Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 502

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

502. Verse 7 (Revelation 8:7). And the first angel sounded, signifies influx out of heaven, and in consequence the first change. This is evident from the signification of "sounding a trumpet," as being the influx of Divine truth out of heaven; and as the first change resulting therefrom is now described, this also is what is signified. "To sound a trumpet" signifies the influx of Divine truth out of heaven, because when Divine truth flows down out of heaven it is sometimes heard in the spiritual world as the sound of a horn or as the blast of a trumpet, and also to those who stand below there appear as it were angels having trumpets; but these are representations and appearances, such as exist below the heavens, for it is Divine truth descending or flowing down out of heaven towards the lower parts that is thus represented. This is why "to sound a trumpet" signifies the flowing down of Divine truth out of heaven.

[2] When this flowing down is strong it produces one effect with the good and another with the evil. With the good it illustrates the understanding, joins them more closely with heaven, and thence gladdens and vivifies their minds; but with the evil it disturbs the understanding, separates them from heaven, joins them more closely with hell, induces terror in their minds, and finally brings spiritual death. This makes clear that "sounding a trumpet" signifies, in its effect, the revelation and manifestation of Divine truth (see above, n. 55, 262); and in the contrary sense the deprivation of truth and desolation. Since it is here said that the angels sounded seven times, it is necessary to show from the Word what "to sound" signifies, and thence why it is said "the angel sounded."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 55, 262)


[3] That "to sound trumpets" and "horns" signifies revelation and manifestation of Divine truth, is evident from the sound of a trumpet that was heard when Jehovah descended upon Mount Sinai and promulgated the Law, which is thus described in Moses:

And it came to pass on the third day when it was becoming morning, that there were voices and lightnings, and a heavy cloud upon the mount (Sinai), and the voice of a horn exceeding strong; and all the people that were in the camp trembled; when Jehovah descended upon it in fire. And the voice of the horn went on and became exceeding strong. And Jehovah said unto Moses, Go down, testify to the people lest they break through unto Jehovah to see, and many of them fall (Exodus 19:16-25).

The "Law" that was then promulgated signifies Divine truth; the "voice of a horn" represented its flowing down out of heaven and its manifestation; "the voice of the horn going on and becoming exceeding strong" represented the increase of this influx in approaching the lower parts, for it is said that "the people stood in the lower parts of the mount;" that "the people trembled exceedingly," and were admonished "not to approach nearer to the mountain lest they perish," signifies the effect of the flowing down of Divine truth with such as the sons of Jacob were. That interiorly they were utterly evil is evident from their worship of the calf after a month of days; moreover, if they had not stood afar off they would have perished, consequently they were in terror of death.

(Odkazy: Exodus 19:16, Exodus 19:16-21, 19:19, 19:21)


[4] "To sound horns" and "trumpets" represented and thus signified Divine truth coming down and flowing in out of heaven, as can be seen from the institution and use of trumpets among the sons of Israel. For it was commanded:

That trumpets should be made of silver, and that the sons of Aaron should sound them for convocations, for journeyings, on days of gladness, on feast days, in the beginnings of months, over sacrifices, for a memorial, and for battle (Numbers 10:1-10).

They were made of silver, because "silver" signifies truth from good, thus Divine truth. (That "silver" has this signification, see Arcana Coelestia 1551, 1552, 2954, 5 5658.) The "sons of Aaron sounded them," because Aaron himself as chief priest represented the Lord in relation to Divine good, and his sons the Lord in relation to Divine truth (see Arcana Coelestia 9806, 9807, 9966, 10017). They were sounded for convocations and journeyings, because Divine truth is what calls together, gathers together, teaches the way, and leads. They were sounded on days of gladness, at feasts, in the beginnings of months, and over sacrifices, because Divine truth coming down out of heaven produces gladness and the holiness of worship. They were sounded for wars and for battle to signify that with the evil, who are the "enemies" in the Word, Divine truth flowing down out of heaven produces the terror of death, puts to flight, and disperses; in this sense, and because of this effect, it is here said that "the seven angels sounded" in their order.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552, 9806-9807)


[5] Because it was commanded that they should sound trumpets for convocations, it is said by the Lord in Malachi:

He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other end (Matthew 24:31).

Here "angels with a great sound of a trumpet" signify the Divine truth that is to be revealed when the age is consummated, that is, when the church shall come to an end.

[6] In Isaiah:

In that day a great horn shall sound, and those perishing in the land of Assyria shall come, and the outcasts from the land of Egypt, and shall bow down to Jehovah in the mountain of holiness, at Jerusalem (Isaiah 27:13).

This is said of the Lord's coming; a convocation to the church and salvation by the Lord are signified by "In that day a great horn shall sound, and those perishing in the land of Assyria shall come, and the outcasts from the land of Egypt;" "to sound a horn" signifies Divine truth calling together and saving; "those perishing in the land of Assyria" mean those who are deceived by false reasonings, and "the outcasts from the land of Egypt" those who are deceived by knowledges (scientifica), thus the Gentiles that were in falsities from ignorance of the truth; that these shall worship the Lord from love and in truth is signified by "they shall bow down to Jehovah in the mountain of holiness, at Jerusalem;" "mountain of holiness" signifying the church in respect to the good of love, consequently also the good of love of the church, and "Jerusalem" signifying the church in respect to the truth of doctrine, consequently the truth of doctrine of the church. From this it is evident that "to sound with a horn" signifies Divine truth coming down out of heaven.

[7] Because Divine truth coming down from the Lord through the heavens makes the hearts glad and infuses the holiness of worship, and therefore trumpets were sounded on days of gladness and at the feasts, therefore it is said in David:

Sing unto Jehovah with the harp; with the harp and the voice of a psalm, with trumpets and the sound of a horn sound before the King Jehovah (Psalms 98:5, 6).

In Zephaniah:

Sing, O daughter of Zion; shout (sound), O Israel; be glad and exult with all the heart, O daughter of Jerusalem (Zephaniah 3:14).

This is said of the establishment of the church by the Lord; "trumpets," "sound of the horn," and "sounding," signify joy on account of Divine truth coming down out of heaven. In Job:

When the morning stars sang, and all the sons of God shouted [sounded] (Job 38:7).

This is said of the state of the church in its beginning; and "stars" signify the knowledges of truth and good, and "the sons of God" Divine truths; the joy of these, that is, of men because of these, is signified by their "singing and sounding."

(Odkazy: Psalms 98:5-6)


[8] In David:

Praise God with the sound of the horn (Psalms 150:3).

In the same:

Blessed is that people who know the trumpet sound; they shall walk, O Jehovah, in the light of Thy face (Psalms 89:15).

"The sound of the horn" signifies Divine truth making the heart glad, therefore it is also said, "in the light of Thy face," which signifies Divine truth. That "the voices of the horn" and "sounds of trumpets" signify Divine truth coming down out of heaven, and terrifying the evil and dispersing them, as here in Revelation "the trumpets" with which the seven angels sounded, is evident in Isaiah:

Jehovah shall go forth as a hero, 1 He shall stir up zeal like a man of war, He shall shout [sound] and shall cry out, He shall prevail over His enemies (Isaiah 42:13);

"enemies" meaning the evil. In Joel:

Blow ye with the horn in Zion, and sound in the mountain of My holiness; let all the inhabitants of the land tremble; for the day of Jehovah cometh, a day of darkness and of thick darkness (Joel 2:1, 2).

"The day of Jehovah" is the coming of the Lord, when also the Last Judgment takes place on the evil.

(Odkazy: Joel 2:1-2)


[9] In Zechariah:

Jehovah shall be seen over them, and His arrow shall go forth as lightning; and the Lord Jehovih shall blow the horn, and shall go with the tempests of the south (Zechariah 9:14).

This, too, refers to the Lord's coming, when the evil are to perish; "to blow the horn" signifies to disperse by means of Divine truth; "the arrow shall go forth as lightning" signifies truth dispersing and destroying. "To blow the horn" has the same signification in Jeremiah 51:27; Hosea 5:8-9.

[10] Because the evil, where they are gathered together in the spiritual world, are deprived by the influx of Divine good and Divine truth of the truths and goods they have simulated in externals, and are let into their evils and falsities which they have inwardly cherished, and are thus separated from the good and cast down into the hells, and because when this takes place there are heard by those at a distance as it were horns and trumpets sounding, as has been said above repeatedly, so with the horns of Israel it was on this account commanded that they should sound with the trumpets for battle; and we read that this was done by Phinehas and by Gideon, in their combats against the Midianites and also at the taking of Jericho. It is said of Phinehas in Moses:

That Moses sent twelve thousand men armed, a thousand from each tribe, with the vessels of holiness and the trumpets, in the hand of Phinehas the son of Eleazar the priest, against Midian; and they slew all the males and their kings (Numbers 31:1-8).

[11] Of Gideon it is said in the book of Judges:

That he divided the three hundred men into three companies, and put a horn in the hand of everyone, and empty pitchers and torches in the midst of the pitchers; and he said, When I blow the horn, I and all that are with me, blow ye also the horn about the whole camp. And when they blew the horns Jehovah set the sword of a man against his companion and against the whole camp, and the Midianites fled (Judges 7:16-22).

And of Jericho when it was taken, in Joshua:

It was commanded that seven priests should bear seven jubilee horns before the ark, and should go round the city six days, once each day, and on the seventh day they should go round the city seven times, and blow the horns; and when the people in Jericho heard the voice of the horn and the shoutings of the people, the wall of the city fell down under itself, and the people went up into the city and took it (Joshua 6:1-20).

These things represented the overcoming of the evil in the spiritual world, which is effected by Divine truth out of heaven, which is heard there when it flows down as a horn sounding, as was said above. All the miracles related in the Word were representative and thence significative of things Divine in the heavens; therefore the effect of the sound of horns against enemies on earth was like the effect against the evil in the spiritual world; for in the Word "enemies" represented and thence signified the evil, "the Midianites" those who are in the falsities of evil, and the city "Jericho" here the falsification of the knowledges of truth.

[12] From this the signification can be seen of the following in Jeremiah:

Sound against Babylon round about; she hath given her hand; her foundations are fallen, her walls are torn down (Jeremiah 50:15).

And in Zephaniah:

A day of wasteness and desolation, a day of darkness and of thick darkness, a day of cloud and of gloominess, a day of the horn and of sounding upon the fenced cities, and upon the high corners (1 :15, 16).

From this it can now be seen what is signified by "the seven angels sounded the trumpets," and that such effects result therefrom as are here described; and thus that "to sound trumpets" signifies influx of Divine truth out of heaven, and the changes thence arising; for this and the following chapters of Revelation treat of the state of the church in the spiritual world before the judgment, and of the dispersion and casting into hell of the evil.

-----
Footnotes:

1. The photolithograph has "lion," the Hebrew "hero;" so also AE 734;AC 1664, 5323, 8273, etc.

-----

(Odkazy: Exodus 19:16-21; Zephaniah 1:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 501, 509, 516, 524, 531, 534, 566, 611, 681

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: