Bible

 

Ezechiel 28

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin: Proto že se vyvyšuje srdce tvé, a říkáš: Bůh silný jsem, na stolici Boží sedím u prostřed moře, ješto jsi člověk a ne Bůh silný, ačkoli sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

3 Aj hle, moudřejší jsi nad Daniele, žádná věc tajná není před tebou ukrytá;

4 Moudrosti svou a rozumností svou nashromáždils sobě zboží, a nahrnuls zlata a stříbra do pokladů svých;

5 Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;

6 Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Proto že sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

7 Protož aj, já přivedu na tě cizozemce, nejukrutnější národy, kteříž vytrhnouce meče své na krásu moudrosti tvé, zabijí jasnost tvou.

8 Do jámy spustí tě, a umřeš smrtí hroznou u prostřed moře.

9 Budeš-liž tu ještě říkati před oblíčejem mordéře svého: Bohem jsem, poněvadž jsi člověk a ne Bůh silný, jsa v ruce toho, jenž tě mordovati bude?

10 Smrtí neobřezanců umřeš od ruky cizozemců; nebo já mluvil jsem, praví Panovník Hospodin.

11 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

12 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad králem Tyrským, a rci jemu: Takto praví Panovník Hospodin: Ty, jenž zapečeťuješ summy, plný moudrosti a nejkrásnější,

13 V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v tobě, hned jakžs se narodil, připraveni jsou.

14 Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil.

15 Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se našla nepravost při tobě.

16 Pro množství kupectví tvého u prostřed tebe plno jest bezpráví, a velmi jsi prohřešil. Pročež zahubím tě, a vyhladím z hory Boží, ó cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých.

17 Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.

18 Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe, kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících.

19 Všickni, kdož tě znali mezi národy, ztrnou nad tebou; k hrůze veliké budeš, a nebude tě na věky.

20 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

21 Synu člověčí, obrať tvář svou proti Sidonu, a prorokuj proti němu,

22 A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já proti tobě jsem, ó Sidone, a budu oslaven u prostřed tebe. I zvědí, že já jsem Hospodin, když vykonám při něm soudy, a posvěcen budu v něm.

23 Pošli zajisté na něj mor, a krev na ulice jeho, a padati budou zranění u prostřed něho od meče na všecky strany, i zvědí, že já jsem Hospodin.

24 A tak nebude více míti dům Izraelský trnu urážejícího a bodláku bodoucího ze všech okolních pohrdajících jimi, a zvědí, že já jsem Panovník Hospodin.

25 Takto praví Panovník Hospodin: Když shromáždím dům Izraelský z národů, mezi něž rozptýleni jsou, a posvěcen budu v nich před očima pohanů, a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem byl dal služebníku svému Jákobovi:

26 Tehdy bydliti budou v ní bezpečně, a nastavějí domů, a štípí vinice. Bydliti, pravím, budou bezpečně, když vykonám soudy, při všech zhoubcích jejich vůkol nich, i zvědí, že já jsem Hospodin Bůh jejich.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 406

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 113, 114, 273, 1069, 1201, 1551, 1588, ...

Apocalypse Revealed 90, 206, 239, 254, 540, 606, 759, ...

Božská Láska a Moudrost 325

O Pánu 28

O Písmu svatém 45, 97

O víře 54

Pravé křesťanství 219, 260, 467, 773


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 131, 236, 242, 268, 277, 294, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 27, 41, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:8, 28:13

Exodus 14:4, 17, 18

Numeri 33:55

Deuteronomium 8:17

Jozue 19:28, 29, 30

2. Královská 14:10

Žalmy 62:11, 82:7

Přísloví 16:18

Kazatel 7:29

Izajáš 5:16, 14:13, 14, 23:4, 25:12, 26:5, 31:3, 66:16

Jeremiáše 12:14, 25:22, 32:37

Ezechiel 5:17, 10:18, 11:17, 20:41, 21:14, 16, 26:1, 27:1, 27, 28:5, 17, 29:3, 9, 30:4, 10, 11, 31:8, 12, 32:12, 19, 30, 34:25, 27, 36:23, 28, 37:25, 38:23, 39:13

Daniel 5:11, 11:36, 37

Ozeáš 11

Ámos 1:9

Abdijáš 3

Zacharjáš 9:2, 3

Matouš 11:21

Lukáš 10:13

Skutky apoštolů 12:22

2. list Tesalonickým 2:4

Word/Phrase Explanations

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

stříbra
'Money' relates to truth.

Zboží
'Merchandise' signifies the knowledges of good.

Národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

krásu
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Plný
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

topazius
'Topaz,' as in Exodus 28:17, represents the good of celestial love.

jaspis
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

Beryl
'Beryl,' as in Daniel 10:6, signifies the good of charity and faith. Beryl is a sparkling precious stone.

zlato
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

hory
'Hills' signify the good of charity.

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

popel
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mor
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ulice
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

strany
'Side' signifies good or spiritual love.

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

vinice
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

Bible

 

Ezechiel 28:5

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

5 Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 2967, 10227

Apocalypse Revealed 206, 606, 759


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 236, 514, 840

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 8:17

2. Královská 14:10

Žalmy 62:11

Ezechiel 28:17

Word/Phrase Explanations

Zboží
'Merchandise' signifies the knowledges of good.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 90

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

90. "'Which is in the midst of the Paradise of God.'" This symbolically means, inwardly in the truths of wisdom and faith.

In the midst means, symbolically, the inmost (nos. 44, 383), here within or inwardly. The Paradise of God symbolizes truths of wisdom and faith. Consequently the tree of life which is in the midst of the Paradise of God symbolizes the Lord accompanied by the goodness of love and charity inwardly in the truths of wisdom and faith. Good also exists inwardly within truths, for good is the essence of life, and truth is the consequent expression of life, as we showed many times in Angelic Wisdom Regarding Divine Love and Wisdom.

That the Paradise of God is the truth of wisdom and faith is apparent from the symbolic meaning of a garden in the Word. A garden there symbolizes wisdom and intelligence, because trees symbolize the people of the church, and their fruits goods of life. That is what the Garden of Eden symbolizes, for it describes the wisdom of Adam.

(Odkazy: Revelation 2:7)


[2] The garden of God in Ezekiel has the same meaning:

With your wisdom and your understanding you have gained riches for yourself... You were in Eden, the garden of God; every precious stone was your covering... (Ezekiel 28:4, 13)

The subject is Tyre, which symbolizes the church in respect to its concepts of truth and good, thus in respect to its intelligence. Accordingly it is said, "With your wisdom and your understanding you have gained riches for yourself." The precious stones which served as its covering symbolize truths of intelligence.

[3] In the same book:

Assyria was a cedar in Lebanon... The cedars in the garden of God did not hide it... No tree in the garden of God was like it in beauty... All the trees of Eden envied it... in the garden of God. (Ezekiel 31:3, 8-9)

This is said of Egypt and Assyria, because Egypt symbolizes knowledge, and Assyria rationality, which leads to intelligence. A cedar has a similar symbolism.

But because Egypt's rationality led also to a conceit in its own intelligence, therefore it is said of it,

To which of the trees in Eden were you then likened in glory and greatness, when you were brought down with the trees of Eden to the earth below, and you lay in the midst of the uncircumcised...? (Ezekiel 31:18)

The uncircumcised are people who lack the goodness of charity.

(Odkazy: Ezekiel 30:18)


[4] In Isaiah:

...Jehovah will comfort Zion..., and make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah. (Isaiah 51:3)

Zion there is the church. The wilderness and desert are a deficiency of truth and ignorance of it. Eden and the garden of God are wisdom and intelligence.

Wisdom and intelligence are also symbolically meant by a garden in Isaiah 58:11; 61:11, Jeremiah 31:12, Amos 9:14, and Numbers 24:6.

[5] A person of the church is also like a garden in respect to his intelligence when he possesses goodness of love from the Lord, because the spiritual warmth that enlivens him is love, and spiritual light is the resulting intelligence.

People know that these two, warmth and light, cause gardens in the world to bloom. It is the same in heaven. Paradisal gardens are seen in heaven, with trees bearing fruit in accordance with the inhabitants' wisdom that springs from their goodness of love from the Lord. But around people who possess intelligence without the goodness of love, no gardens are seen, but grass, while around those whose faith is divorced from charity, not even grass is seen, but sand.

(Odkazy: Revelation 2:7)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 68, 740

True Christian Religion 606


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: