Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 372

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

372. And behold, a black horse, signifies the understanding of the Word destroyed in respect to truth. This is evident from the signification of "horse," as being the understanding (see above, n. 355; also from the signification of "black," as being what is not true; thus "a black horse" signifies the understanding destroyed in respect to truth. "Black" signifies what is not true, because "white" signifies what is true. That "white" is predicated of truth and signifies it, may be seen above n. 196. "White" is predicated of truth and signifies it, because white has its origin in the brightness of light, and "light" signifies truth; and "black" is predicated of what is not true and signifies it, because black has its origin in darkness, that is, from the privation of light; and because darkness exists from the privation of light it signifies the ignorance of truth. That "a black horse" here signifies the understanding of the Word destroyed in respect to truth, is evident from the signification of "the red horse" (treated of above), as being the understanding destroyed in respect to good. Moreover, in the church, in process of time, good first perishes and afterwards truth, and at length evil succeeds in place of good, and falsity in place of truth. This last state of the church is meant by "the pale horse" (of which presently).

(Odkazy: Revelation 6:5; The Apocalypse Explained 196, 355)


[2] That "black" signifies what is not true is evident also from other passages in the Word, where it is mentioned. As in Micah:

It shall be night unto you for vision; and darkness shall arise to you for divination; and the sun shall go down over the prophets, and the day shall grow black over them (Micah 3:6).

The "prophets" here treated of signify those who are in the truths of doctrine, and in a sense abstracted from persons, the truths of doctrine; that those meant by "prophets" would see evils and would divine falsities is signified by "it shall be night unto you for vision, and darkness shall arise to you for divination;" that they would know neither good nor truth is signified by "the sun shall go down over the prophets, and the day shall grow black over them;" "sun" signifying the good of love, and day" the truth of faith, and "to grow black" signifying not seen or known.

[3] In Ezekiel:

But when I shall have extinguished thee, I will cover the heavens, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine (Ezekiel 32:7).

This is said of Pharaoh king of Egypt, by whom is signified the knowing faculty applied to falsities, which is done when the natural man from things known enters into things spiritual instead of the reverse; because this is contrary to order, falsities are seized upon and confirmed as truths; that then nothing flows in from heaven is signified by "I will cover the heavens;" and that there are then no knowledges of truth is signified by "I will make the stars thereof dark," "stars" meaning knowledges of truth; that there is consequently no good of love nor truth of faith is signified by "I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine," "sun" signifying the good of love, and "moon" the truth of faith. (That this is the signification of "sun" and "moon," see Heaven and Hell 116-125.)

"Sun," "moon," and "stars," have a like signification in Joel:

The earth was moved before him; the heavens trembled; the sun and moon were blackened, and the stars withdrew their shining (Joel 2:10; 3:15).

Likewise in Revelation:

The sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood (Revelation 6:12).

What these things signify in particular will be seen in what follows.

[4] In Ezekiel:

In the day when he shall go down into hell, and I will cover the abyss over him, and I will withhold the rivers thereof, that the great waters may be held back, and I will make Lebanon black for him, and all the trees of the field shall faint for him (Ezekiel 31:15).

This is said of "Assyria," which is here compared to a cedar. "Assyria" here signifies reasoning about the truths of the church from self-intelligence, and "cedar" the truth of the spiritual church; that by such reasoning all knowledges of truth, and with them all truths that savor of good and have their essence from good, would be destroyed is signified by all these words; the "abyss which is covered over him," and the "rivers that were withheld," mean the knowledges of truth and intelligence therefrom, the "abyss" or "sea" signifying the knowing and the cognizing faculties in general that are in the natural man, and "rivers" signifying the things that pertain to intelligence; the "great waters that shall be held back," signify the truths which savor of good and derive their essence from good, "waters" mean truths, and "great" in the Word is predicated of good.

That "Lebanon was made black over him, and the trees fainted for him," signifies that there will be no longer any truths of the church, and with its knowledges there will be no perception of truth; for "Lebanon," in like manner as "cedar," signifies the church in respect to truths, thus also the truths of the church; and "trees of the field" signify the church in respect to the knowledges of truth, thus also the knowledges of truth of the church, "trees" meaning the knowledges themselves, and "field" the church; from this it is clear that "to make Lebanon black" signifies that there are no longer any truths of the church.

[5] In Lamentations:

The Nazarites were whiter than snow, they were brighter than milk. Their form is more dark than blackness; they are not known in the streets (Lamentations 4:7-8).

No one can know what this signifies unless he knows what the Nazarites represented. "The Nazarites" represented the Lord in respect to the celestial Divine; and as all the statutes of the church at that time represented such things as belong to heaven and the church, thus to the Lord, for all things of heaven and the church are from the Lord, and as the Nazariteship was the chief representative of the Lord, these words signify that every representative of the Lord had perished. A genuine representative of the Lord is described by "the Nazarites were whiter than snow, and brighter than milk," which signifies a representative of Divine truth and Divine good in its perfection; for "white" is predicated of truth, in like manner "snow," and "brightness" of the good of truth, in like manner "milk." That every representative of Divine truth had perished is described by "their form is darker than blackness, they are not known in the streets," "form" signifying the quality of truth, "blackness" signifying its no longer appearing, "streets" signifying the truths of doctrine, and "not to be known in them" signifying not to be recognized by genuine truths. What is further signified by "Nazarites" will be told elsewhere.

[6] In Jeremiah:

The whole land shall be a waste; but I will not make a consummation. For this shall the land mourn, and the heavens above shall be blackened (Jeremiah 4:27-28).

"The whole land shall be a waste" signifies that good and truth in the church shall perish, "land" meaning the church; "yet I will not make a consummation" signifies that something of good and truth will still remain; "for this shall the land mourn" signifies the consequent feebleness of the church; "the heavens above shall be blackened" signifies that there will be no influx of good and truth from the Lord through heaven; for the heavens are said to be "blackened" when no affection or perception of truth flows in from the Lord through heaven. Since in the churches before the Lord's coming, which were representative churches, mourning represented spiritual grief of mind on account of the absence of truth and good, for they mourned when oppressed by an enemy, on the death of a father or mother, and for like things, and oppression by an enemy signified oppression by evils from hell, and father and mother signified the church in respect to good and in respect to truth, because with them these things were represented by mourning, they at such times went in black.

[7] As in David:

I say unto God my rock, why hast Thou forgotten me? Why shall I go in black because of the oppression of the enemy (Psalms 42:9; 43:2)?

In the same:

I bowed myself in black as bewailing a mother (Psalms 35:14).

In the same:

I was bent, I was bowed down exceedingly; I have gone in black all the day (Psalms 38:6).

In Malachi:

Ye have said, What profit is it that we walk in black before Jehovah? (Malachi 3:14).

In Jeremiah:

For the breach of the daughter of my people I am broken down; I am made black (Jeremiah 8:21);

"daughter of the people" signifying the church. In Jeremiah:

Judah hath mourned, and her gates have been made to languish, they are made black even to the earth; and the cry of Jerusalem hath gone up; for their nobles sent their little ones for water, they came to the pits and found no waters, their vessels return empty (Jeremiah 14:2-3).

That "to be made black" signifies spiritual grief of mind because of the absence of truth in the church is evident from the particulars here in the internal sense; for "Judah" signifies the church in respect to the affection of good; and "Jerusalem" the church in respect to the doctrine of truth; "gates" signify admission to the church. That there were no longer any truths is described by "the nobles sent their little ones for water, they came to the pits and found no waters, their vessels return empty," "waters" signifying truths, and "pits" the things that contain, which are the doctrinals from the Word and the Word itself, and in these truths are no longer seen. From this it can be seen that "black" [nigrum] and "black" [atrum] in the Word signify the absence of truth; and "darkness," "clouds," "obscurity," and many things from which blackness arises have a like signification. As in Joel:

A day of darkness and of thick darkness, a day of cloud and of obscurity (Joel 2:2);

and in other passages.

(Odkazy: Revelation 6:5)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 368, 374, 381, 400, 401, 558, 573, 575, 625, 657, 1155

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: