Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Bible

 

Izajáš 46:9

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

9 Rozpomeňte se na první věci od věků stalé, nebo já jsem Bůh silný, a není žádného více Boha, aniž jest mně podobného.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 46      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 46

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. BEL bows down, Nebo falls; their idols are [delivered] to the beasts and the cattle: your burdens are loaded [upon them]: a weight to the weary [beast].

2. They fall, they bow down together; they cannot deliver the burden: their soul is gone into captivity.

Verse 1. ["Bel", or "Belus", called also "Baal", was the chief idol or god of the Babylonians; and was worshipped in the celebrated tower of Babylon. (Comp, (Jeremiah 50:2; 51:44)

This idol, as representing the idolatrous principle of the Babylonians, would correspond, as an image, to the love of power and preeminence grounded in the love of self. (See Chapter xiii. and xiv., the Exposition.) At the period of Judgment, which is here described as about to come over Babylon, represented by the invasion of Cyrus, this idol would bow or fall down, as Dagon, the idol of the Philistines, did before the ark of God. (1 Samuel 5:2, 3, 7) "Nebo" was an idol god of the Chaldeans, therefore a correlative of "Bel"; for as Babylon, in its perverse sense, signifies the adulteration and profanation of all the Goods of the Word and of the church, so Chaldea denotes, in a bad sense, the falsification and profanation of all its Truths. See above, Chapter 43:14, and especially Chapter 47:1, the Exposition.]

Verses 1, 2. "Their idols are [delivered] to the beasts and the cattle", signifies that their falsities are infernal falsities, and thence, evils; "They fall, they bow down together", signifies that [at the Judgment] they shall fall to pieces. "Their soul is gone into captivity", denotes that they go into hell, where they will be secluded from all Truth. Apocalypse Explained 811.

For the meaning of "captivity" see Chapter 45:13; 61:1, the Exposition.

3. Hearken unto Me, O house of Jacob; and all you, the remnant of the house of Israel: you that have been borne [by Me] from the womb, that have been carried from the belly.

4. And, even to old age, I am the same; and even to grey hairs, I will carry you: I have made, and I will bear; I will carry, and I will deliver you.

Verse 3. Natural "births", when mentioned in the Word, involve spiritual births, as is plain from the following passages:

"We have been pregnant; we have been in pain; we have, as it were, brought forth wind; we have not wrought deliverance for the land", etc. (Isaiah 26:18) "Shall the earth be made to bring forth in one day? Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? says the Lord: shall I cause to bring forth; and shut the womb?" etc. (Isaiah 66:7-10; see also Isaiah 44:2; Ezekiel 30:15, 16; Hosea 13:13; Psalm 22:9; 71:6; John 3:3-7)

From this ground it is that the Lord is called "Father", as in Isaiah 9:6; 63:16; John 10:30; 14:8, 9; and such as are in Goods and Truths from Him are called "sons", and "born of God", and "brethren one among another"; (Matthew 23:8) and the church is called "mother." (Hosea 2:2, 5; Ezekiel 16:45) True Christian Religion 583.

Respecting "regeneration" and its process, see Chapter 1:2; 8:3, Exposition.

Verses. 3, 4. Treating of the reformation of the church, and of the regeneration of the men of the church, by the Lord. The church is signified by "the house of Jacob" and by "the house of Israel" the external church by "the house of Jacob", and the internal church by "the house of Israel. By them that are "borne from the womb" are signified those who are being regenerated by the Lord; and by them that are "carried from the belly" are signified the regenerate. Inasmuch as the man who is being regenerated is first, conceived by the Lord, and afterwards born, and lastly educated and perfected, and inasmuch as regeneration is in this respect like to the natural generation of man, therefore by being "borne from the Womb" is signified the state of the man to be regenerated, from conception to nativity; the nativity itself, and afterwards education and perfection, being signified by being "carried from the belly, even unto, old age, I m the same; and even to grey hairs, I will carry." Like things are signified by "I have made, and I will bear; I will carry, and I will deliver you"; but by the former expression is understood regeneration by the Goods of love and by charity, and by the latter regeneration by Truths from those Goods.

By "delivering" is understood to take away and remove evils and falsities, which are from hell. Apocalypse Explained 710.

5. To whom will you liken Me, and make Me equal? and to whom will you compare Me, that we may be like?

Verse 5. It may be expedient here to say what is meant bya "likeness" or a resemblance of those things which are from the Divine Being. Such resemblances are made by men when they speak divine things with the mouth, and also in work do such things as are commanded "by the Divine, and thereby induce a belief that they are in Good: and in Truth, when yet in heart they altogether entertain other thoughts, and will only what is evil; such are dissemblers, hypocrites, and the deceitful. These are they who make likenesses or resemblances of those things which are from the Divine. In the other life, evil spirits make resemblances of those things which are from the Divine, by presenting a likeness, and appearance in externals in which there is nothing within of what is Divine. Dissemblers, hypocrites, and the deceitful learn this in the other life, and in general all who, from frequent use, have contracted a habit of speaking otherwise than they think, and of doing otherwise than they will: Some, by such practices, are desirous to acquire reputation, that they may seem good, and thereby deceive; some, that they may acquire authority. Arcana Coelestia 8870.

6. They lavish gold out of the bag, and weigh out silver with the reed; they hire a founder, and he makes it a god: they worship; yea, bow themselves down to it.

Verse 6. By a "reed" [the beam of the balance] is meant Truth in ultimates. By ultimate Truth, or Truth in the ultimate of order, is meant sensual Truth, such as is in the literal sense of the Word, for those who are merely sensual. Divine Truth in its descent proceeds according to degrees, from the supreme or inmost, to the lowest or ultimate. The Divine Truth, in the supreme degree, is such as is the Divine which proximately proceeds from the Lord, thus such as is the Divine Truth above the heavens, which, being infinite, cannot come to the perception of any angel. But the Divine Truth of the first degree is what comes to the perception of the angels of the third or inmost heaven, and is called Divine Truth celestial; from this is derived the wisdom of those angels. The Divine Truth of the second degree is what comes to the perception of the angels of the second or middle heaven, and constitutes their wisdom and intelligence; is called Divine Truth spiritual. The Divine Truth of the third degree is what comes to the perception of the angels of the ultimate or first heaven, and constitutes their intelligence and science; and is called Divine Truth celestial and spiritual-natural. But the Divine Truth of the fourth degree is what comes to the perception of the men of the church who are living in the world, and constitutes their intelligence and science; this is called Divine Truth natural, and the ultimate of this is called Divine Truth sensual. These Divine Truths, according to their degrees in order, are in the Word; and the Divine Truth in the ultimate degree, or in the ultimate of order, is such as is the Divine Truth in the literal sense of the Word which is for children and for the simple, who are also sensual. This Divine Truth is what is understood by a "reed" or a "cane"; and inasmuch as explorations with all are effected by this ultimate Divine Truth, as was said above, therefore measurings and weighings, in the representative churches, were performed by "reeds" or "canes", by which that Divine Truth is signified. That measurings were performed by "reeds" has been shown above; that weighings were performed by the same, appears in Isaiah:

"They weigh out silver with the reed", etc. (Isaiah 46:6) Apocalypse Explained 627.

They hire a founder, and he makes it a god, etc. - That "idols of gold" signify falsities as to things divine, see Chapter 2:20, the Exposition.

That to "hire" and a "hireling" signify those who acquire Truths from merely mercenary motives, originating in the love of selfish honour and of worldly gain, see Chapter 16:14, the Exposition.

7. They bear him upon the shoulder; they carry him; they set him down in his place, and he standeth: from his place he does not remove; to him that cries unto him, he does not answer, neither save him from his distress.

Verse. 7. [As the "hands", "arms", and "shoulders" correspond to power, to "bear the idol on the shoulder" and to "carry it", signifies the maintaining and defence of the falsities and false dogmas denoted by the "idols", which fill the power and talent with which the abettors of false dogmas can uphold them; but that these "idols" have no power whatever to effect anything for the spiritual life, is understood by "to him that cries unto him, he does not answer, neither save him from his distress."]

8. Remember this, and show yourselves men; bring it again to heart, O you transgressors!

Verse 8. lt does not appear that Swedenborg has quoted this passage, but it means, we apprehend, to be valiant for the Truth, in opposition to those who make idols or who maintain false principles of doctrine.]

9. Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like Me;

10. From the beginning making known the end; and from ancient times, the things that are not yet done: saying, My counsel shall stand, and I will do all My pleasure.

11. Calling from the east the bird, and from a distant land the man of My counsel: as I have spoken, so will I bring it to pass; I have purposed it, and I will do it.

12. Hearken unto Me, O you stubborn of heart; you that are far from justice:

Verse 9.. For I am God, and there is none else, etc. - See above, Chapter 45:14, 15, the Exposition.

Verses 9, 11. - By the "bird" which He shall call from the East is signified the Truth of the Word, which, because it is from the Good of love, is said to be "called from the East"; the "East" denoting the Good of love. What else can be meant by "God's calling a bird from the East, and a man of counsel from a distant land [or of far distance]"? The "man of counsel" denotes a man who is intelligent from Truths, which are from the Good of love. A.. Apocalypse Explained 1100.

As to the "bird" here intended, which is not a "ravenous bird", as in the Common Version, see Chapter 18:6, the Exposition.

13. I will bring My justice near, it shall not be far distant; and My salvation shall not tarry: and I will give in Zion salvation; to Israel My glory.

Verse 13. My salvation shall not tarry: and I will give in Zion salvation; to Israel My glory. ""Salvation" is eternal life for by "eternal life" in the Word is understood eternal salvation. Everything of salvation and of eternal life is from the Lord, and is His both with man and with angel; for all the Good of love and all the Truth of faith which are with a man, are not man's but the Lord's with him; for it is the Divine Proceeding, which is the Lord in heaven with the angels, and in the church with man. Hence it is evident how it is to be understood that "salvation" is ascribed to the Lord, and that the Lord Himself is Salvation, as in Isaiah 46:13; 25:9; 49:6; and in many other passages. Apocalypse Explained 460.

To Israel My glory. - That "glory" (or beauty or splendour) is the Divine Truth, as received by angels and men, see above, Chapter 4:2; 6:2, 3, the Exposition.

[It is necessary to distinguish between "glory" (cavod) and beauty or splendour (tipharah). "Glory" is the Divine Truth in the internal form, but "beauty" or "splendour" (decus) is also the Divine Truth, but in the external form; for the splendour and beauty of Divine Truth appearing in externals is understood by "beauty" (decus). Hence it is that the Word, in the internal sense, is called "glory", but in the internal sense, in respect to splendour hence derived, it is called "beauty." See Arcana Coelestia 9815.]

---
Isaiah Chapter 46

1. BEL bows down, Nebo falls; their idols are [delivered] to the beasts and the cattle: your burdens are loaded [upon them]: a weight to the weary [beast].

2. They fall, they bow down together; they cannot deliver the burden: their soul is gone into captivity.

3. Hearken unto Me, O house of Jacob; and all you, the remnant of the house of Israel: you that have been borne [by Me] from the womb, that have been carried from the belly.

4. And, even to old age, I am the same; and even to grey hairs, I will carry you: I have made, and I will bear; I will carry, and I will deliver you.

5. To whom will you liken Me, and make Me equal? and to whom will you compare Me, that we may be like?

6. They lavish gold out of the bag, and weigh out silver with the reed; they hire a founder, and he makes it a god: they worship; yea, bow themselves down to it.

7. They bear him upon the shoulder; they carry him; they set him down in his place, and he standeth: from his place he does not remove; to him that cries unto him, he does not answer, neither save him from his distress.

8. Remember this, and show yourselves men; bring it again to heart, O you transgressors!

9. Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like Me;

10. From the beginning making known the end; and from ancient times, the things that are not yet done: saying, My counsel shall stand, and I will do all My pleasure.

11. Calling from the east the bird, and from a distant land the man of My counsel: as I have spoken, so will I bring it to pass; I have purposed it, and I will do it.

12. Hearken unto Me, O you stubborn of heart; you that are far from justice:

13. I will bring My justice near, it shall not be far distant; and My salvation shall not tarry: and I will give in Zion salvation; to Israel My glory.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 46


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 7401, 10248

Apocalypse Revealed 757


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 1100

Scriptural Confirmations 2, 18

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 15:11

Žalmy 78:2

Izajáš 43:10, 45:5, 48:3

Jeremiáše 6:16

Jóel 2:27

Marek 12:32

Vysvětlení slova/fráze

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...


Přeložit: