Bible

 

Joël 2

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.

4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.

5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.

6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.

7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.

8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.

9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.

10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.

11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.

13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.

14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.

15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.

16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.

17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.

19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.

21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.

22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.

23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalyps Onthuld 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 78

Leer Over De Heer 4, 14, 38, 49

Leer over de Gewijde Schrift 14, 86

Hemel en Hel 119, 570

Het Laatste Oordeel 3

Ware Christelijke Religie 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozua 7:9

Rechters 2:4

Ruth 1:6

I Samuël 7:6

II Samuël 16:12, 24:10

I Koningen 8:36

2 Koningen 19:31

2 Kronieken 6:27, 20:13, 30:6

Nehemiah 9:1

Job 37:13

Psalm 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Proverbs 1:23, 30:27

Jesaja 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremia 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiël 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Hosea 12:7

Joël 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Amos 5:18, 20

Jonah 3:9

Micha 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Habakkuk 1:6, 3:18

Zefanja 1:7, 15, 3:14

Haggai 2:19

Zacharia 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Maleachi 3:11

Mattheüs 23:35

Marcus 13:19, 24

Handelingen van de Apostelen 2:20

James 4:9

Apocalyps 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

bazuin
'Trumpets,' and all other wind instruments, relate to celestial affections.

berg
'Hills' signify the good of charity.

heiligheid
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Lands
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

komt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

een dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

duisternis
"Duisternis" is een toestand zonder licht. "Licht" is de waarheid van de Heer, dus "duisternis" staat voor een toestand waarin de waarheid ontbreekt. Hier is...

wolken
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

bergen
'Hills' signify the good of charity.

van ouds
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

na
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

vlam
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

wildernis
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

paarden
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

ruiters
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

stoppelen
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

wegen
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

paden
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

huizen
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vensteren
'Window' signifies truth in the light.

aarde
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

beeft
'To tremble,' as in Jeremiah 10:10, relates to the church when falsities are believed and called truths.

zon
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

maan
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

sterren
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

leger
Forces denote the power of truth.

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

God
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

barmhartig
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

gemeente
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

vergadert
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

borsten
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

zuigen
To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

bruidegom
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

bruid
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dienaars
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

altaar
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

heidenen
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

antwoorden
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

most
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

zee
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

beesten
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

vermogen
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

gerechtigheid
'Justice' signifies both good and truth.

eerste
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

dorsvloeren
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

vol
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

vergelden
'To repay' denotes making amends by truth.

sprinkhaan
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

kruidworm
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

Rups
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

beschaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

vlees
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ouden
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

zien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

dienstmaagden
'A handmaid' signifies the affection of rational and scientific things. 'A handmaid,' as mentioned in Genesis 30:3, signifies the affirming medium of conjoining inner truths...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

jeruzalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Bible

 

I Koningen 8:36

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten en van Uw volk Israel, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Psalm 25:4, 32:8, 68:10

Joël 2:23

Vysvětlení slova/fráze

hemel
Hemels zijn hemelse en spirituele dingen. Bijgevolg zijn ze in de meeste dingen, zowel van het koninkrijk van de Heer in de hemel als in...

zonde
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

wandelen
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

regen
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

erfenis
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prayer and the Question of Intercession
Worship Talk | Ages over 18

 Solomon’s Temple Game
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

Bible

 

Jesaja 25:1

Dutch Staten Vertaling         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 HEERE! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 25      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 25

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. O JEHOVAH, You art my God; I will exalt You, I will praise Your name; for You have done wonderful [things]; Your counsels of old are faithfulness and truth.

2. For You have made of a city a heap; of a fortified city a ruin: a palace of strangers be no city; it shall never be built.

VERSES 1-12. The glorification of God Messiah, or the Lord, and the thanksgiving of those who are in heaven, on account of deliverance from their enemies, is here described. The "enemies" are also described, namely, those to whom a revelation has been made, and who, from self-love, are therefore proud. This glorification is referred to the elders or ancients in Jerusalem, concerning whom we read at the end of the former chapter, - they shall now see "wonderful things and counsels from antiquity", that is, truths and goods, which are signified by "Truth and Fidelity."

Verse 2. The "devastated city" is in allusion to the judgment in the former chapter; "strangers are the impious; their "palace" is pride and the love of self; this "palace" will be utterly east down.

Verse 3. The "strong or brave people are those who have acquired faith, hence their strength and bravery; the "formidable nations" are also those who have faith, for they are formidable to their enemies.

Verse 4. A faith in the Lord involves what is here said, namely that they know and believe that their "defence or fortress is the Lord", for He is a defence to those who are "poor and needy", that is, who believe that they have, by no means, any strength from themselves. The more a man believes that he has no strength in himself, and that all power belongs to the Lord, he is the more strong and formidable [to his spiritual enemies]. Hence it follows that the Lord is "a refuge from the inundation, a shadow from the heat", etc., for so long as a man lives, he is liable to perpetual assaults from evil spirits; a "wall" is mentioned, because they desire to take possession of his intellectual mind, wherefore their assaults are compared to a "blast against a wall."

Verse 5. "From their heat, or their love, in a dry place, arises a tumult or noise [or opposition against divine Truth]; the Lord represses that heat by "the shadow of a cloud", which is called "the branch of the violent ones", namely, by their darkness, for it is their darkness which is called "branch."

Verse 6. The "feasts" thus described signify spiritual and celestial joys; the "eatables" from which everything impure is removed, are those joys in spiritual things when they are imbued with the Lord's justice or righteousness, hence His holiness. The impure or feculent things do not then appear, because they are not excited; they still, however, remain at the roots, but they are changed into that form in which they can be imbued with the Lord's holiness, for they are no longer excited by the diabolical crew, which is, then expelled.

Verse 7 describes the intellectual light which will then arise, or the understanding of Truth; for then will be seen "the counsels from afar", namely, Truth and Goodness. The shade which is described is compared to a "veil", and to the "face of a covering"; these things are said of the understanding but the "feasts" of love. This is to take place on Mount Zion for all peoples, that is, for those who are in the faith; for these are called "the people of Mount Zion."

Verse 8. "He shall swallow up death for ever", etc. - "Death" is damnation, which Adonai Jehovih, that is, !he Lord, will destroy when all "tears", that is, grief and pain, "will be wiped away", and likewise all", reproach or ignominy, because during their lifetime they had been affected with ignominy.

Verse 9. Faith is here described by a confession of faith in God Messiah, or the Lord; to "rejoice in His salvation", is to rejoice in Himself, for He is Salvation.

Verse 10. By "Moab" the impious are understood. By " Moab", who was born of Lot and of his elder daughter, are understood those who mix holy things with profane thus those to whom a revelation has been made, and who then can adulterate holy things, which is signified by the adultery of Lot with his own daughter. This is also the case with those who confide in their own powers, and not in the Lord, as in the following verse.

Verse 11. Because a revelation has been given to them, they are proud and trust in themselves; wherefore they are compared to those who "swim" and who continually desire to cast themselves on high, and who wish to betake themselves to the other bank, but by "the devices or obstacles [obices] of their hands, which are their own powers in which they trust, their pride is subdued.

Verse 12. "The fortress of the high fort", etc. - Their pride is here treated of and its imaginary defences, which are dejected and laid prostrate in the dust; for such is the representation of the depression of the proud. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 64.)

Verses 1-3. Your counsels of old are faithfulness and truth, etc.

- The devastation of the former church and the establishment of a new one are here treated of. The devastation of the church as to doctrine is understood by "making of a city a heap, a fortified city a ruin, a palace of strangers to be no city; and the establishment of a New Church as to doctrine, is understood by the words which follow, "Therefore shall the powerful people honour You; the city of the strong nations shall fear You." Apocalypse Explained 223.

Verse 2. Strangers. - See Chap, Isaiah 1:7, the Exposition.

3. Therefore shall the powerful people honour You; the city of the formidable nations shall fear You:

Verse 3.The powerful people shall honour You, the city of the formidable nations shall fear You. Here worship from Good is signified by "honouring", for "honouring" is predicated of the good of love; and worship from Truths is signified by "fearing You", as was said above; powerful people signify the men of the church who are in truths from Good, for from them comes all power; "the city of the formidable nations" signifies those who are in the truths of doctrine, and thereby in the good of love; and inasmuch as all spiritual power is thence derived, therefore they are called "the formidable nations."

From these words also it manifestly appears that there is a marriage of Good and Truth in every part of the Word; for to "honour" is predicated of Good to "fear" of Truth; both of them in worship. "People" also is predicated of those who are in Truths, and thereby in good; and "nations", those who are in Good, and thence in truths; and whereas all power in the spiritual world is from the conjunction of Good and Truth, therefore people are called "powerful", and nations are called "formidable." Apocalypse Explained 696. See also Arcana Coelestia 2826.

Verses 3, 7, 8. The powerful people shall honour You, etc.

- A distinction is here made between people and nations, because "people" signify those who are of the spiritual kingdom of the Lord, and "nations" those of His celestial kingdom, thus those who are in spiritual good, and those who are in celestial good; spiritual good is the Good of charity towards our neighbour, and the good of faith thence derived; and celestial good is the Good of love to the Lord, and the good of mutual love thence derived. The truth of this latter good is what is understood by "the city of formidable nations", for "city" signifies the doctrine of Truth, or truths of doctrine.

By "swallowing up the covering which is upon all peoples, and the veil that is spread over all nations", is signified to dissipate the shade which covers the understanding, and prevents it seeing the truths and perceiving the goods which appertain to heaven and the church. Apocalypse Explained 331.

4. For You have been a fortress to the poor, a fortress to the needy in his distress: a refuge from; the inundation, a shadow from the heat; when the blast of the violent ones was like an inundation [against] a wall.

5. As the heat in a dry place, the tumult of strangers shalt You subdue; as the heat by, the shadow of a cloud, the branch of the violent ones shall He bring low.

Verses 4, 5. By the "poor" and "needy" are signified those who are in a defect of Good from ignorance of Truth, and yet are in the desire of Good and Truth. It is called. "inundation and heat ", when evils and falsities rise up and flow in from the proprium, and also from others who are in evil; the "spirit [or blast] of the violent" signifies their opposition to the goods and truths of the church; they are called "violent" "who endeavour to destroy goods and truths, and their "spirit" signifies their lust of destroying. "The tumult of strangers shall You bring low", signifies that the Lord will allay and take away the irruption of falsities from evil; "tumult" signifying irruptions, "strangers" falsities from evil, and to "humble and bring low" signifies to allay and take away. To "repress the heat by the shadow of a cloud", signifies to defend from the concupiscence of the false; "heat" denoting the concupiscence of the false, and the "shadow of a cloud" defence from it; for the shadow of a cloud tempers the heat of the, sun, and assuages its burning. Apocalypse Explained 481.

Verse 4. A refuge, etc. - See the Exposition of Isaiah Chapter 4:6.

6. And Jehovah of Hosts shall make, for all; peoples on this mountain a feast of fat things, a feast of wines on the lees of fat things full of' marrow, of wines on the lees well refined.

Verse 6. These things are said concerning the state of those who should acknowledge and adore the Lord. By "this mountain" is signified the New Church from the them; by the "feast of fat things, of fat things full things full of marrow", is signified good both natural and' spiritual, with joy of heart and by "wine", and "wine on the lees well refined", are signified truths from that good, with the felicity thence derived. Apocalypse Explained 1159.

The words also treat of the Lord's advent. By "the feast of fat things" is signified the appropriation and communication of goods; and by "the feast of wines on the lees well refined", or of the best wine, is signified the appropriation of truths. That" fat things" signified the goods of love, may be seen in Arcana Coelestia 353, 5943, 10053; and also the delights of love, 6409; and that "wine" signifies the good of charity, which in its essence is Truth 1071, 1798, 6377.

Similar things are signified by the "marriage [feast]", to which the ten virgins were invited. (Matthew 25:1-12)

This "feast of fat things", etc. was spoken of the sacrament of the Holy Supper, "which was to be instituted by the Lord. True Christian Religion 708.

The "feasts" which were anciently made among those who were in significatives and representatives, signified no other than initiation into mutual love and charity. The "nuptial feasts", too, signified initiation into conjugial love; and the "holy feasts" into spiritual and celestial love; and this by reason that "feasting", or eating and drinking, signified appropriation and conjunction. Arcana Coelestia 3832.

"Feasts of Charity" were instituted among the primitive Christians that they might meet together in cordial joy and friendly union. The spiritual sphere which prevailed on those occasions was the sphere of love to the Lord and towards the neighbour, which exhilarated every mind, softened, the tone of every expression and communicated to all the senses a festivity from the heart; for from every man there emanates a spiritual sphere, derived from the affection of his love and corresponding thought, which inwardly affects those in his company, particularly at the time of convivial recreations. This sphere emanates both by the face and the respiration.

It is because "dinners" and "suppers", or "feasts", were significative of such consociation of mind that they are so often mentioned in the Word. True Christian Religion 433, 459, 727.

7. And in this mountain He will swallow up the face of the covering cast over all peoples, and the veil that is spread over all nations.

Verse 7. He will swallow up the face of the covering, etc. - [By these words is meant that the Lord will, when this spiritual " feast" comes to be enjoyed, remove all obscurity respecting the true meaning of His Word, and will open the understandings of His people to perceive its internal Truths and the genuine doctrines of His church.]

8. He shall swallow up death for ever; and the Lord Jehovih shall wipe away the tear from off all faces; and the reproach of His people shall He remove from off the whole earth: for Jehovah has spoken it.

Verse. 8. By which is signified that the Lord, by His coming, shall remove evils and falsities with those who live from Him, so that there shall be no grief of mind on account of them, or from them, "Death" signifies evil, because this is the case of spiritual death; and "tear" is predicated of the false. It is to be observed that "the shedding of tears" and "weeping" signify grief on account of falsities and from falsities, but "shedding of tears" grief of mind, and "weeping" grief of heart, on account of falsities; grief of mind is grief of the thought and understanding, which are of truth, and grief of heart is grief of the affection or will, which are of good; and as everywhere in the Word there is the marriage of Truth and Good, therefore both "weeping" and "tears" are mentioned in the Word when grief is expressed on account of the falsities of doctrine or of religion. That "weeping" is grief of heart, may appear from this consideration, that it bursts forth from the heart and breaks out into lamentation through the mouth; and that "shedding of tears" is grief of mind, may appear from this consideration, that it issues forth from the thought through the eyes. In the act both of weeping, and shedding of tears comes forth water, but bitter and astringent, and this is occasioned by the influx from the spiritual world into the grief of man, where "bitter water" corresponds to the defect of truth by reason of falsities, and to grief on account thereof; wherefore grief on account of falsities has place with those who are in truths. From these considerations it may appear whence it is that in the Word, where "tears" are mentioned, "weeping" is mentioned also, namely, that it is on account of the marriage of Good and Truth in every part of the Word. The following passages may serve for confirmation, thus in Isaiah:

"I will weep, as with the weeping of Jazer, for the vine of Sibmah: I will water you with my tears, O Heshbon and Elealeh!" (Isaiah 16:9)

In Jeremiah:

"My soul shall weep in secret places, and mine eyes shall run down with tears:" (Jeremiah 13:17) Apocalypse Explained 484.

The Lord Jehovih shall wipe away the tear from all faces, etc. These words signify that they will no longer be in combats against evils and their false principles, and thus not in pain or grief, but in goods and truths, and hence in heavenly joys from the Lord. The same thing is also signified in the Apocalypse by "the Lamb wiping away all tears from their eyes." Apocalypse Revealed 385.

As to the specific meaning of "Jehovih", see Chapter 3:15, the Exposition.

9. In that day shall, they say, Behold, this is our God! we have waited for Him, and, He will save us: this is Jehovah; we have waited for Him; we will be glad and rejoice in His salvation.

Verse 9. From this and many other passages it is evident that it was JEHOVAH HIMSELF who should come into the world to redeem and save mankind, and not, as is commonly supposed, "a Son from eternity." (See Isaiah 43:11, 12; 45:14, 15, 21; Hosea 13:4)

Brief Exposition 120. See also Conjugial Love 81; True Christian Religion 82, 188, 294.

10. For the hand of Jehovah shall rest upon this mountain; and Moab shall be trodden under Him, as the, straw is trodden on the dunghill.

Verse 10. The hand of Jehovah shall rest upon this mountain; and Moab shall be threshed [or trodden down], etc.

- That "Moab" signifies those in the church who are in external good without an internal principle, and whose good is consequently defiled with falsities, is signified by being "threshed or trodden down as straw for the dunghill", see above, Chapter 15:1, the Exposition.

11. And he shall spread forth his hands in the midst! thereof, as he that swims spreads forth to swim: but He shall bring down his pride together with the devices of his hands.

Verse 11. And he [Moab] shall spread forth his hands, etc. - That the "hand" signifies power and authority, and hence confidence, is evident from many passages in the Word, as in Isaiah:

"Moab spreads forth his hands", etc.; where "hand" stands for self-power [or power from the proprium], from the love of being pre-eminent over others, thus from pride.

Again,

"Their inhabitants were short of hand"; (Isaiah 37:27) "short of hand" means of no power, Hence it appears what was the nature of representatives which were the externals of the Jewish church; hence it appears too what the nature of the Word is, as containing things which, in their external sense, do not seem to be representative of the Lord and of His kingdom, like what is said here concerning "stretching out the hand", and all other things of a similar kind, whose true meaning cannot be comprehended whilst the mind dwells only in the historical relations of the letter. It appears likewise from hence how far the Jews departed from the true understanding of the Word and of the rites of the church, whilst they placed all worship in externals; even to the attributing of ability to the "rod of Moses" and to the "spear of Joshua", when yet there was in them no more ability than in any other piece of wood: but whereas they signified the Lord's Omnipotence, and as this was understood in heaven when, by command, they "stretched out the hand" or the "rod", therefore signs and miracles were done by them. The like is true concerning what is written of Moses when he was on the top of the hill, and when he lifted up his hands, Joshua prevailed; but when he let them down, the enemy prevailed: and therefore they supported his hands. (Exodus 17:9-13)

The like is true concerning the "laying on of hands", when anyone was to be consecrated, as when the people were to "lay their hands on the Levites," (Numbers 8:9, 10, 12) and when Moses "laid his hands on Joshua", in appointing him to be his successor, (Numbers 27:18, 23), that thus ability might be conferred; hence the ceremony at this day of inauguration and benediction by the "laying on of hands."

How far the "hand" signified and represented ability, may appear from what is written in the Word concerning Uzzah and Jeroboam; concerning Uzzah, that he "put forth [his hand] to the ark of God, and took hold of it; on which account he died. (2 Samuel 6:6, 7)

The "ark" represented the Lord, consequently all that is holy and celestial; Uzzah's "putting forth to the ark" represented self-ability, or man's proprium, which being profane, the word "hand" is not mentioned, but still it is understood; the reason thereof is, lest it should be perceived by the angels that what was so profane had touched what was holy.

Concerning Jeroboam it is thus written:

"It came to pass, when he heard the word of the man of God, which cried against the altar, that Jeroboam put forth his hand from off the altar, saying, Lay hold of him. And his hand; which he put forth against him, dried up, so that he could not pull it in again to him, And he said to the man of God, Entreat I pray you, the, faces of Jehovah your God, that my hand may be restored me again. And the man of God entreated the faces of Jehovah God; and his hand was restored to him, and became as before. (1 Kings 13:4, 6)

Here, in like manner, by "putting forth the hand is signified self-ability, or proprium, which is profane in that it was desirous to violate what was holy by "putting forth the hand against the man of God", wherefore "the hand was dried up"; but inasmuch, as he was an idolator and incapable of profanation as was before said, "his hand was restored to him." That the "hand " signifies and represents ability, may appear from representatives in the world of spirits, where a kind of bare arm sometimes is presented to view, which has such strength in it, that it appears able to break bones to pieces, and bruise, as it were, to nothing the inmost marrow contained therein; and hence so great terror is excited, that all who see it are ready to melt at heart; nay, such strength is actually in it. Arcana Coelestia 878.

12. And the fortress of the high fort of your walls shall He bring down, lay low, bring to the ground, [even] to the dust.

Verse 12. The fortress of the high fort, etc. - [These words imply that all the false principles of doctrine and of evil confirmed by Moab will, at the time of judgment, be destroyed, howsoever he may "spread forth his hands", or put forth all his powers to save himself from destruction, that is, from being drowned in the falsities of his own persuasion.]

As to the signification of "fortress", "walls", "bulwarks", etc., see Chapter 26:1, the Exposition; but, in this passage, these terms are used in a bad sense.


---
Isaiah Chapter 25

1. O JEHOVAH, You art my God; I will exalt You, I will praise Your name; for You have done wonderful [things]; Your counsels of old are faithfulness and truth.

2. For You have made of a city a heap; of a fortified city a ruin: a palace of strangers be no city; it shall never be built.

3. Therefore shall the powerful people honour You; the city of the formidable nations shall fear You:

4. For You have been a fortress to the poor, a fortress to the needy in his distress: a refuge from; the inundation, a shadow from the heat; when the blast of the violent ones was like an inundation [against] a wall.

5. As the heat in a dry place, the tumult of strangers shalt You subdue; as the heat by, the shadow of a cloud, the branch of the violent ones shall He bring low.

6. And Jehovah of Hosts shall make, for all; peoples on this mountain a feast of fat things, a feast of wines on the lees of fat things full of' marrow, of wines on the lees well refined.

7. And in this mountain He will swallow up the face of the covering cast over all peoples, and the veil that is spread over all nations.

8. He shall swallow up death for ever; and the Lord Jehovih shall wipe away the tear from off all faces; and the reproach of His people shall He remove from off the whole earth: for Jehovah has spoken it.

9. In that day shall, they say, Behold, this is our God! we have waited for Him, and, He will save us: this is Jehovah; we have waited for Him; we will be glad and rejoice in His salvation.

10. For the hand of Jehovah shall rest upon this mountain; and Moab shall be trodden under Him, as the, straw is trodden on the dunghill.

11. And he shall spread forth his hands in the midst! thereof, as he that swimms spreads forth to swim: but He shall bring down his pride together with the devices of his hands.

12. And the fortress of the high fort of your walls shall He bring down, lay low, bring to the ground, [even] to the dust.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 25


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 402

Apocalyps Onthuld 194


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 223

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 15:2

Psalm 31:15, 40:6, 75:2, 118:28

Jesaja 46:10, 11

Joël 2:26

Vysvětlení slova/fráze

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

waarheid
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

vastigheid
In the modern world, we’re used to thinking of “faith” as primarily an emotional state. When Swedenborg talks about “faith” – which his books do...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: The Christmas Season
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 It Will Be Said in That Day
Read some poetic verses from the book of Isaiah and explore their connection with the Easter story.
Project | Ages over 15

 Memory Verse: Prophecies of the Advent
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord's Final Temptation
Activity | Ages 4 - 14

 Who Saw the Lord (Accordion book or mural)
Make a mural or accordion book showing the people who saw the newborn Lord. Be sure to show Mary and Joseph with the infant Lord, the shepherds, Simeon, Anna, and the wise men. Make a mural or accordion book showing the people who saw the Lord and rejoiced in His salvation. 
Project | Ages 7 - 14

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15

 Wiping Away Tears
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: