Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 526

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

526. And the third part of them was darkened, signifies that all these were changed into the falsities of evil and into the evils of falsity. This is evident from the signification of "darkness," as being falsities, and thus "to be darkened" means to be changed into falsities. It means a change both into the falsities of evil and into the evils of falsity, because it is said that "the third part of the sun was darkened, the third part of the moon, and the third part of the stars," and the "sun" signifies the good of love, the "moon" the good and truth of faith, and the "stars" the knowledges of good and truth; therefore "the third part of the sun was darkened" signifies that the good of love was changed into evil and into falsity from evil, which is the falsity of evil; for good is changed into evil and into falsity therefrom, but the truth of faith, which is signified by the "moon," is changed into falsity and into evil therefrom, which is the evil of falsity. The evil of falsity is the falsity of doctrine out of which comes evil of life, and the falsity of evil is the evil of life out of which comes the falsity of doctrine.

[2] Darkness signifies falsity because light signifies truth, and falsity is the opposite of truth as darkness is of light; moreover, when the light of life, which is the Divine truth, is not with man, the shadow of death is with him, which is falsity; for man from what is his own (proprium) is in every evil and in falsity from the evil, and he is removed from these only by means of the truths of the church; consequently where there are no truths there are the falsities of evil. (That it is only by means of truths that man is removed from evils, is purified, and is reformed, see in The Doctrine of the New Jerusalem 24.)

[3] That "darkness" signifies in the Word falsities of various kinds can be seen from the following passages. In Joel:

The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Jehovah cometh (Joel 2:31).

"The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood," has a similar signification as "the third part of the sun and the third part of the moon were darkened," namely, that at the end of the church there will be the falsity of evil in the place of the good of love, and evil of falsity in the place of truth of faith.

[4] Elsewhere in the Word where the darkening of the sun and moon is spoken of there is a like meaning, as in Isaiah:

For the stars of the heavens and the constellations thereof shall not make their light to shine; the sun shall be darkened in its rising, and the moon shall not make bright her light (1 Isaiah 13:10; 24:21, 23).

In Ezekiel:

When I shall extinguish thee I will cover the heavens and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine; all luminaries of light in the heavens will I make dark over thee, and I will set darkness upon thy land (Ezekiel 32:7, 8).

In Joel:

The day of Jehovah is near in the valley of decision; the sun and the moon have been darkened, and the stars have withdrawn their brightness (Joel 3:14, 15).

In the same:

The day of Jehovah cometh, a day of darkness and of thick darkness, a day of cloud and obscurity. Before Him the earth trembled, the sun and the moon were darkened, and the stars withdrew their brightness (Joel 2:1-2, 10).

In the Gospels:

Immediately after the affliction of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven (Matthew 24:29; Mark 13:24, 25).

This is said of the last time of the church, when there is no longer any spiritual good or truth, or the good and truth of heaven and the church, but evil and falsity. That the goods and truths of the church, which are called the goods of love and the truths of faith are changed into evils and falsities, is signified by "the sun and moon shall be obscured and darkened, and the stars shall not give their light;" the Last Judgment that then follows is meant by "the day of Jehovah great and terrible;" and as this comes when the church is in darkness and in thick darkness, that day is also called "a day of darkness and thick darkness," and also "a day of cloud and obscurity," as also in the following passages.

(Odkazy: Ezekiel 32:7-8; Joel 3:14-15; Mark 13:24-25)


[5] In Amos:

Woe unto you that desire the day of Jehovah. What to you is the day of Jehovah? It is darkness, and not light. Shall not the day of Jehovah be darkness, and not light? Even thick darkness, and no brightness to it? (Isaiah 5:18, 20).

In Zephaniah:

The day of Jehovah, a day of wasteness and devastation, a day of darkness and thick darkness, a day of clouds and of gloominess (Zephaniah 1:14, 15).

In Isaiah:

In that day he shall look upon the land, which behold is darkness and distress, and the light shall grow dark in its ruins (Isaiah 5:30).

In the same:

He shall look unto the earth, and behold distress and darkness dimmed with straitness and driven with thick darkness (Isaiah 8:22).

In the same:

Behold, darkness covereth the earth, and thick darkness the peoples (Isaiah 60:2).

In Jeremiah:

Give glory to Jehovah your God before He causeth darkness, and before your feet stumble upon the mountains of twilight; then shall ye look for light, but He will turn it into the shadow of death, He will make it thick darkness (13 Jeremiah 13:16).

This is said of the last time of the church, when the Lord is to come into the world, and judgment is to be accomplished; because there will then be no longer any good of love or truth of faith, but the evil of falsity and the falsity of evil, that day is called "a day of darkness and of thick darkness."

(Odkazy: Amos 5:18; Zephaniah 1:14-15)


[6] The same is signified by:

The darkness that came over all the land from the sixth hour to the ninth hour when the Lord was crucified (Matthew 27:45; Mark 15:33; Luke 23:44-49).

"The darkness over all the land" represented that in the whole church there was nothing but evil and falsity therefrom, and falsity and evil therefrom; moreover, the three hours signify what is full and complete; for each and all things related in the Gospels respecting the Lord's passion have stored up in them arcana of heaven, and signify Divine celestial things, which can be laid open only by means of the internal spiritual sense.

[7] That "darkness" signifies falsity is further evident from the following passages. In Isaiah:

Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness (Amos 5:20).

"To put darkness for light and light for darkness" signifies to call falsity truth and truth falsity; it is clear that "darkness" means falsity and "light" truth, for good and evil are first spoken of, therefore what follows must be respecting truth and falsity.

[8] In John:

This is the judgment, that the Light hath come into the world, and men have loved the darkness rather than the light, because their works were evil (John 3:19).

The Lord here calls Himself the Light because He was the Divine truth itself when in the world; therefore "the Light" signifies the Lord in relation to Divine truth, also Divine truth from the Lord; and as darkness is opposed to light, "the darkness that men loved rather than the light" signifies infernal falsity, which is the falsity of evil. That the falsity of evil is here signified by "darkness" is evident from its being said, "because their works were evil." The falsity of evil springs from evil works, or the evils of life; for as good joins to itself truth, so evil joins to itself falsity; for the one belongs to the other.

[9] "Light" and "darkness" have a similar signification in the following passages in John:

In Him was life, and the life was the Light of men. And the light appeareth in the darkness; and the darkness comprehended it not (John 1:4, 5).

In the same:

Jesus said, I am the Light of the world; he that followeth Me shall not walk in darkness but shall have the light of life (Revelation 8:12).

In the same:

Jesus said, Walk while ye have the Light, that darkness overtake you not; for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. I have come a Light into the world, that whosoever believeth on Me may not abide in darkness (John 12:35, 46).

In these passages "darkness" signifies infernal falsity; for the "light" to which darkness is opposed, signifies Divine truth. "Light" signifies Divine truth because light in the heavens is in its essence Divine truth proceeding from the Lord (see in the work on Heaven and Hell 116-140). Now as Divine truth is the light in the heavens, it follows that the falsity of evil, which is the falsity in the hells, is darkness. This darkness is not indeed darkness to those who are in the hells, for they see one another; but the light by which they see is like the lumen from burning coal, and this lumen, when the light of heaven flows into it, becomes mere darkness. For this reason also the caverns and dens in which they are appear to those in heaven like gloomy caves.

(Odkazy: John 1:4-5, 8:12)


[10] From this it can be seen why "darkness" signifies the falsities of evil, and why the Lord says:

That those who are in hell are to be cast into outer darkness (Matthew 8:12; 22:13; 25:30).

In David:

The enemy pursueth my soul; he hath crushed my life down to the earth; he hath made me to sit in darkness, like the dead of the world (Psalms 143:3).

"The enemy who pursueth his soul" signifies in the spiritual sense evil; consequently "to make me to sit in darkness" signifies falsities.

[11] In Isaiah:

Judgment is far from us, and righteousness doth not overtake us; we wait for light, but behold darkness; for brightness, but we walk in thick darkness (Isaiah 59:9).

"Judgment is far from us" signifies that there is no understanding of truth; "righteousness doth not overtake us" signifies that there is no good of life; "we wait for light, but behold darkness," signifies waiting for truth, but behold falsity; "for brightness, but we walk in thick darkness," signifies waiting for goods through truths, but behold a life of falsity from evils; for "brightness" signifies the goods of truth, because "light" signifies truth, and truth is bright from good; "thick darkness" signifies the falsities of evil, and "to walk" signifies to live.

[12] In Luke:

But this is your hour and the power of darkness (Luke 22:53).

The Lord said this to the chief priests, the captains of the temple, and the elders, who seized Him by the aid of Judas. The power to do this wickedness the Lord calls "the power of darkness," because they were in the falsities of evil, in falsities respecting the Lord and in evils against Him; here also "darkness" means hell, because such falsities of evil are there.

[13] In the same:

The lamp of the body is the eye; when therefore thine eye is pure thy whole body also shall be light; but when the eye is evil thy body also shall be dark. Take heed, therefore, that the light that is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be light, having no part dark, the whole shall be light, as when a lamp by its flashing doth give thee light (Luke 11:34-36; Matthew 6:22, 23).

The "eye" here signifies the understanding, and the "pure (or single) eye" the understanding of truth from good; but the "evil eye" signifies the understanding of falsity from evil; the "body" that is either light or dark, means the whole man. From this the signification of these words in series can be concluded, namely, that the whole man is such as is his understanding from the will; for every man is his truth and his good, because he is his love or affection; therefore he is throughout wholly such as he is in respect to his understanding from his will; for all truth is of the understanding, and all good is of the will; for the body is a mere obedience, since it is the effect of an effecting cause, and the effecting cause is the understanding from the will; therefore such as is the quality of the one such is that of the other, for the effect has its all from its effecting cause. That heed must be taken that truth once perceived in the understanding and received into the will be not turned into falsity, which is done from evil, is meant by "take heed, therefore, that the light that is in thee be not darkness," for from this falsities become worse; therefore in Matthew, in the passages just referred to, it is said:

If, therefore, the light that is in thee be darkness, how great is the darkness! (Matthew 6:23).

(Odkazy: Matthew 6:22-23)


[14] "Darkness" signifies the falsities of evil also in Isaiah:

Sit thou silent and enter into darkness, O daughter of the Chaldeans; for they shall no longer call thee the mistress of kingdoms (Isaiah 47:5).

"The daughter of the Chaldeans" signifies the falsification of truth, therefore "darkness" signifies the falsities of evil, since evil falsifies truth:

The thick darkness of darkness that was over all the land of Egypt for three days, while in the dwellings of the sons of Israel there was light (Exodus 10:21-23);

signifies also the falsity of evil. Likewise the "darkness" in Genesis (Genesis 15:17), and in many other passages.

[15] It has been shown thus far that "darkness" signifies in the Word the falsities of evil. "Darkness" signifies also falsities not of evil, such as were the falsities of religion among the upright Gentiles, which falsities were with them because of their ignorance of the truth; that these falsities were also called "darkness" is evident from the following passages:

This people walking in darkness have seen a great light; those dwelling in the land of the shadow of death, upon them hath the light become bright (Isaiah 9:2).

In Matthew:

A people sitting in darkness saw a great light; and to those sitting in the region and shadow of death a light hath arisen (Matthew 4:16).

In Luke:

The dayspring from on high appeared to them that sit in darkness and in the shadow of death (Luke 1:78, 79).

In Isaiah:

If thou shalt draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, thy light shall arise in the darkness, and thy thick darkness be as the noonday (Isaiah 58:10).

In the same:

He shall say to the bound, Go forth; to them that are in darkness, Be revealed (49 Isaiah 49:9).

In the same:

In that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of thick darkness and in 1 darkness (Isaiah 29:18).

In the same:

And I will lead the blind in a way that they have not known. I will make darkness into light before them, and crooked things into straightness (Isaiah 42:16).

In Micah:

When I sit in darkness Jehovah shall be a Light unto me (Micah 7:8).

In these passages "darkness" signifies the falsities of ignorance, such as existed, and as exist at this day among the upright Gentiles. These falsities are altogether distinct from the falsities of evil, which have evil stored up in them because they are from evil, while the former have good stored up in them because they have good as an end. Those, therefore, who are in these falsities can be instructed in truths, and they also when instructed receive truths in the heart, for the reason that good, which is in their falsities, loves truth, and also conjoins itself to truth when it is heard. It is otherwise with the falsities of evil; these are averse to all truth and cast it off because it is truth, and thus is not in agreement with evil.

(Odkazy: Genesis 15:12; Luke 1:78-79)


[16] Again, "darkness" signifies in the Word mere ignorance from lack of truth (as in David, Psalms 18:29; 139:11, 12). "Darkness" signifies also natural lumen, for this in comparison with spiritual light is like darkness; therefore also when angels look down into man's natural lumen, such as is in man's natural cognition, they regard it as darkness, and the things that are in it as in darkness; this light is signified by "darkness" in Genesis 1:2-5. And as the sense of the letter of the Word is natural, that sense also is called in the Word "a cloud," and also "darkness," in comparison with the internal spiritual sense, which is the light of heaven, and is called "glory."

-----
Footnotes:

1. Latin "in," Hebrew "out of," which we also find in n. 152, 239; Arcana Coelestia 212, 897, 2393.

-----

(Odkazy: Psalms 18:28, 139:11-12)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 523, 588, 989

Další novokřesťanský komentář
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: