Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 594

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

594. Encompassed with a cloud, signifies the ultimate of the Word. This is evident from the signification of "encompassed," as being by what is outside of one, for that which is round about is also without, for it is more remote in the circumference; so here it means the ultimate. Also from the signification of a "cloud," as being Divine truth in ultimates, consequently the Word in the sense of the letter. This signification of "cloud" is evident from appearances in the spiritual world; also from the Word wherever "clouds" are mentioned. From appearances in the spiritual world, as follows: the universal angelic heaven consists solely of the Divine truth that proceeds from the Lord; the reception of this constitutes angels. In the highest heaven this truth appears like a pure aura which is called ether; in the next lower heaven as less pure, almost like the atmosphere that is called air; in the lowest heaven it appears like something thinly aqueous over which is a vapor like a cloud; such is the appearance of Divine truth according to degrees in its descent. There is a like appearance when angels of the higher heavens speak about Divine truths; what they say is then presented to the view of those who are in the lowest heaven under the appearance of a cloud that floats hither and thither; the more intelligent of them know from its movement and brightness and form what the angels of the higher heavens are speaking about with each other. This makes evident why a "cloud" signifies Divine truth in ultimates. As most things in the Word were taken from the appearances in the spiritual world, and thence have a like significance as they have there, so is it with "clouds."

(Odkazy: Revelation 10:1)


[2] That a "cloud" signifies in the Word the sense of the letter, which is Divine truth in ultimates, can be seen from the following passages. In the Gospels:

Jesus took Peter, James, and John into a high mountain; and He was transfigured before them; and His face did shine as the sun, and His garments became as the light. And behold, there appeared Moses and Elijah speaking with Him. While Peter was yet speaking, behold a bright cloud overshadowed them; and behold a voice out of the cloud, saying, This is My beloved Son, hear ye Him (Matthew 17:1-10; Mark 9:1-11).

And in Luke:

While Peter thus spake there came a cloud and overshadowed them; hence they feared as they entered into the cloud. But there came a voice out of the cloud, saying, This is My beloved Son; hear ye Him (Luke 9:34, 35).

In this transfiguration the Lord represented Divine truth, which is the Word; for the Lord, when He was in the world, made His Human Divine truth, and when He went out of the world He made His Human Divine good by uniting it with the Divine Itself, that was in Him from conception. (That the Lord made His Human Divine truth when He was in the world, and afterwards Divine good, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 303-306; and that the Lord is the Word, n. 263.) Consequently the particular things that were seen when He was transfigured signify the proceeding of Divine truth from the Lord's Divine good. The Divine good of Divine love which was in Him, and from which He had Divine truth in His Human, was represented by "His face did shine as the sun;" for the "face" represents the interiors, since these shine forth through the face; and the "sun" signifies the Divine love (see above, n. 401, 412). The Divine truth was represented by the "garments" which became as the light; "garments" in the Word signify truths, and "the Lord's garments" Divine truth (see also above, n. 64, 271, 395); this is why they appeared "as the light;" for Divine truth makes the light in the angelic heaven, and is therefore signified by "light" in the Word (respecting which see in the work on Heaven and Hell 126-140). Because it was the Word, which is Divine truth, that was represented, therefore "there appeared Moses and Elijah speaking with Him;" "Moses and Elijah" signifying the Word; "Moses" the historical Word, and "Elijah" the prophetical Word. The Word in the letter was represented by the "cloud that overshadowed the disciples, and into which they entered;" for the "disciples" represented in the Word the church, which at that time and afterwards was only in truths from the sense of the letter; and because, as has been said in the article above, revelations and responses are made by Divine truth in ultimates, and because this truth is such as is the truth of the sense of the letter of the Word, it came to pass that "a voice was heard out of the cloud, saying, This is My beloved Son, hear ye Him," meaning that He is Divine truth, or the Word.

(Odkazy: Luke 9:34-35; Mark 9:1-10; Matthew 17:1-5; The Apocalypse Explained 64, The Apocalypse Explained 271, 395, 401, 412)


[3] He who does not know that a "cloud" in the spiritual sense of the Word means the Word in the letter, cannot know what arcanum is involved in this:

That in the consummation of the age they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and glory (Matthew 24:30; Mark 13:26; 14:61, 62; Luke 21:27).

And in Revelation:

Behold, Jesus Christ cometh with the clouds and every eye shall see Him (Genesis 1:7).

And again:

I saw, and behold a white cloud, and on the cloud One sat like unto the Son of man (Numbers 14:14).

And in Daniel:

I was seeing in the night visions, and behold, there was coming with the clouds of the heavens one like the Son of man (Daniel 7:13).

He who is ignorant that "the clouds of heaven" signify the truths of the Word in the sense of the letter, cannot know otherwise than that in the consummation of the age, that is, in the end of the church, the Lord is to come in the clouds of heaven, and manifest Himself to the world; but it is well known that since the Word was given, the Lord manifests Himself through that only, for the Word, which is Divine truth, is the Lord Himself in heaven and in the church. From this it can now be seen that the manifestation here predicted signifies His manifestation in the Word; and His manifestation in the Word was effected through His opening and revealing the internal or spiritual sense of the Word, for in that sense is the Divine truth itself, such as it is in heaven, and the Divine truth in heaven is the Lord Himself there. This makes clear that "the Lord's coming in the clouds of heaven with glory" signifies the revelation of Him in the sense of the letter of the Word from its spiritual sense. "The clouds of heaven" signify the things belonging to the sense of the letter, and "glory" signifies those belonging to the spiritual sense (see in the work on Heaven and Hell 1), also the revelation itself of the spiritual sense (in the small work on The White Horse); "Son of man" also signifies the Lord in relation to Divine truth (as may be seen above, n. 63, 151).

(Odkazy: Mark 14:61-62; Revelation 1:7, Revelation 14:14; The Apocalypse Explained 63, The Apocalypse Explained 151)


[4] That a "cloud" signifies Divine truth in ultimates, consequently the Word in the sense of the letter, can be seen further from the following passages. In Isaiah:

Behold, Jehovah rideth upon a light cloud, and cometh into Egypt, and the idols of Egypt are moved before Him, and the heart of the Egyptian melteth in the midst of him (19 Isaiah 19:1).

"Egypt" here does not mean Egypt, but the natural man when separated from the spiritual, which is then in falsities and evils, and through these perverts all the truths and goods of the church; that the natural man is destroyed by these falsities and evils when truth from good flows in from the Lord is described by these words of the prophet understood in the internal sense. Jehovah is said "to ride upon a light cloud" to signify that the Lord enlightens the understanding with truths; "to ride" in reference to Jehovah or the Lord, signifying to enlighten the understanding, and "a light cloud" signifying truth; that then "the idols of Egypt are moved, and the heart of the Egyptian melteth," signifies that the evils and falsities of the natural man, separated from the spiritual, then destroy the natural man; "idols" meaning falsities, the "heart" evils, and "Egypt" the natural man.

[5] In Moses:

There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth in heaven and in His magnificence upon the clouds, the abode of the God of antiquity, and underneath are the arms of the world (Deuteronomy 33:26, 27).

Here, too, "riding in heaven upon the clouds" signifies to enlighten the understanding by the influx of spiritual truth into natural truth, which is the truth of the sense of the letter of the Word. Because Divine truth in the heavens is spiritual, and Divine truth on the earth is natural, and the latter is enlightened by the former, therefore it is said, "and in His magnificence upon the clouds;" "the abode of the God of antiquity" means Divine truth with the angels, and "the arms of the world," mean Divine truths with men; the truths of the sense of the letter of the Word are what are meant by "the arms of the world," for that sense is the very strength of Divine truth, "arms" signifying strength. (That the strength of Divine truth is in the sense of the letter can be seen in the article just above.)

(Odkazy: Deuteronomy 33:26-27)


[6] In David:

God rode upon a cherub and did fly, and was borne upon the wings of the wind. He made darkness His hiding place; His tent round about Him the darkness of waters, the clouds of the heavens. At the brightness before Him the clouds passed (Psalms 18:10-12).

This, too, describes the enlightenment of the Word, and thus of the church; enlightenment by the influx of Divine truth from the heavens is signified by "God rode upon a cherub and did fly;" Divine truth in ultimates which is enlightened is signified by "the wings of the wind," "the darkness of waters," and "the clouds of the heavens," these signifying the various degrees of the understanding receiving enlightenment; that the obscurities of the ultimate sense are thereby dissipated is meant by "at the brightness before Him the clouds passed."

[7] In the same:

Sing unto God, praise His name; extol Him that rideth upon the clouds (Psalms 68:4).

Here, too, "Him that rideth upon the clouds" means the Lord as to enlightenment; "clouds" meaning truths in ultimates, which are enlightened, and these are enlightened by the influx of light, which is Divine truth, from the spiritual world or heaven.

(Odkazy: Ezekiel 10:3-4)


[8] In Nahum:

Jehovah hath His way in the storm and in the tempest, and the clouds are the dust of His feet (Nahum 1:3).

Truth in ultimates, which is the truth of the sense of the letter of the Word, is called "clouds, the dust of the feet of Jehovah," because it is the natural and lowest truth, into which Divine truth in heaven, which is spiritual, closes, and upon which it subsists. Divine truth in ultimates, because it is but little understood unless there is enlightenment from heaven, is a subject of discussion and controversy, and this is meant by "storm and tempest in which Jehovah hath His way," spiritual "storm and tempest" meaning discussion concerning the genuine sense, which nevertheless, with those who desire truth, the Lord enlightens by means of influx.

[9] In David:

His seed shall be to eternity, and His throne as the sun before Thee. 1 It shall be established as the moon to eternity, and as a faithful witness in the clouds (Psalms 89:36, 37).

This is said of the Lord, and the "seed that shall be to eternity" signifies Divine truth which is from Him. The "throne that shall be as the sun and as the moon" signifies heaven and the church as to the good of love and as to the truth of faith; "throne" signifying heaven and the church; "as the sun" in respect to the good of love, and "as the moon" in respect to the truth of faith. "A faithful witness in the clouds" signifies that He is Divine truth, for "witness" in reference to the Lord, signifies that which proceeds from Him, and as that is His, it witnesses respecting Him.

(Odkazy: Psalms 89:36-37)


[10] In the same:

Jehovah layeth the beams of His chambers in the waters; He maketh the cloud 2 His chariot; He walketh upon the wings of the wind (Psalms 104:3).

These few words describe heaven and the church, and at the same time doctrine from the Word. "He layeth the beams of His chambers in the waters" signifies that the Lord forms the heavens and the church from Divine truths; "waters" signify Divine truths; "Jehovah's chambers" signify the heavens and the church, and "to lay beams" signifies to form. "He maketh the clouds His chariot" signifies doctrine from ultimate Divine truths; "clouds" meaning ultimate Divine truths, such as are in the sense of the letter of the Word, and a "chariot" doctrine; this is said because every doctrine of the church is to be formed from and confirmed by the sense of the letter of the Word. "He walketh upon the wings of the wind" signifies the life which doctrine has from spiritual influx; "to walk" signifying to live, and in reference to the Lord life itself; "the wings of the wind" mean the spiritual things of the Word. (That "waters" signify truths, see above, n. 71, 483, 518, 537, 538.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518, The Apocalypse Explained 537-538)


[11] In Isaiah:

I will lay waste My vineyard, I will even command the clouds that they rain no rain upon it (Isaiah 5:6).

This means that the church shall have no understanding of Divine truth or of the Word; "vineyard" signifying the church, "clouds" the Word in the letter, and "their raining no rain," that there shall be no understanding of Divine truth from the Word.

[12] In David:

Jehovah who covereth the heavens with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains (Psalms 147:8).

"To cover the heavens with clouds" signifies to defend and preserve the spiritual things of the Word which are in the heavens, by means of natural truths such as are in the sense of the letter of the Word; "who prepareth rain for the earth" signifies instruction therefrom for the church; "who maketh grass to grow upon the mountains" signifies nourishment thereby for those who are in the good of love.

[13] The like is signified by the following words in Isaiah:

Drop down, ye heavens, from above, and let the clouds stream down with righteousness; let the earth open and bring forth the fruit of salvation (Isaiah 45:8).

And in Judges:

Jehovah, when Thou didst go forth out of Seir, when Thou didst march out of the field of Edom, the earth trembled, the heavens also dropped, yea, the clouds dropped waters (Judges 5:4).

"To go forth out of Seir, and to march out of the field of Edom," signifies, in reference to Jehovah, the enlightenment of the Gentiles by the Lord when He assumed the Human; "the earth trembling" signifies the state of the church then changed; "the heavens dropped, and the clouds dropped waters," signifies instruction, influx, and perception of Divine truth; "to drop" signifying instruction and influx; "waters" truths; "the heavens" the interior things of truth, and "clouds," the exterior, such as are in the sense of the letter of the Word.

[14] In David:

The clouds poured out waters; the skies gave forth a voice, and Thine arrows went forth (Psalms 77:17).

"The clouds poured out waters" signifies that there are genuine truths from the sense of the letter of the Word; "the skies gave forth a voice" signifies influx from the heavens; "Thine arrows went forth" signifies Divine truths therefrom. In Job:

God bindeth up the waters in His clouds, and the cloud is not rent under them. He spreadeth His cloud upon His throne (Job 26:8, 9).

Here, too, "clouds" stand for truths ultimate in order, and because these contain in themselves and enclose spiritual truths that they may not be dispersed, this is described and signified by "God bindeth up the waters in His clouds, and the cloud is not rent;" because exterior truths, which are called natural, also encompass and enclose interior truths, which are called spiritual, and are proper to the angels of the heavens, this is described and signified by "He spreadeth His cloud upon His throne."

(Odkazy: Acts of the Apostles 26:8-9; Job 26:8-9)


[15] In Isaiah:

Jehovah said, I will be quiet, and I will behold in My dwelling place like clear heat upon light, and like a cloud of dew in the heat of harvest (Isaiah 18:4);

a "cloud of dew" signifying truth bringing forth fruit from good. In the same:

Jehovah will create over every dwelling place of Mount Zion and upon her convocations a cloud by day, and a smoke and the brightness of a flame of fire by night; for over all the glory shall be a covering (Isaiah 4:5).

"The dwelling place of Mount Zion" signifies the good of the celestial church, and "her convocations" signify the truths of that good; protection lest it should be hurt by too much light or too much shade is signified by "a cloud by day and a smoke, and the brightness of a flame of fire by night," and as every spiritual good and truth is preserved from harm by natural good and truth, it is said that "upon all the glory shall be a covering," "glory" meaning spiritual good and truth.

[16] The same is signified by:

The cloud that was upon the tabernacle by day, and the fire by night (Exodus 40:36-38; Numbers 9:15-23to the end;Numbers 10:11, 12, 34;14:14;Deuteronomy 1:33).

Jehovah went before them by day in a pillar of cloud, and by night in a pillar of fire (Exodus 13:21).

The pillar of the cloud stood between the camp of the sons of Israel and the camp of the Egyptians (Exodus 14:19-21).

In David:

God led them in the daytime in a cloud, and all the night in the light of fire (Psalms 78:14).

And elsewhere in the same:

Egypt was glad when they went forth, for the dread of them had fallen upon them. He spread out a cloud for a covering, and fire to make light the night (Psalms 105:38, 39).

"There was a cloud upon the tabernacle by day, and a fire by night," because the "tabernacle" represented heaven and the church, the "cloud" the Lord's presence through Divine truth, and the "fire" His presence through Divine good, which is called the good of faith, each ultimate in order; therefore they were as coverings over the tabernacle; for this reason it is said in the passages cited above from Isaiah and David, "over all the glory shall be a covering," and "He spread out a cloud for a covering."

The like is signified by:

The cloud that covered Mount Horeb, into which cloud Moses entered (Exodus 24:15-18).

And the like by:

The cloud in which Jehovah came down upon Mount Sinai (Exodus 19:16, 18; 34:5).

And the like by:

The pillar of cloud that stood at the door of Moses' tent (Exodus 33:9, 10).

(Odkazy: Exodus 19:9, Exodus 33:9-10; Numbers 10:11-12; Psalms 105:38-39)


[17] So again of the "cloud" in Ezekiel:

I looked, and behold a wind of a tempest came out of the north, a great cloud, and a fire infolding itself in itself, and a brightness round about it (Ezekiel 1:4).

And in the same:

The cherubim stood on the right side of the house when the man entered in; and the cloud filled the inner court; and the glory of Jehovah mounted up from above the cherub upon the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of Jehovah's glory (Ezekiel 10:3, 4).

The "cherubim" signify the Lord in respect to guarding, that there be no approach except through the good of love; so, too, the "cherubim" signify the heavens, in particular the inmost or third heaven, because the angels who are there receive Divine truth in the good of love, therefore it is Divine truth, which is in its essence the good of love, that guards. This Divine truth, as it comes down out of the inmost heaven into the lower heavens, and at length into the world where men are, from being pure becomes thus by degrees more dense, consequently in the lowest degree it appears like a cloud; this is why it signifies Divine truth accommodated to the apprehension of the angels who are in the lowest heaven, who are spiritual-natural, and finally to the apprehension of men in the natural world. Moreover, as Divine truth in this degree is similar to the Divine truth in the sense of the letter of the Word, "cloud" signifies the Word as to the sense of the letter. It was this Divine truth that filled the court like a cloud, and at length the house, at the right side of which stood the cherubim; and as this Divine truth is inwardly the spiritual that shines from heavenly light, therefore it is called "glory," and it is said that "the court was full of the brightness of Jehovah's glory." Also in Job:

When God maketh the light of His cloud to be bright (Job 37:15).

(Odkazy: Ezekiel 10:3-4)


[18] Because the higher heavens appear before the eyes of those who are in the lower heavens as covered by a light and bright cloud (for the reason that the lower angels are unable to see the higher or interior Divine otherwise than in accordance with their own quality), therefore also Divine truth in the higher heavens, or what is the same thing, the higher heavens themselves, are meant in some passages in the Word by "clouds;" for whether you say Divine truth or the heavens it is the same, since the heavens are heavens from Divine truth, and the angels there are angels from the reception of Divine truth. It is in this sense that "clouds" are mentioned in Isaiah:

Lucifer, thou hast said in thy heart, I will ascend above the heights of the cloud; I will become like the Most High (14 :13, 14).

In Jeremiah:

Forsake Babylon, and let us go everyone into his own land; for her judgment hath reached even unto the heavens, and it hath lifted up itself even to the clouds (Jeremiah 51:9).

And in David:

Give ye strength unto God; His excellency is over Israel, and His strength is above the clouds (Psalms 68:34).

The same is here signified by "clouds" as:

By the waters above the expanse (Genesis 1:7).

And by the waters above the heavens (Psalms 148:4);

for clouds consist of water. That "waters" signify Divine truths may be seen above (n. 71, 483, 518).

(Odkazy: Isaiah 14:13-14, 14:14; The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518)


[19] As there are clouds that are lighter and brighter, also clouds that are denser and blacker, and lighter and brighter clouds appear beneath the heavens, but dense and black clouds are seen about many of the hells, it is evident that "clouds" in the contrary sense signify the falsities of evil which are contrary to truths from good, as in the following passages. In Ezekiel:

Egypt a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity (Ezekiel 30:18).

He shall ascend like a cloud to cover the land (Ezekiel 38:9).

Sheep scattered in the day of cloud and thick darkness (Ezekiel 34:12).

So the Last Judgment, when those who are in the falsities of evil are to perish, is called:

A day of cloud and of obscurity (Joel 2:2; Zephaniah 1:15).

The like is signified by:

The clouds and thick darkness that appeared to the sons of Israel when the law was given from Mount Sinai (Deuteronomy 4:11, 12, 15; 5:22-26);

for although Jehovah, that is, the Lord, came down upon that mountain in a bright cloud, yet it appeared before the eyes of the people, who were in the falsities of evil, as a thick dark cloud (see Arcana Coelestia 1861, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551).

-----
Footnotes:

1. Latin has "Thee," the Hebrew "Me," as found also in AE 205, 401, 684, 768.

2. Latin has "cloud," the Hebrew "clouds," as found in AE 26, 283, 319.

-----

(Odkazy: Deuteronomy 4:11-12; Exodus 19:9; Isaiah 14:14; Matthew 17:1-5; Revelation 10:1)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 592, 609, 670, 700, 820, 821, 870, 905, 937, 955, 1029

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Transfiguration
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: