Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

O Pánu # 38

O Pánu (Máchová překlad)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

38. Že Pán je nazýván Hospodinem, vysvítá z následujících pasáží:

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: neboť Já jsem tě vykoupil. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. (Izajáš 43:1, 3)

Já Hospodin jsem váš Svatý, stvořitel Izraele. (Izajáš 43:15)

Aby poznalo všechno tvorstvo, že Já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Silný Jákobův. (Izajáš 49:26)

Abys poznal, že Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův. (Izajáš 60:16)

Hospodin, který tě vytvořil už v životě matky. (Izajáš 49:5)

Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (Žalmy 19:14)

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů. (Izajáš 44:2, 6)

Náš vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů. (Izajáš 47:4)

Ve věčném milosrdenství se nad tebou slituji, praví Hospodin, tvůj vykupitel. (Izajáš 54:8)

Jejich vykupitel je však silný, Jeho jméno je Hospodin zástupů. (Jeremiáše 50:34)

Hospodine Bože, má skálo, můj štíte a rohu spásy, zachránce můj! (2. Samuelova 22:2-3)

Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý Izraele. (Izajáš 43:14; 48:17)

Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý; králové uvidí. (Izajáš 49:7)

Já jsem Hospodin, kromě Mne žádný spasitel není. (Izajáš 43:11)

Cožpak nejsem Já, Hospodin? Kromě Mne jiného Boha není! Spasitel není mimo Mne. Obraťte se ke Mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. (Izajáš 45:21-22)

Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, mimo Mne jiného zachránce není. (Ozeáš 13:4)

Vykoupils mě, Hospodine, Bože pravdy. (Žalmy 31:6)

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné u Něho vykoupení, On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. (Žalmy 130:7-8)

Jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; bude se nazývat Bohem celé země. (Izajáš 54:5)

V těchto verších se Hospodin nazývá vykupitelem a spasitelem, a protože vykupitelem a spasitelem je pouze Pán, je to On, kdo je míněn Hospodinem. Že Pán je Hospodinem, tedy že Hospodin je Pánem, vysvítá také z těchto pasáží:

Proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův. (Izajáš 11:1-2)

V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. Jeho jsme očekávali a On nás spasil. Je to Hospodin, kterého jsme očekávali, budeme jásat a radovat se v Jeho spasení. (Izajáš 25:9)

Hlas volajícího na poušti: „Připravte cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině stezku pro našeho Boha! Neboť zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo Ho společně spatří. Panovník Hospodin přichází s mocí, Jeho paže se ujme vlády. (Izajáš 40:3, 5, 10)

Já Hospodin, dám Tě za smlouvu lidu a za světlo národům. Já jsem Hospodin. To je Mé jméno. Svou slávu nikomu jinému nedám. (Izajáš 42:6, 8)

Hle, přicházejí dny, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a šťastně se Mu povede a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. A nazvou Ho tímto jménem: Hospodin - naše spravedlnost. (Jeremiáše 23:5-6; 33:15-16)

Ty, Betléme efratský, z tebe mi vzejde Ten, Jenž bude vládcem v Izraeli. I postaví se a bude pást v Hospodinově moci. (Micheáš 5:1, 3)

Narodilo se nám dítě, je nám dán syn, na Jehož rameni spočine vláda a bude Mu dáno jméno: Bůh, Bohatýr, Otec věčnosti. [Spočine] na trůně Davidově, upevní a podepře jej právem a spravedlností, od toho času až navěky. (Izajáš 9:5-6)

Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm národům; stanou Jeho nohy na hoře Olivové proti tváři Jeruzaléma. (Zacharjáš 14:3-4)

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvědněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo je to Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. (Žalmy 24:7-10)

V onen den Hospodin zástupů stane v ozdobné koruně a s nádherným věncem pozůstatkům svého lidu. (Izajáš 28:5)

Hle, pošlu k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. (Malachiáš 4:5)

Kromě dalších míst, kde se uvádí: den Hospodinův veliký a hrozný, jako u Ezechiel 30:3; Jóel 2:11; Ámos 5:18, 20; Sofonjáš 1:14-15, 18.

(Odkazy: Izajáš 9:6-7, 42:6-8, 45:11, 45:15; Micheáš 5:2, 5:4; Žalmy 31:5; Sofonjáš 1:7)


Přejděte do sekce / 65  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 281, 472, 613, 819

Božská Prozřetelnost 172


Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.


Přeložit: