Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 573

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

573. Verse 16. And the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads, signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason and which conspire against the truths of good, are innumerable. This is evident from the signification of "armies," as meaning the falsities of evil (of which presently); and from the signification of "horsemen," as being the reasonings therefrom, for "horses" signify the understanding of truth, and in the contrary sense the understanding perverted and destroyed (see above, n. 355, 364, 372, 373, 381, 382); so "horsemen" in this sense signify the reasonings from falsities, since reasonings from falsities are from the understanding perverted and destroyed, for truths constitute the understanding, but falsities destroy it. The above is evident also from the signification of "two myriads of myriads," as being innumerable falsities conspiring against truths of good (that "myriads" signify things innumerable, and are predicated of truths, see above, n. 336, and it is said "two myriads of myriads" because this signifies things innumerable that are conjoined and conspire; for the number "two" signifies conjunction, concord, and conspiracy (see above, n. 283, 384). It means against the truths of good, because what follows treats of the destruction of truths by the armies of such horsemen. From this it can be seen that "the number of the armies of the horsemen was two myriads of myriads" signifies that the falsities of evil from which and in favor of which they reason, and which conspire against the truths of good, are innumerable.

(Odkazy: Revelation 9:16; The Apocalypse Explained 283, The Apocalypse Explained 336, 355, The Apocalypse Explained 364, 372-373, 381-382, 384)


[2] "Armies" (or hosts) are frequently mentioned in the Word, and the Lord is called "Jehovah of Hosts or Zebaoth," and "armies" there signify truths from good fighting against the falsities from evil, and in the contrary sense falsities from evil fighting against truths from good. Such is the signification of "armies" in the Word, because "wars" in the Word, both in the histories and prophecies, signify, in the internal sense spiritual wars, which are waged against hell and against the diabolical crew there, and such wars have relation to truths and goods opposing falsities and evils; this is why "armies" signify all truths from good, and in the contrary sense all falsities from evil. That "armies" signify all truths from good is evident from the sun, moon, stars, and also the angels, being called "the armies of Jehovah," because they signify all truths from good in the complex; also from the sons of Israel being called "armies," because they signified the truths and goods of the church. And as all truths and goods are from the Lord, and the Lord alone fights for all in heaven and for all in the church against the falsities and evils which are from hell, so He is called "Jehovah Zebaoth," that is, "Jehovah of Hosts."

[3] That the sun, the moon, and the stars, are called "hosts" is evident from the following passages. In Moses:

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them (Genesis 2:1).

In David:

By the word of Jehovah were the heavens made; and all the host of them by the breath of His mouth (Psalms 33:6).

In the same:

Praise ye Jehovah, all His angels; praise ye Him, all His hosts; praise ye Him, sun and moon; praise Him, all ye stars of light (Psalms 148:2, 3).

In Isaiah:

And all the host of the heavens shall waste away, and the heavens shall be rolled up as a scroll; and all their hosts shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as that which falleth from the fig-tree (Isaiah 34:4).

I have made the earth, and created man upon it; My hands have stretched out the heavens, and all their host have I commanded (Isaiah 45:12).

In the same:

Lift up your eyes on high, and see who hath created these, who leadeth out their host in number, who calleth them all by name (Isaiah 40:26).

In Jeremiah:

As the host of the heavens is not numbered, and the sand of the sea is not measured (Jeremiah 33:22).

In these passages, the sun, moon, and stars, are called a "host" because the "sun" signifies the good of love, the "moon," truth from good, and the "stars" the knowledges of truth and good, consequently they signify goods and truths in the whole complex, and these are called a "host" because they resist evils and falsities, and perpetually conquer them as enemies.

(Odkazy: Psalms 148:2-3)


[4] In Daniel:

One horn of the he-goat waxed great even to the host of the heavens; and some of the host and of the stars it cast down to the earth, and trampled upon them. Yea, it magnified itself even to the Prince of the Host; and the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. And the host was given to the continual offering for transgression, because it cast down the truth to the earth. Then one holy one said, How long shall be the vision, the continual offering, and the wasting transgression, that the holy place and the host be given to be trodden down? And he said, Even to the evening, the morning (Daniel 8:10-14).

What is here signified by the "he-goat," "his horns," and this "horn that waxed great even to the host of the heavens," may be seen above (n. 316, 336, 535). "The host of the heavens, some of which it cast down to the earth," means the truths and goods of heaven; for the last state of the church, when the truths and goods of heaven are esteemed as of no account, and rejected, is here treated of, and this is signified by "treading them down;" therefore it is added, "it cast down truth to the earth." "The Prince of the Host" means the Lord, who is also called "Jehovah God Zebaoth" (or of Hosts). That all worship from the good of love and from the truths of faith would perish is signified by "the continual offering was taken away from him, and the dwelling place of his sanctuary was cast down. " That this would come to pass in the end of the church, when the Lord would come into the world, is signified by "even to the evening, the morning," "evening" signifying the last time of the old church, and "morning" the first time of the new church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 316, 336, The Apocalypse Explained 535)


[5] That the angels are called "hosts" is evident from the following passages. In Joel:

Jehovah uttered His voice before His host; for His camp was very great (Joel 2:11).

In Zechariah:

I will set a camp for my house from my host, because of him that passeth away and of him that returneth, that no exactor may again pass through over them (Zechariah 9:8).

In David:

Bless ye Jehovah, all ye His hosts, ye ministers of His that do His will (Psalms 103:21).

In the first book of Kings:

Micaiah the prophet said to the king, I saw Jehovah sitting on His throne, and the whole host of the heavens standing beside Him on His right hand and on His left. And one said in this manner, and another said in that manner (1 Kings 22:19, 20).

In Revelation:

His hosts in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean (Revelation 19:14).

And again:

I saw the beast and the kings of the earth, and their hosts gathered together to make war with Him that sat on the white horse, and with His hosts (Revelation 19:19).

The angels gathered together, or a company of them, is called "a host," because "the angels," the same as "hosts" signify Divine truths and goods, because they are recipients of these from the Lord (about which see above, n. 130, 200, 302).

(Odkazy: 1 Kings 22:19-20; The Apocalypse Explained 130, 200, The Apocalypse Explained 302)


[6] For the same reason the sons of Israel, because they signify the truths and goods of the church, are called "hosts," as in the following passages. In Moses:

Jehovah said, Bring out the sons of Israel from the land of Egypt according to their hosts (Exodus 6:26).

In the same:

I will bring forth My host, My people, the sons of Israel, out of the land of Egypt by great judgments (Exodus 7:4; 12:17).

In the same:

It came to pass on that very day that all the hosts of Jehovah went forth from the land of Egypt (Exodus 12:41).

In the same:

Thou shalt number all that go forth into the host (Numbers 1:3, et seq .).

They were to pitch about the Tent of meeting, and were also to go forth according to their hosts (Numbers 2:3, 9, 16, 24).

The Levites were to be taken to perform the warfare, to do the work in the Tent of meeting (Numbers 4:3, 23, 30, 39).

The sons of Israel were called the "hosts of Jehovah" because they represented the church, and signified all its truths and goods (as can be seen in Arcana Coelestia 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805, 9340). They were called "hosts," in the plural, because each tribe was called a "host," as can be seen in Moses, when it was commanded him to number them all according to their hosts, and they were numbered according to their tribes (Numbers 1, Numbers 3, et seq.); likewise when the camp was pitched about the Tent of meeting according to the tribes, it is said "according to their hosts" (Numbers 2:3, 9, et seq.). The tribes were called "hosts" because the twelve tribes taken together represented all the truths and goods of the church, and each tribe some universal essential of the church (see above, n. 431.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 431)


[7] From this it can be seen that the truths and goods of heaven and the church are meant in the Word by "hosts;" which makes clear why it is that Jehovah is called in the Word "Jehovah Zebaoth," and "Jehovah God Zebaoth," that is, "of hosts" (as in Isaiah 1:9, 24; 2:12; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13, 18; 14:22, 23, 24, 27; 17:3; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4, 5; 37:16; Jeremiah 5:14; 38:17; 44:7; Amos 5:16; Haggai 1:9, 14; 2:4, 8, 23; Zechariah 1:3; Malachi 2:12, and various other places).

(Odkazy: Amos 5:14; Isaiah 14:22-24, 14:22-23, 31:4-5)


[8] From this it is now evident that "hosts" signify the truths and goods of heaven and the church in the whole complex; and as most things in the Word have also a contrary sense, so do "hosts," and in that sense they signify falsities and evils in their whole complex, as in the following passages in Jeremiah:

Upon the roofs of the houses they have burned incense unto all the host of the heavens, and have poured out drink-offerings unto other gods (Jeremiah 19:13).

In Zephaniah:

They worship upon the roofs the host of the heavens (Zephaniah 1:5).

In Moses:

Lest thou bow thyself down to and serve the sun and the moon and the stars, and all the host of the heavens (Deuteronomy 4:19; 17:3).

In Jeremiah:

They shall spread out the bones taken from the graves before the sun and the moon and all the host of the heavens, whom they have loved and whom they have served (Jeremiah 8:2).

Here "the host of the heavens" means the sun, moon, and stars, because these signify all goods and truths in the complex, but here all evils and falsities in the complex; for the "sun" in the contrary sense, as here, signifies all the evil flowing from the love of self, the "moon" the falsity of faith, and the "stars" falsities in general (that the "sun, moon, and stars," in the natural world, when they are worshiped instead of the sun and moon of the angelic heaven, signify direful evils and falsities, may be seen in the work Heaven and Hell 122, 123; as also above, n. 401, 402, 525); and because truths from good fight against the falsities from evil, and reversely the falsities from evil fight against the truths from good, they are called "hosts;" for there is continual combat; evils and falsities continually exhale from the hells, and endeavor to destroy the truths from good that are in heaven and from heaven, and these continually resist. For everywhere in the spiritual world there is an equilibrium between heaven and hell; and where there is an equilibrium, there two forces continually act against each other; one acts and the other reacts, and continual action and reaction is continual combat; but equilibrium is provided by the Lord (on this see the work on Heaven and Hell 589-596, and n. 597-603). And as there is such continual combat between Heaven and Hell, therefore as all things of heaven are called "hosts," so are all things of hell; all things of heaven have reference to goods and truths, and all things of hell to evils and falsities.

(Odkazy: Heaven and Hell 122-123; The Apocalypse Explained 401-402, The Apocalypse Explained 525, The Apocalypse Explained 597-603)


[9] This then is why "hosts" in the following passages signify the falsities of evil. In Isaiah:

The anger of Jehovah is against all nations, and His wrath against all their host; He hath devoted them, He hath given them to the slaughter (Isaiah 34:2).

"Nations" signify evils, and "host" the falsities from evil; their total destruction is signified by "He hath devoted and hath given to the slaughter."

[10] In the same:

The voice of the multitude in the mountains like as of a great people; the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together; Jehovah of Hosts leadeth the host (Isaiah 13:4).

"The voice of a multitude in the mountains" signifies falsities from evils, "the multitude" meaning falsities, and "the mountains" evils; "like as of a great people" signifies appearing to be truth from good, "like as" meaning appearance, "people" those who are in truths, thus truths, and "great" is predicated of good; "the voice of a tumult of the kingdoms of the nations gathered together" signifies discord in the church arising from evils and falsities therefrom, "the voice of a tumult" signifying discord, "kingdoms" the churches in respect to truths and as to falsities, and "nations gathered together" in respect to evils and falsities therefrom conspiring against the truths and goods of the church; "Jehovah of Hosts leadeth the host" signifies that the Lord does this, for this is attributed to the Lord, as is evident from the next verse, the fifth, where it is said, "Jehovah cometh with the weapons of His anger to destroy the whole land." This is attributed to the Lord just as evil, the punishment of evil, and the destruction of the church are attributed to Him elsewhere, because such is the appearance, and the sense of the letter of the Word is in accordance with appearances; but in the spiritual sense this means that the man of the church himself does this.

[11] In Jeremiah:

Spare ye not her young men; give to the curse all her host (Jeremiah 51:3).

This is said of Babylon; and "Spare not her young men" signifies the destruction of confirmed falsities; "give to the curse all her host" signifies the total destruction of falsities from the evils that are in her, thus the destruction of Babylon. The falsities from evil are signified also by:

The army of the Chaldeans, and the army of Pharaoh (Jeremiah 37:7, 10, 11, et seq.);

and in Moses:

The waters returned and covered the chariots and the horsemen, with the whole army of Pharaoh (Exodus 14:28; 15:4).

(This may be seen explained above, n. 355; and in Arcana Coelestia 8230, 8275.)

(Odkazy: Jeremiah 37:10-11; The Apocalypse Explained 355)


[12] In Daniel:

The king of the north shall return and shall set forth a multitude greater than the former, and at the end of the times of the years he shall come with a great army and with great riches. And he shall stir up his powers and his heart against the king of the south with a great army; and the king of the south shall engage in battle with an exceeding great and mighty army, but he shall not stand (Daniel 11:13, 25).

This chapter treats of the war between the king of the north and the king of the south, and "the king of the north" means those within the church who are in the falsities of evil, and "the king of the south" those who are in the truths of good; collision and combat at the end of the church are described in the spiritual sense by their war; therefore "the army of the king of the north" means falsities of every kind, and "the army of the king of the south" truths of every kind.

(Odkazy: Daniel 11:15)


[13] In Luke:

When ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that her devastation is nigh (Luke 21:20).

In this chapter the Lord speaks of the consummation of the age, which means the last time of the church; "Jerusalem" means the church in respect to doctrine; and "compassed with armies" means the church taken possession of by falsities; that then comes its destruction, and presently the Last Judgment, is signified by "then her devastation is nigh." It is believed that this was said of the destruction of Jerusalem by the Romans, but from the particulars of the chapter it is clear that it treats of the destruction of the church at its end; as also does Matthew, chap. 24 from the first verse to the last (all things of which are explained in the Arcana Coelestia). But this does not preclude the application of the sense of the letter of these words to the destruction of Jerusalem, that destruction representing and thence signifying the destruction of the church at its end; this is confirmed by all the particulars in the chapter regarded in the spiritual sense.

(Odkazy: Matthew 24)


[14] In David:

God hath cast us off and confounded us; He hath not gone forth in our armies. He hath made us to turn back from the adversary (Psalms 44:9, 10).

"God hath not gone forth in our armies" signifies that He did not defend them, because they were in the falsities of evil, for "armies" mean the falsities of evil; therefore it is also said "He hath cast us off and confounded us, and hath made us to turn back from the adversary," "the adversary" meaning evil which is from hell.

(Odkazy: Psalms 44:9-10)


[15] In Joel:

I will recompense to you the years that the locust hath eaten, the canker-worm and the caterpillar and the palmer-worm, My great army which I sent among you (2 Joel 2:25).

That an "army" signifies falsities and evils of every kind is plainly evident, since these noxious little animals, "the locust, the cankerworm, the caterpillar, and the palmerworm," signify falsities and evils that devastate or consume the truths and goods of the church (see above, n. 543, where this passage is explained, and it is shown that the "locust and caterpillar" signify the falsities [and evils] of the sensual man. ) This makes clear what "army" signifies in the Word in both senses. "Army" has the same signification in the histories of the Word, for these contain a spiritual sense as well as the prophecies, but it shines forth from them less clearly, because the mind, when intent on the historical meaning, cannot easily be raised above the worldly things in the history and see the spiritual things that are stored up in them.

(Odkazy: Daniel 11:15; The Apocalypse Explained 543)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 565, 768, 775, 802, 817, 1003

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: