Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 109

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

109. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, signifies that he who receives in the heart shall be filled with the good of love and with heavenly joy therefrom. This is evident from the signification of "overcoming," as being to receive in the heart (of which in what follows); also from the signification of "eating," as being to be appropriated and to be conjoined (see Arcana Coelestia 2187, 2343, 3168, 3813, 5643); and from the signification of "the tree of life," as being the good of love and heavenly joy therefrom (of which also in what follows). "To overcome" is to receive in the heart, because everyone who is to receive spiritual life must fight against evils and falsities which belong to his natural life; and when he overcomes these he receives in the heart the goods and truths which belong to the spiritual life. To receive in the heart is to receive in the will and love, for "heart" in the Word signifies the will and love (see Arcana Coelestia 2930, 3313, 7542, 8910, 9050, 9113, 10336). To receive in the heart, then, is to do these from the will or love; this is what is meant by "overcoming."

(Odkazy: Revelation 2:7)


[2] "The tree of life" signifies the good of love and heavenly joy therefrom, because "trees" signify such things as are with man in his interiors, which are of his mind [mens] or disposition [animus]; "boughs" and "leaves" signifying those things that are of the knowledges of truth and good, and "fruits" the goods of life themselves. This signification of trees draws its origin from the spiritual world; for in that world trees of every kind are seen, and the trees that are seen correspond to the interiors of the angels and spirits which are of their mind; the most beautiful and fruitful trees to the interiors of those who are in the good of love and thence in wisdom; trees less beautiful and fruitful to those who are in the good of faith; but trees bearing leaves only, and without fruits, to those who are only in the knowledges of truth; and horrible trees, with noxious fruits, to those who are in knowledges and in evil of life. To those, however, who are not in knowledges, and who are in evil of life, no trees appear, but stones and sands instead. These appearances in the spiritual world really flow from correspondence, for the interiors of the minds of those there are by such effigies presented actually before their eyes. (These things may be better seen from two chapters in the work on Heaven and Hell; first, where the Correspondence of Heaven with all things of Earth is treated of, n. 103-115; and the other, where Representatives and Appearances in Heaven are treated of, n. 170-176, and in what follows there, n 177-190.)

[3] It is from this that "trees" are so often mentioned in the Word, and by them are signified the things with men that belong to their minds; and from this it is also that in the first chapters of Genesis: two trees are said to have been placed in the garden of Eden, one called "the tree of life," and the other "the tree of knowledge." "The tree of life" there signifies the good of love to the Lord, and heavenly joy therefrom, which were with those who were then of the church, and who are meant by the "man" and his "wife;" and by "the tree of knowledge" is signified the delight of knowledges apart from any other use than to be accounted learned and to acquire repute for erudition solely for the sake of honor or gain. "The tree of life" also signifies heavenly joy, because the good of love to the Lord, which is specifically signified by that tree, has heavenly joy in it (see in the work on Heaven and Hell 395-414, and in The Doctrine of the New Jerusalem 230-239).

[4] That "trees," which are so often mentioned in the Word, signify the interiors of man which belong to his mind and disposition, and the things that are on trees, as leaves and fruit, signify such things as are from these interiors, can be seen from the following passages:

I will give in the desert the cedar, the shittah tree, 1 and the myrtle, and the oil tree; I will set in the wilderness the fir tree, the pine, and the box tree (Isaiah 41:19).

The establishment of the church is there treated of:

The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine, and the box tree together, to deck the place of My sanctuary (Isaiah 60:13).

All the trees of the field shall know that I, Jehovah, humble the high tree, exalt the low tree, dry up the green tree, and make the dry tree to bud (Ezekiel 17:24).

Behold, I will kindle a fire in thee, and it shall devour the green tree in thee, and every dry tree (Ezekiel 20:47).

The vine is withered, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, all the trees of the field are withered: joy is withered away from the sons of men (Joel 1:12).

When the angel sounded, there followed hail and fire, which fell upon the earth; and the third part of the trees was burnt up (Revelation 8:7).

Beltshasar 2 saw in a dream a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. The leaves thereof were fair, and the flowers many, and in it was food for all (Daniel 4:10-12).

(Because "trees" in general signify such things as are with man and constitute the interiors of his mind, and so also the spiritual things that are of the church; and because both are of various kinds, therefore there are so many kinds of trees mentioned, each signifying something different. What the various kinds signify is shown in the Arcana Coelestia, as what is signified by the "oil tree," n. Arcana Coelestia 9277, 10261; what by the "cedar," n. 9472, 9486, 9528, 9715, 10178; what by the "vine," n. 1069, 5113, 6375, 6378, 9277; what by the "fig," n. 217, 4231, 5113, etc.)

[5] Moreover, the things that are on trees, as leaves and fruit, signify such things as are with man; "leaves," the truths with him, and "fruits," the goods, as in the following passages:

He shall be as a tree planted by the waters, and shall spread out his roots by the river; his leaf shall be green; neither shall he cease from yielding fruit (Jeremiah 17:8).

By the river flowing out from the house of God, upon the bank on this side and on that, ascendeth the tree of food, whose leaf falleth not off, nor is its fruit consumed; it is renewed in its months, because its waters issue out of the sanctuary, whence its fruit is for food, and its leaf for medicine (Ezekiel 47:12).

In the midst of the street and of the river (flowing out from the throne of God and of the Lamb), on this side and on that, was the tree of life, bearing twelve fruits, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations (Revelation 22:1, 2).

Blessed is the man whose delight is in the law; he shall be like a tree planted by the streams of waters, that bringeth forth its fruit in its time, whose leaf also doth not wither (Psalms 1:3).

Be not afraid, for the tree shall bear fruit, the fig tree and the vine shall yield their strength (Joel 2:22).

The trees of Jehovah are satisfied, the cedars of Lebanon which He hath planted (Psalms 104:16).

Praise Jehovah, ye fruit trees, and all cedars (Psalms 148:7, 9).

(Odkazy: Psalms 1:1-3; Revelation 22:1-2)


[6] Because "fruits" signified the goods of life with man, therefore it was commanded in the Israelitish church, which was a representative church, that the fruits of trees, like men themselves, should be circumcised, concerning which it is thus written:

The fruit of the tree serving for food in the land of Canaan shall be uncircumcised; three years shall they be uncircumcised. But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy, praises to Jehovah. And in the fifth year shall ye eat [of the fruit thereof] (Leviticus 19:23-25).

Because the "fruits of the tree" signified the goods of life, it was also commanded:

That in the feast of tabernacles they should take the fruits of the tree of honor, and the boughs, and be glad before Jehovah, and thus should keep the feast (Leviticus 23:40, 41).

For by "tabernacles" were signified the goods of heavenly love, and holy worship therefrom (see Arcana Coelestia 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4391, 10545); and by the "feast of tabernacles" was signified the implantation of that good or love (n. 9296). Because "fruits" signified the goods of love which are goods of life:

It was amongst the blessings that the tree of the field should give its fruit, and among the curses that it should not bear fruit (Leviticus 26:4, 20).

So also it was a command that when any city was besieged:

They should not lay the axe to any tree of good fruit (Deuteronomy 20:19, 20).

From all this it can be seen that "fruits" signify the goods of love, or what is the same, the goods of life, which are also called "works," as likewise in these passages in the Evangelists:

The axe lieth unto the root of the tree; every tree that bringeth not forth good fruit shall be hewn down and cast into the fire (Matthew 3:10; 7:16-21).

Either make the tree good and the fruit good, or else make the tree corrupt and the fruit corrupt; for the tree is known by its fruit (Matthew 12:33; Luke 6:43, 44).

Every branch that beareth not fruit shall be taken away; but every branch that beareth fruit shall be pruned, that it may bring forth more fruit (John 15:2-8).

A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came seeking fruit thereon, but found none. And he saith unto the vine dresser, Behold, for three years I come seeking fruit from the fig tree, and find none; cut it down; why should it make the ground unfruitful? (Luke 13:6-9).

Jesus saw a fig tree by the way; He came to it, and found nothing thereon but leaves only; and He said, Nevermore from thee shall there be fruit. And immediately the fig tree withered away (Matthew 21:19; Mark 11:13, 14, 20).

The "fig tree" signifies the natural man and its interiors, and "fruits" signify his goods (Arcana Coelestia 217, 4231, 5113); but "leaves" signify knowledges (Arcana Coelestia 885). From this it is clear what is signified by the fig tree's withering away because the Lord found on it leaves only and no fruit. All these passages are cited that it may be known what is signified by the "tree of life in the midst of the paradise of God," namely, the good of love proceeding from the Lord, and heavenly joy therefrom.

-----
Footnotes:

1. This is translated "the cedar of Shittah" in Arcana Coelestia 9472, 9780, and in this work, 294, 375, 730.

2. In the Chaldee this is related of Nebuchadnezzar.

-----

(Odkazy: Deuteronomy 20:19-20; Leviticus 23:40-41, 25:4, 25:20; Luke 6:43-44, 13:6-10; Mark 11:13-14; Matthew 7:16-20; Psalms 1:1-3; Revelation 2:7)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 94, 110, 151, 167, 277, 420, 506, 545

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: