Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Bible

 

Izajáš 22:12

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

12 Nadto když volal Pán, Hospodin zástupů, v ten den k pláči a k kvílení, a k lysině a k přepásání se žíní.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 22      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 22

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. THE burden of the valley of vision. What ails you now, that you art gone up to the house-tops?

VERSE 1: The "valley of vision" denotes phantasies and reasonings whereby worship is falsified and at length profaned. In Hebrew, or in the original tongue, different terms are used to express a "valley", which are significative in the spiritual sense of what is more or less profane in worship, as in Isaiah:

"For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity, from the Lord Jehovih of Hosts, in the valley of vision"; (Isaiah 22:1, 5) where the "valley of vision", as said above, denotes phantasies and reasonings by which worship is falsified and at length profaned. So in Jeremiah:

"How canst you say, I am not polluted, I have not walked after Baalim? see your way in the valley"; (Jeremiah 2:23) where the "valley" denotes unclean worship.

Again, in the same prophet:

"They have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom. Therefore, behold, the days come, that it shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter." (Jeremiah 7:31, 32; 19:6)

The "valley of Hinnom" denotes hell, and also the profanation of Truth and Goodness. (See also Ezekiel 6:3; 39:11, 15)

The term for "valley" in the above places is (gai). But when worship is not as yet become so profane, the term for a "valley" is (bikoh), as in Isaiah, "I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys; I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water"; (Isaiah 41:18) speaking of those who are in ignorance, or who are not instructed in the knowledges of faith and charity, but who nevertheless are principled in charity. Arcana Coelestia 1292.

Verses 1-6. The valley of vision, etc. - The external man and his phantasies are here treated of. The "valley of vision" is phantasy, for the external man [separate from the internal] is in such a valley; concerning whom, when they are said to "ascend upon the roofs or house-tops", is signified the thought thence arising. Their houses had [flat] roofs, which represented lofty things [exceIsaiah. It is called "a city of tumults", or a noisy city, for they are tumultuous, or make a noise like people insane, when the thoughts are not governed by heavenly influences. It is said to be ''joyous, '' because such persons 'have only a sensation of external or bodily pleasures. They are said to be "slain, or stabbed, but not by the sword", when there is no truth, wherefore they are spiritually slain; "nor slain in battle", because they have no [spiritual] temptation in which they can fall; for he who falls in temptation is said to be "slain in battle." "Your rulers have fled together"; "rulers" are truths which should rule. All truths have relation to faith, and by faith to the Lord, thus to His kingdom. "All these rulers-flee together", because there is no truth in such minds. The angels of the Lord are said, to be "bound and flee away", when they cannot operate in such minds; not that angels are bound or flee away, but the minds of of men are in such a state as to prevent their operation. "I will weep bitterly", etc.; it is the Truth which here laments, and, in the inmost sense, the Lord is represented, who wept over Jerusalem; for "the daughter of My people" is the representative church which was with the Jews, but in a state of vastation. "A day of trouble", etc.; the day of judgment is hereby indicated; "a day of treading down, that is, a day of devastation and of "perplexity"; because in the "valley of vision" they have no counsel, for the entire mind is absorbed by phantasy. "Breaking down the walls"; for the "city" is the intelIectual mind, and, in the internal sense, faith; the "wall" is then destroyed when the "city" is laid waste, for the "wall" is the truth of the literal sense of the Word, which is destroyed , when faith does not exist. (Arcana Coelestia 1306) "Crying to the mountains", is, that they may be heard by the Lord. "Elam bears the quiver, with chariots, etc.:, see above; Chap, Isaiah 21:2, respecting " Elam"; and in verse 5, what is meant by the "shield." (Swedenborg' s Notes on Isaiah, p. 54.)

2. O you that wast full of commotions, the noisy city, the joyous city! your slain were not slain by the sword, neither did they die in battle.

3. All your rulers have fled together; by reason of the bow they are bound: all that were found in you are bound together, they have fled far away.

4. Wherefore I said, Look away from me; I will weep bitterly: strive not to comfort me for the desolation of the daughter of my people;

5. For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity, from the Lord Jehovih of Hosts in the valley of vision: breaking down the wall, and crying to the mountain.

6. And Elam bears the quiver; with chariots of men, and with horsemen; and Kir uncovers the shield.

Verses 2, 3. The noisy city, the joyous city; your slain were not slain by the sword, neither did they die in battle, etc. - Speaking of the fallacies from sensual things [the valley of visions, by which the truths of the church cannot be seen. Those who are in these fallacies, and thus in negative doubts, are said to be "stabbed, or slain, but not by the sword." Arcana Coelestia 4503. See also above, Chapter 14:9, the Exposition.

7. And the choice of your valleys shall be filled with chariots; and the horsemen have set themselves in array towards the gate.

Verses 7, 8. The choice of your valleys shall be filled with chariots, and the horsemen have set themselves in array, etc. - In this passage also the destruction of the church is treated of; and by "gates are here signified introductory truths, which are destroyed. Those truths are called the "covering of Judah", because by "Judah" is signified celestial love; as may be seen above, n. 119; and those truths cover and protect that love. Apocalypse Explained 208.

8. And he shall uncover the covering of Judah: and you [O Judah] shalt look in that day towards the arsenal of the house of the forest.

Verse 8. The arsenal of the house of the forest. - A "forest signifies the sensual man who is in mere fallacies and thence in falsities; hence a "forest" [in a bad sense] signifies what is merely natural, also the external natural man as to all things there. Apocalypse Explained 388, 403, 405.

9. And the breaches of the city of David, you shall see that they are many; and you shall collect the waters of the lower fish-pool.

Verse 9. "Breaches", or ruptures, signify the. infraction and perversion of Truth by separating it from Good, as is evident from many passages in the Word, as in Isaiah. Isaiah 22:9. "The breaches of the city of David signify falsities of doctrIne. "The waters of the lower fish-pool which they gathered together, signify the traditions by which they made breaches or infractions upon the truths of the Word and thus perverted them. Arcana Coelestia 4926. See also 9163.

Verses 9, 10. And the breaches of the city of David, you shall see that they are many; and you shall collect the waters of the lower pool. And the houses of Jerusalem you shall number, that you might break down the houses to fortify the wall. - Bu the "City of David" is understood the church as to truths of doctrine; and by the breaches thereof are signified falsities breaking in. By "collecting the waters of the lower fish-pool", is signified to collect many things from the literal sense of the Word, and from the natural man; the "fish-pools" in Jerusalem signified truths, such as are in the exterior and interior senses of the Word; the "waters of the higher fish-pool" such truths as are in the interior sense of the Word, and the "waters of the lower fish-pool" such as are in the exterior sense of the Word, which is the sense of the letter; for "waters" denote truths, and the "fishpools" in Jerusalem signify the same as the "lakes" and the "seas" without Jerusalem, that is, the collection of them. By "numbering the houses of Jerusalem" is signified to falsify the goods of truth; for the "houses of Jerusalem" signify the goods of truth appertaining to the church, and to "number" here signifies to apprehend them from a sinister view and evil arrangement, which is to interpret falsely, or to falsify them. "That you might break down the houses to fortify the wall", signifies to destroy those goods, in order to build up a doctrine consisting of mere falsities; a "wall" denoting the truth of doctrine defending, - in the present case, falsified, because destitute of good. From these observations it may appear what is signified by numbering "days", "steps", and "hairs" in the following passages, as, in David:

"So teach us to number our days." (Psalm 90:1)

In Job:

"Are not our steps numbered! " (Job 14:16),

and again,

"Doth He not see my ways, and number all my steps?" (Job 31:4)

In Luke:

"The hairs of your head are all numhered" (Luke 12:7),

where, to "number", signifies to know the quality from the least to the greatest, and according there to to arrange and dispose, that is, to provide. What is signified in particular by "days", "steps", and "hairs", has been shown elsewhere. Apocalypse Explained 453.

10. And the houses of Jerusalem you have numbered, that you might break down the houses to fortify the wall.

Verse 10. You have numbered the houses of Jerusalem, etc. - [To "number the houses of Jerusalem" has a similar signification here to that involved in David's "numbering the people of Israel and Judah." (2 Samuel 24:1, and following verses.) Not that the numberinq itself was a sin, but because the "numbering of the sons of Israel" by David signified the ordination and arrangement of all things of faith and of love from self, and not from the Lord. This great sin, which is to take all power out of the Lord's hands, as the Babylonians do, and consequently to assume the authority of opening and shutting heaven, was represented by this act of David; hence the severe punishment which followed. See Arcana Coelestia 10218.]

11. And you shall make a reservoir between the two walls to [receive] the waters of the old fish-pool: but you have not looked to Him that has made this; and Him that formed it of old you regard not.

Verse 11. But you have not looked to Him that has made this; and Him that formed it of old you regard not. - This is not to acknowledge, still less to have faith [in the Lord]. Arcana Coelestia 897.

12. And the Lord Jehovih of Hosts shall call in that day to weeping, and to lamentation, and to baldness, and to girding with sackcloth:

13. And, behold, joy and gladness, slaying of oxen, and killing of sheep : eating of flesh, and drinking of wine: [saying] Let us eat and drink; for to-morrow we die.

Verses 12, 13. The devastation of the church, and lamentation over it, is signified by being "called in that day to weeping, wailing, and putting on of sackcloth"; lamentation for the destruction of truth is signified by "weeping"; of good, by'" wailing"; of all the affection of good and all the affection of truth, by "sackcloth." By "slaying oxen and killing sheep" is signified to extinguish natural good and spiritual good; by "eating flesh and drinking wine" is signified to appropriate what is evil and false; "flesh", in this place, denoting evil, and "wine" the false of evil; and to "eat and drink" thereof signifies to appropriate them. Apocalypse Explained 617.

14. And the [voice] of Jehovah of Hosts was revealed to mine ears: Surely, this your iniquity shall not be expiated till you die, says the Lord Jehovih of Hosts.

15. Thus says the Lord Jehovih of Hosts, Go, enter in to this treasurer, unto Shebna, who is over the household [and, say unto him],

Verses 14, 15. Jehovih of Hosts. - See above, Chapter 13:15, the Exposition; also note.

16. What have you here? and whom have you here, that you have hewn out here a sepulchre for yourself, O you that hews out your sepulchre on high, that engraves in the rock a habitation for yourself?

Verse 16. You that hews out your sepulchre on high, that engraves in the rock a habitation for yourself. - The subject treated of in this chapter is concerning "the valley of vision", by which is signified the false of doctrine confirmed by the sense of the letter of the Word. The love of the false is signified by "the sepulchre on high", and the faith of the false by "dwelling in the rock"; their making such things for themselves is signified by "hewing out and graving them for themselves." Apocalypse Explained 411.

As to what is signified by a "rock", in a good sense, see above, Chapter 1, the Exposition.

17. Behold, Jehovah will cast you out, O man, violently; and will surely cover you [with shame].

18. He will whirl you round and round, and. cast you away, like a ball, into a wide country: there shalt you die; and there shall the chariots of your glory become the shame of your Lord's house.

19. And I will drive you from your station, and from your place pull you down.

20. And in that day I will call My servant, Eliakim the son of Hilkiah:

Verses 17 20. Jehovah will cast you out, O man, etc. - [These words are said of "Shebna the treasurer", etc., who signifies the church in possession of the Word and the treasures of knowledge of what is Good and True, and likewise of every individual of the church who is in the same possession, but who applies these knowledges to the aggrandizement of himself, signified by "hewing out on high a sepulchre, and by graving a habitation in the rock for himself." The punishment of such a life and state is signified by being, at the time of judgment, "violently cast out, and whirled round and round like a ball, by a violent, tempest." (See above, p. 196, as to "winds and storms" in the spiritual world.)

In this case, "the chariots of glory"; which are the doctrinals in which such minds boast and glory, are turned eventually into shame and contempt. That to "hew' out a sepulchre for himself" is the Love of the false and of self-aggrandizement may be seen above, Chapter 14:19, 20, the Exposition.

"Eliakim", who was to succeed "Shebna", signifies those who make a proper use of the treasures of knowledge from the Word, by ackowledging the Lord in His Humanity as the nail or peg upon which everything in heaven and the church depends.]

21. And I will clothe him with your robe, and with your girdle will I strengthen him: and your government will I give into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.

22. And I will lay the key of the house of David upon his shoulder; and he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.

Verses 21, 22. Your government will I give into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, etc.; - By "the house of the king", over which he was to be, is signified the church which is in Truth grounded in Good from the Lord. By "opening and shutting, and by "binding and loosing", is understood in general to save, as may be seen above, n. 86. Apocalypse Explained 200.

Verse 22. And I will lay the Key of the house of David upon his shoulder; etc.

- By "David" is understood the Lord as to Divine Truth; by the "Key" is signified the Omnipotence of the Lord over heaven and by "opening that no one can shut, and shutting that no one can open", is signified to lead forth out of hell, and introduce into heaven, consequently to save, in like manner as above, Apocalypse Revealed 62, where it is explained.

That by "David" is meant the Lord as, to Divine Truth, may be seen in the Doctrine of the New Jerusalem concerning the Lord 43, 44. The same which is here signified by the "Key of David", is also signified by the "Keys of Peter"; (Matthew 16:15-19) which may be seen explained above, Chapter 16:1, the Exposition; as also by these words to all the disciples-

"Whatsoever you shall bind on earth, shall be bound in heaven; and whatsoever you shall loose on earth, shall be loosed In heaven"; (Matthew 18:18),

for the "twelve disciples" represented all things appertaining to the church with respect to its goods and truths, and "Peter" represented it as to truth; and Truths and Goods save man, consequently the Lord alone, from whom they are derived.

The same is also signified by the "Key of David" which was given to Eliakim, concerning which it is thus written:

"I will give the government into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. And I will lay the Key of the house of David upon his shoulder; and he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open." (Isaiah 22:21, 22)

He was over the King's house, and by the "King's house is signified the church as to divine Truth. That in these passages a "Key" signifies power, is evident; and that this power belongs to the Lord alone. Hence it is evident what the quality of those is who are in the external sense of the Word separate from the internal, namely, that they can have no conjunction with heaven, thus no conjunction with the Lord; like those who explain the words of the Lord concerning the "keys" given to Peter, and to the disciples, according to the letter. By which explanation they arrogate to themselves the power of saving the human race, and make themselves the gods of heaven and earth; and tbis from the insane love of self and of the world. Whoever thinks from sound reason can see and understand that no man can absolve or remit a single sin, because sin is not remitted or absolved but by the formation of a new life, that is, by regeneration from the Lord. Apocalypse Revealed 174; also Arcana Coelestia 9410.

23. And I will fasten him as a nail in a firm place; and he shall become a throne of glory to his father's house.

Verses 23, 24. "Nails" and "pegs" denote the conjoining and securing; the reason is, because their use is to conjoin and secure, as may be seen from Isaiah 22:23, 24; 54:2.

Again - , "Look unto Zion: let thine eyes see Jerusalem, a quiet habitation; its nails shall not be removed for ever, and none of its ropes shall be plucked away; (Isaiah 32:20) where "walls" and "ropes" in like manner denote things conjoining and securing. By a "nail", upon which a thing is hanged, is signified affixion and adjunction as in Isaiah 22:23, 24; Ezekiel 15:3. Arcana Coelestia 9777.

Verse 23. A throne of glory to his father's house. - As by a kingdom is represented the divine Truth, wherefore the throne upon which kings were accustomed to sit, whilst they judged, was called "the throne of glory", as in Isaiah 22:23; Jeremiah 14:21; 17:12; and in Matthew:

"The Son of Man will sit upon the throne of His glory." (Matthew 19:28)

"Glory", in the supreme sense, is the Lord as to Divine Truth, thus it is the Divine Truth which proceeds from the Lord. But" glory", in the representative sense, is the good of love towards the neighbour, or charity, which is the external good of the celestial kingdom, and the internal of the spiritual kingdom of the Lord, for this good, in the genuine sense, is the Divine Truth in heaven.

The "glory of Jehovah" is so said in respect to the inmost heaven, and the "glory of the God of Israel" in respect to the middle spiritual heaven. That the Divine Truth appears in the heavens in glory, is because Truth itself in the spiritual heaven appears before the eyes as a white cloud, which it has also been given me sometimes to see; but Good in that Truth appears there as a fiery principle from which a cloud variegated by fire presents wonderful aspects, which glory in the external sense; but "glory", in the internal sense, is intelligence and wisdom, which are represented by those wonderful phenomena. Arcana Coelestia 5922.

24. And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue; every small vessel, from every vessel of basons, to every vessel [or instrument] of viols.

Verse 24., Every small vessel, from every vessel, etc.

The subject now treated of, in the internal and representative sense, is concerning the Lord's Divine Human, and that by It and from It are are Truths and Goods from first to last. Scientific truths from a celestial stock are "vessels of basons", and scientific truths from a spiritual stock are "vessels of viols." The reason why scientifics denote "vessels", and in the Word are signified by "vessels" of every kind, as by goblets, cups, buckets, and the like, is, because every scientific is somewhat common [or general], which contains in it particulars and singulars agreeing with the common [or general] things; and such common [or general] things are arranged into series, and, as it were, into bundles; and those bundles and series are so arranged together as to resemble a celestial form, and this in order, in things the most singular to things the most common [or general]. An idea of such series may be formed from the muscular series and bundles in the human body; every bundle therein consists of several moving fibres, and every moving fibre of blood-vessels and nervous fibres; every muscular bundle also which by a general term is called a muscle, is encompassed with its coat by which it is distinguished from others, - in like manner the interior fascicles which are called moving fibres; nevertheless, all the muscles and. moving fibres in them which are in the body throughout, are so arranged as to concur in every action according to the pleasure of the will, and this in a manner incomprehensible. The case is similar with the scientifics of the memory, which also are exerted by the delight of man's love which is of his will, but by means of the intellectual part; the excitation is oocasioned by that which is made the life of man which is that which is made of his will or love; for the interior man has his view continually in those things, and is delighted with them so far as they agree with his loves; and those which absolutely enter into the loves and become spontaneous, and, as it were, natural, vanish out of the external memory but remain inscribed on the internal memory, whence they are never blotted out: thus scientifics become of the life. From these considerations it is also evident that scientifics are as the vessels of the interior life of man; and that hence it is that scientifics are signified by "vessels" of various kinds. Arcana Coelestia 9394.

25. In that day, says Jehovah of Hosts, the nail [once] fastened in a firm place shall be removed; and it shall be: hewn down, and it shall fall; and the burden which was upon it shall be cut off: for Jehovah has spoken it.

Verse 25. The nail fastened in a firm place shall be removed, etc. [As everything hanging upon a nail depends upon it for its security and protection, so everything in the church depends upon the Lord in His Divine Humanity. To deny the Lord, is to "remove the nail from its place", when everything that is Good and True falls to the ground.]

---
Isaiah Chapter 22

1. THE burden of the valley of vision. What ails you now, that you art gone up to the house-tops?

2. O you that wast full of commotions, the noisy city, the joyous city! your slain were not slain by the sword, neither did they die in battle.

3. All your rulers have fled together; by reason of the bow they are bound: all that were found in you are bound together, they have fled far away.

4. Wherefore I said, Look away from me; I will weep bitterly: strive not to comfort me for the desolation of the daughter of my people;

5. For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity, from the Lord Jehovih of Hosts in the valley of vision: breaking down the wall, and crying to the mountain.

6. And Elam bears the quiver; with chariots of men, and with horsemen; and Kir uncovers the shield.

7. And the choice of your valleys shall be filled with chariots; and the horsemen have set themselves in array towards the gate.

8. And he shall uncover the covering of Judah: and you [O Judah] shalt look in that day towards the arsenal of the house of the forest.

9. And the breaches of the city of David, you shall see that they are many; and you shall collect the waters of the lower fish-pool.

10. And the houses of Jerusalem you have numbered, that you might break down the houses to fortify the wall.

11. And you shall make a reservoir between the two walls to [receive] the waters of the old fish-pool: but you have not looked to Him that has made this; and Him that formed it of old you regard not.

12. And the Lord Jehovih of Hosts shall call in that day to weeping, and to lamentation, and to baldness, and to girding with sackcloth:

13. And, behold, joy and gladness, slaying of oxen, and killing of sheep : eating of flesh, and drinking of wine: [saying] Let us eat and drink; for to-morrow we die.

14. And the [voice] of Jehovah of Hosts was revealed to mine ears: Surely, this your .iniquity shall not be expiated till you die, says the Lord Jehovih of Hosts.

15. Thus says the Lord Jehovih of Hosts, Go, enter in to this treasurer, unto Shebna, who is over the household [and, say unto him],

16. What have you here? and whom have you here, that you have hewn out here a sepulchre for yourself, O you that hews out your sepulchre on high, that engraves in the rock a habitation for yourself?

17. Behold, Jehovah will cast you out, O man, violently; and will surely cover you [with shame].

18. He will whirl you round and round, and. cast you away, like a ball, into a wide country: there shalt you die; and there shall the chariots of your glory become the shame of your Lord's house.

19. And I will drive you from your station, and from your place pull you down.

20. And in that day I will call My servant, Eliakim the son of Hilkiah:

21. And I will clothe him with your robe, and with your girdle will I strengthen him: and your government will I give into his hand; and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.

22. And I will lay the key of the house of David upon his shoulder; and he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.

23. And I will fasten him as a nail in a firm place; and he shall become a throne of glory to his father's house.

24. And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue; every small vessel, from every vessel of basons, to every vessel [or instrument] of viols.

25. In that day, says Jehovah of Hosts, the nail [once] fastened in a firm place shall be removed; and it shall be: hewn down, and it shall fall; and the burden which was upon it shall be cut off: for Jehovah has spoken it.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 22


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 166, 492

O Pánu 4

Pravé křesťanství 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 617, 637

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 40

Skočit na podobné biblické verše

Izajáš 37:1, 2

Jeremiáše 4:8

Jóel 1:13, 2:12

Micheáš 1:16

List Jakubův 4:9

Vysvětlení slova/fráze

pán
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


Přeložit: