Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 624

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

624. Verse 11. And he said to me, Thou must again prophesy, signifies Divine command to still teach the Word. This is evident from the signification of "saying," when the angel speaks, by whom in this chapter the Lord in relation to the Word is represented, as being command, for what the Lord says is a command; also from the signification of "to prophesy," as being to teach the Word (of which presently). It is said he must still teach the Word, because such understanding of the Word as still remained in the church was explored, and it was found that the Word was delightful in respect to the sense of the letter, for this is signified by "the little book was in the mouth sweet as honey," "the little book" meaning the Word. It was commanded to still teach the Word in the church, because its end was not yet come. The end of the church is described by "the sounding of the seventh angel;" but here the state of the church next before the end is described by "the sounding of the sixth angel;" this state of the church is here treated of. Before the end, the Word when taught is still delightful to some, but not so in the last state of the church or its end, for then the Lord opens the interior things of the Word, which are undelightful, as has been said above in treating of the eating up of the little book and its making the belly bitter.

(Odkazy: Revelation 10:11, Revelation 14:20)


[2] Why the Word must still be taught although its interior truths are undelightful, and why the Last Judgment does not come until the consummation, that is, when there is no longer any good or truth remaining with the men of the church, is wholly unknown in the world, although known in heaven. The reason is that there are two classes of men upon whom judgment is effected; one class consists of the well-disposed, and the other of those who are not well-disposed. The well-disposed are the angels in the ultimate heaven, most of whom are simple, because they have not cultivated the understanding by interior truths, but only by exterior truths from the sense of the letter of the Word, according to which they have lived; for this reason their spiritual mind, which is the interior mind, was not indeed, closed, but neither has it been opened, as it is with those who have received interior truths in doctrine and in life; this is why they have become simple in respect to spiritual things, and are called well-disposed. But the ill-disposed are those who have lived outwardly as Christians but inwardly have admitted evils of every kind into the thought and into the will, so that while in the external form they appeared to be angels, in internal form they were devils. When such come into the other life they come into association for the most part with the well-disposed, that is, with the simple good who are in the ultimate heaven; for exterior things consociate, and the simple good are such that what appears in external form to be good they believe to be good, their thought not penetrating farther. These ill-disposed must be separated from the well-disposed before the Last Judgment comes, and also afterward and they can only be separated successively. This is why before the time of the Last Judgment the Word must still be taught, although interiorly, that is, in respect to its interiors, it is undelightful; and as these interior things are undelightful they do not receive them, but only such things from the sense of the letter of the Word as favor their loves and the principles derived from them, on account of which the Word in respect to the sense of the letter is delightful to them. It is therefore by means of these interior things that the well-disposed are separated from the ill-disposed.

[3] That for this reason the time is extended after the Last Judgment before the new church is fully established, is an arcanum from heaven which at this day cannot enter the understanding except with a few; yet this is what the Lord teaches in Matthew:

The servants of the householder coming said unto him, Didst thou not sow good seed in thy field? Whence then are these tares? And they said, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay; lest while ye gather up the tares ye root up at the same time the wheat with them. Let both, therefore, grow together until the harvest; and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye first the tares, and bind them in bundles to burn them; but gather the wheat into the barn. He that hath sowed the good seed is the Son of man; the field is the world; the good seed are the sons of the kingdom; the harvest is the consummation of the age. As then the tares are gathered up and burned in the fire, so shall it be in the consummation of this age (Matthew 13:27-30, 37-43).

"The consummation of the age" signifies the last time of the church; that until then the well-disposed are not to be separated from the ill-disposed, because they are consociated by outward things, is signified by "lest while ye gather up the tares ye root up at the same time the wheat with them." (On this see the small work on The Last Judgment 70.)

(Odkazy: Matthew 13:37-42)


[4] "To prophesy" signifies to teach the Word, because a "prophet" means in the highest sense the Lord in relation to the Word, and in a relative sense one who teaches the Word, but in an abstract sense the Word itself, and also doctrine from the Word. This a "prophet" signifies, therefore "to prophesy" signifies to teach the Word and doctrine from the Word. That such is the signification of "to prophesy" and "prophet" can be seen from passages in the Word where these are mentioned, understood in the spiritual sense, as in the following. In Matthew:

Many will say to Me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied by Thy name, and by Thy name cast out demons, and in Thy name done many mighty works? But then will I profess unto them, I know you not; depart from Me, ye that work iniquity (7 :22, 23).

This treats of salvation, that one is saved not by knowing the Word and teaching it, but by doing it; for just before, it is said that those only will enter the kingdom of the heavens who do the will of God (verse 21); and just after, that he who hears the Lord's words and does them is a prudent man, but he who hears and does not is a foolish man (verses 24-27). This makes clear what these words mean, namely, that worship of the Lord by prayers and by words of the mouth only is meant by "Many will say to Me in that day, Lord, Lord;" and to teach the Word and doctrinals from the Word is meant by "have we not prophesied by Thy name?;" "name" signifying according to doctrine from the Word, and "to prophesy" to teach; "to cast out demons" signifies to deliver from falsities of religion, "demons" meaning the falsities of religion; "to do many mighty works" signifies to convert many. But because these works were done not for the Lord's sake, nor for the sake of truth and good and the salvation of souls, but for the sake of self and the world, thus only that they might appear in outward form, so in reference to themselves it was not good but evil that was done; this is meant by the Lord's saying "I know you not, ye that work iniquity." Doing such things does not appear to be working iniquity, and yet everything that a man does for the sake of self and of the world is iniquity, since there is in it no love of the Lord and of the neighbor, but only the love of self and the world; and his own love awaits everyone after death.

(Odkazy: Matthew 7:21, 7:22-23, 7:24-27)


[5] In the same:

In the consummation of the age many false prophets shall arise and shall lead many astray. There shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect (Matthew 24:11, 24; Mark 13:22).

"False prophets" and "false Christs and false prophets" do not mean prophets in the common acceptation of the word, but mean all those who pervert the Word and teach falsities; such are also "false Christs," since "Christ" signifies the Lord in respect to Divine truths, so "false Christs" signify Divine truths falsified. "To show great signs and wonders" signifies the efficacy and power of falsities through confirmations from the sense of the letter of the Word, and it is by this that signs and wonders are produced in the spiritual world; for the sense of the letter of the Word, however falsified, has power; respecting which wonderful things might be related. "The elect" signify those who are in spiritual good, that is, who are in the good of charity.

[6] In the same:

He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Yea, whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you he shall not lose his reward (Matthew 10:41, 42).

This no one can understand unless he knows what is signified by "prophet," "righteous man," "disciple," and "little ones," also by "receiving them in their name." "Prophet" in an abstract sense signifies the truth of doctrine, "disciple" the good of doctrine, "a righteous man" the good of life, and "to receive them in their name" signifies to receive these things from the love of them; thus, "to receive a prophet in the name of a prophet" signifies to love the truth of doctrine because it is truth, or to receive truth for its own sake; "to receive a righteous man in the name of a righteous man" signifies to love good and to do it because it is good, thus to receive it from the Lord from love or the affection of the heart; for he who loves truth and good for their own sakes loves them from themselves, thus from the Lord from whom they proceed, and as he does not love them for the sake of self and the world, he loves them spiritually, and all spiritual love continues with man after death and gives eternal life. "To receive a reward" signifies to carry with oneself that love, and thus to receive the blessedness of heaven; "to give to drink to one of the little ones a cup of cold water only in the name of a disciple" signifies to love innocence from innocence, and from it to love good and truth from the Word and to teach them; "to give to drink a cup of cold water," signifies to love and teach from a little innocence, "little ones" signifying the innocent, and in an abstract sense innocence itself; "to give to drink a cup of cold water" signifies to teach from a little innocence, and "a disciple" the good of doctrine from the Lord; "to give water to little ones to drink" signifies to teach truth from spiritual innocence, and also to teach truths to the innocent. This is the spiritual interpretation of these words, and unless this is known who can know what is meant by "receiving a prophet and a righteous man in the name of a prophet and righteous man" and that "they shall receive the reward of a prophet and a righteous man"? "Reward" signifies love with its delights enduring to eternity.

(Odkazy: Matthew 10:41-42)


[7] In the same:

Many prophets and righteous men have desired to see the things which ye see but have not seen them, and to hear the things which ye hear but have not heard them (Matthew 13:17).

"Prophets and righteous men" mean in the spiritual sense all who are in the truths of doctrine and in the good of life according to truths; and "to see and hear" signifies to understand and perceive, here interior truths proceeding from the Lord, for when man understands and perceives these and also does them, he is reformed. Interior truths proceeding from the Lord are meant, because the Lord, when He was in the world, disclosed such truths. In the sense of the letter this means to see and hear the Lord, but as the Lord is the Divine truth itself in heaven and in the church, and as in consequence all Divine truths are from the Lord, and the Lord Himself taught them, and continually teaches them by means of the Word, so "to see and hear the Lord" signifies to understand and perceive these.

[8] In Joel:

I will pour out My spirit upon all flesh; that your sons and your daughters may prophesy, your old men dream dreams, and your young men see visions (Joel 2:28).

This is said of the Lord's coming, and of the perception of Divine truth by those who receive the Lord and believe in Him; the "spirit" that will be poured out upon all flesh signifies the Divine truth proceeding from the Lord, for this is meant in the Word by the Holy Spirit; "to prophesy" signifies to understand and teach the truths of doctrine; "to dream dreams" signifies to receive revelation; and "to see visions" signifies to perceive revelation; "sons and daughters" signify those who are in the spiritual affection of truth and good; "old men" signify those who are in wisdom, and "young men," those who are in intelligence.

[9] In Amos:

The Lord Jehovih doeth not a word without revealing His secret unto His servants the prophets. The lion roareth, who will not fear? The Lord Jehovih hath spoken, who will not prophesy? (Amos 3:7, 8).

Here also "to prophesy" signifies to receive Divine truth and to teach it (but this may be seen explained above, n. 601.

"To prophesy" and "prophets" have a similar signification in the following passages in Revelation:

I will give unto My two prophets to prophesy a thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth (Revelation 11:3).

Again:

The time of judging the dead, and of giving the reward to His 1 servants the prophets (Revelation 11:18).

Again:

The testimony of Jesus is the spirit of prophecy (1 Revelation 19:10).

Again:

Be glad, O heaven, ye holy apostles and prophets, for God hath judged your judgment (Revelation 18:20).

That here "prophets" mean those who are in the truths of doctrine, and in an abstract sense the truths of doctrine, and "to prophesy" means to receive and teach these, especially to teach about the Lord Himself, will be seen hereafter.

(Odkazy: Amos 3:7-8; The Apocalypse Explained 601)


[10] In Amos:

Amos said to Amaziah, Jehovah took me from following the flock and said, Go, prophesy against My people Israel: and thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not against the house of Isaac. Thy wife shall be a harlot in the city, thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line (Amos 7:14-17).

"To prophesy against Israel, and to drop against the house of Isaac," signifies to refute those of the church who are in the falsities of evil, "to prophesy" signifying to teach and refute, and "Israel" and "the house of Isaac" signifying the church. Because the falsities of evil are what must be refuted, this is said to Amaziah, who represented the perverted church; "his wife shall be a harlot" signifies the falsification and adulteration of the Word; "his sons and daughters shall fall by the sword" signifies that the truths and goods of the church will be destroyed by the falsities of evil; and "the land shall be divided by line" signifies that the church and everything belonging to it will be scattered.

[11] In Hosea:

By a prophet Jehovah caused Israel to come up out of Egypt, and by a prophet was he guarded. Ephraim hath provoked to anger with bitterness; therefore he shall leave his bloods upon him (Hosea 12:13, 14).

By the "prophet" here in the nearest sense Moses is meant, by whom Israel was led out of Egypt and afterwards guarded; but in the spiritual sense "prophet" means the Lord in relation to the Word, and "Israel" all those of the church who are in truths from good, and "Egypt" the natural man, which separated from the spiritual man is damned. Therefore "By a prophet Jehovah caused Israel to come up out of Egypt" signifies that the Lord leads out of damnation those who are in truths from good by means of the Divine truth, which is the Word, and guards them by means of it. "Ephraim hath provoked to anger with bitterness" signifies that they perverted the Word as to the understanding of it, "Ephraim" signifying the understanding of the Word, and "bitterness" perversions and falsities therefrom, from which is what is undelightful; "therefore he shall leave his bloods upon him" signifies damnation on account of the adulteration of the truth that is in the Word.

(Odkazy: Hosea 12:13-14)


[12] In the same:

The days of visitation are come, the days of retribution are come; Israel, the foolish prophet, and the man insane of spirit, shall know it; this because of the multitude of iniquity and great hatred. Ephraim is a watchman with my God; but the prophet is a snare of a fowler in all his ways, and hatred in the house of his God (Hosea 9:7, 8).

The "days of visitation and retribution" signify the days of the Last Judgment, when the evil suffer punishment, and this is retribution, which is always preceded by visitation; "Israel," "prophet," and "the man of spirit," do not mean Israel, prophet, and the man of spirit, but all those of the church who are in the falsities of evil and in the evils of falsity, and who teach these and confirm them by the sense of the letter of the Word. The falsities of evil are signified by "the multitude of iniquity," and the evils of falsity by "great hatred;" "Ephraim who is a watchman with God" signifies the understanding of the Word, and this is why he is called "a watchman with God;" but as those who are in the falsities of evil and in the evils of falsity pervert the understanding of the Word, and thus craftily lead astray, it is said "the prophet is the snare of a fowler, and hatred in the house of God."

(Odkazy: Hosea 9:7-8)


[13] In Ezekiel:

Prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say thou to the prophets out of their own heart, Hear ye the word of Jehovah; Thus saith the Lord Jehovih, Woe unto the foolish prophets that go away after their own spirit, and after that which they have not seen! And My hand shall be against the prophets that behold vanity, and that divine falsehood (Ezekiel 13:2, 3, 9).

By "prophets" here and elsewhere in the Word are meant in the nearest sense such prophets as those were in the Old Testament through whom the Lord spoke; but in the spiritual sense those prophets are not meant, but all whom the Lord leads; with these also the Lord flows in and reveals to them the secrets of the Word, whether they teach or not; such, therefore, are signified by "prophets" in the spiritual sense. But "the prophets that prophesy out of their own heart, and go away after their own spirit, and who behold vanity and divine falsehood," mean all who are not taught and led by the Lord but by themselves, consequently they have insanity in place of intelligence, and folly in place of wisdom, for they have the love of self in place of the love to God, and the love of the world in place of the love to the neighbor, and from these loves falsities continually pour forth. From this it can be seen what these words signify in series.

(Odkazy: Ezekiel 13:2-3)


[14] In Micah:

It shall be night unto you for vision, and darkness shall arise to you for divination; and the sun shall go down over the prophets, and the day shall grow black over them (Micah 3:6).

"It shall be night unto you for vision" signifies that there shall be the understanding of falsity instead of the understanding of truth; "darkness for divination" signifies falsities instead of revealed truths; "the sun shall go down over the prophets, and the day grow black over them," signifies that light shall no more flow in from the Lord out of heaven and enlighten, but thick darkness from the hells which shall darken the understanding.

[15] In many passages "prophets" are mentioned, and no one has had any other idea respecting them than that the prophets of the Old Testament, through whom the Lord spoke unto the people, and through whom He dictated the Word, are meant; but as the Word has a spiritual sense in each and every particular of it, therefore in that sense "prophets" mean all whom the Lord teaches, thus all who are in the spiritual affection of truth, that is, who love truth, because it is truth, for the Lord teaches these, and flows into their understanding and enlightens; and this is more true of these than of the prophets of the Old Testament, for they did not have their understanding enlightened, but the words they were to say or write they received merely by hearing, and did not even understand their interior sense, still less their spiritual sense. From this it can be seen that "prophets" mean in the spiritual sense all who are wise from the Lord; and this whether they teach or do not teach. And as every truly spiritual meaning is abstracted from the idea of persons, places, and times, so the "prophet" also signifies in the highest sense the Lord in relation to the Word, and as to doctrine from the Word, and likewise the Word and doctrine; and in the contrary sense "prophets" signify the perversions and falsifications of the Word and the falsities of doctrine. As this is what "prophets" signify in both senses, I will cite a few passages only in which prophets are mentioned, and in which they mean all who receive and teach the Word and doctrine, and in a sense separate from persons the Word and doctrine, and in the contrary sense those who pervert the Word and teach falsities of doctrine, and in an abstract sense the perversion of the Word and falsities of doctrine.

[16] In Isaiah:

Jehovah will cut off from Israel head and tail; the old man and the honored of face he is the head; but the prophet, the teacher of a lie, he is the tail (9 :14, 15).

In the same:

Jehovah hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes; your prophets and your heads, the seers, hath He covered (Isaiah 29:10).

In Jeremiah:

They have denied Jehovah when they said, It is not He, neither shall evil come upon us, neither shall we see sword and famine. But the prophets shall become wind, and the word is not in them (Jeremiah 5:12, 13).

In the same:

I have sent unto them all My servants the prophets, daily rising up early and sending them (Jeremiah 7:25).

Thus said Jehovah of Hosts against the prophets, Behold I will feed them with wormwood, and make them drink waters of gall; for from the prophets of Jerusalem is hypocrisy gone forth into all the land. Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you; they make you vain; they speak the vision of their own heart, and not out of the mouth of Jehovah (Jeremiah 23:15, 16).

In the same:

The prophets that have been before me and before thee of an age prophesied over many lands and over great kingdoms, of war, and of evil, and of pestilence. The prophet who prophesieth of peace, when the word of the prophet shall come to pass that prophet shall be known that God sent him (28 :8, 9).

In Matthew:

Woe unto you, hypocrites and Pharisees, because ye build the sepulchers of the prophets, and adorn the tombs of the righteous, and say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore ye witness against yourselves that ye are the sons of them that slew the prophets. I send unto you prophets and wise men and scribes; and some of them shall ye kill and crucify; that upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of Abel the righteous even to the blood of Zachariah, son of Barachiah, whom ye slew between the temple and the altar. O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee (Matthew 23:29-37; Luke 11:47-51).

In these passages it seems as if "prophets" mean merely the prophets through whom Jehovah, that is, the Lord, spoke, consequently that by "slaying the prophets" the Lord simply meant their slaughter. But the Lord meant at the same time the slaughter and extinction of Divine truth that comes from the falsification and adulteration of the Word; for by a person and his function the thing itself which the person did and said is meant in the spiritual sense; thus a "prophet" means Divine truth or the Word and doctrine therefrom; therefore as the function of a person and the person are in effect one, so the thing itself that the prophet teaches is meant by "prophet." "To shed blood" also means to adulterate the truths of the Word; and as the Jewish nation was such it is said, "O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee," these words meaning in the spiritual sense that such extinguish all Divine truth which they have from the Word.

(Odkazy: Isaiah 9:14-15; Jeremiah 5:12-13, Jeremiah 23:15-16, Jeremiah 28:8-9; Luke 11:47-52)


[17] Because a "prophet" means Divine truth, which is the Word, and which is in the church from the Word, and this cannot be extinguished except by those who have the Divine truth of the Word, therefore the Lord said:

That it was not fitting for a prophet to perish out of Jerusalem (Luke 13:33).

"Jerusalem" meaning the church in respect to the doctrine of truth.

In the Word "priest and prophet" are also often mentioned, and "priest" means there one who leads men to live according to Divine truth, and "prophet" one who teaches it. In this sense "priest and prophet" are mentioned in the following passages. In Jeremiah:

The law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the Word from the prophet (Deuteronomy 18:18).

In that day the heart of the king shall perish, and the heart of the princes; and the priests shall be astonished, and the prophets shall be amazed (Jeremiah 4:9).

In Ezekiel:

They shall seek a vision from the prophet; but the law hath perished from the priest, and counsel from the elders. The king shall mourn, and the prince shall be clothed with astonishment (Ezekiel 7:26, 27).

"Vision from the prophet" means the understanding of the Word; "law from the priest" the precepts of life; "counsel from the elders" wisdom therefrom. "King" and "princes" mean intelligence through truths from good; such is the spiritual meaning of these words.

(Odkazy: Ezekiel 7:26-27; Jeremiah 18:18)


[18] In Isaiah:

The priest and the prophet err through strong drink, they are swallowed up of wine, they are gone astray through strong drink; they err among the seeing, they stumble in judgment (Isaiah 28:7).

In Jeremiah:

An astonishing and horrible thing has come to pass in the land; the prophets have prophesied a lie, and the priests bear rule by their hands; and my people love to have it so (5 :30, 31).

From the prophet even unto the priest everyone doeth a lie (Jeremiah 8:10).

When a prophet or a priest shall ask thee, saying, What is the prophetic saying of Jehovah? say unto them, I have abandoned you, and the prophet, and the priest (Jeremiah 23:33, 34).

In Zephaniah:

Her prophets are very light, men of treacheries; their priests profane what is holy; they violently wrest the law (Zephaniah 3:4).

In Jeremiah:

The priests said not, Where is Jehovah? and they that handle the law have not acknowledged Me, and the prophets have prophesied by Baal, and have walked after those that do not profit. The houses of Israel are ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets (Jeremiah 2:8, 26);

not to mention many other passages where "prophets and priests" are mentioned together, and thereby "priests" are meant those who teach life, and lead to good, and by "prophets" those who teach truths which lead; but in an abstract sense "priests" and "the priesthood" mean the good of love, consequently the good of life, and "prophets" the truth of doctrine, consequently the truth that leads to the good of life; in a word, "prophets" must teach, and "priests" lead.

(Odkazy: Jeremiah 5:30-31, Jeremiah 23:33-34)


[19] In Zechariah:

In that day I will cut off the names of the idols out of the land, that they may no more be remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land; and it shall come to pass that when any man shall prophesy anymore, his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; and his father and his mother that begat him shall thrust him through. It shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every man of his vision when they have prophesied, neither shall they wear a tunic of hair to dissemble; and he shall say, I am no prophet, I am a man that tilleth the ground, for a man sold me from boyhood (13:2-5).

This is said of the Lord's coming into the world, and of the abolition of representative worship and of the falsities with which the doctrine of the church then abounded; for the Jewish nation, with which the church was, placed all worship in externals, and nothing in internals, that is, nothing in charity and faith, which are internal, but in sacrifices, and in such things as are external, consequently their worship and doctrine consisted of mere falsities, and the nation itself, viewed in itself, was idolatrous. The abolition of such things by the Lord is described by these words of the prophet; therefore "I will cut off the names of the idols out of the land, that they may no more be remembered," signifies the abolition of idolatrous worship, that is, of worship merely external without any internal; "I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land" signifies the abolition of the falsities of doctrine; "when they have prophesied anymore, his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live," signifies that the church to be instituted by the Lord, which shall be an internal church, shall completely extinguish the falsities of doctrine, if anyone shall teach them; "to prophesy" signifying to teach the falsities of doctrine, "father and mother," the church in respect to good and in respect to truth, "father," the church in respect to good, and "mother," the church in respect to truth, and "thou shalt not live" signifying to extinguish. The same is meant by "his father and his mother that begat him shall thrust him through." The abolition of the falsities of doctrine is meant also by "the prophets shall be ashamed, every man of his vision, neither shall they wear a tunic of hair to dissemble," "prophets" and "their vision" here also meaning the falsities of doctrine, and "to wear a tunic of hair to dissemble" signifying to pervert the external things of the Word such as are in the sense of its letter, for "tunic of hair" with the prophets represented the ultimate sense of the Word, the same as "the raiment of camel's hair" of John the Baptist. His saying "I am a man that tilleth the ground, for a man sold me from boyhood," signifies that this is the case with those of the Jewish Church, which was merely external, not internal, because of their being born in it, and consequently devoted to it.

(Odkazy: Zechariah 13:2-5)


[20] In Daniel:

Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy city of holiness, to finish the transgression, and to seal up sins, and to expiate iniquity, and to bring in the righteousness of the ages, and to seal up the vision and the prophet, and to anoint the holy of holies (Daniel 9:24).

This is said of the Lord's coming, when iniquity is consummated, or when there shall be no longer any good or truth remaining in the church. "Upon the people and upon the city of holiness" signifies upon the church and its doctrine, which are then wholly vastated and extinguished. "To finish the transgression and to seal up sins" signifies when all in the church are in the falsities of doctrine and in evils in respect to life, for, as has been shown at the beginning of this article, the Lord's coming and the Last Judgment therewith do not take place until there is no longer any truth of doctrine or good of life remaining in the church, and this for the reason there mentioned, that the well-disposed may be separated from the ill-disposed. "To bring in the righteousness of the ages" signifies the Last Judgment, when everyone will be rewarded according to his deeds; "to seal up the vision and the prophet" signifies the end of the former church and the beginning of the new, or the end of the external church, which was representative of things spiritual, and the beginning of the internal, which is a spiritual church, "vision and the prophet" meaning the falsities of doctrine; and these same words signify also that the Lord will fulfill all things that are predicted of Him in the Word; "to anoint the holy of holies" signifies the glorification of the Lord's Human by union with the Divine Itself; it signifies also that all worship afterwards must be from love to Him.

[21] In Moses:

Jehovah said unto Moses, I have set thee a god to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet (Exodus 7:1).

The Lord said to Moses, "I have set thee a god to Pharaoh," because Moses represented the Law, by which is meant the Divine truth, and this too is signified by "God" in the spiritual sense; for Moses received from the Lord's mouth the words that he was to say to Pharaoh, and he who receives these is called a "god;" this is why angels are called "gods," and thence also signify Divine truths. That Aaron was "his prophet" signifies that he taught the truth received by Moses and declared it to Pharaoh, for a "prophet," as has been said above, signifies one that teaches truth, and in an abstract sense the doctrine of truth. (But this may be seen more fully explained in Arcana Coelestia 7268, 7269.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 7268-7269)


[22] This is why the prophets of the Old Testament represented the Lord in relation to the doctrine of Divine truth, and the chief of them represented the Lord in relation to the Word itself, from which comes the doctrine of Divine truth, as Moses, Elijah, Elisha, and John the Baptist; and as the Lord is the Word, that is Divine truth, He Himself in the highest sense is called a "Prophet." As Moses, Elijah, and John the Baptist represented the Lord as to the Word:

Moses and Elijah appeared speaking with the Lord when He was transfigured (Matthew 17:3, 4; Mark 9:4, 5; Luke 9:30).

There "Moses and Elijah" mean the Word both historical and prophetical, "Moses" the historical Word, and "Elijah" the prophetical, and for the reason that when the Lord was transfigured He presented Himself in the form in which the Divine truth is in heaven. That Elijah represented the Lord as to the Word is evident from the miracles done by Him, all of which signified such things as belong to Divine truth or the Word; and as John the Baptist in like manner represented the Lord as to the Word he was called "Elijah," as can be seen in Malachi:

Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of Jehovah cometh; and He shall turn the heart of the fathers to the sons, and the heart of the sons to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse (Malachi 4:5, 6).

And it is openly declared:

That John was Elijah (Matthew 11:14; 17:10-12; Mark 9:11-13);

not that he was Elijah, but he represented something similar to that which Elijah represented, that is, the Word; and as the Word teaches that the Lord was to come into the world, and because, moreover, in each and all particulars in the inmost sense the Word treats of Him, therefore:

John was sent before Him to teach them that the Lord was to come (as m ay be seen Matthew 11:9, 10; Luke 1:76; 7:26).

(Odkazy: Malachi 4:5-6; Mark 9:4-5; Matthew 11:9-10, Matthew 17:3-4)


[23] From this it can now be seen why the Lord is called a "Prophet," namely, because He was the Word, that is, Divine truth itself (as is evident from John 1:1, 2, 14). That the Lord is called a "Prophet" because He was the Word can be seen also in Moses:

Jehovah thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken. I will put My words in his mouth, that he may speak unto you all that I shall command him. The man who will not hearken unto My words which he shall speak in My name, of him I will require it (Deuteronomy 18:15-19).

It is said that "Jehovah was to raise up a prophet like Moses," because Moses represented the Lord in relation to the Law, that is, the Word, as has been said above; therefore it is also said of Moses:

That Jehovah spake with him mouth to mouth, and not as with other prophets, by visions, dreams, and dark sayings (Numbers 12:1-8).

By this also the representation of the Lord by Moses is described; for the Lord from Jehovah, that is, from the very Divine that was in Him from conception, spoke with Himself; this is meant by "I will put My words in his mouth, that he may speak unto you all that I shall command him;" and this, too, was represented with Moses by "Jehovah spake with him mouth to mouth, and not as with other prophets." Again this is why:

The Lord is called a Prophet (Matthew 21:11; Luke 7:16; John 7:40, 41; 9:17).

-----
Footnotes:

1. Latin has "his," the Greek "thy," as found in AR 340.

-----

(Odkazy: John 1:1-2, 7:40-41; Matthew 13:37-42; Revelation 14:20)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 623, 632, 636, 695, 706, 929, 937, 975, 999, 1034, 1087, 1179, 1193, 1232

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: