Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 567

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

567. REVELATION: CHAPTER 13

1. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on its horns ten jewels, 1 and on its heads a blasphemous name.

2. Now the beast which I saw was like a leopard, whose feet were like those of a bear, and its mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.

3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded, and its mortal injury was healed. And all the earth went marveling after the beast.

4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"

5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things, and it was given authority to do so for forty-two months.

6. Then it opened its mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.

7. It was granted it to make war with the saints and overcome them. And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.

8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.

9. If anyone has an ear, let him hear.

10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity; anyone who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.

12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.

13. It also performs great signs, so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,

14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast, telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.

15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.

16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,

17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.

18. Here is wisdom: let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The dragon continues to be the subject in this chapter, which describes the doctrine and faith meant by the dragon. The character of that doctrine and faith among the laity, and then its character among the clergy. The beast rising up out of the sea describes the doctrine and faith among the laity (verses 1-10), and the beast coming up out of the earth the doctrine and faith among the clergy (verses 11-17).

Lastly it describes the clergy's falsification of the Word's truth (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw a beast rising up out of the sea,The laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.
having seven headsThe irrationality resulting from their absolute falsities.
and ten horns,Their great power.
and on its horns ten jewels, 2 Their power to falsify many of the Word's truths.
and on its heads a blasphemous name.Their denial of the Lord's Divine humanity and affirmation of their church's doctrine, drawn not from the Word but from their own intelligence.
2. Now the beast which I saw was like a leopard,Their heresy destructive of the church, being founded on the Word's truths falsified,
whose feet were like those of a bear,full of misconceptions taken from the literal sense of the Word, read but not understood.
and its mouth like the mouth of a lion.Their reasonings based on falsities as though on truths.
And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.This heresy prevails and reigns as a result of its acceptance by the laity.
3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded,Their doctrine of faith alone does not accord with the Word, in which works are so often commanded.
and its mortal injury was healed.A remedy for this explained.
And all the earth went marveling after the beast.That doctrine and faith then accepted with joy.
4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast;Their acknowledgment that the doctrine is such as declared by the leaders of the church and its teachers, who have caused the doctrine to prevail as a result of its acceptance by the general populace.
and they worshiped the beast,An acknowledgment by the general populace that the doctrine is a sacred truth.
saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"The preeminence of that doctrine because no one can dispute it.
5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things,It teaches evils and falsities.
and it was given authority to do so for forty-two months.The scope to teach and practice the evils and falsities accompanying that doctrine even to the end of that church, until the beginning of a new one.
6. Then it opened its mouth in blasphemies against God and His name,Their assertions, which are scandalous, against the Divine itself and the Lord's Divine humanity, and at the same time against everything that the church has from the Word by which the Lord is worshiped.
and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.Scandalous assertions against the Lord's celestial church and against heaven.
7. It was granted it to make war with the saints and overcome them.They attacked the Word's Divine truths and overturned them.
And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.Their consequent dominion over everything connected with the church, over everything pertaining to its doctrine and over everything pertaining to its life.
8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the LambThey all acknowledged that heresy as a sacred tenet of the church, all but those who believed in the Lord.
slain from the foundation of the world.The Lord's Divine humanity unacknowledged from the inception of the church.
9. If anyone has an ear, let him hear.Let people who wish to be wise pay attention to this.
10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity;Someone who uses that heresy to draw others away from believing rightly and living rightly is drawn by his own falsities and evils into hell.
anyone who kills with the sword must be killed with the sword.Someone who uses falsities to destroy another's soul is destroyed by falsities and perishes.
Here is the patience and the faith of the saints.Through the temptations or trials occasioned by these falsities a person of the Lord's New Church is examined to discover his character in respect to his life and faith.
11. Then I saw another beast coming up out of the earth,The clergy who are caught up in the dragon's doctrine and faith regarding God and salvation.
and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.They quote the Word in speaking, teaching and writing as though it were the Lord's Divine truth, and yet it is truth falsified.
12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence,They have defended the dogmas, and the dogmas prevail in consequence of it.
and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.By supporting arguments they have established that what the general populace has accepted be acknowledged as a sacred tenet of the church.
13. It also performs great signs,Testifications that their teachings are true, even though they are false.
so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,Assertions that their falsities are true.
14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast,Through their testifications and assertions they lead people in the church into errors.
telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.They induce people in the church to accept as doctrine that faith is the only means of salvation, for the reason stated.
15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speakThey were permitted to use the Word to defend the doctrine, so as to cause the doctrine to be seemingly animated by it.
and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.They pronounce damnation on people who do not acknowledge their doctrine of faith as a sacred doctrine of the church.
16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,All the people in Protestant Reformed church, of whatever condition, degree of education, or degree of intelligence.
to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,No one is acknowledged as a Protestant Reformed Christian but one who accepts that doctrine in faith and love.
17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.No one allowed to teach from the Word but one who acknowledges that doctrine and swears to a belief in it and love for it, and to such as is in conformity with it.
18. Here is wisdom:From what we have said and explained in this chapter, it is the part of a wise person to see and understand the nature of the doctrine and faith among the clergy regarding God and salvation.
let him who has understanding calculate the number of the beast,One who is enlightened by the Lord can discern the character of the arguments the clergy use from the Word in defense of that doctrine and faith.
for it is the number of a man,The character of the Word and so of the church.
and its number is 666.Their character being this, that by them all the Word's truth has been falsified.THE EXPOSITION

13:1

And I saw a beast rising up out of the sea. This symbolizes the laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.

The nature and character of the faith of the dragon may be seen in no. 537. The same faith continues to be the subject in this chapter, and the beast here that John saw rising up out of the sea means that faith among the laity, whereas the beast from the earth, described in verse 11, means that faith among the clergy.

That the dragon continues to be the subject here is apparent from the following statements in this chapter: that the dragon gave to the beast rising up out of the sea its power, its throne, and great authority (verse 2); that they worshiped the dragon which gave authority to the beast (verse 4); and, concerning the beast coming up out of the earth, that it spoke like a dragon (verse 11); and that it exercised all the authority of the first beast in the presence of the dragon (verse 12).

The laity are the people meant by the beast from the sea, and the clergy those meant by the beast from the earth, because the sea symbolizes the outer aspect of the church, and the land its inner aspect (no. 398 and elsewhere); and the laity are concerned with the external elements of the church's doctrine, while the clergy are concerned with its internal elements. That is why the beast from the earth is later called a false prophet. 3

That they are people in the Protestant Reformed churches is because the Protestant Reformed are the subject to the end of chapter 16, while Roman Catholics are the subject in chapters 17, 18. Then the subject after that is the Last Judgment and finally the New Church.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6, Revelation 13:1-10, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11-12, 13:11-17, 13:12, 13:13, 13:14, 13:15, 13:16, 13:17, 13:18)


[2] These people were seen as beasts because the dragon is a beast, and because a beast in the Word symbolizes a person in respect to his affections - harmless and useful beasts a person in respect to good affections, and harmful and useless ones a person in respect to evil affections. People of the church are in general called sheep, therefore, and a company of them a flock, and one who teaches is called a shepherd.

That is also why the Word in respect to its power, affection, understanding and wisdom is described above in chapter four by four living creatures - a lion, a calf, an eagle and a human being - and an understanding of the Word by horses in chapter six.

The reason is that in the spiritual world a person's affections look at a distance like animals, as we have often said before; and regarded in themselves, animals are no more than embodiments of natural affections, while people are embodiments not only of natural affections, but also at the same time of spiritual affections.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6)


[3] That animals mean people in respect to their affections can be seen from the following passages:

You... will cause to fall a kindly rain. You will confirm Your inheritance... The beast, Your congregation, 4 shall dwell in it. (Psalms 68:9-10)

...every wild beast of the forest is Mine, the beasts on a thousand mountains. I know every bird of the mountains; the beast of My fields is with Me. (Psalms 50:10-11)

...Assyria was a cedar in Lebanon... ...its height was exalted... All the birds of the heavens made their nests in its boughs, and under its branches all the beasts of the field brought forth their young, and in its shade all great nations made their home. (Ezekiel 31:3-6, cf. 31:10, 31:13, Daniel 4:10-16)

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens... And I will betroth you to Me forever. (Hosea 2:18-19)

Rejoice and be glad! ...Do not be afraid, you beasts of My fields, for the habitations of the wilderness have become grassy meadows. (Joel 2:21-23)

In that day there shall be a great tumult... Judah... will fight against Jerusalem... And such also shall be the plague on the horse, the mule, the camel, and the donkey, and every beast... And it shall come to pass that the remnant... shall go up (to Jerusalem). (Zechariah 14:13-16)

Birds shall abominate him, and every beast of the earth shall disdain him. (Isaiah 18:6)

...you, son of man..., "Say to every winged bird and to every beast of the field, '...Gather together... to My sacrifice... on the mountains of Israel... (Thus) I will set My glory among the nations.'" (Ezekiel 39:17-21)

(Jehovah) gathers the outcasts of Israel... Every beast of My fields, come... (Isaiah 56:8-9)

(Jehovah) will destroy Assyria... There shall lie down in her midst every wild beast of the nation, both the desert owl and the screech owl in her pomegranates... (Zephaniah 2:13-14)

(The sheep) were scattered without a shepherd, and they became food for every wild beast of the field... (Ezekiel 34:5, cf. 34:8)

I will cast you out on the face of the field, and cause to dwell on you every bird of the heavens. And with you I will satiate the wild beasts of the whole earth. (Ezekiel 32:4; see also 5:17; 29:5; 33:27; 39:4, Jeremiah 15:3; 16:4; 19:7; 27:5-6)

An enemy reproaches Jehovah... Do not deliver the life of (the) turtledove to the beast! (Psalms 74:18-19)

"I saw in... vision... four... beasts coming up from the sea... The first was like a lion, and had eagle's wings... ...a second, like a bear... ...(a third) like a leopard... ...and a fourth..., dreadful... (Daniel 7:2-7)

...the Spirit drove (Jesus) out into the wilderness. And He was... with the beasts; and the angels ministered to Him. (Mark 1:12-13)

(Odkazy: Daniel 4:7-13; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-22; Psalms 50:10)


[4] He was not with beasts, but with devils, who are here meant by beasts.

So also in other places where beasts and wild beasts are mentioned, such as Isaiah 35:9; 43:20; Jeremiah 12:4, 8-10; Ezekiel 8:10; 34:23, 25, 28; 38:18-20; Hosea 4:2-3; 13:8; Exodus 23:28-30; Leviticus 26:6; Deuteronomy 7:22; 32:24. Beasts in these places symbolize people in respect to their affections.

(Odkazy: Daniel 2:37-38; Habakkuk 2:17; Joel 1:16, 1:18, 1:20; Psalms 8:6-8, Psalms 80:13, 104:10-11, 104:14, 104:20, 104:25, 148:7, 148:10)


[5] Man and beast mentioned together in the following passages symbolize a person in respect to his spiritual affection and in respect to his natural affection: Jeremiah 7:20; 21:6; 27:5; 31:27; 32:43; 33:10-12; 36:29; 50:3; Psalms 36:6; Numbers 18:15.

All the animals that were sacrificed symbolized good affections. So, too, animals that were eaten. And the converse animals that were not to be eaten (Leviticus 20:25-26).

-----
Footnotes:

12. The word translated as "jewels" here means diadems or crowns in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean jewels or gems.

3Revelation 16:13; 19:20; 20:10

4. The beast, Your congregation, reflects the Latin translation of the Bible by Sebastian Schmidt, which includes the phrase translated as Your congregation in parentheses as an alternate reading. This is actually the preferred reading, but "the beast" accords with Roman Catholic tradition.

-----

(Odkazy: Ezekiel 14:13, 14:17, 14:19, 25:13, 32:13, 36:11, Ezekiel 39:17-22; Jonah 3:7-8; Revelation 6; Zechariah 2:3-4, 2:4, 8:9-10; Zephaniah 1:2-3)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 323, 572, 575, 579, 594, 600, 606, 694, 701, 723, 833, 869

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: