Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 329

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

329. Since it is said, "thou didst redeem us to God in thy blood," and since this is understood within the church entirely according to the sense of the letter, and not according to any spiritual sense, I will also show that "blood" does not mean blood, or the Lord's suffering on the cross, but Divine truth proceeding from the Lord, and the reception of it by man; thus that "thou didst redeem us in Thy blood" means that He has delivered and freed from hell those who acknowledge Him, and receive Divine truth from Him (as was said above, n. 328. In illustration of this matter I will cite the following. Because all things that were commanded in the Israelitish Church were representative of things celestial and spiritual, and not the least thing was not so, it was also commanded, when the paschal supper was first instituted:

That they shall take of the blood, and put it on the two side posts and on the lintel upon the houses wherein they shall eat [the paschal lamb]; and the blood shall be for you for a sign upon the houses where ye are; and when I see the blood I will pass over you, nor shall there be a plague upon you from the destroyer when I shall smite the land of Egypt. And further: Ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the basin, and shall touch the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin; and not a man of you shall go out of the entrance of his house until the morning. And Jehovah will pass through to smite Egypt; and when he shall see the blood upon the lintel and upon the two side posts, Jehovah will pass over the door, and will not suffer the smiter to come into your houses to strike you (Exodus 12:7, 13, 22-23).

He who does not know that there is a spiritual sense in the Word believes that "blood" here signifies the Lord's blood upon the cross; but this is not at all the meaning in heaven; but to the angels there the paschal supper here described has a like meaning as the holy supper instituted by the Lord, in which, in place of the paschal lamb, there are the bread and the wine; and the Lord then said that the bread was His flesh and the wine was His blood; and everyone knows, or may know, that bread and wine are what nourish the body, bread as food and wine as drink, and that in the Word, which in its bosom is spiritual, these things also must be spiritually understood, "bread" standing for all spiritual food, and "wine" for all spiritual drink.

(Odkazy: Revelation 5:9; The Apocalypse Explained 328)


[2] Spiritual food is all the good that is communicated and given to man by the Lord, and spiritual drink is all the truth that is communicated and given to man by the Lord. These two, namely, good and truth, or love and faith, make man spiritual; it is said, or love and faith, because all good is of love, and all truth is of faith. From this it can be seen that "bread" means the Divine good of the Lord's Divine love, and in reference to man, this good received by him; also that "wine" means the Divine truth that proceeds from the Divine good of the Lord's Divine love, and in reference to man, this truth received by him. Since the Lord says that His flesh is bread, and His blood is wine, it can be seen that "the Lord's flesh" means the Divine good of His Divine love, and "to eat" it means to receive it, and make it one's own, and thus to be conjoined to the Lord; and that "the Lord's blood" means the Divine truth that proceeds from the Divine good of His Divine love, and that "drinking" it means to receive that truth and make it one's own, and thus be conjoined to the Lord.

[3] Again, spiritual nourishment is from the good and truth that proceed from the Lord, as all nourishment of the body is from food and drink; their correspondence also is from this, which is such that where anything of food, or that serves for food, is mentioned in the Word, good is meant, and where anything of drink, or that serves for drink, is mentioned, truth is meant. From this it can be seen that the "blood" from the Paschal Lamb, which the sons of Israel were commanded to put upon the two side posts and upon the lintel of their houses, means Divine truth proceeding from the Lord; this, when received in faith and life, protects man against the evils that rise up out of hell; for in His Divine truth the Lord is with man, for this is the Lord's own with man, yea, it is Himself with man. Who that thinks from sound reason cannot see that the Lord is with a man not in His blood, but in His Divine, which is the good of love and the good of faith received by man. (But what the particulars here signify, namely, "the two side posts" and "the lintel," "the destroyer" and "smiter," and "Egypt," and many other things in this chapter, can be seen in Arcana Coelestia, where they are explained.)

[4] From what has now been said, without further explanation, the significance of the Lord's words when He instituted the Holy Supper is evident:

As they were eating, Jesus took bread, and blessed, broke, and gave to the disciples, and said, Take, eat; this is My body. And He took the cup, and having given thanks, He gave to them, saying, Drink of it, all of you; for this is My blood of the new covenant, which is shed for many. I say unto you that I will not drink henceforth of this product of the vine until that day when I shall drink it with you in the kingdom of God (Matthew 26:26-29; Mark 14:22-25; Luke 22:15-20).

As "wine" means Divine truth nourishing the spiritual life, therefore the Lord says to them, "I say unto you that I will not drink henceforth of this product of the vine until that day when I shall drink it with you new in the kingdom of God," which shows clearly that something spiritual is meant, for He says that "He is to drink with them," and "in the kingdom of God," or in heaven, and also that "He is to eat" with them of the Paschal Lamb there (Luke 22:16).

[5] What has now been said also makes clear what is signified by these words of the Lord:

The bread that I will give is My flesh. Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink His blood, ye have not life in you. He that eateth My flesh and drinketh My blood hath eternal life; and I will raise him up at the last day. For My flesh is truly food, and My blood is truly drink. He that eateth My flesh and drinketh My blood abideth in Me, and I in him. This is the bread that cometh down out of heaven (John 6:51-58).

That the Lord's "flesh" is Divine good, and His "blood" Divine truth, both of them from Him, can be seen from this, that these are what nourish the soul; it is therefore said, "My flesh is truly food, and My blood is truly drink." And as a man is conjoined to the Lord by Divine good and truth, therefore it is further said, "He that eateth My flesh and drinketh My blood shall have eternal life, and he abideth in Me and I in him." The Lord spoke in this way, namely, saying His "flesh" and His "blood," and not His Divine good and His Divine truth, in order that the sense of the letter of the Word might be made up of such things as correspond to things spiritual, in which the angels are; thus and in no other way could there be, by means of the Word, a conjunction of the men of the church with the angels (see The Doctrine of the New Jerusalem 252, 258-262; and Heaven and Hell 303-310).

(Odkazy: John 6:50-58)


[6] Since "blood" signifies the Divine truth proceeding from the Lord, and conjunction with the Lord is effected by man's reception of it, therefore blood is called "the blood of the covenant," for "covenant" signifies conjunction. Blood is called "the blood of the covenant" by the Lord when He instituted the Holy Supper, for He said:

Drink of it, all of you; for this is My blood of the new covenant [or testament] (Matthew 26:27, 28; Mark 14:24; Luke 22:20).

It is also called "the blood of the covenant" in Moses, where is the following:

Moses came from Mount Sinai, and told the people all the words of Jehovah, and all the judgments. And Moses wrote all the words of Jehovah, and rose up early in the morning, and built an altar under the mount. And he sent young men of the sons of Israel, and they offered up burnt-offerings, and sacrificed bullocks as peace-offerings unto Jehovah. And Moses took half of the blood and put it in basins; and half of the blood he sprinkled on the altar. And he took the book of the covenant, and read in the ears of the people; and they said, All that Jehovah hath spoken will we do and hear. And he took the blood and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant that Jehovah hath concluded with you upon all these words. And they saw the God of Israel, and under His feet as it were a work of sapphire stone, and as the substance of the heavens for purity (Exodus 24:3-11).

That "blood" here signifies Divine truth proceeding from the Lord and received by man, and conjunction therefrom, is evident, for half of it was sprinkled on the altar and half on the people; for the "altar" signified all worship that is from the good of love, and the "people" those who offer worship and receive the good of love by means of truths; for all reception of Divine good is effected by truths made truths of life, and consequent conjunction is by means of the good in such truths. That there is conjunction by means of the good in such truths, that is, by means of truths made truths of life, and that "blood" was a representative thereof, is very clear from the words there, for this was done when Moses descended from Mount Sinai, from which the law was promulgated, and also the statutes and judgments that were to be observed; and it is said that "Moses wrote all these words of Jehovah, and read them in the ears of the people," who said, "All that Jehovah hath spoken will we do and hear," which words they said twice (see verses 3 and 7).

(Odkazy: Exodus 24:2-3, Exodus 24:3-8, 24:3-10, 24:3, 24:7, 24:10; Matthew 26:27-28)


[7] Words or truths become truths of life by doing; and as Moses wrote these words, he called them, "The Book of the Covenant," which signifies that there is conjunction by means of them. The law promulgated by Jehovah from Mount Sinai, and the statutes and judgments that were also commanded at that time, signified all Divine truth, or the Divine truth in its whole complex. This is why they are called "the Book of the Covenant," and why the ark in which was that book is called "The Ark of the Covenant," "covenant" signifying conjunction. Because Divine truth, by which there is conjunction, proceeds from the Lord, the Lord appeared to the people "under the feet as it were a work of sapphire stone;" that He so appeared "under the feet" signifying that Divine truth is such in ultimates. Divine truth in ultimates is Divine truth in the sense of the letter of the Word; "work of sapphire stone" signifies the translucence of this sense from Divine truth in the internal or spiritual sense; "the God of Israel" is the Lord. (That "sapphire stone" signifies translucence from internal truths, see Arcana Coelestia 9407; and that "the God of Israel" is the Lord in respect to the Divine Human, see above, n. 328.) From this it is now clear that a "covenant" or conjunction is effected by means of Divine truth, and that the blood sprinkled on the altar and half of it on the people was a representative of it, since "blood" signifies Divine truth proceeding from the Lord and received by man, as was said above.

(That "covenant" signifies conjunction, see Arcana Coelestia 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 10632.

That the law in a strict sense means the ten commandments of the Decalogue, and in a broad sense, the whole Word, thus all Divine truth, n. 2606, 3382, 6752, 7463, 9417.

That from this "Mount Sinai" signifies heaven where the Lord is, from whom is Divine truth, or from whom is the law, both in the strict and the broad sense, n. 8399, 8753, 8793, 8805, 9420; and that the altar was the principal representative of the Lord, and of the worship from the good of love, n. 921, 2777, 2811, 4489, 4541, 8935, 8940, 9388-9389, 9714, 9963-9964, 10123, 10151, 10242, 10245, 10642.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 665-666; The Apocalypse Explained 328)


[8] Since "blood" signifies Divine truth proceeding from the Lord and received by man, from which is conjunction, therefore all things that were representative of things Divine proceeding from the Lord which are called celestial and spiritual were inaugurated by oil and by blood, and were then called holy. They were inaugurated by oil and blood that they might be representative, because "oil" signified the Divine good of the Divine love, and "blood" the Divine truth proceeding therefrom, for truth proceeds from good. That inaugurations and sanctifications were made by means of oil will be seen in what follows, where they are treated of in their paragraph. Here let some things in which blood was used be mentioned, as:

When Aaron and his sons were to be sanctified, blood was sprinkled upon the horns of the altar, and round about the altar, and upon Aaron and his sons, and upon their garments (Exodus 29:12, 16, 20-21; Leviticus 8:24).

Blood was sprinkled seven times before the veil that was over the ark, and upon the horns of the altar of incense (Leviticus 4:6-7, 17-18).

Before Aaron entered within the veil to the mercy-seat, he should sacrifice and burn incense, and should sprinkle the blood with the finger seven times upon the mercy-seat eastward (Leviticus 21:12-15).

The blood of the burnt-offering and of the sacrifice should be sprinkled upon the altar, around the altar, and at the base of the altar (Leviticus 1:5, 1:11, 15; 3:2, 8, 13; 4:25, 30, 34; 5:9; 8:15, 24; 17:6; Numbers 18:17; Deuteronomy 12:27).

The blood should be sprinkled upon the horns of the altar and thus expiation should be made for the altar (Exodus 30:10; Leviticus 16:18-19).

Blood from the burnt-offerings and sacrifices was sprinkled and poured out upon the altar, around the altar, or at its base, because the altar with the burnt-offerings and sacrifices upon it represented and thence signified all worship from the good of love and the truths therefrom; and as truths proceed from good, therefore the blood was sprinkled on and poured out around the altar, for "around" signifies proceeding.

(Odkazy: Exodus 29:21; Leviticus 16:12-15)


[9] (But these things can be better seen from what has been shown respecting burnt offerings and sacrifices in the Arcana Coelestia, as follows: "burnt-offerings" and "sacrifices" signified all things of worship from the good of love, and the truths therefrom, n. 923, 6905, 8680, 8936, 10042. Therefore burnt-offerings and sacrifices were called bread, n. 2165, because "bread" signifies everything that nourishes the spiritual life, n. 2165, 3478, 4976, 5147, 5915, 6118, 8410, 8418, 9323, 10686. Burnt-offerings and sacrifices signified celestial Divine and spiritual Divine things, which are the internals of the church, from which are all things of worship, n. 2180, 2805, 2807, 2830, 3519; with a difference according to the differences of worship, n. 2805, 6905, 8936. Therefore there were many kinds of burnt-offerings and sacrifices, and in them various processes and consisting also of various animals, n. 2830, 9391, 9990. The various things they specially signified can be known from the particulars of the procedure unfolded by the internal sense, n. Arcana Coelestia 10042. The rituals and procedures of the sacrifices contain arcana of heaven, n. Arcana Coelestia 10057. In general they contain the arcana of the glorification of the Lord's Human, and in a relative sense, the arcana of man's regeneration and his purification from evils and falsities, n. 9990, 10022, 10042, 10053, 10057. What was signified by the "meal-offerings," which were bread and cakes, which were also sacrificed, n. Arcana Coelestia 10079; what by the "drink-offering," which was wine, n. 4581, 10137)

[10] When these things are understood it can be known that "the blood of the sacrifice" in other places also in the Word signifies Divine truth, as in Ezekiel:

Say to the bird of every wing and to the beast of the field, Come together and come; gather yourselves from round about to My sacrifice that I do sacrifice for you, a great sacrifice upon the mountains of Israel; that ye may eat flesh and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty and drink the blood of the princes of the earth. And ye shall eat fat to satiety, and drink blood to drunkenness, of My sacrifice which I sacrifice for you. And ye shall be satiated at My table with horse, with chariot, with every man of war. So will I give My glory among the nations (Ezekiel 39:17-21).

This treats of the restoration of the church; and "Israel" and "Jacob" mean all who are of the church, respecting whom these things therefore are said; "a great sacrifice upon the mountains of Israel" signifies all things of their worship; "flesh" and "fat" signify the good of love, and "blood" the truth from that good; worship is from these; an abundance of both is described by their "eating flesh and fat to satiety," and "drinking blood to drunkenness," and this "of the sacrifice;" it is therefore further said, "Ye shall be satiated at My table with horse, chariot, and every man of war," for "horse" signifies the understanding of truth, "chariot" doctrine, and the "man of war" truth fighting against falsity and destroying it. Who cannot see that "blood" here does not mean blood, as that they "should drink the blood of the princes of the earth," and "drink blood even to drunkenness, of the sacrifice?" "The princes of the earth" signify the principal truths of the church; therefore their "blood" signifies spiritual nourishment from those truths. Because such things are signified, therefore it is also said, at the end of this chapter, respecting Israel, by whom the church is signified:

Then will I not hide My faces any more from them; for I will pour out My spirit upon Israel (Ezekiel 39:29).

It is said, "Say to the bird of every wing and to the beast of the field," because "bird of every wing" signifies spiritual truth in the whole complex, and "beast of the field" the affection of good. (That "birds" in the Word signify things spiritual, n. 745, 776, 866, 988, 991, 3219, 5149, 7441; likewise "wings," n. 8764, 9514; that "beasts" signify affections, and "beasts of the field" the affections of good, n. 2180, 3218, 3519, 5198, 9090, 9280, 10609; and that both birds and beasts were for this reason used in sacrifices, n. 1823, 3519, 7523, 9280)

(Odkazy: Ezekiel 39:17-22)


[11] In confirmation that the "beast of the field" and "bird" signify such things, I will quote here one passage only from the Word:

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens, and with the creeping thing of the earth; and I will break the bow and the sword and war from the earth. And I will betroth thee unto Me for ever; and I will betroth thee unto Me in justice and in judgment, and in mercy and in compassions, and I will betroth thee unto Me in truth (Hosea 2:18-20).

"To make a covenant with the beast of the field and with the bird of the heavens" signifies with the affections of good and with spiritual truths, for with these the Lord is conjoined to man, since the Lord is in these with man; therefore it is called "a covenant" with them, "covenant" meaning conjunction. That "beasts" signify the affections of good, and "birds" things spiritual, will be fully shown in their paragraphs in what follows.

[12] Because "fat" in sacrifices signified Divine good, and "blood" Divine truth, both from the Lord, and because by both when received by man conjunction was effected, therefore the posterity of Jacob, that is, the Jews and Israelites, were forbidden to eat any fat or any blood (see Leviticus 3:17; 7:23-27; 17:11-14; Deut. 12:17, 12:23-25; 15:23). This was because that nation was not in any good of love, nor in any truth of good, but in the falsities of evil; and "to eat fat and blood" signified with them the mingling of truth from good with the falsity from evil, which is profanation; from which also it can be seen that "blood" signifies Divine truth. (That "fat" or "fatness" in the Word signifies the good of love, see Arcana Coelestia 353, 5943, 6409, 10033; and that the Jews and Israelites were solely in things external and not in things internal, and consequently not in spiritual truths and good, but in the falsities of evil; and that all things of their worship were external separated from what is internal, and that still by things external they could represent the internal things of worship, see in The Doctrine of the New Jerusalem 248 .)

(Odkazy: Deuteronomy 12:16)


[13] Because "blood" in the sacrifices signified Divine truth, therefore also:

They were forbidden to sacrifice the blood of the sacrifice upon what was leavened (Exodus 23:18; 34:25);

for "leaven" signifies falsity, and "what was leavened" truth falsified (see Arcana Coelestia 2342, 7906, 8051, 9992).

[14] The Lord's "flesh" signifies the Divine good of the Divine love, and His "blood" signifies the Divine truth proceeding from that good, because there are two things that proceed from the Lord's Divine Human, namely, Divine good and Divine truth, the latter is His blood, and the former His flesh. That which proceeds is the celestial Divine and the spiritual Divine; and these constitute the heavens in general and in particular. (But this can be seen better from what has been shown in the work on Heaven and Hell, under the following heads. The Divine of the Lord makes Heaven, n. 7-12; the Divine of the Lord in Heaven is Love to Him and Charity towards the Neighbor, n. 13-19; The Whole Heaven, therefore, as a Whole and in Its Parts, answers to One Man, n 59-77; This is from the Lord's Divine Human, n 78-87 and further from what is said of The Sun in Heaven, and Light and Heat therefrom, and that Heat is the Divine Good, and Light Divine Truth, both proceeding from the Lord, n 116-140) From this it can in some measure be comprehended why the Divine proceeding is meant by the "flesh and blood," that is, the Divine good by "flesh," and the Divine truth by "blood."

[15] With man also there are two things that constitute his spiritual life, namely the good of love and the truth of faith. With him the will is the receptacle of the good of love, and the understanding is the receptacle of the truth of faith. All things belonging to the mind, that is, belonging to the will and understanding, have a correspondence with all things belonging to the body, consequently the latter are moved at the nod of the former. In general, the correspondence of the will is with the flesh, and the correspondence of the understanding with the blood; consequently the voluntary that is man's own [proprium voluntarium] is meant in the Word by "flesh," and the intellectual that is his own [proprium intellectuale] by "blood," as in Matthew:

Jesus said to Simon, blessed art thou, for flesh and blood hath not revealed it unto thee (Matthew 16:17).

These things are mentioned that it may be known that in the Word things voluntary and intellectual, that is, spiritual things, are meant by "flesh and blood" when man is referred to, and things Divine when the Lord is referred to. But these things are for those whose minds can be elevated above natural ideas and can see causes.

[16] This also is what is signified by the "blood and water" that issued out of the Lord's breast; which is described as follows in John:

One of the soldiers pierced His side, and straightway there came out blood and water. And he that saw beareth witness, and his witness is true; he knoweth that he saith true things, that ye also may believe (John 19:34-35).

These things were done to signify the Lord's conjunction with the human race through Divine truth proceeding from the Divine good of His love; "breast" signifies Divine love; "blood and water" signify Divine truth proceeding, "blood" the Divine truth that is for the spiritual man, and "water" the Divine truth that is for the natural man; for all things that are related in the Word respecting the Lord's passion are also significative (see above, n. 83, 195). And because these things signify His love, and man's salvation by means of Divine truth proceeding from Him, therefore the evangelist adds, "He that saw beareth witness, and his witness is true; he knoweth that he saith true things, that ye also may believe."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 83, 195)


[17] To what has already been mentioned I will add the following from the Word. In Zechariah:

Exult exceedingly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem; behold, thy King cometh. And He shall speak peace unto the Gentiles; and His dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the uttermost parts of the earth. As for thee also, by the blood of thy covenant I will send forth thy bound ones out of the pit wherein is no water (Zechariah 9:9-11).

This is said of the Lord, and of the establishment of the church by Him among the nations; "the blood of the covenant" here meaning Divine truth, by means of which there is conjunction of the Lord with those who are to be of His church (as above); it is therefore further said, "I will send forth thy bound ones out of the pit wherein is no water," for by these the nations that are in falsities from ignorance are signified; "the pit wherein is no water" signifying where there is no truth, and "sending them forth" signifying to free them from falsities. That "water" signifies the truth of the church, see above (n. 71); and that "the bound in the pit" signifies those who are in falsities from ignorance, and yet in a desire to know truths, see Arcana Coelestia 4728 Arcana Coelestia 4728[1-8], 4744, 5038, 6854, 7950).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71)


[18] In David:

God shall save the souls of the needy; He shall redeem their soul from fraud and violence; and precious shall their blood be in His eyes. And he shall live, and to him shall He give of the gold of Sheba, and shall pray for him continually; all the day shall He bless him. Upon the top of the mountains his fruit shall be shaken (Psalms 72:13-16);

this treats of the "needy," by whom those who desire truths from spiritual affection are signified; of these it is said, that "He shall redeem their soul from fraud and violence," which signifies their liberation from evils and falsities, which destroy the goods of love and the truths of faith. The reception of Divine truth by them as being acceptable and grateful, is signified by "precious shall their blood be in His eyes," "blood" here meaning Divine truth received. Their reformation is described by "he shall live, and to him shall He give of the gold of Sheba, and shall pray for him continually; all the day shall He bless him;" the "gold of Sheba" meaning the good of charity; "to pray for him continually" signifying that they shall be continually withheld from falsities and kept in truths, and "He shall bless him" signifying that they shall be continually in the good of charity and faith; it is therefore said further, "upon the top of the mountains his fruit shall be shaken;" the "top of the mountains" signifying heaven, from which they have the good of love from the Lord, which is "fruit."

[19] In Moses:

The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; who shall bind to the vine his ass's foal, and to the noble vine the son of his she-ass, whilst he shall wash his vesture in wine, and his covering in the blood of grapes (Genesis 49:10-11).

This prophecy treats of the Lord, of whom it is said, "he shall bind to the vine his ass's foal, and to the noble vine the son of his she-ass," and "he shall wash his vesture in wine, and his covering in the blood of grapes;" "vine" signifying the church, and "wine" and the "blood of grapes" Divine truth. (For what the other things signify, see the explanation of these words in Arcana Coelestia 6371-6377.) The like is meant by the "blood of grapes" in Deuteronomy (Deuteronomy 32:14); where the ancient church reformed by Divine truth is treated of.

[20] From what has been shown in this and the preceding article it can be seen by those who acknowledge the spiritual sense of the Word that "Thou didst redeem us to God in Thy blood" means conjunction with the Divine by the acknowledgment of the Lord, and by the reception of Divine truth from Him; also that the like is meant by "blood" in the twelfth chapter of this prophetic book, where it is said:

That Michael and his angels overcame the dragon by the blood of the Lamb, and by the word of their 3 testimony (Revelation 12:11).

It is said, "the blood of the Lamb" and "the word of testimony," because "the blood of the Lamb" signifies the reception of Divine truth from the Lord, and "the word of testimony" the acknowledgment of His Divine Human.

[21] That "blood" signifies Divine truth is still further evident from its contrary sense, in which "blood" signifies violence offered to Divine truth by the falsities of evil, and its destruction by these; and as what is signified in the genuine sense is also manifested by these contrary meanings, I will cite some passages in which "blood" and "bloods" have that significance. It is to be known that most things in the Word have also a contrary sense, and that from that sense it can be known what is signified in the genuine sense. The following will serve for illustration. In Revelation:

The second angel poured out his bowl into the sea, and it became as the blood of one dead, and every living animal in the sea died. And the third angel poured out his bowl into the rivers and into the fountains of the waters, and they became blood (Revelation 16:3-4).

And elsewhere:

The two witnesses have power over the waters to turn them into blood (Revelation 11:6).

In Isaiah:

The waters of Nimrim shall be desolations; and the waters of Dimon are full of blood (Isaiah 15:6, 9).

In David:

He sent darkness and made it dark. He turned their waters into blood, and made their fish to die (Psalms 105:28-29).

It is clear from these passages what "blood" signifies in the contrary sense; for blood in the genuine sense signifies Divine truth, and with those who receive it truth from good; so in the contrary sense it signifies violence offered to Divine truth, and with those who do that, it signifies falsity from evil. This contrary meaning is clear from its being said that the "waters" of "the sea," of "rivers," and of "fountains," "were turned into blood;" for "waters" signify truths, therefore "blood" here signifies falsities that destroy truths. The "living animal in the sea," and the "fish," signify truths known [vera scientifica]; so their "dying" and "being slain" by blood signify such truths also destroyed. (That "waters" signify truths, see above, n. 71; and that "fish" signify truths known [vera scientifica] of the natural man, see Arcana Coelestia 40, 991)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 40, The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 991)


[22] Again in Revelation:

I saw when He had opened the sixth seal, and behold there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth, and the whole moon became blood (Revelation 6:12).

In Joel:

I will show wonders in the heavens and in the earth; blood, and fire, and columns of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great day of Jehovah come (Joel 2:30-31).

Here also it is known from the contrary meaning that "blood" signifies violence offered to the Divine truth; for "sun" in the Word signifies the celestial Divine, which is the Divine good, and "moon" signifies the spiritual Divine, which is the Divine truth; it is therefore said that "the moon shall be turned into blood." (That this is the signification of "moon" see in the work on Heaven and Hell 118, 119.)

(Odkazy: Heaven and Hell 118-119)


[23] In Isaiah:

He that walketh in righteousness, and speaketh uprightness, that stoppeth his ear lest he hear bloods, and shutteth his eyes lest he see evil (Isaiah 33:15);

"to stop the ear lest he hear bloods" meaning evidently not to hear falsities from evil. In David:

Thou wilt destroy those that speak falsehood; the man of blood and deceit Jehovah abhorreth (Psalms 5:6);

"the man of blood and deceit" meaning those who are in falsities from evil; it is therefore said, "Thou wilt destroy those that speak falsehood," "falsehood" in the Word signifying falsities. In Isaiah:

And it shall come to pass, that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy to Him, everyone that is written unto life in Jerusalem. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have washed away the bloods of Jerusalem out of the midst thereof by the spirit of judgment and by the spirit of cleansing [burning] (Isaiah 4:3-4).

Because "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine, therefore it is said, "When He shall have washed away its blood out of the midst thereof," "bloods" signifying the falsities of evil. The "spirit of judgment" signifies Divine truth, and because this purifies it is said, "by the spirit of cleansing" [burning].

(Odkazy: Isaiah 3:3-4)


[24] In Ezekiel:

In the day wherein thou wast born I passed by beside thee, and I saw thee trodden down in thy bloods, and I said unto thee, In thy bloods, live; yea, I said unto thee, In thy bloods live. I washed thee, and I washed away thy bloods from upon thee, and I anointed thee with oil (Ezekiel 16:5-6, 9, (Ezekiel 16:9)22, 36, 38).

This also treats of Jerusalem, which signifies the church in respect to the doctrine of truth, here first of the falsities of evil in which it was before it was reformed, and afterwards of its reformation; the falsities of evil are signified by its being seen "trodden down in bloods;" and its reformation by "he washed, and washed away the bloods, and anointed with oil;" "to wash" signifying to purify by truths; "to wash away bloods" signifying to remove the falsities of evil; and "to anoint with oil" signifying to endow with the good of love.

(Odkazy: Ezekiel 16:22, 16:36, 16:38)


[25] In Lamentations:

For the sins of the prophets of Jerusalem, and the iniquities of her priests, that have shed the blood of the just in the midst of her. They have wandered blind in the streets, they have been polluted with blood, what they cannot pollute they touch with their garments (Lamentations 4:13-14).

"Prophets of Jerusalem" signify those who are to teach the truths of doctrine, and "priests" those who are to lead by truths to good; here mentioned in a contrary sense, since it is said, "for their sins;" "to shed the blood of the just" signifies to falsify truths and adulterate goods; it is therefore said, "they have wandered blind in the streets, they have been polluted with blood, what they cannot pollute they touch with their garments;" "to wander blind in the streets" signifies not to see truths at all, "streets" meaning truths; "polluted with bloods" signifies to be wholly in falsities; "what they cannot pollute they touch with their garments" signifies that what they cannot pervert they nevertheless falsify, "garments" meaning the truths that invest interior things, which truths are the truths of the sense of the letter of the Word. In Isaiah:

All uproar shall be whirled about by the earthquake, and the garment is polluted with bloods (Isaiah 9:5);

"earthquake" signifying the perversion of the church by the falsification of truth, and the "garment polluted with bloods" the falsification of the sense of the letter of the Word.

[26] In Jeremiah:

Thou hast taught evils thy ways; also in thy skirts is found the blood of the souls of the innocents; I found them not in digging through, but upon all these (Jeremiah 2:33-34).

Here "blood found in the skirts" signifies the like as above by "what they cannot pollute they touch with their garments," "skirts" are the "garments." "I found them not in digging through, but upon all these" signifies that they dared not destroy the truths themselves, but that they falsified the truths of the sense of the letter, "skirts" signifying those truths.

[27] In Isaiah:

Your hands are full of bloods (Isaiah 1:15).

Your hands are polluted with blood, and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies, and your tongue hath meditated perverseness. Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood; their thoughts are thoughts of iniquity (Isaiah 59:3, 7).

"Hands polluted with blood, and fingers with iniquity" signifies that in all things belonging to them there is falsity and the evil of falsity; "hands" and "fingers" signify power, thus all things with them that have power. Because this is the meaning it is also said, "your lips have spoken lies, and your tongue hath meditated perverseness," "lies" meaning falsities, and "perverseness" the evil of falsity; "their feet make haste to shed innocent blood" signifies their hastening to destroy the good of love and charity; this is signified by "shedding innocent blood." The good of innocence is that from which is every good and truth of heaven and the church (see Heaven and Hell 276-283). From this it can be seen what is signified in a general sense by "bloods," in the plural, namely, violence offered both to the truths and the goods of the Word and of the church.

As "shedding innocent blood" signifies to destroy the good of love and of charity, every kind of precaution was taken that innocent blood should not be shed; and if it were shed:

That expiation shall be made for the land (Deuteronomy 19:10, 13; 21:1-9);

for the "land" signifies the church.

[28] In Isaiah:

Jehovah goeth forth from His place to visit the iniquity of the earth; then shall the earth reveal her bloods, and shall no more cover her slain (Isaiah 26:21).

The "bloods" that the earth shall reveal signify all the falsities and evils that have destroyed the truths and goods of the church, the "earth" being the church where these are; the "slain" signify those that have perished by falsities and evils. (That the "slain" signify those that have perished by falsities and evils, see above, n. 315.) In Revelation:

In Babylon was found the blood of prophets and of saints, and of all that have been slain upon the earth (Revelation 18:24);

"the blood of prophets and of saints" meaning truths and goods extinguished; and the "slain" those who have perished by falsities and evils (as just above).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 315)


[29] The like is meant by:

The blood of the prophets which was shed upon the earth, from the blood of Abel the just even to the blood of Zachariah, the son of Barachiah, whom they slew between the temple and the altar (Matthew 23:30, 34-35; Luke 11:50-51).

In the spiritual sense, by "Abel" those who are in the good of charity are meant, and, abstractly from person, that good itself; and by "Cain" those who make faith alone the sole means of salvation, and the good of charity of no account, thus rejecting and slaying it; and by "Zachariah" those who are in the truths of doctrine are meant, and abstractly from person the truth itself of doctrine; therefore the "blood" of these two signifies the extinction of all good and truth; "whom they slew between the temple and the altar" signifies in the spiritual sense every kind of rejection of the Lord; for "temple" signifies the Lord in respect to Divine truth, and "altar" the Lord in respect to Divine good, and "between them" signifies both together.

(That "Abel" in a representative sense is the good of charity, see Arcana Coelestia 342, 354, 1179, 3325; and that "Cain" is faith alone, separated from charity, n. 340, 347, 1179[1], 3325. That "prophet" signifies the doctrine of truth, n. 2534, 7269. That "temple" signifies the Lord in respect to Divine truth, and "altar" the Lord in respect to Divine good, and in a relative sense the Lord's kingdom and church in respect to truth and good, n. 2777, 3720, 9714, 10642. That "between" the two signifies where there is a marriage of Divine truth and Divine good, n. 10001, 10025.)

[30] In the Word it is often said of those condemned to death, that "their bloods should be upon them," which means, in the spiritual sense, that damnation should be upon them because of the falsities and evils by which they had destroyed the truths and goods of the church; for in general "bloods" signify all the falsities of doctrine, of life, and of worship, by means of which come the evils that destroy the church. These evils are in part enumerated in Ezekiel (Ezekiel 18:10-13); these are also signified by "bloods" in John:

As many as received Him, to them gave He power to become sons of God, to them that believe on His name; who were born, not of bloods nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God (John 1:12, 13).

"The Lord's name" means all truths and goods by which He is to be worshiped; "bloods" mean all the falsities and evils that destroy; "the will of the flesh" and "the will of man" signify all the evils of love and the falsities of faith, for "flesh" signifies the voluntary that is man's own [proprium volutarium] from which is every evil, and "man" [vir] signifies the intellectual that is man's own [proprium intellectuale], from which is every falsity, "will" meaning where these things are; "to be born of God" is to be regenerated by means of the truths of faith, and by means of a life according to them.

-----
Footnotes:

1. The photolithograph has "our;" see n. 411.

AR 21.

-----

(Odkazy: Exodus 24:3-10, Exodus 29:21; Ezekiel 39:17-22; Isaiah 3:3-4; John 1:12-13, 6:50-58; Leviticus 16:12-15; Revelation 5:9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 320, 355, 376, 388, 394, 401, 476, 503, 645, 701, 730, 748, 750, 860, 923, 960, 966, 975, 1049, 1082, 1193


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: