Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 379

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

379. "And made their robes white in the blood of the Lamb." This symbolically means, and by truths have purified those religious beliefs from the falsities accompanying evil, and so have been reformed by the Lord.

Some evils are evils that accompany falsity, and some falsities are falsities that accompany evil. Evils that accompany falsity are found among people who, in accord with their religion, believe that evils do not condemn, provided they orally confess that they are sinners. And falsities that accompany evil are found among people who justify the evils they harbor.

As in no. 378 above, robes here symbolize general truths drawn from the Word, which constitute the people's religious beliefs. They are said to have made their robes white in the blood of the Lamb because the color white is predicated of truths (nos. 167, 231, 232), meaning therefore that they used truths to purify their falsities.

This symbolically means also that thus they were reformed by the Lord, because all who have fought against evils in the world and have believed in the Lord are, after their departure from the world, taught by the Lord and led by truths away from the falsities of their religion. And so they are reformed. That is because people who refrain from evils as being sins possess goodness of life, and goodness of life desires truths, and acknowledges and accepts them. But this is never the case with evil of life.

People believe that the blood of the Lamb here and elsewhere in the Word symbolizes the Lord's suffering of the cross. But the suffering of the cross was the final temptation or trial by which the Lord completely overcame the hells and fully glorified His humanity. By these two means He saved mankind (see The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Lord, nos. 12-14, 15-17, and also no. 67 above). Moreover, because by His suffering of the cross the Lord fully glorified His humanity, which is to say, made it Divine, therefore nothing else can be meant by His flesh and blood but the Divinity in Him and emanating from Him - His flesh meaning the Divine goodness of His Divine love, and His blood meaning the Divine truth emanating from that goodness.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 231-232; Exodus 12:22-23; Psalms 72:13-16; Revelation 7:14; Teachings about the Lord 12-14, 15-17)


[2] Blood is mentioned many times in the Word, and everywhere it symbolizes, in the spiritual sense, either the Lord's Divine truth, which is the same as the Divine truth of the Word, or in an opposite sense, the Divine truth of the Word falsified or profaned, as can be seen from the following passages.

First, that blood symbolizes the Lord's Divine truth or the Divine truth of the Word can be seen from these passages:

Blood was called the blood of the covenant, and a covenant conjoins, a conjunction that the Lord accomplishes by His Divine truth. So, for example, in Zechariah:

By the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the pit... (Zechariah 9:11)

After Moses read the Book of the Law in the hearing of the people, he sprinkled half the blood on the people and said,

This is the blood of the covenant which Jehovah has made with you in accordance with all these words. (Exodus 24:3-8)

Moreover,

(Jesus) took the cup..., and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. ...this is My blood, the blood of the new covenant... (Matthew 26:27-28, cf. Mark 14:24, Luke 22:20)

The blood of the new covenant or testament symbolizes nothing else than the Word, which is called a covenant or testament - the Old Covenant or Testament, and the New Covenant or Testament - thus symbolizing the Divine truth in it.

[3] Since blood has this symbolic meaning, the Lord therefore gave His disciples wine, saying, "This is My blood" - wine symbolizing Divine truth (no. 316). Wine is also on that account called "the blood of grapes" (Genesis 49:11, Deuteronomy 32:14).

This is still further apparent from these words of the Lord:

Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you will have no life in you... For My flesh is food indeed, and My blood is drink indeed. He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him. (John 6:53-56).

It is clearly apparent that blood here means Divine truth, because the text says that he who drinks has life, and abides in the Lord, and the Lord in him. This is the effect of Divine truth and a life in accordance with it, and an effect confirmed by the Holy Supper, as everyone in the church may know.

(Odkazy: John 6:50-58)


[4] Since blood symbolizes the Lord's Divine truth, which is the same as the Divine truth of the Word, and this is the essence of the Old and New Covenants or Testaments, therefore blood was the holiest representative symbol in the Israelite Church, in which every single thing corresponded to something spiritual. So, for example, the people were to take some of the blood of the paschal lamb and put it on the doorposts and lintel of their houses to keep the plague from coming upon them (Exodus 12:7, 13, 22). The blood of the burnt offering was to be sprinkled on the altar, at the base of the altar, on Aaron and his sons, and on their vestments (Exodus 29:12, 16, 20-21).

(Odkazy: Deuteronomy 12:27; Leviticus 1:5, 1:11, 1:15, 3:2, 3:8, 3:13, 4:6-7, 4:17-18, 4:25, 4:30, 4:34, 5:9, 8:15, 8:24, 16:12-15, 17:6; Numbers 18:17)


[5] The blood of the Lamb has a like symbolism in the following verses in the book of Revelation:

...war broke out in heaven: Michael and his angels fought with the dragon... And they overcame it by the blood of the Lamb and by the word of their testimony... (Revelation 12:7, 11)

For no one can think that Michael and his angels overcame the dragon with anything other than the Lord's Divine truth in the Word. Angels in heaven, indeed, cannot think of any blood, nor do they think of the Lord's suffering, but of His Divine truth and resurrection. Consequently, when a person thinks about the Lord's blood, angels perceive His Divine truth, and when a person thinks about the Lord's suffering, they perceive His glorification, and then only His resurrection. I have been granted to know the reality of this by much experience.

[6] That blood symbolizes Divine truth is apparent also from these verses in the book of Psalms:

(God) will save the souls of the needy... Precious shall be their blood in His sight. And they shall live, and He will give them the gold of Sheba. (Psalms 72:13-15)

The blood, precious in the sight of God, stands for Divine truth among those people. The gold of Sheba is the resulting wisdom.

In Ezekiel:

Gather together... to My great sacrifice... on the mountains of Israel, that you may eat flesh and drink blood. You shall... drink the blood of the princes of the earth... You shall... drink blood till you are drunk at My sacrifice which I am sacrificing for you... (Thus) I will set My glory among the nations. (Ezekiel 39:17-21)

Blood here does not mean blood, because the statement is that they will drink the blood of the princes of the earth and that they will drink blood till they are drunk. But the true meaning of the word emerges when blood is understood to mean Divine truth. The subject there, too, is the Lord's church, which He would establish among gentiles.

(Odkazy: Ezekiel 39:17-22)


[7] Second, that blood symbolizes Divine truth can be clearly seen from its opposite meaning, in which it symbolizes the Divine truth of the Word falsified or profaned, as is apparent from these passages:

He who stops his ears from hearing of bloodshed, and shuts his eyes from seeing evil... (Isaiah 33:15)

You shall destroy those who speak falsehood; Jehovah abhors the bloody and deceitful man. (Psalms 5:6)

...everyone recorded for life in Jerusalem, when the Lord has... rinsed away (her) blood... from her midst, by the spirit of judgment and by the spirit of purification. (Isaiah 4:3-4)

...on the day you were born... I saw you trampled in your blood, and I said to you in your blood, "Live!" ...I washed you and rinsed away the blood upon you... (Ezekiel 16:5-6, 9, 22, 36, 38)

They wandered blind in the streets; they have defiled themselves with blood, and what they cannot touch, they touch with their garments. (Lamentations 4:13-14)

The garment is polluted with blood. (Isaiah 9:5)

Also on your skirts is found the blood of the souls of the innocent... (Jeremiah 2:34)

Your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean; put away the evil of your doings... (Isaiah 1:15-16)

...your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity; your lips have spoken a lie... They make haste to shed innocent blood. (Isaiah 59:3, 7)

...Jehovah is coming out... to visit the iniquity... of the earth; then the earth will disclose her blood... (Isaiah 26:21)

...as many as received Him, to them He gave the ability to be children of God..., who were born, not of blood... (John 1:12-13)

In (Babylon) was found the blood of prophets and saints... (Revelation 18:24)

...the sea... became as the blood of a dead man... ...the springs of water... became blood. (Revelation 16:3-4. Cf. Isaiah 15:9, Psalms 105:29)

The like is symbolized by the rivers, ponds, and pools of water in Egypt being turned into blood (Exodus 7:15-25).

...the moon (shall be turned) into blood, before the coming of the great... day of Jehovah. (Joel 2:31)

...the moon became... blood. (Revelation 6:12)

In these places and many others, blood symbolizes the truth of the Word falsified, and also profaned. But this can be seen more clearly when these passages in the Word are read in context.

So, then, since blood in an opposite sense symbolizes the truth of the Word falsified or profaned, it is apparent that blood in a true sense symbolizes the truth of the Word not falsified.

(Odkazy: Exodus 7:15, 7:25, 12:22-23; Ezekiel 39:17-22; Isaiah 15:6; Jeremiah 2:33-34; John 6:50-58; Psalms 72:13-16, Psalms 105:23; Revelation 7:14)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 19, 121, 327, 332, 342, 399, 404, 492, 497, 555, 653, 681, 684, 730, 801, 825, 865

True Christian Religion 367, 635, 686


   Parallel Passages:

True Christian Religion 706

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: