Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 183

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

183. These things saith He that hath the seven spirits of God, signifies the Lord from whom are all the truths of heaven and of the church. This may appear from the fact that it is the Lord who is meant, because it is the Son of man who said these things, as well as those said to the angels of the other churches; and the Son of man is the Lord in respect to the Divine Human (see n. 63, 151). By "the seven spirits of God" all the truths of heaven and of the church are meant, because "the Spirit of God" in the Word signifies Divine truth proceeding from the Lord. "Spirit" is mentioned in many passages in the Word, and "spirit," when used in reference to man, signifies Divine truth received in the life, thus it signifies man's spiritual life; but in reference to the Lord, by "spirit" is meant the Divine that proceeds from Him, which is called by the general term Divine truth. But since few at this day know what is meant by "spirit" in the Word, I will first show by passages from the Word that "spirit," in reference to man, signifies Divine truth received in the life, thus man's spiritual life. But because there are two things that constitute man's spiritual life, namely, the good of love and the truth of faith, in many passages in the Word mention is made of "heart and spirit," and also of "heart and soul;" and by "heart" the good of love is signified, and by "spirit" the truth of faith; the latter is also signified by "soul," for this means in the Word man's spirit.

(Odkazy: Revelation 3:1; The Apocalypse Explained 63, The Apocalypse Explained 151)


[2] That "spirit," in reference to man, signifies truth received in the life, is clear from the following passages. In Ezekiel:

Make you a new heart and a new spirit; why will ye die, O house of Israel (Ezekiel 18:31).

In the same:

A new heart will I give you, and a new spirit will I give in the midst of you (Ezekiel 36:26).

And in David:

Create for me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit in the midst of me. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart God doth not despise (Psalms 51:10, 17).

In these passages "heart" signifies the good of love, and "spirit" the truth of faith, from which man has spiritual life; for there are two things that make all of man's life, namely, good and truth; these two when united in man make his spiritual life.

(Odkazy: Psalms 51:10-12)


[3] As "heart" signifies good, and "spirit" truth, both received in the life, so "heart," in the contrary sense, signifies evil, and "spirit" falsity; for most expressions in the Word have also a contrary sense. In this sense "heart" and "spirit" are mentioned, in David:

A generation that doth not set its heart aright, neither is its spirit steadfast with God (Psalms 78:8).

And in Ezekiel:

Every heart shall melt, and every spirit shall faint (Ezekiel 21:7).

In Moses:

Jehovah hardened the spirit of the king of Heshbon, and confirmed his heart (Deuteronomy 2:30).

In Isaiah:

Conceive chaff, bring forth stubble; your spirit fire shall devour (Isaiah 33:11).

In Ezekiel:

Woe unto the foolish prophets that go away after their own spirit (Ezekiel 13:3).

In the same:

That which ascendeth upon your spirit shall never come to pass (Ezekiel 20:32).

[4] From this it is clear that the whole of man's life is meant by "heart and spirit;" and as his whole life refers itself to these two, namely, to good and truth, and in a spiritual sense to love and faith, so these two lives of man are meant by "heart and spirit." From this also it is that "heart and spirit" signify the will and the understanding of man; since these two faculties in man make all his life; nowhere else than in these has man life; and for the reason that the will is the receptacle of good and its love, or of evil and its love; and the understanding is the receptacle of truth and 1 its faith, or of falsity and its faith; and as has been said, all things with man refer themselves to good and truth, or to evil and falsity, and in a spiritual sense to love and faith (see The Doctrine of the New Jerusalem 28-35). In reference to man, "spirit" signifies truth or falsity, and man's life from one or the other; because by "spirit" is meant especially the spirit that is in man and that thinks, and it thinks 2 either from truths or from falsities. But as was said just above, there are two things that make the life of man, understanding and will; the life of the understanding is to think either from truths or from falsities, and the life of the will is to affect or inflame with love those things that the understanding thinks. These two lives of man correspond to the two lives of his body, which are the life of the respiration of the lungs, and the life of the pulse of the heart; it is by this correspondence that spirit and body with man are united (see above, n. 167; and in the work on Heaven and Hell 446-447).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 167)


[5] Because of this correspondence the word that means spirit in the Hebrew, as well as in many other languages, means wind or breath; so also to expire [to breathe out] is expressed by the term "to give up the spirit [breath, or ghost];" and this also in the Word; as in David:

I gathered in 3 their spirit, he expired (Psalms 104:29).

In Ezekiel:

The Lord Jehovih said to the dry bones, Behold I bring spirit into you, that ye may live; and the Lord Jehovih said, From the four winds come, O spirit, and breathe into these slain; and the spirit came into them, and they revived (Ezekiel 37:5, 9-10).

In Revelation:

The two witnesses were slain by the beast that cometh up out of the abyss; but after the three days and a half the spirit of life from God entered into them, so that they stood upon their feet (Revelation 11:7, 11).

In Luke:

Jesus, taking the hand of the dead girl, called, saying, Maiden, arise. Therefore her spirit came again, and she rose up immediately (Luke 8:54-55).

[6] When these passages are understood it can be seen what "spirit" signifies, when predicated of man, in many places in the Word, of which I will cite only these. In John:

Except one be born of water and of the spirit he cannot enter into the kingdom of God. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but knowest not whence it cometh and whither it goeth; so is everyone that is born of the spirit (John 3:5, 8).

The Lord breathed on the disciples, and said, Receive ye the Holy Spirit (John 20:22).

And in the book of Genesis:

Jehovah breathed into man's nostrils the breath of lives (Genesis 2:7);

besides other places.

(Odkazy: John 20:21-22)


[7] That "spirit," in the spiritual sense, signifies truth, and man's life therefrom, which is intelligence, is clear from the following passages. In John:

The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth (John 4:23).

In Daniel:

In him was an excellent spirit of knowledge and understanding. I have heard of thee that the spirit of God is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee (Daniel 5:12, 14).

In Moses:

Thou shalt speak to all the wise in heart, whom I have filled with the spirit of wisdom (Exodus 28:3).

In Luke:

John grew, and waxed strong in spirit (Luke 1:80).

And concerning the Lord:

The child Jesus grew, and waxed strong in spirit, and was filled with wisdom (Luke 2:40).

[8] When it is known what "spirit," in reference to man, signifies, it can be known what it signifies when predicated of Jehovah or the Lord, to whom are attributed all things that a man has, as face, eyes, ears, arms, hands, as also heart and soul, and so also a spirit, which in the Word is called "the Spirit of God," "the Spirit of Jehovah," "the Spirit of His nostrils," "the Spirit of His mouth," "the Spirit of truth," "the Spirit of holiness," and "the Holy Spirit." That "spirit" means Divine truth proceeding from the Lord is plain from many passages in the Word. Divine truth proceeding from the Lord is "the Spirit of God," because from it men have all their life; and those who receive that Divine truth in faith and life have heavenly life. That this is "the Spirit of God" the Lord Himself teaches. In John:

The words that I speak unto you are spirit and are life (John 6:63).

In Isaiah:

There went forth 4 a shoot out of the stock of Jesse; the spirit of Jehovah shall rest upon Him, the spirit of wisdom and intelligence, the spirit of counsel and of might (Isaiah 11:1, 2). In the same:

I have given My spirit unto Him: He shall bring forth judgment to the nations (Isaiah 42:1).

In the same:

He shall come like a flood; the spirit of Jehovah shall lift up a standard against Him (Isaiah 59:19).

In the same:

The spirit of the Lord Jehovih is upon me, therefore Jehovah hath anointed me to preach good tidings to the poor (Isaiah 61:1). In John:

He whom the Father hath sent speaketh the words of God, for not by measure hath God given the spirit (John 3:34).

These things are said of the Lord.

(Odkazy: Isaiah 11:1-2; John 16:13-14)


[9] That the Holy Spirit is Divine truth proceeding from the Lord can be seen in John:

I tell you the truth; it is expedient for you that I go away; for if I go not away the Comforter will not come unto you; but if I go away I will send Him unto you. When He, the Spirit of truth, is come, He shall guide you into all truth; He shall not speak from Himself, but He shall take of Mine, and shall declare it unto you (John 16:7, 13, 14).

That "the Comforter (Paraclete)" here is Divine truth proceeding from the Lord is plainly evident, for it is said that the Lord Himself spoke to them the "truth," and that, when He should go away, He would send the Comforter, the "Spirit of truth," who should "guide them into all truth," and that He would "not speak from Himself," but from the Lord. It is said "He shall take of Mine," because Divine truth proceeds from the Lord, and what proceeds is called "Mine;" for the Lord Himself is Divine love; and what proceeds from Him is Divine truth, thus it is His (see in the work on Heaven and Hell 139, 140, and the preceding numbers; and in The Doctrine of the New Jerusalem 307). "Being sent" and "sending" mean proceeding and going forth (see Arcana Coelestia., n. 2397, 4710, 6831, 10561); the same is meant here by "I will send Him to you." That "the Comforter" is the Holy Spirit is evident in John:

The Comforter, the Holy Spirit, He shall teach you all things (John 14:26).

(Odkazy: Heaven and Hell 139-140; John 16:13-14)


[10] In the same:

Jesus cried with a great voice, saying, If any man thirst, let him come unto Me, and drink. He that believeth on Me, as the Scripture saith, out of his belly shall flow rivers of living water. This He saith of the spirit which they that believe on Him were to receive; the Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified (John 7:37-39).

It is clear from this that the Holy Spirit is Divine truth, proceeding from the Lord, which flows in with man, both immediately from the Lord Himself and mediately through angels and spirits; for the Lord says first, that "he who believes on Him, out of His belly shall flow rivers of living water," and then that "He spake this of the spirit which they were to receive;" for "water" in the spiritual sense, signifies truth, and "rivers of living water," Divine truth from the Lord in abundance; the like is therefore meant by "the spirit which they were to receive." (That "water" signifies truth," and "living water" Divine truth," see above, n. 71.) And as Divine truth proceeds from the glorified Human of the Lord and not immediately from the Divine Itself, for this was glorified in Itself from eternity, so it is here said, "the Holy Spirit was not yet, because Jesus was not yet glorified." That to "glorify" is to make Divine, and that the Lord fully glorified His Human, that is, made it Divine by His last temptation and victory on the cross, see The Doctrine of the New Jerusalem 293-295, 300-306).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71)


[11] It is greatly wondered at in heaven that the man of the church does not know that the Holy Spirit, which is Divine truth, proceeds from the Lord's Human, and not immediately from His Divine, when yet the doctrine received in the whole Christian world teaches that:

As is the Father so also is the Son, uncreate, infinite, eternal, omnipotent, God, Lord; neither of them first or last, nor greatest or least. Christ is God and man: God from the nature of the Father, and man from the nature of the mother; but although He is God and man, yet they are not two, but one Christ; He is one, but not by changing the Divine into the Human but the Divine took the Human to Itself. He is altogether one, not by a mingling of two natures, but He is a single person, because as body and soul are one man, so God and man is one Christ. (This from the Creed of Athanasius).

Now as the Divine and the Human of the Lord are not two, but a single person, and are united as soul and body, it may be known that the Divine which is called the Holy Spirit goes out and proceeds from His Divine through the Human, thus from the Divine Human; for nothing whatever can go forth from the body except from the soul through the body, since all the life of the body is from its soul. And since "As is the Father so is the Son, uncreate, infinite, eternal, omnipotent, God and Lord, and neither of them is first or last, nor greatest nor least," it follows that the proceeding Divine, which is called the Holy Spirit proceeds from the Divine Itself of the Lord through His Human, and not from another Divine that is called the Father; for the Lord teaches that the Father and He are one, and that the Father is in Him and He in the Father (see below, n. 200. But the reason why most of those in the Christian world think otherwise in their hearts, and thence believe otherwise, is, the angels said, because they think of the Lord's Human as separate from His Divine, although this is contrary to the doctrine which teaches that the Divine and the Human of the Lord are not two persons, but a single person, united as soul and body. That this should be the doctrine of the whole Christian world was provided by the Lord, because it is the essential of the church, and the essential of the salvation of all. But they have divided the Divine and the Human of the Lord into two natures, and have said that the Lord is God from the nature of the Father, and man from the nature of the mother, because they do not know that when the Lord fully glorified His Human He put off the human from the mother, and put on a Human from the Father (according to what is shown in The Doctrine of the New Jerusalem 295. That this distinction was made in a certain council by those who were there, for the pope's sake, that he might be acknowledged as the Lord's vicar, see Arcana Coelestia 4738).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 200)


[12] That the "Spirit of God" is Divine truth, and thence spiritual life to the man who receives it, is further evident from these passages. In Micah:

I am full of power with the spirit of Jehovah and of judgment (Micah 3:8).

And in Isaiah:

I will pour out waters upon him that is thirsty, and streams upon the dry ground, and My spirit upon thy seed (Isaiah 44:3).

In that day shall Jehovah Zebaoth be for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for might to them (Isaiah 28:5-6.

In Ezekiel:

And ye shall know that I will put my spirit in you that ye may live (Ezekiel 37:14).

In Joel:

I will pour out My spirit upon all flesh, and upon the menservants and upon the maidservants (Joel 2:28).

In Revelation:

The testimony of Jesus is the spirit of prophecy (Revelation 19:10).

Since the "Spirit of God" signifies Divine truth, it is called:

The spirit of the mouth of Jehovah (Psalms 33:6);

The spirit of His lips (Isaiah 11:4);

The breath of God and the spirit of His nostrils (Lamentations 4:20; Psalms 18:16; Job 4:9).

In Matthew:

John said, I baptize you with water unto repentance; but He that cometh after me, He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire (Matthew 3:11).

In the spiritual sense, "to baptize" signifies to regenerate; the "Holy Spirit" is Divine truth, and "fire" Divine good. (That to "baptize" signifies to regenerate, see above, n. 71; and that "fire" signifies the good of love, n. 68)

(Odkazy: Acts of the Apostles 4:9; Ezekiel 37:13-14; Joel 2:28-29; Psalms 18:15; The Apocalypse Explained 68, The Apocalypse Explained 71)


[13] From this it can now be seen what is meant by the words of the Lord to His disciples:

Go ye, baptize into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Matthew 28:19).

Here "the Father" is the Divine Itself, "the Son" is the Divine Human, and "the Holy Spirit" is the proceeding Divine which is Divine truth; thus there is one Divine, and yet there is a trine. That this is so the Lord teaches in John:

Henceforth ye know the Father, and have seen Him. He that seeth Me seeth the Father. I am in the Father, and the Father in Me (John 14:7, 9-10).

[14] Since the proceeding Divine, which is Divine truth, flows in with men immediately, as well as mediately through angels and spirits, it is believed that the Holy Spirit is a third person, distinct from the two called Father and Son. But I can affirm that no one in heaven knows any other Holy Divine than the Divine truth proceeding from the Lord. And since Divine truth is also communicated to men mediately through angels, it is said in David:

Jehovah God maketh His angels spirits (Psalms 104:1, 4).

These passages have been cited that it may be known that "the seven spirits" signify all the truths of heaven and of the church from the Lord. It is made still more manifest that "the seven spirits" are all the truths of heaven and of the church, from these passages in Revelation:

The seven lamps of fire burning before the throne are the seven spirits of God (Revelation 4:5).

And further:

In the midst of the elders a Lamb standing, having seven horns, and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth (Revelation 5:6).

It is plain that the spirits here are not spirits, from the fact that the "lamps" and the "eyes of the Lamb" are called spirits. "Lamps" signify Divine truths, and "eyes" the understanding of truth; and when predicated of the Lord, His Divine wisdom and intelligence (see above, n. 152.

-----
Footnotes:

1. The Latin has "or," but the context requires "and."

2. The Latin for "thinks either" has "either thinks either."

3. For "I gathered in" the Hebrew has "thou gatherest in. "

4. For "there went forth," the Hebrew has, "There shall go forth," as found in Arcana Coelestia 2826 Arcana Coelestia 2826[1-14], 9818; Apocalypse Revealed 46, 962.

-----

(Odkazy: Ezekiel 37:13-14; Joel 2:28-29; John 20:21-22; Psalms 51:10-12; Revelation 3:1; The Apocalypse Explained 152)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 181, 204, 230, 274, 318, 343, 665, 684, 831, 922

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: