us, and hath made us to turn back from the adversary," "the adversary" meaning evil which is from hell.

(Odkazy: Psalms 44:9-10)


[15] In Joel:

I will recompense to you the years that the locust hath eaten, the canker-worm and the caterpillar and the palmer-worm, My great army which I sent among you (2 Joel 2:25).

That an "army" signifies falsities and evils of every kind is plainly evident, since these noxious little animals, "the locust, the cankerworm, the caterpillar, and the palmerworm," signify falsities and evils that devastate or consume the truths and goods of the church (see above, n. 543, where this passage is explained, and it is shown that the "locust and caterpillar" signify the falsities [and evils] of the sensual man. ) This makes clear what "army" signifies in the Word in both senses. "Army" has the same signification in the histories of the Word, for these contain a spiritual sense as well as the prophecies, but it shines forth from them less clearly, because the mind, when intent on the historical meaning, cannot easily be raised above the worldly things in the history and see the spiritual things that are stored up in them.

(Odkazy: Daniel 11:15; The Apocalypse Explained 543)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 565, 768, 775, 802, 817, 1003

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: