Bible

 

1. Mojžíšova 14

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Stalo se pak ve dnech těch, že Amrafel král Sinearský, Arioch král Elasarský, Chedorlaomer král Elamitský, a Thádal král Goimský,

2 Vyzdvihli válku proti Bérovi králi Sodomskému, a proti Bersovi králi Gomorskému, a Senábovi králi Adamatskému, a Semeberovi králi Seboimskému, a králi Bélamskému, to jest Ségorskému.

3 Všickni tito sjeli se do údolí Siddim, to jest již moře solné.

4 Dvanácte let sloužili Chedorlaomerovi, třináctého pak léta zprotivili se.

5 Protož léta čtrnáctého přitáhl Chedorlaomer a králové, kteříž byli s ním, a pobili Refaimské v Astarotu Karnaimských, a Zuzimské v Cham, a Eminské na rovinách Kariataimských,

6 A Horejské na hoře jich Seir, až k rovině Fáran, kteráž leží nad pouští.

7 A vracejíce se, přitáhli k En Misfat, kteráž již jest Kádes, a pohubili všecku krajinu Amalechitského, také i Amorejského, bydlícího v Hasesontamar.

8 Protož vytáhl král Sodomský, a král Gomorský, a král Adamatský, a král Seboimský, a král Bélamský, to jest Ségorský, a sšikovali se proti nim k bitvě v údolí Siddim,

9 Proti Chedorlaomerovi králi Elamitskému, a Thádalovi králi Goimskému, a Amrafelovi králi Sinearskému, i Ariochovi králi Elasarskému, čtyři králové proti pěti.

10 (V údolí pak Siddim bylo mnoho studnic klejovatých.) I utíkajíce král Sodomský a Gomorský, padli tam; a kteří pozůstali, utekli na hory.

11 A pobravše všecko zboží Sodomských a Gomorských, a všecky potravy jich, odtáhli.

12 Vzali také Lota, a zboží jeho, syna bratra Abramova, a odjeli; nebo on bydlil v Sodomě.

13 Přišel pak jeden, kterýž byl utekl, a zvěstoval Abramovi Hebrejskému, kterýž tehdáž bydlil v rovinách Mamre Amorejského, bratra Eškolova a bratra Anerova; nebo ti měli smlouvu s Abramem.

14 Uslyšev tedy Abram, že by zajat byl bratr jeho, vypravil způsobných k boji a v domě svém zrozených služebníků tři sta a osmnácte, a honil je až k Dan.

15 A odděliv se, připadl na ně v noci, on i služebníci jeho, a porazil je; a stihal je až k Chobah, kteréž leží na levo Damašku.

16 I odjal zase všecko zboží; také i Lota bratra svého s statkem jeho zase přivedl, ano i ženy a lid.

17 Tedy vyšel král Sodomský proti němu, když se navracoval od pobití Chedorlaomera a králů, kteříž byli s ním, k údolí Sáveh, kteréž jest údolí královské.

18 Melchisedech také král Sálem, vynesl chléb a víno; a ten byl kněz Boha silného nejvyššího.

19 I požehnal mu a řekl: Požehnaný Abram Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem a zemí;

20 A požehnaný Bůh silný nejvyšší, kterýž dal nepřátely tvé v ruce tvé. I dal mu Abram desátky ze všech věcí.

21 Král pak Sodomský řekl Abramovi: Dej mi lid, a zboží vezmi sobě.

22 I řekl Abram králi Sodomskému: Pozdvihl jsem ruky své k Hospodinu, Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí,

23 Že nevezmu od niti až do řeménka obuvi ze všech věcí, kteréž jsou tvé, abys neřekl: Já jsem obohatil Abrama,

24 Kromě toliko toho, což snědli bojovníci, a dílu mužů, kteříž se mnou šli, totiž Aner, Eškol a Mamre; oni nechať vezmou díl svůj.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 415, 416


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1589, 1616, 1667, 1668, 2015, 2714, 3923, ...

Apocalypse Revealed 101, 289, 316

O Písmu svatém 101

Pravé křesťanství 264, 715


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 365, 376, 675, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 11:3, 27, 31, 13:8, 12, 18, 15:20, 24:3, 28:22, 36:20, 40:15, 47:7, 10, 24, 26

Exodus 17:8

Numeri 20:1, 24:16

Deuteronomium 2:10, 20, 3:11, 10:14

Soudců 18:29

1. Samuelova 29:3, 30:19

2. Samuelova 2:5, 18:18, 28

2. Královská 5:16

1. Paralipomenon 29:11

2. Paralipomenon 20:2

Žalmy 76:3, 110:4, 115:15

Jeremiáše 48:1

Daniel 4:31

Jonáš 1:9

Židům 7:1, 2, 4, 6

Zjevení Janovo 10:6

Word/Phrase Explanations

Chedorlaomer
Chedorlaomer, the king mentioned in Genesis 14:4, 5, denotes apparent good and truth in the Lord's external man. Chedorlaomer, king of Elam, signifies truths; and...

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

údolí
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Abramovi
Abram and Nahor taking to themselves wives, Sarah and Milcah (Gen 11:29), signifies marriages of evil with falsity in idolatrous worship. Abram, Nahor, and Haran,...

Damašku
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

desátky
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abram and Lot
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abram and Lot
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Abram and Lot
Worship Talk | Ages 7 - 14

Bible

 

1. Mojžíšova 15:20

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

20 A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské,

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 1867


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 1444, 1782, 1868, 2913, 6858

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 14:5

Numeri 13:29

Deuteronomium 20:17

Jozue 17:15

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham, Isaac, and Jacob (Family Tree Rummy)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Does God Know if I'm Going to Heaven?
Lesson and activities exploring true freedom and how the Lord helps us on the path of life.
Religion Lesson | Ages over 15

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Přeložit: