Bible

 

Micheáš 3

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Protož pravím: Slyštež již přední v Jákobovi, a vůdcové domu Izraelského: Zdaliž vy nemáte povědomi býti soudu?

2 Nenávidí dobrého a milují zlé, sdírají s lidu kůži jejich, a maso jejich s kostí jejich.

3 A jedí maso lidu mého, a kůži jejich s nich svláčejí, i kosti jejich rozlamují, a rozdělují jako do hrnce, a jako maso do kotlíku.

4 Tehdy volati budou k Hospodinu, a nevyslyší jich, ale skryje tvář svou před nimi v ten čas, tak jakž oni vykonávali zlá předsevzetí svá.

5 Takto praví Hospodin o těch prorocích, kteříž v blud uvodí lid můj, a hryzouce zuby svými, vyhlašují pokoj, a proti tomu, kdož by jim nic do úst nedal, válku vyzdvihují.

6 A protož obrátí se vám vidění v noc, a předpovídání vaše v tmu; nebo zajde slunce těm prorokům, a zatmí se jim den.

7 I budou se hanbiti ti vidoucí, a styděti ti věštci, a zastrou bradu svou všickni napořád, proto že nebude žádné odpovědi Boží.

8 Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova, a soudem i udatností, abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho, a Izraelovi hřích jeho.

9 Slyštež již toto přední v domě Jákobově, a vůdcové domu Izraelského, kteříž v ošklivosti mají soud, a cožkoli jest pravého, převracejí:

10 Každý vzdělává Sion vraždami, a Jeruzalém nepravostí.

11 Jehož přední podlé darů soudí, a kněží jeho ze mzdy učí, a proroci jeho z peněz hádají, a však na Hospodina zpoléhají, říkajíce: Zdaliž Hospodina není u prostřed nás? Nepřijdeť na nás nic zlého.

12 A protož vaší příčinou Sion jako pole orán bude, a Jeruzalém v hromady obrácen bude, a hora domu toho v vysoké lesy.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 368, 2353, 3693, 3812, 4281, 5585, 5895, ...

Apocalypse Revealed 8, 53, 312, 435, 612, 939


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 183, 372, 401, 412, 556, 624, 850

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 13:45

Numeri 22:7

Deuteronomium 31:17

1. Samuelova 8:3, 18

Nehejháš 13:17

Jób 27:9

Žalmy 14:4, 74:9, 79:1

Přísloví 17:23, 28:21, 30:14

Izajáš 3:12, 15, 5:20, 8:20, 10:2, 29:10, 32:14, 48:2, 56:11, 58:1, 59:3

Jeremiáše 5:5, 12, 6:4, 14, 7:4, 9:10, 14:12, 18:18, 22:5, 13, 23:17, 26:18

Pláč Jeremjášův 2:14

Ezechiel 7:26, 13:9, 19, 23, 22:3, 6, 27, 23:36, 24:17, 34:3

Ozeáš 4:5

Ámos 1, 5:7, 14, 15, 6:1, 8:4, 9:10

Micheáš 2:11

Sofonjáš 3:3, 4

Zacharjáš 13:4

Malachiáš 2:9

Lukáš 19:44, 21:6

Římanům 2:17

2. list Timoteovi 1:7

Word/Phrase Explanations

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

hrnce
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zuby
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Jeruzalém
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

hora
'Hills' signify the good of charity.

lesy
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

Bible

 

Ezechiel 22:6

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

6 Aj, knížata Izraelská jeden každý vší silou na to se vydali, aby krev v tobě prolévali.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 145


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 374, 3703, 4735, 4745, 4844, 8899, 9127, ...

Apocalypse Revealed 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 355, 1121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Přísloví 30:14

Jeremiáše 22:17

Ezechiel 45:8

Micheáš 3:1

Sofonjáš 3, 4

Word/Phrase Explanations

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.


Přeložit: