Bible

 

Ezechiel 32

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Opět bylo dvanáctého léta, dvanáctého měsíce, prvního dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad Faraonem králem Egyptským, a rci jemu: Lvu mladému mezi národy podoben jsi, a jsi jako velryb v moři, když procházeje se v potocích svých, kalíš vodu nohama svýma, a kormoutíš potoky její.

3 Takto praví Panovník Hospodin: Rozestruť na tě síť svou skrze shromáždění národů mnohých, kteříž tě vytáhnou nevodem mým.

4 I nechám tě na zemi, povrhu tě na svrchku pole, a učiním, že na tobě přebývati bude všelijaké ptactvo nebeské, a nasytím tebou živočichy vší země.

5 A rozmeci maso tvé po horách, a naplním údolí vysokostí tvou.

6 A napojím zemi, v níž ploveš, krví tvou až do hor, tak že i potokové naplněni budou tebou.

7 V tom, když tě zhasím, zakryji nebesa, a zasmušilé učiním hvězdy jejich; slunce mrákotou zastru, a měsíc nebude svítiti světlem svým.

8 Všecka světla jasná na nebesích zasmušilá učiním příčinou tvou, a uvedu tmu na zemi tvou, praví Panovník Hospodin.

9 Nadto zkormoutím srdce národů mnohých, když způsobím, aby došla pověst o potření tvém mezi národy, do zemí, jichž jsi neznal.

10 Učiním, pravím, že trnouti budou nad tebou národové mnozí, a králové jejich hroziti se příčinou tvou velice, když šermovati budu mečem svým před tváří jejich. Budou se zajisté lekati každé chvilky, každý sám za sebe v den pádu tvého.

11 Nebo takto praví Panovník Hospodin: Meč krále Babylonského přijde na tě.

12 Meči udatných porazím množství tvé, nejukrutnějších ze všech národů; tiť zkazí pýchu Egypta, a zahlazeno bude všecko množství jeho.

13 Zahladím i všecka hovada jeho, kteráž jsou při vodách mnohých, tak že jich nezakalí noha člověčí více, aniž jich kaliti budou kopyta hovad.

14 Tuť učiním, že se usadí vody jejich, a potokové jejich že jako olej půjdou, praví Panovník Hospodin,

15 Když obrátím zemi Egyptskou v poušť přehroznou, v zemi prázdnou toho, což prvé v ní bylo, a když zbiji v ní všecky obyvatele. I zvědí, že já jsem Hospodin.

16 Toť jest naříkání, jímž naříkati budou. Tak dcery národů naříkati budou, tak nad Egyptem i nade vším jeho množstvím naříkati budou, dí Panovník Hospodin.

17 Potom bylo dvanáctého léta, patnáctého dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

18 Synu člověčí, naříkej nad množstvím Egypta, a snes jej i dcery národů těch slavných do zpodních míst země k těm, kteříž sstupují do jámy.

19 A rci: Nad kohož bys utěšenější byl? Sstupiž a lež s neobřezanci.

20 Mezi zbitými mečem padnou, meči vydán jest, vlectež jej i všecko množství jeho.

21 Budouť k němu mluviti hrdiny s jeho pomocníky z prostřed hrobu, kdež neobřezanci mečem zbití sstoupivše, leží.

22 Tam jest Assur i všecka zběř jeho, jehož hrobové jsou vůkol tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče.

23 Jehož hrobové jsou po stranách jámy, aby byla zběř jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče, kteříž pouštívali strach v zemi živých.

24 Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti neobřezanci byvše zbiti, padli od meče, a sstoupili do zpodních míst země, kteříž pouštívali strach svůj v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

25 Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.

26 Tam Mešech, Tubal i všecko množství jeho, a vůkol něho hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštívali strach svůj v zemi živých.

27 Ačťkoli ti ještě nelehli s hrdinami, kteříž padli z neobřezanců, kteříž sstoupili do hrobu s zbrojí svou vojenskou, a podložili meče své pod hlavy své, a však důjdeť nepravost jejich na kosti jejich; nebo strach hrdin byl v zemi živých.

28 I ty mezi neobřezanci potřín budeš, a lehneš s zbitými mečem.

29 Tam Edom, králové jeho, i všecka knížata jeho, kteříž položeni jsou i s svou mocí s zbitými mečem. I ti s neobřezanci lehnou a s těmi, kteříž sstupují do jámy.

30 Tam knížata půlnoční strany všickni napořád, i všickni Sidonští, kteříž sstoupí k zbitým, s strachem svým, za svou moc stydíce se, a ležeti budou ti neobřezanci s zbitými mečem, a ponesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.

31 Ty uhlédaje Farao, potěší se nade vším množstvím svým, Farao i všecko vojsko jeho, zbiti jsouce mečem, dí Panovník Hospodin.

32 Nebo pustím strach svůj v zemi živých, a položen bude mezi neobřezanci s zbitými mečem Farao i všecko množství jeho, praví Panovník Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 155


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 42, 290, 1151, 1186, 1201, 1808, ...

Apocalypse Revealed 49, 51, 52, 53, 285, 312, 413, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 28

O Písmu svatém 14

O víře 54

Nebe a peklo 119

Pravé křesťanství 198


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 131, 304, 357, 372, 388, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:21, 22, 15:14

Deuteronomium 32:41

Jób 41:23

Přísloví 30:30

Kazatel 9:12

Izajáš 13:10, 14:9, 10, 16, 17, 25, 19:19, 34:3

Jeremiáše 25:26, 43:8, 46:1, 12, 26, 49:34

Ezechiel 8:1, 12:13, 19:3, 25:12, 26:16, 17, 20, 27:2, 13, 28:7, 10, 21, 23, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 2, 12, 16, 17, 18, 35:8, 38:6, 39:4

Nahum 3:18

Matouš 24:29

Zjevení Janovo 6:12, 8:12, 16:6, 18:10

Word/Phrase Explanations

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Síť
To cast the net on the right side,' as in John 21:6, signifies teaching the good of life.

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

nebesa
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

světla
'The two luminaries' denote love and faith in the internal self.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

králové
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

jámy
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

neobřezanci
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Elam
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, (Jer. 49:34), signifies the falsification of doctrine....

pod
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

hlavy
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 567

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

567. REVELATION: CHAPTER 13

1. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, and on its horns ten jewels, 1 and on its heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw was like a leopard, whose feet were like those of a bear, and its mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave it its power, its throne, and great authority. 3 And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded, and its mortal injury was healed. And all the earth went marveling after the beast. 4 Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?" 5 And it was given a mouth speaking great and blasphemous things, and it was given authority to do so for forty-two months. 6 Then it opened its mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, and against His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted it to make war with the saints and overcome them. And it was given authority over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. 9 If anyone has an ear, let him hear. 10 Anyone who leads into captivity shall go into captivity; anyone who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

11. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon. 12 And it exercises all the authority of the first beast in its presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed. 13 It also performs great signs, so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men, 14 and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast, telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived. 15 It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed. 16 And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads, 17 so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name. 18 Here is wisdom: let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The dragon continues to be the subject in this chapter, which describes the doctrine and faith meant by the dragon. The character of that doctrine and faith among the laity, and then its character among the clergy. The beast rising up out of the sea describes the doctrine and faith among the laity (verses 1-10), and the beast coming up out of the earth the doctrine and faith among the clergy (verses 11-17).

Lastly it describes the clergy's falsification of the Word's truth (verse 18).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. And I saw a beast rising up out of the sea,The laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.
having seven headsThe irrationality resulting from their absolute falsities.
and ten horns,Their great power.
and on its horns ten jewels, 2 Their power to falsify many of the Word's truths.
and on its heads a blasphemous name.Their denial of the Lord's Divine humanity and affirmation of their church's doctrine, drawn not from the Word but from their own intelligence.
2. Now the beast which I saw was like a leopard,Their heresy destructive of the church, being founded on the Word's truths falsified,
whose feet were like those of a bear,full of misconceptions taken from the literal sense of the Word, read but not understood.
and its mouth like the mouth of a lion.Their reasonings based on falsities as though on truths.
And the dragon gave it its power, its throne, and great authority.This heresy prevails and reigns as a result of its acceptance by the laity.
3. And I saw one of its heads appearing as though fatally wounded,Their doctrine of faith alone does not accord with the Word, in which works are so often commanded.
and its mortal injury was healed.A remedy for this explained.
And all the earth went marveling after the beast.That doctrine and faith then accepted with joy.
4. Then they worshiped the dragon which gave authority to the beast;Their acknowledgment that the doctrine is such as declared by the leaders of the church and its teachers, who have caused the doctrine to prevail as a result of its acceptance by the general populace.
and they worshiped the beast,An acknowledgment by the general populace that the doctrine is a sacred truth.
saying, "Who is like the beast? Who can fight against it?"The preeminence of that doctrine because no one can dispute it.
5. And it was given a mouth speaking great and blasphemous things,It teaches evils and falsities.
and it was given authority to do so for forty-two months.The scope to teach and practice the evils and falsities accompanying that doctrine even to the end of that church, until the beginning of a new one.
6. Then it opened its mouth in blasphemies against God and His name,Their assertions, which are scandalous, against the Divine itself and the Lord's Divine humanity, and at the same time against everything that the church has from the Word by which the Lord is worshiped.
and against His tabernacle, and those who dwell in heaven.Scandalous assertions against the Lord's celestial church and against heaven.
7. It was granted it to make war with the saints and overcome them.They attacked the Word's Divine truths and overturned them.
And it was given authority over every tribe, tongue, and nation.Their consequent dominion over everything connected with the church, over everything pertaining to its doctrine and over everything pertaining to its life.
8. All who dwell on the earth will worship it, all whose names have not been written in the Book of Life of the LambThey all acknowledged that heresy as a sacred tenet of the church, all but those who believed in the Lord.
slain from the foundation of the world.The Lord's Divine humanity unacknowledged from the inception of the church.
9. If anyone has an ear, let him hear.Let people who wish to be wise pay attention to this.
10. Anyone who leads into captivity shall go into captivity;Someone who uses that heresy to draw others away from believing rightly and living rightly is drawn by his own falsities and evils into hell.
anyone who kills with the sword must be killed with the sword.Someone who uses falsities to destroy another's soul is destroyed by falsities and perishes.
Here is the patience and the faith of the saints.Through the temptations or trials occasioned by these falsities a person of the Lord's New Church is examined to discover his character in respect to his life and faith.
11. Then I saw another beast coming up out of the earth,The clergy who are caught up in the dragon's doctrine and faith regarding God and salvation.
and it had two horns like a lamb and spoke like a dragon.They quote the Word in speaking, teaching and writing as though it were the Lord's Divine truth, and yet it is truth falsified.
12. And it exercises all the authority of the first beast in its presence,They have defended the dogmas, and the dogmas prevail in consequence of it.
and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose mortal injury was healed.By supporting arguments they have established that what the general populace has accepted be acknowledged as a sacred tenet of the church.
13. It also performs great signs,Testifications that their teachings are true, even though they are false.
so as to even make fire come down from heaven to earth in the sight of men,Assertions that their falsities are true.
14. and to lead astray those who dwell on the earth, because of the signs which it was granted to do in the presence of the beast,Through their testifications and assertions they lead people in the church into errors.
telling those dwelling upon the earth to make an image of the beast that was injured by the sword and lived.They induce people in the church to accept as doctrine that faith is the only means of salvation, for the reason stated.
15. It was also granted it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast might speakThey were permitted to use the Word to defend the doctrine, so as to cause the doctrine to be seemingly animated by it.
and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed.They pronounce damnation on people who do not acknowledge their doctrine of faith as a sacred doctrine of the church.
16. And it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave,All the people in Protestant Reformed church, of whatever condition, degree of education, or degree of intelligence.
to receive from it a mark on their right hand and on their foreheads,No one is acknowledged as a Protestant Reformed Christian but one who accepts that doctrine in faith and love.
17. so that no one can buy or sell if he does not have the mark or the name of the beast, or the number of its name.No one allowed to teach from the Word but one who acknowledges that doctrine and swears to a belief in it and love for it, and to such as is in conformity with it.
18. Here is wisdom:From what we have said and explained in this chapter, it is the part of a wise person to see and understand the nature of the doctrine and faith among the clergy regarding God and salvation.
let him who has understanding calculate the number of the beast,One who is enlightened by the Lord can discern the character of the arguments the clergy use from the Word in defense of that doctrine and faith.
for it is the number of a man,The character of the Word and so of the church.
and its number is 666.Their character being this, that by them all the Word's truth has been falsified.THE EXPOSITION

13:1

And I saw a beast rising up out of the sea. This symbolizes the laity in the Protestant Reformed churches who are caught up in the doctrine and faith of the dragon regarding God and salvation.

The nature and character of the faith of the dragon may be seen in no. 537. The same faith continues to be the subject in this chapter, and the beast here that John saw rising up out of the sea means that faith among the laity, whereas the beast from the earth, described in verse 11, means that faith among the clergy.

That the dragon continues to be the subject here is apparent from the following statements in this chapter: that the dragon gave to the beast rising up out of the sea its power, its throne, and great authority (verse 2); that they worshiped the dragon which gave authority to the beast (verse 4); and, concerning the beast coming up out of the earth, that it spoke like a dragon (verse 11); and that it exercised all the authority of the first beast in the presence of the dragon (verse 12).

The laity are the people meant by the beast from the sea, and the clergy those meant by the beast from the earth, because the sea symbolizes the outer aspect of the church, and the land its inner aspect (no. 398 and elsewhere); and the laity are concerned with the external elements of the church's doctrine, while the clergy are concerned with its internal elements. That is why the beast from the earth is later called a false prophet. 3

That they are people in the Protestant Reformed churches is because the Protestant Reformed are the subject to the end of chapter 16, while Roman Catholics are the subject in chapters 17, 18. Then the subject after that is the Last Judgment and finally the New Church.

(Odkazy: Revelation 4, 6, Revelation 13:1-10, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11-12, 13:11-17, 13:12, 13:13, 13:14, 13:15, 13:16, 13:17, 13:18)


[2] These people were seen as beasts because the dragon is a beast, and because a beast in the Word symbolizes a person in respect to his affections - harmless and useful beasts a person in respect to good affections, and harmful and useless ones a person in respect to evil affections. People of the church are in general called sheep, therefore, and a company of them a flock, and one who teaches is called a shepherd.

That is also why the Word in respect to its power, affection, understanding and wisdom is described above in chapter four by four living creatures - a lion, a calf, an eagle and a human being - and an understanding of the Word by horses in chapter six.

The reason is that in the spiritual world a person's affections look at a distance like animals, as we have often said before; and regarded in themselves, animals are no more than embodiments of natural affections, while people are embodiments not only of natural affections, but also at the same time of spiritual affections.

(Odkazy: Revelation 4, Revelation 6)


[3] That animals mean people in respect to their affections can be seen from the following passages:

You... will cause to fall a kindly rain. You will confirm Your inheritance... The beast, Your congregation, 4 shall dwell in it. (Psalms 68:9-10)

...every wild beast of the forest is Mine, the beasts on a thousand mountains. I know every bird of the mountains; the beast of My fields is with Me. (Psalms 50:10-11)

...Assyria was a cedar in Lebanon... ...its height was exalted... All the birds of the heavens made their nests in its boughs, and under its branches all the beasts of the field brought forth their young, and in its shade all great nations made their home. (Ezekiel 31:3-6, cf. 31:10, 31:13, Daniel 4:10-16)

In that day I will make a covenant for them with the beast of the field, and with the bird of the heavens... And I will betroth you to Me forever. (Hosea 2:18-19)

Rejoice and be glad! ...Do not be afraid, you beasts of My fields, for the habitations of the wilderness have become grassy meadows. (Joel 2:21-23)

In that day there shall be a great tumult... Judah... will fight against Jerusalem... And such also shall be the plague on the horse, the mule, the camel, and the donkey, and every beast... And it shall come to pass that the remnant... shall go up (to Jerusalem). (Zechariah 14:13-16)

Birds shall abominate him, and every beast of the earth shall disdain him. (Isaiah 18:6)

...you, son of man..., "Say to every winged bird and to every beast of the field, '...Gather together... to My sacrifice... on the mountains of Israel... (Thus) I will set My glory among the nations.'" (Ezekiel 39:17-21)

(Jehovah) gathers the outcasts of Israel... Every beast of My fields, come... (Isaiah 56:8-9)

(Jehovah) will destroy Assyria... There shall lie down in her midst every wild beast of the nation, both the desert owl and the screech owl in her pomegranates... (Zephaniah 2:13-14)

(The sheep) were scattered without a shepherd, and they became food for every wild beast of the field... (Ezekiel 34:5, cf. 34:8)

I will cast you out on the face of the field, and cause to dwell on you every bird of the heavens. And with you I will satiate the wild beasts of the whole earth. (Ezekiel 32:4; see also 5:17; 29:5; 33:27; 39:4, Jeremiah 15:3; 16:4; 19:7; 27:5-6)

An enemy reproaches Jehovah... Do not deliver the life of (the) turtledove to the beast! (Psalms 74:18-19)

"I saw in... vision... four... beasts coming up from the sea... The first was like a lion, and had eagle's wings... ...a second, like a bear... ...(a third) like a leopard... ...and a fourth..., dreadful... (Daniel 7:2-7)

...the Spirit drove (Jesus) out into the wilderness. And He was... with the beasts; and the angels ministered to Him. (Mark 1:12-13)

(Odkazy: Daniel 4:7-13; Ezekiel 39:17-22; Joel 2:21-22; Psalms 50:10)


[4] He was not with beasts, but with devils, who are here meant by beasts.

So also in other places where beasts and wild beasts are mentioned, such as Isaiah 35:9; 43:20; Jeremiah 12:4, 8-10; Ezekiel 8:10; 34:23, 25, 28; 38:18-20; Hosea 4:2-3; 13:8; Exodus 23:28-30; Leviticus 26:6; Deuteronomy 7:22; 32:24. Beasts in these places symbolize people in respect to their affections.

(Odkazy: Daniel 2:37-38; Habakkuk 2:17; Joel 1:16, 1:18, 1:20; Psalms 8:6-8, Psalms 80:13, 104:10-11, 104:14, 104:20, 104:25, 148:7, 148:10)


[5] Man and beast mentioned together in the following passages symbolize a person in respect to his spiritual affection and in respect to his natural affection: Jeremiah 7:20; 21:6; 27:5; 31:27; 32:43; 33:10-12; 36:29; 50:3; Psalms 36:6; Numbers 18:15.

All the animals that were sacrificed symbolized good affections. So, too, animals that were eaten. And the converse animals that were not to be eaten (Leviticus 20:25-26).

-----
Footnotes:

12. The word translated as "jewels" here means diadems or crowns in the original Greek and Latin, but the writer's definitions of the term elsewhere make plain that he regularly and consistently interpreted it to mean jewels or gems.

3Revelation 16:13; 19:20; 20:104. The beast, Your congregation, reflects the Latin translation of the Bible by Sebastian Schmidt, which includes the phrase translated as Your congregation in parentheses as an alternate reading. This is actually the preferred reading, but "the beast" accords with Roman Catholic tradition.

-----

(Odkazy: Ezekiel 14:13, 14:17, 14:19, 25:13, 32:13, 36:11, 39:17-22; Jonah 3:7-8; Revelation 6; Zechariah 2:3-4, 2:4, 8:9-10; Zephaniah 1:2-3)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 323, 572, 575, 579, 594, 600, 606, 694, 701, 723, 833, 869

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: