Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Word/Phrase Explanations

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 630

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

630. Verse 2. And the court which is without the temple cast out, and measure it not, signifies that the external of the Word, and thence of the church and worship, is not to be explored. This is evident from the signification of the "court," as being the external of the Word, and thence of the church and of worship. The "court" has this signification because the "temple" signifies heaven and the church in respect to Divine truth, as was said in the article above; therefore the "court" which was "outside the temple or in front of the temple" signifies the first or lowest heaven. For the "temple," regarded in itself, signifies the higher heavens; that is, the "adytum," where the ark of the covenant was, signified the inmost or third heaven, and "the temple outside of the adytum" signified the middle or second heaven; therefore the "court" signified the lowest or first heaven; and what signifies heaven signifies also the church, for the church is the Lord's heaven on the earth; and what signifies the church, signifies also the Word and worship, for the Word is the Divine truth, from which are heaven and the church, and worship is according to Divine truth, which is the Word. From this it is that the "court" signifies the external or ultimate of heaven and the church, and also the external or ultimate of the Word and of worship.

(Odkazy: Revelation 11:2)


[2] The Word and worship are altogether as heaven and the church are; for as there are three heavens, so in the Word there are three distinct senses: the inmost sense, which is called the celestial sense, is for the inmost or third heaven; the middle sense, which is called the spiritual sense, is for the middle or second heaven; and the ultimate sense, which is called the celestial-natural and spiritual-natural sense, is for the lowest or first heaven. These three senses, besides the natural which is for the world, are in the Word and in all its particulars; and as the three heavens have the Word and each heaven is in its own sense of the Word, and from this is their heaven and also their worship, it follows that what signifies heaven signifies also the Word and worship. This is why the "court" signifies the external of the Word, and thence the external of the church and of worship.

[3] Moreover, it is to be known that the temple had two courts, one without the temple, and the other within, and "the court without the temple" signifies the entrance itself into heaven and into the church, in which are those who are being introduced into heaven; while "the court within the temple" represented the lowest heaven. It is similar with the church, also with the Word and with worship; for "the court without the temple" signifies the external of the Word, that is, the Word such as it is in the natural sense, which is for the world, by which man is introduced into its spiritual sense, in which the angels of heaven are. But what is properly signified by each court, the inner and the outer, will be told in what follows. Also, why it is here said that "the court without the temple is to be cast out, and not measured," will be told in the following article, where it is told what is signified by "it is given to the nations."

[4] From this it can now in some measure be seen what is signified in the Word by "court" and by "courts" in the following passages. In Moses:

Thou shalt make the court of the tabernacle at the corner of the south towards the south, hangings for the courts; twenty pillars, twenty bases, the hooks of the pillars and the fillets of silver, the gate of the court with the veil; its length a hundred cubits from the south to the north, and its breadth fifty from the east to the west (Exodus 27:9-18).

This court was the court of the Tent of meeting, which likewise represented and signified the lowest or first heaven; for "the Tent of meeting" represented heaven; its inmost, where the ark was, over which was the mercy seat, represented the inmost or third heaven; the law in the ark, the Lord Himself as to Divine truth or the Word; and the tent without the veil, where was the table for the loaves, the altar of incense, and the lamp stand, represented the middle or second heaven; and the court, the lowest or first heaven. (That the three heavens were represented by that tent may be seen in Arcana Coelestia, n. Arcana Coelestia 3478, 9457, 9457, 9481, 9485; but what is signified in particular by the court, and by all things pertaining to it, may be seen, n. 9741-9775.)

[5] As the court represented the lowest heaven, and thence also the external of the church, of the Word, and of worship:

The residue of the meal offerings and of the sacrifices for sin were eaten by Aaron and his sons in the court (Leviticus 6:16, 26).

"Eating in the court" these sanctified things signified appropriating to oneself the goods of the church that were signified by the meal offerings and these sacrifices; and all appropriation of holy things is effected by ultimates, for except through ultimates there can be no appropriation of interior holy things.

[6] But the courts of the temple are thus described in the first book of Kings:

Solomon made a court before the front of the house of the temple. And afterwards he built the inner court, three layers of hewn stones and a row of hewn cedar (1 Kings 6:3, 36).

The temple in like manner represented heaven and the church; the adytum, where the ark was, represented the inmost or third heaven, also the church with those who are in inmosts, which is called the celestial church; the temple outside the adytum represented the middle or second heaven, also the church with those who are in the middle, which is called the internal spiritual church; the inner court represented the lowest or first heaven, also the church with those who are in ultimates, which is called the internal-natural church; while the outer court represented the entrance into heaven.

[7] And as the temple in the highest sense signified the Lord in relation to the Divine Human, so also in relation to Divine truth, thence the temple also signifies Divine truth proceeding from the Lord, consequently the Word, for that is the Divine truth in the church. That the Lord's Divine Human is signified by the temple is evident from the Lord's words where He says:

Destroy this temple, and in three days I will raise it up; and He spake of the temple of His body (John 2:18-23).

That the "temple" signifies the church is evident from these words of the Lord:

That there shall not be left of the temple stone upon stone that shall not be thrown down (Matthew 24:1, 2; Luke 21:5-7).

These words mean that every Divine truth, consequently everything of the church, is to perish; for the end of the church, which is called the consummation of the age, is here treated of.

(Odkazy: John 2:18-22; Matthew 24:1-2)


[8] That there were two courts built, an inner and an outer, and there little chambers, porticos, or piazzas, and many other things, can be seen from the description of them in Ezekiel:

The angel brought me to the outer court, where, behold, there were chambers and a pavement made for the court round about, thirty chambers upon the pavement, which he measured as to the length and the breadth; and he also measured the bedchambers, the portico, the gate, everything as to length and breadth (Ezekiel 40:17-22, 40:31, 40:34, et seq.; Ezekiel 42:1-14).

And of the inner court it is said in the same:

That he measured the inner court, the gates thereof towards the north, the east, and the south; the portico, the steps with the ascents, the bedchambers, the chambers of the singers, the upper lintels (Ezek. 40:23-31, 40:44, et seq.).

And in Jeremiah:

In the chamber of Gemaliah 1 the scribe, in the upper court, at the entrance of the gate of the new house (Jeremiah 36:10).

In the prophet Ezekiel, from chap. 40 to chap. 48, a new city, a new temple, and a new earth, are treated of, which signify a New Church that was to be established by the Lord; and the "chambers," the "bedchambers," the "porticos," and the rest, signify such things as belong to the church, its doctrine and worship; and their dimensions signify their quality (as was said and shown in the article above). But this is not the place to explain what is signified by the particulars; only that "courts" signify the external things of heaven and of the church, and thence the externals of the Word and of worship. That the externals of these are signified by the "courts" is evident from this alone, that the "temple" in general signifies heaven and the church, therefore the three divisions of the temple, namely, the courts, the temple itself, and the adytum, signify the three heavens according to their degrees. (Of what nature the three heavens are according to their degrees, see in the work on Heaven and Hell, n. 29-40 .)

(Odkazy: Ezekiel 40:1, Ezekiel 41:1, 42:1, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1, 47:1, 48:1)


[9] That "the temple and the courts" signify heaven and the church can be seen more fully from these words in Ezekiel:

The spirit raised me up and brought me into the inner court of the temple, when behold, the glory of Jehovah filled the house; and I heard one speaking unto me out of the house, saying, Son of man, the place of My throne, and the place of the soles of My feet, where I will dwell in the midst of the sons of Israel forever (Ezekiel 43:4-7).

That these "courts" signify the lowest heaven, or the external of the church, can be seen from its being said that "he was brought into the court, and thence saw the house filled with the glory of Jehovah," "the glory of Jehovah" signifying Divine truth, which constitutes heaven and the church; also afterwards, that that house was "the place of the throne of Jehovah, and the place of the soles of His feet, where He will dwell in the midst of the sons of Israel forever." That "the throne of Jehovah" means heaven may be seen above (n. 253, 297, 343, 460, 462, 477, 482); and that "the place of the soles of the feet of Jehovah" means the church, see also above n. 606; the "sons of Israel" mean all who are of the Lord's church, consequently "to dwell with them forever" signifies the unceasing presence of the Lord with them.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 253, The Apocalypse Explained 297, The Apocalypse Explained 343, The Apocalypse Explained 460, 462, The Apocalypse Explained 477, 482, 606)


[10] In the same:

The glory of Jehovah lifted itself up from above the cherub over the threshold of the house, and the house was filled with the cloud. And the cloud filled the inner court. And the court was full of the brightness of the glory of Jehovah; and the voice of the wings of the cherubim was heard even to the outer court (Ezekiel 10:3, 4, 5).

The "cherubim" seen by the prophet represented the Lord in relation to providence and guard that He be not approached except through good of love; consequently the "cherubim" signify the higher heavens, particularly the inmost heaven, for this guard is there (see above n. 277, 313, 322, 362, 370, 462); therefore the "house that was filled with the cloud" signifies heaven and the church; the "inner court," which the cloud also filled, signifies the lowest heaven; and the "outer court," as far as which the voice of the wings of the cherubs was heard, signifies the entrance into heaven, which is specifically in the natural world, and afterwards in the world of spirits. For through the church in the world, and afterwards through the world of spirits, man enters into heaven. (What the world of spirits is, see in the work on Heaven and Hell 421-431seq.) But the "cloud" and "the brightness of the glory of Jehovah" signify the Divine truth proceeding from the Lord.

(Odkazy: Ezekiel 10:3-5; The Apocalypse Explained 277, The Apocalypse Explained 313, 322, The Apocalypse Explained 362, 370, The Apocalypse Explained 462)


[11] From this it can now be seen what is signified by "courts" in the following passages. In David:

Blessed is he whom thou choosest and causest to approach, he shall dwell in Thy courts; we shall be satisfied with the goodness of Thy house, with the holiness of Thy temple (Psalms 65:4).

This signifies that those who are in charity, or in spiritual affection, will live in heaven, and there will be in intelligence and wisdom from Divine truth and Divine good; "the chosen" (or he whom thou choosest) signifies those who are in love towards the neighbor or in charity; "causest to approach" signifies spiritual affection or love, for so far as man is in that love or that affection, so far he is with the Lord, for everyone approaches Him according to that love; "to dwell in courts" signifies to live in heaven, "to dwell" meaning to live, and "courts" meaning heaven; "to be satisfied with the goodness of the house" signifies to be in wisdom from Divine good; and "to be satisfied with the holiness of the temple" signifies to be in intelligence from Divine truth, and from both to enjoy heavenly joy; "the house of God" signifies heaven and the church in respect to Divine good, and the "temple" heaven and the church in respect to Divine truth, and "holiness" is predicated of spiritual good, which is truth.

[12] In the same:

A day in Thy courts is better than thousands, I have chosen to stand at the door in the house of my God (Psalms 84:10).

"Courts" here signify the first or lowest heaven, through which there is entrance into the higher heavens; therefore it is added, "I have chosen to stand at the door in the house of my God." In the same:

Give to Jehovah the glory of His name, bring an offering, and come into His courts (Psalms 96:8).

In the same:

Praise ye the name of Jehovah, praise, O ye servants of Jehovah, who stand in the house of Jehovah, in the courts of the house of our God (Psalms 135:1, 2).

In the same:

How amiable are Thy dwellings, O Jehovah of Hosts; my soul hath desired, yea is consumed for the courts of Jehovah (Psalms 84:1, 2).

In the same:

Come into His gates with confession, into His courts with praise, confess ye unto Him, bless His name (Psalms 100:4).

In the same:

I will pay my vows unto Jehovah before all His people, in the courts of the house of Jehovah, in the midst of thee, O Jerusalem (Psalms 116:14, 18, 19).

In the same:

The righteous shall flourish as the palm tree, he shall grow as a cedar in Lebanon. Planted in the house of Jehovah they shall spring forth in the courts of our God (Psalms 92:12, 13).

That in these passages "courts" mean heaven, in particular the lowest heaven and the church, can be seen without explanation.

(Odkazy: Psalms 84:1-2, 92:12-13, 116:18-19, 135:1-2)


[13] Likewise in the following passages. In Isaiah:

They shall gather the corn and the new wine, they shall eat and shall praise Jehovah, and they that shall bring it together shall drink in the courts of My holiness (Isaiah 62:9).

"They shall gather the corn and the new wine" signifies instruction in the goods and truths of doctrine and of the church; "they shall eat and shall praise Jehovah" signifies appropriation and the worship of the Lord; "they that shall bring it together shall drink in the courts of My holiness" signifies the enjoyment of Divine truth, and the consequent happiness in the heavens.

[14] In Joel:

Let the priests, the ministers of Jehovah, weep between the court and the altar, and let them say, Spare Thy people, O Jehovah (Joel 2:17);

"weeping between the court and the altar" signifies lamentation over the vastation of Divine truth and Divine good in the church; for the "court" has a similar signification as the "temple," namely, the church in respect to Divine truth, and the "altar" signifies the church in respect to Divine good; therefore "between the court and the altar" signifies the marriage of good and truth, which constitutes heaven and the church; and "to weep" signifies lamentation over its vastation. "Courts" also elsewhere in the Word signify the ultimates of heaven, also the externals of the church, of the Word, and of worship (as in Isaiah 1:12; Zechariah 3:7).

-----
Footnotes:

1.  The Hebrew has "Gemariah."

-----

(Odkazy: Ezekiel 10:3-5, Ezekiel 40:17-31; John 2:18-22)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 626, 699, 909

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: