Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 340

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

340. And blessing, signifies the acknowledgment and glorification of the Lord on that account, and thanksgiving that from Him is every good and truth, and thence heaven and eternal happiness to those who receive. This is evident from the signification of "blessing," as being the Lord, when said of the acknowledgment, here the acknowledgment that to Him belong omnipotence, omniscience, providence, Divine good, and Divine truth, which are signified by "Worthy is He to receive the power, riches, wisdom, honor, and glory," and as being also glorification on that account. Moreover, "blessing," when said of the Lord, signifies thanksgiving that from Him is every good of love and truth of faith, and thence heaven and eternal happiness to those who receive. Because "blessing" here signifies acknowledgment and glorification on that account, and also thanksgiving, blessing is mentioned in the last place, or as a conclusion by these angels, who were glorifying the Lord. These things are signified by "blessing," when said of the Lord, because nothing is a blessing except what is given by the Lord, for that alone is blessed because it is Divine and eternal, and contains in itself heaven and eternal happiness; all other things which have not in themselves what is Divine and eternal are not blessings, even though they may be so called (see The Doctrine of the New Jerusalem 269, 270).

(Odkazy: Revelation 5:12; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 269-270)


[2] That "blessing" when it is mentioned in the Word, has this signification, can be seen from the places there when understood in the internal sense. But in the first place, some passages shall be quoted in which "blessed" and "blessing" are said of Jehovah, that is the Lord; also where the expression "to bless God" is used, that it may be seen that these signify the acknowledgment, glorification, and thanksgiving that from Him is every good and truth, and thence heaven and eternal happiness to those who receive. In Luke:

The mouth of Zacharias was opened, and he spoke, blessing God. And he said, Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and wrought redemption for His people (Luke 1:64, 67-68).

This Zacharias said when, filled with the Spirit, he prophesied of the Lord; and "blessing God," and "blessed be the Lord God of Israel," signify the glorification and thanksgiving that He frees and delivers from hell those who receive Him; consequently it is also said, "for He hath visited and wrought redemption for His people Israel;" "redemption" signifying liberation from hell, and "His people" those who are in truths from good, thus those who receive. That "redemption" signifies liberation and deliverance from hell, see above n. 328; and that "people" signifies those who are in truths from good (n. 331).

(Odkazy: Luke 1:68; The Apocalypse Explained 328, 331)


[3] In the same:

Simeon took the infant Jesus in his arms, and blessed God: and said, Mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all peoples (Luke 2:28-31).

Here "to bless God" evidently means to glorify and give thanks because the Lord was to come into the world, to save all who receive Him; consequently he calls the Lord "the salvation" which his eyes saw, which He prepares for all people. Those are called "His people" who are in truths from good, thus who by means of truths receive Him, as was said above.

(Odkazy: Luke 2:28, Luke 2:30-31; Matthew 5:28)


[4] In David:

They have seen Thy goings, O God. The singers went before, the minstrels after, in the midst of the maidens playing on timbrels. Bless ye God in the assemblies, the Lord from the fountain of salvation 1 (Psalms 68:24-26).

"To bless God in the assemblies, the Lord from the fountain of salvation," signifies to glorify the Lord from spiritual truths, which are truths from good. "Assemblies" in the Word have a similar signification as "people," namely, those who are in spiritual truths, and abstractly, those truths themselves; and "fountain of salvation" signifies spiritual good, since salvation is by means of that good; spiritual good is the good of charity towards the neighbor, and spiritual truth is the truth of faith from that good. (That "assemblies" in the Word are predicated of spiritual truths, see Arcana Coel (Arcana Coelestia 6355, 7843) estia, n. 6355, 7843.) Because "to bless in the assemblies" signifies glorification from spiritual truths, and "to bless from the fountain of salvation" signifies glorification from spiritual good, therefore in the first case the name "God" is used, and in the latter "Lord;" for the name "God" is used in the Word where truths are treated of, and "Jehovah" and "Lord" where good is treated of. It is clear that glorification is what is meant by "to bless," from its immediately following after these words, "the singers went before, the minstrels after, in the midst of the maidens playing on timbrels," which signifies glorification from spiritual truths and goods, as may be seen above (n. 323, 326).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 323, The Apocalypse Explained 326)


[5] In the same:

O sing unto Jehovah a new song; sing unto Jehovah, all the earth. Bless His name; proclaim His salvation from day to day. Tell ye His glory among the nations (Psalms 96:1-3).

"To bless Jehovah" here evidently is to glorify Him and give thanks unto Him; and because all glorification of Him is from spiritual truths and from spiritual good, it is said, "Bless His name, proclaim His salvation from day to day;" "name" having reference to truths, and "salvation" to good. "To sing a song" signifies to glorify from such truths and from such goods (see above, n. 323, 326).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 323, The Apocalypse Explained 326)


[6] In Moses:

Jehovah chose the sons of Levi to minister unto Him, and to bless in the name of Jehovah (Deuteronomy 10:8; 21:5).

Because the sons of Levi were appointed for Divine worship, and because all Divine worship is effected from spiritual good and the truths therefrom, it is said that "Jehovah chose them to minister unto Him, and to bless in His name;" "to minister" signifying worship from spiritual good, and "to bless" signifying worship from spiritual truths. That to "minister" has reference to worship from good, see above n. 155.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 155)


[7] In David:

O Jehovah, Thou hast prevented the King with the blessings of goodness. Thou hast set a crown of fine gold on his head. Glory and honor dost Thou lay upon him. For Thou settest him blessings forever (Psalms 21:3, 5-6).

"The King" here does not mean David, but the Lord, who is called "King" from the spiritual Divine that proceeds from His Divine Human; and because "blessing" signifies the acknowledgment, glorification, and thanksgiving because every good and truth, and thence heaven and eternal happiness, are from Him, it is evident what is signified by "Thou hast prevented the King with the blessings of goodness," and by "Thou settest him blessings for ever." "Blessings of goodness" signify truths from good; "a crown of fine gold" signifies the good from which truths are; "honor and glory" signify Divine good and Divine truth. (That "David" in the Word means the Lord, see above, n. 205; likewise "king" in the Psalms, n. 31; that the "crown of kings" signifies Divine good, n. 272; likewise "gold," n. 242 and that "honor and glory signify Divine good and Divine truth, n. 288)

(Odkazy: Psalms 21:1; The Apocalypse Explained 31, The Apocalypse Explained 205, The Apocalypse Explained 242, 272, The Apocalypse Explained 288)


[8] From this it can be seen what "blessed" signifies when said of the Lord, as in the following passages:

The disciples cried with a great voice, Blessed is the King that cometh in the name of the Lord (Luke 19:37-38).

The throng cried, Hosanna to the Son of David; Blessed is He that cometh in the name of the Lord (Matthew 21:9; Mark 11:9, 10; John 12:12-13).

Jesus said, Ye shall not see Me henceforth, until ye shall say, Blessed is He that cometh in the name of the Lord (Matthew 23:39; Luke 13:35).

The High Priest asked Jesus, Art Thou then the Christ, the Son of the blessed (Mark 14:61).

"Blessed is He that cometh in the name of the Lord" signifies to be glorified because all Divine truth and Divine good are from Him. The Lord's "name" signifies everything by which He is worshiped; and as all this has reference to the good of love and the truth of faith, therefore these are signified by the Lord's "name." (That the Lord's "name" signifies everything by which He is worshiped, see above, n. 102, 135, 148, 224; and that the Lord is called "Lord" from Divine good, see Arcana Coelestia 4973, 9167, 9194)

(Odkazy: Luke 19:37, 19:38; Mark 11:9-10; The Apocalypse Explained 102, The Apocalypse Explained 135, 148, The Apocalypse Explained 224)


[9] In Moses:

Melchizedek blessed Abram, and said, Blessed be Abram to God Most High, the possessor of heaven and earth; and blessed be God Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand (Genesis 14:18-20).

Here it is said, "Blessed be God Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand," signifying that to Him belong glorification and thanksgiving on that account. Those therefore who receive Divine good and Divine truth from the Lord, are called:

Blessed (Psalms 37:22; 115:15; Matthew 25:34).

[10] That "blessing" has no other meaning, when said of man, than the reception of Divine truth and Divine good, because in them are heaven and eternal happiness, can be seen from the following passages. In David:

The clean in hands and the pure in heart shall receive a blessing from before Jehovah, and righteousness from the God of our salvation (Psalms 24:4-5).

"The clean in hands" signify those that are in truths from faith, and "the pure in heart" those that are in good from love; of such it is said that they "shall receive a blessing from before Jehovah, and righteousness from the God of salvation," and "receiving a blessing" signifies the reception of Divine truth, and "receiving righteousness" the reception of Divine good. (That "righteousness" is predicated of good, see above, n. 204; and Arcana Coelestia 2235, 9857)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 204)


[11] In Moses:

Thus shall ye bless the sons of Israel, Jehovah bless thee and keep thee; Jehovah make His faces to shine upon thee, and be gracious unto thee; Jehovah lift up His faces upon thee, and give thee peace. Thus shall they put My name upon the sons of Israel; and I will bless them (Numbers 6:23-27).

From this, unfolded by means of the internal sense, it is evident what "blessing" as a whole involves-namely, that Jehovah, that is, the Lord, from Divine love flows in with Divine truth and with Divine good with those who receive; the Divine love, from which the Lord flows in, being meant by "the faces of Jehovah;" the Divine truth, with which the Lord flows in, by "Jehovah make His faces to shine upon thee;" and the Divine good, with which He flows in, by "Jehovah lift up His faces upon thee;" the protection from evils and falsities, which would otherwise take away the influx, by "keep thee" and "be gracious unto thee;" heaven and eternal happiness, which the Lord gives by means of His Divine truth and His Divine good, by "give thee communication and conjunction with those who receive, by "thus shall they put My name upon the sons of Israel," "the name of Jehovah" signifying the Divine proceeding, which is called in general Divine truth and Divine good, and "the sons of Israel" signifying those who are of the church, thus who receive, of whom it is therefore said, "and I will bless them." This is the internal or spiritual sense of these words, as can be seen from this, that "the faces of Jehovah" signify the Divine love; "to make them to shine" signifies the influx of Divine truth, and "to lift them up" signifies the influx of Divine good.

That these things may be better understood, the ground of these significations shall be told. The Lord appears to the angels in heaven as a sun; for it is His Divine love that so appears; this, therefore, is what is meant by the "face" of Jehovah; the light that proceeds therefrom is Divine truth; this, therefore, is what is meant by "making His faces to shine;" the heat that also proceeds therefrom is Divine good; this, therefore, is what is meant by "lifting up His faces," for "to lift up" signifies to reveal Himself, which is effected from Divine good by means of Divine truth. (That the Lord appears to the angels in heaven as a sun, and that it is His Divine love that so appears, see in the work on Heaven and Hell 116-125; and that the light therefrom is Divine truth, and the heat therefrom Divine good, n. 126-140. That "peace" signifies the heavenly delight that inmostly affects with blissfulness every good, and that it therefore signifies heaven and eternal happiness, see in the same, n. 284-290; and that "the sons of Israel" signify those who are of the church, consequently the church, (Arcana Coelestia 6426, 8805, 9340).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 126-140, The Apocalypse Explained 284-290)


[12] In Ezekiel:

I will give them the circuits of My hill as a blessing, and I will send down the rain in its time; there shall be rains of blessing. Then the tree shall yield its fruit, the land shall yield its produce (Ezekiel 34:26-27).

He who sees the Word merely in its natural sense believes no other than that "blessing" means such things as are mentioned in that sense, namely, that rain should be given to make fruitful the gardens and fields, and thus the tree should yield its fruit and the land its produce; but it is a spiritual blessing that is meant, for "rain" signifies everything Divine that flows into man from the Lord out of heaven. That truths will produce good, and that good will produce truths, is signified by "the tree shall yield its fruit, and the land its produce," "land" and also the "garden," in which there are trees, meaning the church; these and "the circuits of My hill which are to be given as a blessing," signify the internal and external with the men of the church, "circuit" signifying what is outside or below, and "hill" what is within or above, especially where charity is, for that is within. (That "hill" signifies where there is charity, see Arcana Coelestia 6435, 10438)

[13] In David:

Blessed is everyone that feareth Jehovah, that walketh in His ways. Thou shalt eat the labor of thine hands; blessed art thou, and it is good with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house; thy sons like olive plants around thy tables. Behold, thus shall the man be blessed that feareth Jehovah. Jehovah shall bless thee out of Zion; that thou mayest see the good of Jerusalem all the days of thy life; peace upon Israel (Psalms 128:1-6).

Here also "to be blessed" does not mean to be blessed naturally, as that one is to eat the labor of his hands, that his wife is to be fruitful, that many sons are to be about his tables, and that this is to be in Zion and in Jerusalem, but it means to be blessed spiritually; for "those that fear Jehovah" mean those who love to do His commandments; it is therefore said, "Blessed is he that feareth Jehovah, that walketh in His ways," "to walk in His ways" signifying to do His commandments; "the labor of his hands which he shall eat," signifies the pursuit of the life according to those commandments; "the wife by the sides of the house" signifies the affection of spiritual truth in all things that he thinks and does; therefore it is added, "as a fruitful vine," for "vine" signifies the spiritual church from the affection of truth; "sons around the tables" signify the truths of good therefrom, "tables" meaning instructions; therefore it is also said, "as olive-plants," "plants" signifying truths, and "olives" goods; "Zion" signifies heaven whence these things are; and "Jerusalem" doctrine. From this it is clear what is signified by "Jehovah shall bless thee out of Zion, that thou mayest see the good of Jerusalem all the days of thy life;" "peace upon Israel" signifies all spiritual good in general and in particular, "Israel" meaning the church.

[14] In the same:

Like the dew of Hermon, that cometh down upon the mountains of Zion; for there hath Jehovah commanded the blessing, life even forever (Psalms 133:3).

This treats of the marriage of good and truth and their fructification and multiplication; both are meant by "the dew of Hermon, that cometh down upon the mountains of Zion," "the mountains of Zion" signifying where the goods of celestial love are; therefore it is added, "there hath Jehovah commanded the blessing, life even forever."

[15] In Moses:

If ye harken to these judgments, to keep and do them, Jehovah thy God will keep unto thee the covenant and mercy; and He will love thee and bless thee. And He will bless the fruit of thy belly, and the fruit of thy ground, thy corn, and thy new wine, and thine oil, the young of thy kine and of the rams of thy flock. Thou shalt be blessed above all peoples; there shall not be male or female barren among you or among your cattle. And Jehovah will take away from thee every disease, and all the evil sicknesses of Egypt which thou knowest He will not lay upon thee, but will put them upon all that hate thee. And thou shalt consume all the peoples that Jehovah thy God shall deliver to thee; thine eye shall not spare them (Deuteronomy 7:12-16).

Things spiritual, thus spiritual blessings, are meant by all this; these things are what are involved in and signified by the sense of the letter, which is natural, and is for those who are in the natural world, and therefore in natural ideas; consequently from the spiritual sense of the Word what is meant in general and in particular by "being blessed" can be seen. The "fruit of the belly, and the fruit of the ground, the corn, the new wine, and oil, the young of the kine and of the rams of the flock," mean the multiplications of truth and the fructifications of good, thus spiritual blessings. (What is signified specifically by each can be seen in various places in Arcana Coelestia, and in the explanation of this prophetic book.) "There shall not be male or female barren among you or among your cattle" signifies the multiplication of truth and the fructification of good in the internal and the external man; "and Jehovah will take away every disease, and all the evil sicknesses of Egypt," signifies the removal of all evils and falsities, "the evil sicknesses of Egypt" meaning falsities arising from evils in the natural man. "Those that hate thee upon whom Jehovah will put these," are those who are against the truths and goods of the church. The dispersion of the evils and falsities that are against the truths and goods of the church, is signified by "thou shalt consume all the peoples that Jehovah thy God shall deliver to thee;" and continual shunning of them is meant by "thine eye shall not spare them." That through these things those who do the Lord's commandments are blessed, is meant by "if ye hearken to these judgments, to keep and do them, Jehovah thy God will keep unto thee the covenant and mercy; He will love thee and bless thee;" "covenant and mercy" is conjunction from love by means of these commandments; conjunction by good is meant by "covenant," and "He will love thee;" and conjunction by truth therefrom is meant by "mercy" and "He will bless thee."

(Odkazy: Luke 9:12-17)


[16] In the same:

He shall bless thee with the blessings of heaven from above, with the blessings of the deep that coucheth below, with the blessings of the breasts and of the womb (Genesis 49:25).

These things are said of Joseph, who here signifies the Lord's spiritual kingdom; and "the blessings of heaven from above" mean the multiplications of truth from good in the internal or spiritual man; "the blessings of the deep that coucheth below" mean the multiplications of truth from good in the external or natural man; and "the blessings of the breasts and of the womb" signify spiritual and celestial goods.

[17] In Joel:

Who knoweth? Let him return, and Jehovah God will repent, and He will leave behind Him a blessing, a meal-offering and a drink-offering to Jehovah our God (Joel 2:14).

Because "blessing" signifies spiritual blessing, which in general has reference to good and truth proceeding from the Lord and given to man, therefore it is said, "He will leave behind Him a blessing, a meal-offering and a drink-offering to our God," "the meal-offering," which was bread, signifying good, and "the drink-offering," which was wine, signifying truth, both from the Lord, for it is said, "from our God."

[18] In Isaiah:

In that day shall there be a highway out of Egypt into Assyria, that Assyria may come into Egypt and Egypt into Assyria, that the Egyptians may serve with Assyria. In that day shall Israel be a third to Egypt and to Assyria, a blessing in the midst of the land; whom Jehovah shall bless, saying, Blessed be Egypt My people, and Assyria the work of My hands, and Israel Mine inheritance (Isaiah 19:23-25).

"Israel, Assyria, and Egypt," signify the three faculties belonging to the men of the church, namely, the spiritual, the rational, and the knowing; "Israel" the spiritual, "Assyria" the rational, and "Egypt" the knowing. Because all man's rational is formed by means of knowledges [scientifica], and both the rational and knowing faculties are from the spiritual, which is from the Lord out of heaven (for from that source is all understanding of truth and all application of knowledges [scientiarum] to truths), it is said, "there shall be a highway out of Egypt into Assyria, that Assyria may come into Egypt and Egypt into Assyria, and that the Egyptians may serve with Assyria;" and again, "Israel shall be a third to Egypt and to Assyria, a blessing in the midst of the land." The "midst" signifies the inmost from which is the rest, that is, from which is the whole (see above, n. 313; and the "land" is the church where these things are. And as it is the spiritual by which the rational and knowing faculties are applied to genuine truths, Israel is called the "inheritance," that is, the heir of the house who possesses all things; and Assyria is called "the work of My hands," because the rational is formed from the spiritual; and Egypt is called "a blessed people," because in the knowing faculty, as in their ultimate, all things are together. From this also it is clear that "blessing" in the Word means spiritual blessing.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 313)


[19] In Zechariah:

As ye were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so will I save you that you may be a blessing (Zechariah 8:13).

These things are said of the devastated church, and of the church to be established by the Lord; "the house of Judah" and "the house of Israel" signifying the church, here in both senses; the church devastated is called "a curse," because therein are evil and falsity; but the church to be established is called "a blessing" because therein are good and truth.

[20] In David:

Salvation unto Jehovah, thy blessing upon thy people (Psalms 3:8).

"The blessing of Jehovah upon His people" signifies influx and the reception of good and truth; those are called "the people of Jehovah" who are in spiritual good (see above, n. 331).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 331)


[21] In Moses:

I will make thee into a great nation, and I will bless thee, that thou mayest become a blessing. And I will bless them that bless thee and curse them that curse thee; and in thee shall all the families of the earth be blessed (Genesis 12:2-3).

In the same:

In him there shall be a blessing for all nations of the earth (Genesis 18:18).

These things are said of Abraham, and "Abraham" means in the highest sense the Lord, and in a relative sense the Lord's celestial kingdom and the celestial church. From this it is clear what is signified by "I will make thee into a great nation, and I will bless thee, that thou mayest become a blessing," namely, that therein shall be Divine good and Divine truth; "great nation" being predicated of Divine good (see above, n. 331, and "blessing" of Divine truth; "I will bless them that bless thee [and curse them that curse thee]" signifies that those who receive will have Divine truth, and those who do not receive will have the falsity of evil; "in Thee shall all the families of the earth be blessed," and "in Him there shall be a blessing for all the nations of the earth" signifies that from the reception of Divine truth and Divine good they will have heaven and eternal happiness; "the families of the earth" signify those who are in truths from good, "families" meaning truths, and "nations" goods; "blessing" signifying that from these they will have heaven and eternal happiness.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 331)


[22] There is a like signification in the blessing of Israel and Jacob:

Blessed be everyone that blesseth thee, and cursed be everyone that curseth thee (Numbers 24:9).

Thy seed shall be as the dust of the earth, and shall break forth towards the west, and towards the east, and towards the north, and towards the south; and in thee shall all the families of the earth be blessed, and in thy seed (Genesis 28:14).

"Israel" and "Jacob" also mean in the highest sense the Lord, and in a relative sense the Lord's spiritual kingdom and the spiritual church; "Israel" that church internal, "Jacob" that church external. The "seed that shall be as the dust of the earth, and that shall break forth towards the west, the east, the north, and the south" signifies Divine truth proceeding from the Lord and received by those who are of that church; the consequent fructification of good is signified by "it shall break forth towards the west and the east," and the consequent multiplication of truth is signified by "it shall break forth towards the north and the south." (That these quarters have such significations, see Heaven and Hell 141-153.)

[23] That the Lord blessed the bread, wine, and fishes that He gave to the disciples and to the people (Matthew 14:15, 19, 21, 22; 15:32, 36; 26:26, 27; Mark 6:41; 8:6, 7; 14:22, 23; Luke 9:16; 22:19; 24:30), signified communication of His Divine, and thus conjunction with them by means of the goods and truths, which are signified by the "bread and wine," and also by "the fishes;" "bread and wine" signifying goods and truths in the spiritual man, and "fishes" goods and truths in the natural.

(Odkazy: Mark 8:6-7, Mark 14:22-23; Matthew 14:15-21, 14:21-22, 15:32-38, 26:26-27)


[24] In Isaiah:

He shall call His servants by another name; he that blesseth himself in the earth shall bless himself by the God of truth; and he that sweareth by the earth shall swear by the God of truth; because the former distresses shall be forgotten (Isaiah 65:15-16).

"To bless oneself" signifies to instruct oneself in Divine truths, and to apply them to life, and "to swear" signifies to instruct oneself in Divine goods and to apply them to life. "To swear" has this signification, because an oath in the internal sense signifies confirmation in oneself and conviction that a thing is so, and this is effected from good by means of truths; from no other ground than good are truths with man confirmed and proved. Here a new church is treated of; and "to call by another name" signifies its quality in respect to truth and good.

[25] In Jeremiah:

Swear by the living Jehovah, in truth, in judgment, and in righteousness; the nations shall bless themselves in Him, and in Him shall thee glory (Jeremiah 4:2).

Here "to swear" and "to bless themselves" have a like signification as above, the "nations" that shall bless themselves in Jehovah signifying those who are in good.

[26] "To bless," in the contrary sense, signifies to love what is evil and false: and to be imbued with it as in Isaiah:

He that slaughters an ox smiteth a man; he that offereth frankincense, blesseth vanity; they have chosen these things also in their ways (Isaiah 66:3).

"To slaughter (or sacrifice) an ox," and "to smite a man," signify to worship God in externals, and yet to reject all truth. "To sacrifice an ox" signifies worship from those things that represented natural good, for an "ox" means natural good; "and to smite a man" signifies to reject and deny the truth, "man" in the Word meaning truth; "to offer frankincense" and "to bless vanity" signifies to worship God from such things as represented spiritual good, and yet to love evil and falsity and to be imbued with them, an "offering of frankincense" meaning the worship from spiritual good, and "vanity" the evil and falsity of evil.

-----
Footnotes:

1. "Salvation. " In AE 439, 449, 483 it reads "Israel."

-----

(Odkazy: Luke 1:68, Luke 2:28, 2:30-31; Psalms 21:1; Revelation 5:12)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 334, 344, 365, 439, 465, 625, 657

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Blessings and Responsibilities of Family
To build a home in the real sense, married partners must work together and individually toward this highest of human loves-work for it daily by resisting evils that weaken marriages.
Worship Talk | Ages over 18


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: