Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Godsdienst 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Judges 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Kings 19:31

2 Chronicles 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Acts of the Apostles 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

god
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Word/Phrase Explanations

hemel
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 543

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

543. Verse 3. And out of the smoke there went forth locusts upon the earth, signifies that from infernal falsities they became corporeal-sensual in the church. This is evident from the signification of "smoke," as being infernal falsity (see above, n. 539. Infernal falsity is what is here signified by "smoke," because it has just been said that this smoke "went up out of the pit of the abyss," and "the pit of the abyss" signifies the hell where and from which are the falsities of evil that falsify the truths of the Word. The above is evident also from the signification of "locusts," as being man's ultimate sensual, which is in the falsity of evil (of which presently); also from the signification of "to go forth upon the earth," as being upon the church, for the "earth" signifies the church; moreover, the things contained in Revelation are predictions respecting the church and its state.

(Odkazy: Revelation 9:3; The Apocalypse Explained 539)


[2] That "locusts" signify man's ultimate sensual which is in the falsity of evil, can be seen from each and all the particulars related in this chapter to verse 12, in the explanation of which it is shown that "locusts" have no other meaning. But here it shall first be told what is meant by man's ultimate sensual. It does not mean the sensual of sight, of hearing, of smell, of taste, and of touch, for these things are proper to the body, but the ultimate of thought and affection, which is the first to be opened with infants, and which is such that they think of nothing else and are affected by no other objects than what make one with the senses just named. For infants learn to think by means of the senses, and to be affected by objects that are in accord with the things that are pleasing to the senses; consequently the first internal that is opened with them is the sensual that is called man's ultimate sensual, or the corporeal-sensual. But afterwards, as the infant grows older and becomes a boy, a more interior sensual is opened, from which he thinks naturally, and is also affected naturally. Later, in youth and early manhood, a still more interior sensual is opened, from which he thinks rationally, and if he is in the good of charity and faith, he thinks spiritually, and is also affected rationally and spiritually. This thought and affection is what is called the rational and spiritual man, while the former is called the natural man, and the first the sensual man.

[3] With every man the interiors that are of his thought and affection are opened successively, and this by a continuous influx out of heaven from the Lord. By this influx the sensual that most nearly adheres to the body is first formed, and from this man becomes sensual; afterwards the natural from which he becomes natural; and after this the rational and with it the spiritual, from which he becomes a rational and spiritual man; but this he becomes only so far as he thinks about God and about the Divine things that are from God, and this is formed and perfected so far as he is affected by these things, that is, so far as he wills and lives according to them. If he does not do this the spiritual man is opened in a general way, but is not formed, still less perfected. By the general opening of his spiritual man, man has the faculty of thinking, and from thought of speaking rationally; this is the general effect of the influx of heaven with every man. This makes clear that man's thoughts and affections may be spiritual, or natural, or also sensual; and that spiritual thoughts and affections are with those who think from God respecting God and Divine things; while there are only natural thoughts and affections with those who do not think from God respecting God and Divine things, but think only from themselves or from the world respecting themselves or the world. But it should be known that to think from self or from the world is to think not from these but from hell; for whoever does not think from God thinks from hell; no one can think from both at the same time. But those who deny God, and thence the Divine things of heaven and the church, and confirm themselves against these, all become sensual men more or less, according to confirmations; when they are thinking about spiritual things they think falsities only, and are affected by evils; and if they think any truths, whether spiritual, moral, or civil, it is only from the knowledge (scientia) of such things as are in the memory; and they see nothing beyond the nearest causes which they also are able to prove; and if they are affected by goods, it is only from a delight for the sake of self or the world, thus from a cupidity belonging to the love of self or the love of the world. The thought of the sensual man is what is called material thought, and its affection is what is called corporeal affection, which is cupidity.

[4] Furthermore, it is to be known that all the evils that man derives from his parents, which are called hereditary evils, have their seat in his natural and sensual man, but not in the spiritual; consequently the natural man, and especially the sensual man, is the opposite of the spiritual. For the spiritual man from infancy is closed, and is opened and formed only by Divine truths received by the understanding and will; and so far in extent and quality as the spiritual man is opened and formed, the evils of the natural and sensual man are removed, and goods are implanted in place of them. As all evils have their seat in the natural and sensual man it follows that falsities do also, because all falsities are of evil; for when man lusts and wills from evil he thinks and speaks from falsity. For the evil of the will, when it so forms itself in thought that it is manifest to others or to oneself as to its quality, is called falsity; thus falsity is the form of evil, as truth is the form of good. From this it can be seen who and of what quality the man is who is called a sensual man; also that a man becomes sensual when he follows out in act the evils into which he is born, and adds more to them from himself. So far as he does this and confirms himself in these evils, so far the spiritual man is kept closed; and when it is closed the natural and sensual man denies the Divine things that belong to heaven and the church, and acknowledges such things only as belong to the world and nature; and indeed, the sensual man is then so blind as to believe nothing but what he sees with his eyes and touches with his hands. Such are many of the learned, however intelligent and wise they may be thought to be from their ability of speaking from the knowledges [scientia] that are in the memory, and this apparently as the rational man speaks, since the spiritual mind is opened with them, as it is in every man in a general way, as has been said above.

[5] Because in what now follows in this chapter the locust is much treated of, and by it the sensual, which is the ultimate or extreme of the natural man, is signified, it is important that what the sensual is and what its quality is should be fully known, and thus who and what the sensual man is. I will therefore present here what is said and shown respecting it in the Arcana Coelestia, as follows: The sensual is the ultimate of man's life, adhering to and inhering in his corporeal, n. 5077, 5767, 9212, 9216, 9331, 9730. He is called a sensual man who judges all things from the senses of the body, and who believes nothing but what he can see with his eyes and touch with his hands, saying that this is something, and rejecting everything else, n. 5094, 7693. Such a man thinks in what is ultimate, and not interiorly from any spiritual light, n. 5089, 5094, 6564, 7693.

The interiors of his mind, which sees from the light of heaven, are closed, so that he sees there nothing of the truth of heaven and the church, n. 6564, 6844, 6845. In a word, he is in a gross natural light, and thus perceives nothing that is from the light of heaven, n. 6201, 6310, 6564, 6844, 6845, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624. Thence interiorly he is against the things of heaven and the church, n. 6201, 6317, 6844, 6845, 6948, 6949. The learned who have confirmed themselves against the truths of the church are sensual, n. 6316. Sensual men reason acutely and readily, because their thought is so near their speech as to be almost in it, and because they place all intelligence in speaking merely from the memory, n. 195, 196, 5700, 10236. But they reason from the fallacies of the senses, by which the common herd are captivated, n. 5084, 6948, 6949, 7693. Sensual men are more crafty and malicious than others, n. 7693, 10236. The covetous, adulterers, the voluptuous, and the deceitful, are especially sensual, n. Arcana Coelestia 6310. Their interiors are foul and filthy, n. Arcana Coelestia 6201. Through their interiors they communicate with the hells, n. 6311. Those who are in the hells are sensual, and this in proportion to the depth of their hells, n. 4623, 6311. The sphere of infernal spirits conjoins itself with the sensual of man from behind, n. 6312. Those who reasoned from the sensual, and thence against the genuine truths of faith, were called by the ancients "serpents of the tree of knowledge [scientia]," n. 195, 196, 197, 6398, 6949, 10313. The sensual of man and the sensual man are further described, n. Arcana Coelestia 10236; and the extension of the sensual principle in man, n. 9731. Sensual things ought to be in the last place and not in the first, and with a wise and intelligent man they are in the last place, and are subject to things interior, but with an unwise man they are in the first place, and are dominant, and these are such as are properly called sensual, n. 5077, 5125, 5128, 7645. If sensual things are in the last place, through them a way is opened to the understanding, and truths are disengaged by a kind of extraction, n. Arcana Coelestia 5580. These sensual things of man stand next to the world, and admit the things that flow from the world, and as it were sift them, n. 9726.

Through these the external or natural man communicates with the world, and through rational things with heaven, n . 4009. Sensual things thus supply such things as are serviceable to the interiors belonging to the mind, n. 5077, 5081. There are sensual things that minister to the intellectual part, and others that minister to the will part, n. 5077. Unless the thought is elevated from sensual things, man has but little wisdom, n. 5089. A wise man thinks above the sensual, n. 5089, 5094. When a man's thought is elevated above sensual things he comes into a clearer light, and at length into heavenly light, n. 6183, 6313, 6315, 9407, 9730, 9922. Elevation above sensual things and withdrawal from them were known to the ancients, n. 6313. Man in his spirit is able to see things that are in the spiritual world if he can be withdrawn from the sensual things which are from the body and be elevated into the light of heaven by the Lord, n. 4622. The reason is that it is not the body that thinks, but the spirit of man in the body, and so far as man thinks in the body so far he thinks grossly and obscurely, thus in darkness, but so far as he does not think in the body he thinks clearly and in light, n. 4622, 6614, 6622. The ultimate of the understanding is sensual knowledge, and the ultimate of the will is sensual delight, concerning which see n. 9996. The difference between the sensual things that man has in common with the beasts and those not in common with them, n. 10236. There are sensual persons not evil because their interiors are not shut in the manner above referred to; the state of such in the other life, n. 6311.

(Odkazy: Arcana Coelestia 195-196, Arcana Coelestia 6844-6845, 6948-6949)


[6] That the "locust" signifies nothing else but this sensual of man that has now been described can be seen also from other passages in the Word where the locust is mentioned. As in Moses:

Moses stretched forth his staff over the land of Egypt, and Jehovah brought along an east wind all the day, and all the night; and when it was morning, the east wind brought the locust. And the locust went up over all the land of Egypt, and rested in all the border of Egypt, very grievous; before it there was no such locust, nor after it shall there be such. And they covered the surface of the whole earth, so that the land was darkened; and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left remaining; so that there remained not any green thing in the tree or in the herb of the field, in all Egypt. And the locust filled the house of Pharaoh, and the house of all his servants, and the house of all the Egyptians (Exodus 10:13-15, 6).

All the miracles in Egypt, like all other miracles recorded in the Word, involve and signify spiritual things pertaining to heaven and the church, thus the Egyptian plagues signify spiritual plagues; this plague of the locusts signifies the destruction of the whole natural man by the breaking in of evil and falsity from the sensual; "Egypt" signifies the natural man in respect to knowledge [scientificum] and to what is pleasurable in it, and "the locust" the falsity and evil of the sensual man laying waste the natural man, that is, driving out from it or destroying there all the truth and good of the church; it is therefore said, "and the locust went up over all the land of Egypt, and rested in all its border," "the land of Egypt" signifying the natural with the men of the church, and "its border" the sensual with them, for the sensual is the ultimate or most external of the natural, consequently its border; the "locust" means falsity and evil there. Because the falsity and the evil of the sensual man are the most grievous, for they are corporeal and earthly, it is said that the locust was "very grievous, and that before it there was no such locust, nor after it shall there be such;" and this for the reason that the Egyptians had a knowledge of correspondences, and from that a knowledge of the spiritual things which belong to heaven; but these they turned into magic. Because the falsity and the evil of the sensual man, when they break into the natural man, entirely lay it waste by destroying every truth and every good therein, it is said that "the locust covered the whole surface of the earth so that the land was darkened, and did eat every herb of the land, 1 and all the fruit of the tree," "the land of Egypt" meaning the natural with the men of the church, "the herb of the land" the truth there, and "the fruit of the tree" the good there. "The locust filling the house of Pharaoh, and of his servants, and of all the Egyptians," has a similar meaning, for "the house of Pharaoh, of his servants, and of all the Egyptians," signifies the natural mind in its whole extent, "house" in the Word signifying the interiors of man which belong to his mind and disposition, here the things of his natural mind.

(Odkazy: Exodus 10:4)


[7] It is said that here "the locust going up over all the land of Egypt" signifies the breaking in of falsity and evil out of the sensual man into the natural; and yet the natural man is interior and the sensual exterior, and there is no breaking in or influx from the exterior into the interior, but only from the interior into the exterior. It should be known, therefore, that the breaking in or influx of the sensual man into the natural means the blocking up of the natural man until it becomes like the sensual, whereby evil and falsity become more widely extended, and the natural and the sensual become alike corporeal and earthly. In other cases, man learns from infancy to separate the sensual man from the natural, by speaking truth and doing good, even while his thoughts from the sensual man are false, and his will is evil; and this he continues to do until they are entirely separated, which is done when man is reformed and regenerated by the Lord. But if these are not separated man can think and will no otherwise than insanely, and thus speak 2 and act insanely.

[8] Because the "locust" here signifies the sensual in respect to falsity and evil, or, what is the same, the falsity and evil of the sensual man, the "locust" and the "caterpillar" have the same signification in David:

He sent among them a swarm that devoured them, and the frog that destroyed them. He also gave their increase unto the caterpillar, and their labor unto the locust (Psalms 78:45, 46).

And in the same:

He spake, and the locust came, and the caterpillar without number, which did eat up every herb in the land, and did eat up the fruit of their land (Psalms 105:34, 35).

But here the "locust" signifies the falsity of the sensual man, and the "caterpillar" its evil, or the falsity and evil in the sensual man and from it. The latter is signified by "caterpillar," and the former by "locust," because the caterpillar is also a locust, as is evident from this fact that this was said by David respecting the locusts in Egypt, and yet in Moses the locust only is mentioned, and not the caterpillar.

(Odkazy: Psalms 78:45-46, 105:34-35)


[9] The "locust" and the "caterpillar" have a similar signification in Joel:

That which the palmerworm hath left hath the locust eaten; and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten; and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine which has been cut off from your mouth (Joel 1:4, 5).

And elsewhere in the same:

The floors shall be full of pure grain, and the vats shall overflow with new wine and oil. And I will recompense to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, My great army which I sent among you (Joel 2:24, 25).

Evidently these noxious little animals signify falsities and evils devastating or consuming truths and goods with the man of the church, since it is said that "all drinkers of wine should howl because of the new wine which is cut off from your mouth," "wine" and "new wine" signifying the truth of the church; likewise because it is said that "the floors shall be full of grain, and the presses shall overflow with new wine and oil," the "floor" signifying the doctrine of the church, "grain" and "oil" its goods, and "new wine" its truths.

(Odkazy: Joel 1:4-5, 2:24-25)


[10] So in Nahum:

The fire shall devour thee; the sword shall cut thee off, it shall devour thee like the caterpillar; make thyself many as the caterpillar; make thyself many as the locust. Thou hast multiplied thy merchants above the stars of the heavens; the caterpillar spreadeth itself abroad and flieth away. Thy crowned are as the locusts, and thy commanders as the locust of locusts, which encamp in the walls in the day of cold; when the sun ariseth they fly away, and their place is not known where they are (Nahum 3:15-17).

This is said of "the city of bloods," which signifies doctrine fabricated out of falsified truths, thus out of falsities; the destruction of those who are in a faith and life according to that doctrine is signified by "the fire shall devour thee; the sword shall cut thee off," "the fire that shall devour" signifying evil destroying good, and "the sword" falsity destroying truth; and because evil and falsity from the sensual man are meant it is said, "the caterpillar shall devour thee; make thyself many as the caterpillar; make thyself many as the locust; thou hast multiplied thy merchants above the stars of the heavens." Multiplication like that of the caterpillar and of the locust is mentioned because falsifications of the Word are made in the greatest abundance by those who are sensual, thus by the sensual man, for the sensual man is signified here by the "caterpillar and locust" as has been said above. The sensual man falsifies the Word more than others, because the ultimate sense of the Word, which is the sense of its letter, is for the natural and sensual man, while the interior sense is for the spiritual man; consequently when man is not a spiritual man, but is natural and sensual, and is in evil and in falsities therefrom, he does not see the truths and goods in the Word, but applies its ultimate sense to confirm his falsities and evils. "Merchants" signify those who falsify and who communicate and who offer for sale. "Thy crowned are as the locust, and thy commanders as the locust of locusts," signifies that the primary and chief things of doctrine, that is, "a city of bloods," are the falsities of evil, and from these again come the falsities of evil; "which sit in the walls in the day of cold" signifies in the truths of the Word that do not appear to be truths, because they have become falsified, and are from evil, "walls" meaning truths that do not appear because they are falsified, and "the day of cold" meaning a state of the love of evil; "the sun ariseth, they fly away, and their place is not known where they are," signifies that they consume every truth and good, so that there is nothing left. "Multiplying as the locust" has a similar signification in Jeremiah 46:20, 22, 23; also in the (Judges 6:5) book (Judges 7:12) of Judges 6:5; 7:12.

(Odkazy: Jeremiah 46:22-23)


[11] The "locust" signifies also falsity in the most external things, or the densest falsity, in Moses:

Thou shalt carry out much seed into the field, but shall gather but little; for the locust shall consume it (Deuteronomy 28:38);

which is one of the curses if they did not keep and do the commandments of Jehovah. "The seed of the field" means the truth of the Word, and the "locust" dense falsity from the sensual man that consumes and destroys it. "Locust" has a similar signification in Amos 7:1, 2; Isaiah 33:3, 4; and in David Psalms 109:22, 23.

(Odkazy: Amos 7:1-2; Isaiah 33:3-4; Psalms 109:22-23)


[12] Because the sensual of man is the ultimate and lowest of the life of man's thought and affection (as has been said above) and because the lowest, when viewed by those who are in a higher or more eminent place, is little, for this reason it is compared to locusts. As in Isaiah:

Jehovah who dwelleth above the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as locusts (Isaiah 40:22).

This signifies that men in respect to intelligence are in things lowest, and the Lord in things highest.

[13] In like manner, men viewed by those who are in the persuasion of their superiority over others are compared to locusts, in Moses:

The spies of the land of Canaan said, We saw the Nephilim, the sons of Anak which come of the Nephilim; and we were in our own eyes as locusts, and so we were in their eyes (Numbers 13:33).

The "Nephilim" and the "Anakim" signify in the Word those who are in the strongest persuasion of their being more eminent and wise than others; and in the abstract sense they signify direful persuasions (see Arcana Coelestia 311, 567, 581, 1268, 1270, 1271, 1673, 3686, 7686). That the spies appeared to these and also to themselves like locusts, is in agreement with the appearances in the spiritual world, for there, when those who are in a persuasion of their own superiority look at others, they see them as little and vile, and these then also appear such to themselves.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1270-1271)


[14] As the "locust" signifies the sensual, which is the ultimate of the life of man's thought, or the ultimate in which the understanding closes, and upon which it rests, so this ultimate is like a base and foundation upon which interior or higher things stand, which belong to man's understanding and will, likewise the interior and higher things in the Word that are called spiritual and celestial. And as all things, to continue and to subsist, must have a foundation, so the sense of the letter of the Word, which is its ultimate and base, is natural and sensual; and this in a good sense, and, consequently, its truth and good, are meant by the "locust." This is why John the Baptist ate locusts, and why the sons of Israel were allowed to eat them. Of John the Baptist it is said:

That he had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and he did eat locusts and wild honey (Matthew 3:4; Mark 1:6).

John the Baptist was so clothed because like Elijah he represented the Word; and by "his raiment of camel's hair, and leathern girdle, and eating locusts and wild honey," he represented the ultimate sense of the Word, which, as was said, is sensual-natural, because it is for the sensual-natural man. "Raiment" signifies truth clothing good; "camel's hair" the ultimate of the natural man, which is the sensual; the "locusts and wild honey" also signify that ultimate or the sensual as regards appropriation; the "locust" the sensual in respect to truth, "wild honey" the sensual in respect to good, and "eating" appropriation. It is to be known that in ancient times, when the churches were representative churches, all who were in ministries were clothed and also ate according to what they represented.

[15] That the sons of Israel were permitted to eat locusts is evident from these words in Moses:

Every winged thing that creeps, that walks on four feet, shall be an abomination unto you, but that which walks upon four, which has legs above its feet to leap withal upon the earth, ye shall eat; and among these the locust is mentioned (Leviticus 11:20-22).

To eat locusts was permitted on account of their having legs above the feet to leap with, because "legs" signify natural good conjoined to spiritual good, and "feet" natural truth from that good; and every truth that is from good ought to be appropriated and conjoined to man, but not truth that is not from good, for such truth is conjoined with some evil; therefore it is said that "every winged thing that creeps, that walks upon four, that had no legs above its feet, shall be an abomination. " It is said also "to leap upon the earth," because "leaping," in reference to flying things, signifies to live, the same as "walking" in reference to the animals of the earth; and spiritual living comes from truths that are from good, which are signified by "leaping with the feet, above which are legs;" but spiritual dying comes from truths conjoined to evil, which is signified by "walking upon four feet, above which are no legs;" therefore to eat such is said to be "an abomination. "

[16] As a "horse" signifies the intellectual, and a "locust" the sensual, which is the ultimate of the intellectual, and the intellect lives when it is in its ultimate, the ancients spoke of horses as leaping and jumping like locusts. Thus in Job:

Dost thou give the horse might? Dost thou clothe his neck with shaking? Dost thou make him to leap as a locust? The glory of his nostril is terror (Job 39:19, 20).

The understanding is here described by a horse, namely, that like a horse it is mighty, it shakes and curves the neck, and leaps as it goes; and as the ultimate of the understanding is the sensual, and this is signified by the "locust," and the life of the understanding in this ultimate is signified by "jumping and leaping as it goes," therefore the horse is said "to leap as a locust." The most ancient books, among which is Job, were written by pure correspondences; for a knowledge [scientia] of correspondences was then the knowledge of knowledges; and those writers were held in highest esteem who were able to compose books abounding in the most numerous and significant correspondences. Such is the book of Job; but the spiritual sense therein collected from correspondences does not treat of the holy things of heaven and the church, as the spiritual sense in the Prophets does; consequently that book is not among the books of the Word; but yet passages are quoted from it on account of the correspondences of which it is full.

-----
Footnotes:

1.  Latin "land," the Hebrew in the passage quoted has "field."

2.  Latin is "will."

-----

(Odkazy: Exodus 10:4; Job 39:19-20)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 542, 552, 562, 573, 632


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: