Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 637

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

637. Clothed in sackcloth, signifies in mourning because of the non-reception of Divine good and Divine truth. This is evident from the signification of "clothed in sackcloth," as being mourning because of the vastation and desolation of Divine good and Divine truth, here because of their non-reception; for the witnesses were seen clothed in sackcloth, and they signify the Divine good, from which is every good of love and charity, and the Divine truth, from which is every truth of doctrine and faith; these appear to be in mourning when they are not received, but in joy when they are received.

(Odkazy: Revelation 11:3)


[2] Likewise it is said of the sun and moon, which also signify the good of love and the truth of faith, that:

The sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood (Revelation 6:12),

which signifies that every good of love was separated, and every truth of faith falsified (see above, n. 401; not that the sun in the angelic heaven, which is the Lord, ever becomes black, but that it so appears to those who receive no light from it.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 401)


[3] In ancient times, when the externals of the church consisted of mere correspondences and thence of representatives of things spiritual, mourning was represented by many things that are significative; as by sitting and lying on the ground, rolling themselves in the dust, by putting ashes on the head, rending the garments, and putting on sackcloth. "Rending the garments and putting on sackcloth" signified mourning because of the desolation of truth and good in the church, and because of the nonreception of them; for "garments" in general signified the truths of the church (see above, n. 64, 65, 195, 271, 395, 475, 476); therefore "rending the garments" signified grief because the truths of the church are hurt and as it were rent asunder by falsities; and "to be clothed in sackcloth" signifies mourning because of the deprivation of good and truth, and the consequent vastation of the church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 64-65, 195, 271, 395, The Apocalypse Explained 475-476)


[4] For this reason:

When Hezekiah the king heard the words of Tartan the captain of the king of Assyria, he rent his clothes and covered himself with sackcloth, and came to the house of Jehovah; and he sent Eliakim who was over the house, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah (2 Kings 19:1, 2; Isaiah 37:1, 2).

This was done because the "king of Assyria" here signifies the perverted rational, or the rational that perverts the truths and goods of the church and destroys them by falsities; all the words of Tartan the captain of the king of Assyria, involve such things; and because the desolation and vastation of the church was seen to be imminent, to exhibit mourning and grief on this account they rent their garments and covered themselves with sackcloth.

(Odkazy: 2 Kings 19:1-2; Isaiah 37:1-2)


[5] Likewise:

When Benhadad the king of Syria besieged Samaria, and there came a great famine, the king rent his clothes, and as he passed by upon the wall the people saw that, behold, sackcloth was upon his flesh within (2 Kings 6:30).

This has a similar signification as above, namely, the imminent desolation and devastation of the church; for this reason the king rent his garments and had sackcloth upon his flesh, which was a representative sign of mourning and grief.

[6] Mourning for like reasons is signified also by the following:

Jacob, when he believed that Joseph was torn to pieces, rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days (Genesis 37:34).

So when Ahab, by the advice of Jezebel his wife, had taken away the vineyard of Naboth, and had heard the hard words of the prophet respecting that matter, he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh, and fasted, yea, he lay in sackcloth, and went softly (1 Kings 21:27).

The king of Nineveh also, when he heard the words of Jonah, arose up from his throne, and laid his robe from him and covered him with sackcloth, and sat upon ashes, and proclaimed a fast, and that man and beast should be covered with sackcloth (Jonah 3:5, 6, 8).

So also Daniel set his face to the Lord God, to seek by supplication and prayer in fasting, sackcloth, and ashes (Daniel 9:3).

When Abner was slain, David said to Joab and to all the people that were with him, that they should rend their clothes and gird them with sackcloth, and mourn before Abner; and David himself walked behind the bier (2 Samuel 3:31).

This makes clear that in the Jewish and Israelitish church mourning was represented by "rending the clothes and being clothed in sackcloth;" and this because grief of mind and mourning of heart, which were interior things, were represented at that time by external things, which because of their correspondences with spiritual things were significative.

(Odkazy: Jonah 3:5-8, Jonah 3:5-6)


[7] That the representation of mourning by sackcloth signified especially mourning because of the desolation of truth and vastation of good in the church, and also, in particular, repentance, with mourning of heart on account of evils, can be seen further from the following passages. In Isaiah:

In that day will the Lord Jehovih of hosts call to weeping and to lamenting, and to baldness, and to girding on sackcloth (Isaiah 22:12).

This chapter treats of the vastation of the church in respect to Divine truth; its mourning is described by "baldness" and by "putting on sackcloth."

[8] In Jeremiah:

The lion is gone up from the thicket, and the destroyer of nations journeyeth; he hath gone forth out of his place to make the land a waste; thy cities shall be destroyed, that there shall be no inhabitant; for this gird ye with sackcloth, lament, howl (Jeremiah 4:7, 8).

"The lion from the thicket" signifies the falsity of evil destroying the truths of the church; and "the destroyer of nations" signifies the evil of falsity destroying the good of the church; the "land that they will make a waste" signifies the church, and the "cities that shall be destroyed" signify the truths of doctrine; "to gird with sackcloth" signifies mourning on this account, therefore it is added "lament and howl."

(Odkazy: Jeremiah 4:7-8)


[9] In the same:

O daughter of My people, gird thee with sackcloth and roll thee in ashes; make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness, for the waster shall suddenly come upon us (Jeremiah 6:26).

"Daughter of the people" means the church; "to gird herself with sackcloth and roll herself in ashes" signifies mourning because of the destruction of the good and truth of the church; the destruction of these or the vastation of the church is meant by "the waster shall suddenly come." Evidently grievous mourning and grief because of the destruction of good and truth is signified by "gird thee with sackcloth and roll thee in ashes," for it is added "make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness."

[10] In the same:

Howl, O Heshbon, for Ai is devastated; cry out, ye daughters of Rabbah; gird ye with sackcloth, lament, and wander among the walls; for their king is gone into exile, his priests and princes together (Jeremiah 49:3).

This is said of the sons of Ammon, who signify such as are in natural good and falsify the truths of the church; those who are such in the church are meant by "the daughters of Rabbah;" mourning because of the destruction of truth by falsifications is signified by "Gird ye with sackcloth, lament, wander among the walls," "walls" signifying truths falsified; that the truth of the church perished in consequence is signified by "their king is gone into exile," "king" signifying the truth of the church, and "to go into exile" signifying to be destroyed. That the goods of the church and all truths therefrom likewise perished, is signified by "priests and princes together," "priests" signifying the goods of the church, and "princes" the truths therefrom.

[11] In Lamentations:

The elders of the daughter of Zion sit upon the earth, they keep silence, they have cast up dust upon their head, they have girded themselves with sackcloth; the virgins of Jerusalem bend their head down to the earth (Lamentations 2:10).

"To sit upon the earth," "to keep silence," "to cast up dust upon the head," and "to make the head to bend down to the earth," were all signs representative of mourning and grief because of the vastation of the church by evils and falsities. "The elders of the daughter of Zion" signify those that are wise and intelligent in the church, and in an abstract sense wisdom and intelligence; "daughters of Zion and the virgins of Jerusalem" signify those in the church who are in the affection of good and truth, and in an abstract sense these affections themselves.

[12] In Ezekiel:

The shipmasters shall make themselves bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation (Ezekiel 27:31).

This is said of Tyre, which signifies the church in respect to the knowledges of truth and good, and therefore also the knowledges of truth and good which belong to the church; here mourning on account of the destruction of these is described. "Shipmasters" signify all who bring and communicate these knowledges; "to make bald" signifies mourning on account of the destruction of all things of intelligence; "to gird with sackcloth" signifies mourning because the ability to know truth is also destroyed. Because mourning is what is described, it is added, "they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation. "

[13] In the Gospels:

Woe unto thee Chorazin, woe unto thee Bethsaida, for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which have been done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes (Matthew 11:21; Luke 10:13).

"To repent in sackcloth and ashes" means to grieve and mourn because of the nonreception of Divine truth, and because of the falsities and evils that obstruct.

[14] In Joel:

Howl as a virgin girded with sackcloth for the bridegroom of her youth; gird ye and lament, ye priests; howl, ye ministers of the altar; come, pass the night in sackcloth, ye ministers of my God, for the meal offering and the drink offering are withholden from the house of your God (Joel 1:8, 13).

Here "to be girded with sackcloth" and "to pass the night in sackcloth" signify mourning because the good and truth of the church are destroyed, for the "meal offering" signifies the good of the church, and the "drink offering" its truth.

[15] In Amos:

I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head, and I will make it as a mourning for an only one, and its latter end as a bitter day (Amos 8:10).

"Sackcloth upon the loins" signifies mourning because the good of love is destroyed, for this is signified by the "loins;" and "baldness upon the head" signifies mourning because the understanding of truth is destroyed.

[16] In Isaiah:

Upon all the heads of Moab is baldness, every beard shaven; in its streets they have girded themselves with sackcloth; upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:2, 3).

In Jeremiah:

Every head baldness, and every beard shaven; upon all hands gashes, and upon the loins sackcloth; upon all the roofs of Moab and in its streets mourning everywhere (Jeremiah 48:37, 38).

"Moab" signifies those who are in natural good and who adulterate the goods of the church; that such have no understanding of truth or knowledge of truth is signified by "upon all the heads of Moab baldness, and every beard shaven," also by "upon its roofs and in its streets he shall howl" and "there shall be mourning;" "upon all hands gashes" signifies things falsified; mourning because of these things is signified by "to gird with sackcloth," and "to howl," and "to flow down in weeping."

(Odkazy: Isaiah 15:2-3; Jeremiah 48:37-38)


[17] In Isaiah:

It shall come to pass in place of spices there shall be rottenness, and in place of a girdle tatters, and in place of braided work baldness, and in place of a robe a girding of sackcloth, in place of beauty burning; thy men shall fall by the sword, and thy might in the war (Isaiah 3:24, 25).

This is said of "the daughters of Zion," by whom the church in respect to the affections of celestial good is signified, therefore "the daughters of Zion" signify the affections of good that belong to the celestial church. The loss and dissipation of these through the pride of self-intelligence is here described by the various things with which these daughters adorn themselves; the change of these affections into opposite and unbeautiful affections is signified by "in place of spices there shall be rottenness, in place of a girdle tatters, in place of braided work baldness, in place of a robe a girding of sackcloth, and in place of beauty burning;" "rottenness" signifies the vital perishing; "in place of a girdle tatters" signifies the dissipation of perceptions of truth instead of their union; "in place of braided work baldness" signifies imbecility instead of knowledge [scientia]; "in place of beauty burning" signifies foolishness instead of intelligence, "burning" signifying insanity from the pride of self-intelligence, which is foolishness, and "beauty" signifying intelligence. That the truths of the understanding will perish by falsities, even till there is no resistance against evils, is signified by "thy men shall fall by the sword and thy might in the war," "sword" meaning falsity destroying the truth.

(Odkazy: Isaiah 3:24-25)


[18] "Sackcloth" has a similar meaning in the following passages. In Ezekiel:

All hands are relaxed, all knees go into waters, whence they shall gird themselves with sackcloth, and terror shall cover them, and upon all faces shall be shame, and upon all heads baldness (Ezekiel 7:17, 18).

In David:

I, when they were sick, made sackcloth my vesture, I afflicted my soul with hunger (Psalms 35:13).

When I wept in the fast of my soul it became to me a reproach; when I made sackcloth my garment I became a byword to them (Psalms 69:10, 11).

In Job:

I have sewed sackcloth upon my skin, and have put my horn in the dust; my face has been soiled by weeping (Job 16:15, 16).

In Isaiah:

I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering (Isaiah 50:3).

And in David:

Thou hast turned for me my mourning into dancing, thou hast loosed my sackcloth and hast girded me with joy (Psalms 30:11).

In these passages, too, "sackcloth" signifies mourning; and "to gird sackcloth over the body instead of the vesture" signifies mourning because of the destruction of the truth of the church; and "to gird sackcloth upon the loins and upon the flesh" signifies mourning because of the destruction of the good of the church; for "the vesture" signifies the truth of the church, and "loins and flesh" signify the good of the church.

(Odkazy: Acts of the Apostles 16:15-16; Ezekiel 7:17-18; Job 16:15-16; Psalms 69:10-11)


[19] That "girding with sackcloth" was merely representative and thus significative of mourning and repentance, but was not in itself mourning and repentance, is evident in Isaiah:

Is such the fast that I shall choose, the day for a man to afflict his soul, to bow down his head as a rush, and to lie down in sackcloth and ashes; wilt thou call this a fast, and the day of Jehovah's good pleasure? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to break thy bread to the hungry, and to bring the afflicted exiles to the home, and when thou seest the naked that thou cover him? (Isaiah 58:5-7)

And in Joel:

Turn ye back unto me with your whole heart, and in fasting and in weeping and in lamentation, and rend your heart and not your garments (Joel 2:12, 13).

(Odkazy: Joel 2:12-13; Jonah 3:5-8; Revelation 11:3)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 634, 717, 820, 951, 1007

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: