Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Bible

 

Izajáš 45:17

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

17 Ale Izrael spasen bude skrze Hospodina spasením věčným. Nebudete zahanbeni, ani v lehkost uvedeni na věky věků.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 45      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 45

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. THUS says Jehovah to His Anointed, to Cyrus, whom I hold by the right hand, to subdue nations before Him; and I will loose the loins of kings: I will open before Him the two-leaved doors; and the gates shall not be shut:

2. I will go before You, and make the crooked places straight: the folding gates of brass will I break in pieces, and the bars of iron will I cut in sunder:

VERSE 1. By "Cyrus", in a representative sense, is understood the Lord. His Omnipotence and Omniscience from Divine Good by Divine Truth, by virtue of which in the world He subjugated all the hells, and afterwards keeps them subjugated for ever, is signified by "whom I hold by the right hand, to subdue nations before Him, and I will loose the loins of kings", likewise by "I will open before Him the two-leaved doors, and the gates shall not be shut."

By "the nations which should be subdued before Him", are signified the hells as to evils, and by "the kings whose loins He should loose", are signified the hells as to falsities; by "the doors which will be opened before Him, and the gates which shall not be shut", is understood that from Omniscience all things are manifested to Him, and that from Omnipotence He has the power of saving. Apocalypse Explained 298.

Verses 1-3.Here the Lord as to His Divine Human is treated of, who, in the representative sense, is "Cyrus." To "open before Him the doors", is to give access to the Divine Itself; hence it is that He also, as to His Human, is called "God", and in this passage the "God of Israel." Arcana Coelestia 8989.

By "opening the doors, that the gates may not be shut"; is signified perpetual admission; by "nations" and "kings" are meant they who are in Goods and in Truths, and, abstractedly, Goods and Truths, as was said above.

By "treasures of darkness" and by "hidden riches of secret places", is signified interior intelligence and wisdom from heaven; for the things which enter by the "gate" which is open from heaven, concerning which we have spoken above, come in secretly, and affect all things which are with man, whence arises the spiritual affection of Truth, whereby things which were before unknown are revealed. Apocalypse Explained 208.

By "Koresh." [Hebrew] or by "Cyrus" are understood those who serve as instruments for the restoration of the church, who are consequently sent before; but that they are only instruments is here clearly stated. Cyrus is before called "Shepherd", who will do the [Lord's] will; thus the instrumental is designated by the same name as the principal cause, as elsewhere, when the Angel of GOD MESSIAH is called "Jehovah", because JEHOVAH GOD spoke by him, Yea, this mode of speaking extends further, as when it is said that "Jehovah kills", (Exodus 4:24; 32:10) and that "He does evil", as in verse 7 of this chapter, and similar things; this is so said because they are mere instruments which have such things in themselves as to produce such effects [ut fiat]; here Cyrus is called the "Anointed of Jehovah" from a similar cause. To "take hold of His right hand", is to effect this; to "subdue nations before Him", namely, to obedience, [signifies] that they may be prepared for His coming, thus to "open the doors", etc. "I will go before You" involves what is similar, that GOD MESSIAH alone will effect this; "making crooked things straight" signifies perverse doctrine, which, about the time of the coming of GOD MESSIAH, is perverse [crooked]; for the world is then compared to a "desert" and to a "desolate place"; the "folding gates of brass" are those things which are natural, and which have perverted man; the "bars of iron" are corporeal things, which have made the way of Truth "crooked." (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 115.)

Verse 2. I will make the crooked places straight, etc. - The "crooked being made straight" denotes the evil of ignorance turned into Good, for "length" and the "things of length" are predicated of Good; the "rough ways" (Chapter 40:4) being made smooth, denote that the falsities of ignorance shall be turned into Truths, for "way" is predicated of Truth. Arcana Coelestia 3527.

The bars of iron will I cut asunder. - The "bars" [or staves] with which the ark carried signify power, and also the "bars" with which the gates of cities were fastened, as is evident from the following passages:

"The sword falls upon his cities, and consumes his bars." (Hosea 11:6) "For your sake have I sent to Babylon, and will cast down all her bars." (Isaiah 43:14) "The folding gates of brass will I break in pieces, and the bars of iron will I cut in sunder." (Isaiah 45:2) Arcana Coelestia 9496.

3. And I will give unto You the treasures of darkness, and the hidden riches of secret places: that You mayest know that I am Jehovah, who calls You by Your name, the God of Israel.

4. For the sake of Jacob My servant, and of Israel My chosen, I have even called You by Your name: I have surnamed You, though You have not known Me.

Verse 3. The "treasures of darkness" and the "hidden riches of secret places", are such things as are of heavenly intelligence and wisdom which are hidden from the natural man. Arcana Coelestia 10227

Spiritual "riches", in respect to the good, are nothing else but Goods and Truths with which they are gifted and enriched by the Lord. "Wealth" and "riches", in respect to the evil, are nothing else but evils and falsities which they have acquired to themselves. Such things are also signified by "wealth" in the Word. Arcana Coelestia 1694.

Verses 3, 4. That You mayest know that I am Jehovah, who calls You by Your name; - for the sake of Jacob My servant, and of Israel My chosen, etc..."I have called You by Your name" denotes that He knew the quality of the state of the church; for "Jacob" and "Israel" are the church, - "Jacob" the external church, and "Israel" the internal church. Apocalypse Explained 148. See also Arcana Coelestia 3441.

As to the "name" of the Lord, see above, Chapter 26:8, the Exposition.

5. I am Jehovah, and there is none else; beside Me there is no God: I have girded You, though You have not known Me:

Verse 5. That the Lord JESUS CHRIST is the ONE only GOD of heaven and earth, or that He is JEHOVAH in His Humanity, see above, Chapter 1:2, the Exposition.

I have girded You, etc. - What is meant by "girding" and by "girdle", when predicated of the Lord, see Chapter 11:5, 6, the Exposition.

6. That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside Me: I am Jehovah, and there is none else;

Verse 6. From the rising of the sun, and from the west, etc. - See Chapter 41:25; 43:5, 6, the Exposition.

7. Forming light, and creating darkness; making peace, and creating evil: I, Jehovah, do all these.

Verse 7. [These words imply] that GOD MESSIAH is the only Former of the new man; a comparison is taken from the sun, that GOD MESSIAH, as a Sun, "forms wisdom and light", that is, intelligence; and He "creates darkness", that it may serve "light" for everything useful; for without "darkness" there can be no reformation; but it is the conformation [of light with darkness] which makes that which is beautiful. It is said comparatively, and it is understood, that without a mixture of shade with light, nothing appears, yea, no colour, no distinction, consequently, no beauty. It is similar as to "peace", by which is understood Good; for no Good is given but in "peace which reigns", etc. etc. It is also the case with "evil" in respect to Good; which [evil], however, GOD MESSIAH does not form, but "creates", that hence Good may be "formed", etc. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 116.)

[It does not appear that Swedenborg has quoted this verse in any of the works printed by himself; but from the rough notes adduced above, and from other passages in his writings, it appears, as a most general Truth, that all things, both "light" and "darkness", "good" and "evil": come from God, who, indeed, is the only Source of all existence; whether good or evil. This most general Truth is implanted in children, before they have learned to think and to make any discrimination in their ideas, and who consequently believe that evil, such as the evil of temptation, the evil of punishment, and of anger, etc., is inflicted by God, and consequently comes from Him. This most general Truth was believed by the Jews, and in general by the simple and the uninstructed in the church at the present day. From this cause it is that in order that the Word may be adapted to all states of mental development, even to the states of early childhood, its divine Truth in ultimates is clothed in many cases in a cloud of great obscurity, as in this verse, in which "darkness" as well as "light", "evil" as well as "good", are ascribed to Jehovah. For the human mind is, at first, in a kind of chaos, (Genesis 1:1, 2) in which light and darkness, good and evil, are, as it "were, mixed together, and both indiscriminately ascribed to God. But by the process of instruction and regeneration, these elements gradually become distinguished by the mind, when it is seen that only what is Good and True call come from God, and that all evil and falsity arise from the perversion of these things, as they are received by human minds in a perverse state; and that the Word in the letter ascribes, according to the appearance, all things, whether good or evil, to the Lord. Moreover, it should be observed that there is, by creation, a "darkness" which is the absence of "light", but not the opposite to "light", or opposed, in the sense of hostility, to "light; and that there is an "evil" which is the absence of Good, but not necessarily the opponent, in the sense of hostility, to Good. This is the necessary condition of the Finite, as contrasted with the Infinite; and in this sense God may be said to "create darkness and evil." Thus there is the evil of ignorance in the minds of children and of the uninstructed; - this evil is denoted by "the crooked places", (see verse 2 of this chapter, and Exposition; also Chapter 40:4) which, when the mind is instructed in Truths, can be "made straight", or converted into genuine Good; and there is also the darkness of ignorance, denoted by "the rough places", which, by instruction, can be "made smooth, or be converted into Truths from Good. This darkness must be well distinguished from the "darkness" of evil as opposed to Good, and from the "darkness" of negative and false reasonings as opposed to Truth. See Chapter 8:21, 22, note.]

8. Drop down, O you heavens, from above; and let the clouds shower down justice: let the earth open, and let them bring forth the fruit of salvation; and let justice spring up together: I, Jehovah, will create it.

Verses 8, 12, 18, 19. That by the "heavens" and the "earth" are here understood all things of the church, as well the internals as the externals thereof, is evident, for it is said "Drop down, O you heavens, from above; and let the clouds shower down justice: let the earth open, and let them bring forth the fruit of [or fructify] salvation", The reason why the "heavens" signify the interior things of the church is, because the interior things, which appertain to the mind of the spiritual man, are the heavens appertaining to man. That "heaven" appertains to man, with whom the church is, may be seen in the work concerning Heaven and Hell 30-57.

By "creating the heavens, and forming the earth, and making and preparing it", is signified fully to establish the church. Apocalypse Explained 304.

By "the heavens dropping doum from above, and the clouds showering down justice", are signified instruction, influx, and perception of divine Truth. Apocalypse Explained 594.

9. Woe unto him that strives with his Former! a potsherd with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that forms it, What makes you? or shall your work [say of you], He has no hands?

Verse 9. A potsherd with the potsherds of the earth. - See above. Chapter 30:10, J1, 12, 14, the Exposition.

"He has no hands" signifies no power. Arcana Coelestia 878.

That the "hand", the "arm", and the "shoulder" correspond to power, see Chapter 25:11, the Exposition.

10. Woe unto him that says to his father, What begets you? or to the woman, What do you bring forth?

Verse. 10. These words treat of reformation, that it is from the Lord, and not from man. Apocalypse Explained 721.

11. Thus says Jehovah, the Holy One of Israel, and his Former: Ask of Me signs concerning My sons; and concerning the work of My hands command you Me.

12. I have made the. earth, and I have created man upon it: My hands, even Mine, have stretched out the heavens; and all the host of them I have commanded,

Verses 11, 13. The subject here treated of is also concerning the advent of the Lord, and the establishment of the church from Him. The Lord is understood by "Jehovah, the Holy One of Israel, and his Former", "who is called the "Holy One of Israel" from Divine Truth, and his "Former" from the establishment of the church thereby; and "Israel" denotes the church; therefore by "His sons concerning whom they asked signs", are understood those who are in Truths from the Lord; and by "the work of His hands", is understood their formation, and the establishment of the church with them. "I have raised Him up in justice, and I will make straight all His ways", signifies that to Him appertain Divine Good and Divine Truth; for "justice", in the Word, is predicated of Good, and "ways "of Truths leading, - in this case, Divine Truths, because predicated of the Lord. "He shall" build My city, and dismiss [or release] My captives", signifies that He shall restore the doctrine of Truth, and that He shall liberate those who are in falsities from ignorance; for a "city" signifies the doctrine of Truth, and "captivity" the falsities of ignorance, in which the Gentiles were, and thereby in spiritual captivity. "Not for price, nor for reward", signifies gratis from Divine Love. Apocalypse Explained 706.

As to "captivity" and "captives", see Chapter 61:1, the Exposition.

13. I have raised Him up in justice, and I will make straight all His ways: He shall build My city, and dismiss My captives; not for price, nor for reward, says Jehovah of Hosts.

14. Thus says Jehovah, The labour of Egypt, find the merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over to You, and they shall be Thine: they shall come after You; in bonds shall they come over; they shall bow down unto You, and shall pray unto You, [saying] In You only is God; and there is none else; there is no God else.

Verse 13. By "the justice in which Jehovah has raised Him up", is signified the Good of love; and by "His ways, which He will make straight", are signified Truths proceeding from that Good.

By "the city which He shall build", is signified the doctrine of the church; and by "the captives whom He shall dismiss", are signified the opening and revelation of divine Truths with those who were heretofore secluded from them. That the Lord will do these things gratis, is signified by "not for price, nor for reward." Apocalypse Explained 811.

Jehovah of Hosts. - For the signification of the phrase "Jehovah of Hosts", when mentioned in the Word, see Chapter 1:9, 24, the Exposition.

Verse 14. These things are said concerning the Lord, who is treated of in the whole of this chapter.

By "the labour of Egypt", and by "the merchandise of Ethiopia and of the Sabeans", is signified the delight of natural love, arising from the acquisition of the knowledges of Truth and of Good; those knowledges themselves are signified by the "Sabeans", who are called "men of stature [or length]" from Good; for "length" signifies Good and the quality thereof, and "breadth" Truth and its quality. That they would accede to the church, and acknowledge and adore the Lord, is signified by "they shall come over to You, and they shall be Thine; they shall bow down unto You." That the natural man with them should serve the spiritual, and thereby the Lord, is signified by "in bonds shall they come over"; for they are said to "come in bonds" with whom the cupidities appertaining to the natural man are restrained. That they shall acknowledge the Lord alone to be God, is understood by "they shall pray unto You, [saying] In You only is God; and there is no God else." Apocalypse Explained 654.

15. Verily, You art a God that hidest Yourself, O God of Israel, the Saviour!

Verses 14, 15. In You only is God; and there is none else; verily, You art a God that hides Yourself, O God of Israel, the Saviour. - From these passages, and from many others of similar import, it clearly appears that the LORD our Saviour is JEHOVAH Himself who is at once the Creator, the Redeemer, and the Regenerator; for it was JEHOVAH who came into the world and accomplished the work of redemption, without which neither man nor angel could have been saved. Hence it is that the divine commandment, "You shalt have no other Gods before Me", enjoins that no other GOD is to be worshipped than the Lord JESUS CHRIST. True Christian Religion 294.

That the Lord JESUS CHRIST is "JEHOVAH GOD", see Chapter 1:2, the Exposition.

Verse 15. ["That hides Yourself" refers to the assumption of the Humanity, in which, during His life in the world, GOD, being clothed with the infirmities of our fallen nature, was, as it were, hidden; but after He had become fully glorified, He brought Himself fully out to view as the "Father of Eternity "]

16. They are ashamed, they are confounded, all of them: together shall they go in to disgrace, the makers of idols.

17. But Israel shall be saved in Jehovah with an eternal salvation: you shall not be ashamed, neither shall you be confounded, to the ages of eternity.

Verse 16. That the "makers of idols" (or of deceptions), or those who frame from self-derived intelligence false doctrines, will, from their evils and falsities at the time of Judgment, be disgraced and confounded, see Chapter 24:21, 23, 40:18-20, the Exposition.

18. For thus says Jehovah, who created the heavens; God Himself who formed the earth and made it; He has established it, He has created it not to be empty, He has formed it to be inhabited: I am Jehovah, and there is none else.

19. I have not spoken in secret, in a dark place of the earth; I have not said to the seed of Jacob, Seek you Me in vain: I am Jehovah, who speaks justice; who declares things that are right.

Verse 18. By "heavens" and by "earth", and by creating, signified to reform the church as well in internals as in externals; by" creating it not to be empty" is signified that it is not without Truth and Good, in which they are who are reformed, - the want of the principles is "emptiness"; by "He has formed it to be inhabited, is signified that they should live according to Good and Truth, and from them, for to " inhabit " signifies to live. Apocalypse Explained 294.

20. Assemble yourselves, and come; draw near together, you that are escaped from among the nations: they know nothing that carry about the wood of their graven image, and that pray to a god which cannot save.

21. Declare it, and bring them near; and let them take counsel together: who has made this known from ancient times? who has declared it from the first? Is it not I, Jehovah? there is no other God but Me: a just God, and a Saviour; there is none beside Me!

Verse 20. They know nothing that carry about the wood of their graven image, and that pray to a god which cannot save. - [To "carry about the wood of their graven image", etc., is to live and to worship according to false doctrine, and thus to be in evil.]

22. Look unto Me, and be you saved, all the ends of the earth; for I am God, and there is none else.

Verse 22. As to what is meant by the ends or extremities of the earth, see above Chapter 42:10, 11; 43:5, 6, the Exposition.

23. By Myself have I sworn; justice is gone forth from My mouth; the word, and it shall not be revoked: that to Me every knee shall bow, every tongue shall swear:

Verse 23. Treating concerning the advent of the Lord. By "every knee shall bow", is signified that all who are in natural Good from spiritual, shall worship Him, - the "knee" signifying the conjunction of natural. Good with spiritual; hence it is evident that "bending the knees" signifies acknowledgement, thanksgiving, and adoration, from spiritual Good and delight in the natural man.

By "every tongue shall swear", is meant that all shall confess Him who are in Good from religion; to "swear", denoting to confess, and the "tongue" the religion according to which they live. Apocalypse Explained 455.

It is said in the Word that Jehovah God, or the Lord, "swears", but this is only according to the sense of the letter, for it is not suitable to God Himself, or the Divine Truth, to swear; but when God, or the Divine Truth, wills to have anything confirmed before men, then that confirmation, descending into a natural sphere, falls into an oath, or into the usual form of an oath in the world. Hence it is evident that, although God never swears, still, in the sense of the letter of the Word, which sense is natural, it is said that He does "swear." It was allowed to the ancients, who were in the representatives and significatives of the church, to "swear by Jehovah God", that they might testify the Truth; and by that "oath" was signified that they thought what was True, and willed what was Good. This was especially allowed the sons of Jacob, inasmuch as they were altogether external and natural men, and not internal and spiritual; and merely external or natural men are willing to have Truth confirmed and testified by oaths, but internal or spiritual men are unwilling to admit of such confirmation, yea, they hold oaths in aversion, and think of them with horror, especially of those which have God for their object, and the holy things of heaven, and the church, being content to say, and to have it said that such a thing is true, or that it is so, according to the Lord's words, - "You shalt not swear at all"; also; "Let your discourse be, Yea, yea; Nay, nay", etc. Inasmuch as to "swear" is not of the internal or spiritual man, and as the Lord, when He came into the world, taught men to be internal and spiritual, and for this end, after having abrogated the externals of the [Jewish] church, He opened its internals, therefore, also, He prohibited "swearing by God, and by the holy things of heaven and the church." (See Matthew 5:33-37)

The holy things by which men are not to swear, are there mentioned, namely, "heaven", "earth", "Jerusalem", and the "head"; and by "heaven" is meant the angelic heaven, wherefore it is called "the throne of God"; by "earth" is meant the church, wherefore it is called, "God's footstool"; by "Jerusalem is meant the doctrine of the church, wherefore it is called "the city of the great King"; and by the "head" is meant intelligence thence derived, wherefore it is said, "You canst not make one hair white or black", by which is signified that man of himself cannot understand anything. Apocalypse Explained 608. See also Arcana Coelestia 2842 Arcana Coelestia 2842[1-10], 9166, and Heaven and Hell 271.

24. Only in Jehovah, said He to me, are justice and strength! to Him they shall come; they shall be ashamed, all who were incensed against Him.

Verse 24. By "all who were incensed against Jehovah shall be ashamed", is signified that all who are in evils and falsities shall recede from them. To be "angry against Jehovah", signifies to be in falsities from evil. Apocalypse Explained 693. See also Arcana Coelestia 357.

For the further meaning of "anger", when mentioned in the Word, see above, Chapter 42:24, 25, the Exposition.

25. In Jehovah shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.

Verse 25. By the "seed of Israel" are signified the things which belong to the church, or charity and faith; for these make the church with man. Arcana Coelestia 10248.

---
Isaiah Chapter 45

1. THUS says Jehovah to His Anointed, to Cyrus, whom I hold by the right hand, to subdue nations before Him; and I will loose the loins of kings: I will open before Him the two-leaved doors; and the gates shall not be shut:

2. I will go before You, and make the crooked places straight: the folding gates of brass will I break in pieces, and the bars of iron will I cut in sunder:

3. And I will give unto You the treasures of darkness, and the hidden riches of secret places: that You mayest know that I am Jehovah, who calls You by Your name, the God of Israel.

4. For the sake of Jacob My servant, and of Israel My chosen, I have even called You by Your name: I have surnamed You, though You have not known Me.

5. I am Jehovah, and there is none else; beside Me there is no God: I have girded You, though You have not known Me:

6. That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside Me: I am Jehovah, and there is none else;

7. Forming light, and creating darkness; making peace, and creating evil: I, Jehovah, do all these.

8. Drop down, O you heavens, from above; and let the clouds shower down justice: let the earth open, and let them bring forth the fruit of salvation; and let justice spring up together: I, Jehovah, will create it.

9. Woe unto him that striveth with his Former! a potsherd with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that forms it, What makest you? or shall your work [say of you], He has no hands?

10. Woe unto him that says to his father, What begettest you? or to the woman, What dost you bring forth?

11. Thus says Jehovah, the Holy One of Israel, and his Former: Ask of Me signs concerning My sons; and concerning the work of My hands command you Me.

12. I have made the. earth, and I have created man upon it: My hands, even Mine, have stretched out the heavens; and all the host of them I have commanded,

13. I have raised Him up in justice, and I will make straight all His ways: He shall build My city, and dismiss My captives; not for price, nor for reward, says Jehovah of Hosts.

14. Thus says Jehovah, The labour of Egypt, find the merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over to You, and they shall be Thine: they shall come after You; in bonds shall they come over; they shall bow down unto You, and shall pray unto You, [saying] In You only is God; and there is none else; there is no God else.

15. Verily, You art a God that hides Yourself, O God of Israel, the Saviour!

16. They are ashamed, they are confounded, all of them: together shall they go in to disgrace, the makers of idols.

17. But Israel shall be saved in Jehovah with an eternal salvation: you shall not be ashamed, neither shall you be confounded, to the ages of eternity.

18. For thus says Jehovah, who created the heavens; God Himself who formed the earth and made it; He has established it, He has created it not to be empty, He has formed it to be inhabited: I am Jehovah, and there is none else.

19. I have not spoken in secret, in a dark place of the earth; I have not said to the seed of Jacob, Seek you Me in vain: I am Jehovah, who speaks justice; who declares things that are right.

20. Assemble yourselves, and come; draw near together, you that are escaped from among the nations: they know nothing that carry about the wood of their graven image, and that pray to a god which cannot save.

21. Declare it, and bring them near; and let them take counsel together: who has made this known from ancient times? who has declared it from the first? Is it not I, Jehovah? there is no other God but Me: a just God, and a Saviour; there is none beside Me!

22. Look unto Me, and be you saved, all the ends of the earth; for I am God, and there is none else.

23. By Myself have I sworn; justice is gone forth from My mouth; the word, and it shall not be revoked: that to Me every knee shall bow, every tongue shall swear:

24. Only in Jehovah, said He to me, are justice and strength! to Him they shall come; they shall be ashamed, all who were incensed against Him.

25. In Jehovah shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 45


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 551


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 468

Scriptural Confirmations 19, 96

Jiný komentář

  Příběhy:


  Komentář (pdf)


Skočit na podobné biblické verše

Izajáš 29:22, 51:6, 8

Jóel 2:26

Sofonjáš 3:11

Lukáš 1:68

Židům 5:9

Vysvětlení slova/fráze

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: