Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Bible

 

Luke 1:80

English: King James Version         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Luke 1      

Napsal(a) Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-5. That revelation of the eternal Word made flesh is imparted to all who are in the love of truth for its own sake.

Verses 5-26. His representative as to the Word must teach the doctrine of repentance and faith in Him, the origin of which doctrine is described.

Verses 5-7. As being born from celestial good and truth.

Verses 8-18. And announced by the most high, as being instrumental in promoting purification from evils and falsities, and thus preparing mankind for the reception of good and of truth.

Verses 18-24. Nevertheless this doctrine is not admitted without doubt respecting it, the effect of which doubt is manifested in the inability to make confession of the Lord, and to preach faith in Him.

Verses 23-25. Notwithstanding however this doubt, the doctrine of repentance and faith gains confirmation, though as yet it is seen only obscurely.

Verses 26-34. It is at the same time announced from heaven, that Jehovah will come into the world, and that the Humanity, which He will assume, is the Son of god, by virtue of the Divinity from whom it came forth.

Verses 29-34. Which annunciation causes trouble and surprise, until information is given, that to that Humanity will be transferred the All of Divinity, so that in it Divinity and Humanity will be one, and in that one-ness will have rule over all things of heaven and the church.

Verses 34-36. Since the Humanity is born from the Divine Good and Divine Truth, which is Jehovah.

Verses 36-38. And preparation is made for its reception, through the doctrine of repentance and faith, which was to be taught in the church.

Verses 39-46. That on this occasion, the internal affection of good and of truth in the church is conjoined with the external, so that the productions of the latter become vivified, and the latter affection itself is made holy by virtue of it's exaltation of the former.

Verses 47-51. The former affection, at the same time, exalts the Divine Good and Divine Truth above all things, under a devout sense of the Divine mercy, which attends to the lowest concerns of man, and is ever operative in good to those who desire good.

Verses 51-54. And which assumed a Humanity, that through it the hells might be subdued, and a new church might be established, to which divine good might be imparted, and in which, truth separate from good might be rejected.

Verse 55. As had been predicted.

Verses 56-59. That for this purpose the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is taught in the church, to the great joy of those who receive it.

Verses 59-64. The quality of which doctrine is described, as being grounded in the Divine love and mercy.

Verses 64-66. So that they, who acknowledge this quality, are enabled to make confession of the Lord, and to preach faith in Him, exciting devout adoration in all who hear them.

Verses 68-73. Because they teach from Divine truth, that Jehovah assumed a Humanity, for the purpose of effecting redemption and salvation, by conjoining Himself with His church.

Verses 73-76. And that His church, being thus purified from evils and falsities, might be reciprocally conjoined with Him, through the reception of His love and wisdom.

Verses 76-80. Therefore the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is of Divine origin, being intended to prepare man for the reception of the Divine mercy, through the removal of all opposing principles, and through the communication of the light of Divine truth, by virtue of which the church would be delivered from the falsities of evil.

Verse 80. Which doctrine is more and more confirmed, though for a time it is received by few.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1457, 1927, 2708, 9818


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 730

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Judges 13:24

Vysvětlení slova/fráze

spirit
'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. 'The seven spirits'...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Angel Appears to Joseph
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angel with Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel with Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Annunciation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Blessings: Good Tidings of Great Joy
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Call His Name Jesus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Joy and Happiness
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Elizabeth Greets Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Is John
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Will Be Called: The Development of the Lord in Our Lives
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 John the Baptist
Compare the birth of John the Baptist with the birth of Jesus Christ. What do the births of these men mean in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Mary and Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mary's Song of Praise
Mary's song of praise, often called the Magnificat, in a color border.
Picture | Ages over 15

 Mary Visits Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Naming John the Baptist
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Our Savior
Article | Ages 15 - 17

 Picture of the Angel Gabriel
Project | Ages up to 10

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Good Tidings of Great Joy
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appearing to Mary
Use oil pastels and watercolors to show the angel Gabriel appearing to Mary.
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appears to Mary
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary Mobile
Make a simple mobile to show the angel Gabriel coming to tell Mary that she would give birth to a Son and should name Him Jesus.
Project | Ages 3 - 8

 The Angel's Promise to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Annunciation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of John
Zacharias and Elizabeth were very good people who wanted a child very much. The Lord answered their prayers. John was born to help prepare people to learn from the Lord. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 The Birth of John the Baptist
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of John the Baptist
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Magnificat
Worship Talk | Ages over 18

 The Maidservant of the Lord
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Mother of the Lord
Imagine what it must have been like to suddenly see an angel and be told such great news.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Name Mary
Article | Ages 15 - 17

 The Savior
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Spread of the Lord's Word
We can be like the shepherds and others who have spread the good news as we learn about the Lord and find ways to tell people. Maybe this Christmas you can share your enjoyment of the story of the Lord’s birth with a friend or neighbor. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.
Religion Lesson | Ages 10 - 11

 Understanding the Virgin Birth
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias and the Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Zacharias’s Dumbness
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias Sees Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: