Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 922

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

922. Verse 20. And the wine-press was trodden without the city, signifies the bringing forth of falsity from evil out of hell. This is evident from the signification of "treading the wine-press," as being to bring forth truth from good, and in the contrary sense to bring forth falsity from evil, since "grapes," from which wine is made in the wine-press, signify the good of charity, and in the contrary sense evil; and from good truth is brought forth, and from evil falsity. That this, as well as falsifications of the Word, are signified by "the great wine-press of the anger of God," can be seen from the preceding article n. 920. The above is evident also from the signification of "without the city," as being from hell, for "city" signifies the doctrine of truth from the Word (see above, n. 223, while "without the city" signifies the doctrine of falsity from the Word falsified; and as the falsification of the Word is from hell, "without the city" means out of hell. In the Word "city" signifies doctrine, and "the city of David," that is, Zion, and "the city of Jerusalem," signify the church as to the Word and as to doctrine from the Word, therefore "without the city" signifies, not from the Word and doctrine from the Word; and what is not from the Word and from doctrine therefrom is from hell. "Without the city" has a like signification as "without the camp" of the sons of Israel in the desert, for their "camp" signified heaven and the church, and "without the camp," signified hell. For this reason the lepers and all that were unclean were sent out of the camp (Leviticus 13:46; Numbers 5:1-6); and the excrements, by which things infernal were signified, were left without the camp (Deuteronomy 23:13, 14).

(Odkazy: Deuteronomy 13:13-14, 23:12-13, 23:13-14; Revelation 14:20; The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 920)


[2] That the "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of falsity from evil and the bringing forth of truth from good, can be seen from the Word where "wine-press" is mentioned. That it signifies the bringing forth of falsity from evil can be seen from the following passages. In Lamentations:

The Lord hath prostrated all my strong ones in the midst of me, He hath proclaimed against me an appointed time for breaking my young men; the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah (Lamentations 1:15).

This treats of the end of the church with the Jewish nation; and "the strong ones whom the Lord hath prostrated in the midst thereof" signifies the destruction of the love of good; those who are in love of good are called in the Word "strong ones," because good from its love prevails over the hells, and is therefore "strong." "In the midst" signifies all and everywhere. "To break the young men" signifies the destruction of all the understanding of truth; "an appointed time" means when both the goods and the truths of the church were all devastated with that nation; this time was when the Lord came into the world, and is what is meant by "the fullness of times." So "the Lord hath trodden the wine-press for the daughter of Judah" signifies the perversion of the church and the adulteration of the Word that is brought forth from evils of life and falsities of doctrine, "the daughter of Judah" being the church from the doctrine of truth from the Word, and "wine-press" being the bringing forth of falsity from evil, and the consequent adulteration of the Word and overthrow of the church. In the sense of the letter this is attributed to the Lord; but this is reversed in the spiritual sense, in which it is meant that this was done by that nation itself.

[3] In Joel:

Send forth the sickle, for the harvest is ripe; come, get ye down, for the wine-press is full, the vats have overflowed; for their wickedness is great (Joel 3:13.)

The devastation of the church as to good and as to truth is thus described; and "the wine-press is full and the vats have overflowed" signifies that there was nothing except falsities from evil. (The rest may be seen explained, n. 911.

In Hosea:

Be not glad, O Israel, over a likeness, like the nations: for thou hast committed whoredom under thy God; thou hast loved the reward of whoredom upon all corn-floors; the floor and the wine-press shall not feed them, and the new wine shall be false to her (Hosea 9:2).

This treats of the falsification of the Word; "the floor and the wine-press shall not feed them" signifies that they will not draw from the Word the goods and truths that nourish the soul. (But this passage also has been explained above, n. 695

(Odkazy: Hosea 9:1-2; The Apocalypse Explained 695, The Apocalypse Explained 911)


[4] In Jeremiah:

Upon thy vintage hath the spoiler fallen; therefore gladness and joy are gathered out of Carmel, and out of the land of Moab; and I have caused the wine to cease from the wine-presses; none shall tread with shouting; the shouting shall be no shouting (Jeremiah 48:32-34).

What is signified by "the vintage" upon which the spoiler hath fallen, and what by "the gladness and joy" that were gathered, may be seen above n. 919; that there is no longer any truth because there is no good is signified by "I have caused the wine to cease from the wine-presses;" and that there is no longer any joy from any spiritual love is signified by "none shall tread with shouting," "shouting" meaning the rejoicing of those that tread the wine press.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 919)


[5] In Isaiah:

Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah, He that is honorable in His apparel, walking in the multitude of His strength? I that speak in justice, mighty to save. Wherefore art Thou red in Thy garment, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press? I have trodden the wine-press alone; and of the people not a man was with Me; therefore have I trodden them in mine anger, and trampled them in My wrath; therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment (Isaiah 63:1-3).

This is said of the Lord, and of His combats against all the hells; and as He fought against them from the Human, in which was the Divine Itself, it is said, "Who is this that cometh from Edom, His garments sprinkled from Bozrah?" which signifies fighting from the good of love and from truth, which are from the Divine; for Edom means red, and Bozrah gathering the vintage; and "red" is predicated of good, and "gathering the vintage" of truth; and because this is what Edom and Bozrah mean, the expressions "red" and "as one treading in the wine-press" are afterwards used. And as the Divine good and the Divine truth that are here meant are the Word in the letter, and this is what is signified by the Lord's "garments" it is said, "garments sprinkled," also "honorable in His apparel." And as all strength in the Word is in the letter it is said, "walking in the multitude of His strength." Judgment from His Divine upon the good and upon the evil and consequent salvation, is meant by "I that speak in justice, mighty to save." The violence offered to the Word by the Jewish nation is signified by "Wherefore art Thou red in Thy garments, and Thy garments as of one that treadeth in the wine-press?" "Red in garment" is predicated of the violence offered to the Divine good of the Word, which is meant above by "Edom," and "garments as of one that treadeth in the wine-press" is predicated of the violence offered to Divine truth in the Word, which is meant above by "Bozrah." "The Lord's garments" signify the Word in the letter, to which violence was offered through adulterations and falsifications of it. The casting down of the hells and of their falsities by His own power is signified by "I have trodden the wine-press alone, and of the people not a man was with Me." The casting down into the hells of those who were in direful evils and in falsities therefrom is signified by "I have trodden them in Mine anger and trampled them in My wrath;" "anger" is predicated of evils, and "wrath" of falsities; and these are attributed to the Lord; although it is those who are in evils and in falsities therefrom that are angry and wrathful against the Lord. And as the judgment by which the hells were subjugated was accomplished by the Lord by means of temptations admitted into His Human, even to the last, which was the passion of the cross, it is said, "therefore their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all My raiment." For by all things of His passion and by the last temptation on the cross the Lord represented the violence offered by the Jewish nation to the Word, that is, to Divine truth (see above, n. 183, 195, 627, 655, 805).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 183, 195, The Apocalypse Explained 627, 655, The Apocalypse Explained 805)


[6] That "wine-press" and "treading it" signify the bringing forth of truth from good, because "the grape" signifies spiritual good, and "wine from the grape" truth from that good, can be seen from the following passages.

In Joel:

Rejoice, ye sons of Zion, the floors are full of corn, and the winepresses overflow with new wine and oil (Joel 2:23, 24).

"Sons of Zion" signify those who are in wisdom from the Divine truth; "the floors are full of corn" signifies that they have celestial good in abundance; "the wine-presses overflow with new wine and oil" signifies that from the good of charity they have truth and its delight.

(Odkazy: Joel 2:23-24)


[7] In Matthew:

A man, a householder, planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a wine-press in it, and built a tower; and let it out to husbandmen, who slew the servants sent to them, and finally the son (Matthew 21:33).

The "vineyard" which the householder planted signifies the church that was instituted with the sons of Jacob; the "hedge" which he set about it signifies protection from the falsities of evil, which are from hell; "and digged a wine-press in it" signifies that it had spiritual good; "and built a tower" signifies interior truths from that good which looked to heaven; "and let it out to husbandmen" signifies to that people; "they slew the servants that were sent to them" signifies that they slew the prophets; "and finally the son" signifies the Lord.

(Odkazy: Isaiah 5:1-2)


[8] In Isaiah:

My beloved had a vineyard in a horn of a son of oil, which he fenced and gathered out the stones, and planted it with a noble vine, and built a tower in the midst of it, and also hewed out a wine-press in it; and he looked that it should bring forth grapes, but it brought forth wild grapes (Isaiah 5:1, 2).

"Vineyard," "tower," and "wine-press," have a like signification here as just above in Matthew. (The rest may be seen explained n. 918. In most passages, where "vintage" and "wine press" are mentioned, the "harvest" and "corn floor" are also mentioned (as in Hosea 9:1, 2; Joel 2:23, 24; 3:13; Numbers 18:26-30; Deuteronomy 15:14; 16:13; 2 Kings 6:27); and for the reason that "harvest" and "corn-floor," from "corn" and "bread" signify the good of celestial love, which is love to the Lord; and "vintage" and "wine-press," from the "grape" and the "wine," signify the good of spiritual love, which is love towards the neighbor; for these two loves make one, like an efficient cause and its effect. This has been said because here in Revelation the "harvest" is mentioned, and afterwards the "vintage" in the same way. (For the "harvest" see verses 14, 15; and the "vintage," verse 19.)

(Odkazy: Hosea 9:1-2; Isaiah 5:1-2; Joel 2:23-24; Revelation 14:14-15, 14:19; The Apocalypse Explained 918)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 921, 923


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: