Bible

 

Ezechiel 28

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin: Proto že se vyvyšuje srdce tvé, a říkáš: Bůh silný jsem, na stolici Boží sedím u prostřed moře, ješto jsi člověk a ne Bůh silný, ačkoli sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

3 Aj hle, moudřejší jsi nad Daniele, žádná věc tajná není před tebou ukrytá;

4 Moudrosti svou a rozumností svou nashromáždils sobě zboží, a nahrnuls zlata a stříbra do pokladů svých;

5 Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;

6 Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Proto že sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

7 Protož aj, já přivedu na tě cizozemce, nejukrutnější národy, kteříž vytrhnouce meče své na krásu moudrosti tvé, zabijí jasnost tvou.

8 Do jámy spustí tě, a umřeš smrtí hroznou u prostřed moře.

9 Budeš-liž tu ještě říkati před oblíčejem mordéře svého: Bohem jsem, poněvadž jsi člověk a ne Bůh silný, jsa v ruce toho, jenž tě mordovati bude?

10 Smrtí neobřezanců umřeš od ruky cizozemců; nebo já mluvil jsem, praví Panovník Hospodin.

11 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

12 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad králem Tyrským, a rci jemu: Takto praví Panovník Hospodin: Ty, jenž zapečeťuješ summy, plný moudrosti a nejkrásnější,

13 V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v tobě, hned jakžs se narodil, připraveni jsou.

14 Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil.

15 Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se našla nepravost při tobě.

16 Pro množství kupectví tvého u prostřed tebe plno jest bezpráví, a velmi jsi prohřešil. Pročež zahubím tě, a vyhladím z hory Boží, ó cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých.

17 Pozdvihlo se srdce tvé slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.

18 Pro množství nepravostí tvých, a pro nespravedlnosti kupectví tvého poškvrnil jsi svatyně své. Protož vyvedu oheň z prostřed tebe, kterýž tě sžíře, a obrátí tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících.

19 Všickni, kdož tě znali mezi národy, ztrnou nad tebou; k hrůze veliké budeš, a nebude tě na věky.

20 I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

21 Synu člověčí, obrať tvář svou proti Sidonu, a prorokuj proti němu,

22 A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já proti tobě jsem, ó Sidone, a budu oslaven u prostřed tebe. I zvědí, že já jsem Hospodin, když vykonám při něm soudy, a posvěcen budu v něm.

23 Pošli zajisté na něj mor, a krev na ulice jeho, a padati budou zranění u prostřed něho od meče na všecky strany, i zvědí, že já jsem Hospodin.

24 A tak nebude více míti dům Izraelský trnu urážejícího a bodláku bodoucího ze všech okolních pohrdajících jimi, a zvědí, že já jsem Panovník Hospodin.

25 Takto praví Panovník Hospodin: Když shromáždím dům Izraelský z národů, mezi něž rozptýleni jsou, a posvěcen budu v nich před očima pohanů, a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem byl dal služebníku svému Jákobovi:

26 Tehdy bydliti budou v ní bezpečně, a nastavějí domů, a štípí vinice. Bydliti, pravím, budou bezpečně, když vykonám soudy, při všech zhoubcích jejich vůkol nich, i zvědí, že já jsem Hospodin Bůh jejich.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 406

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 113, 114, 273, 1069, 1201, 1551, 1588, ...

Apocalypse Revealed 90, 206, 239, 254, 540, 606, 759, ...

Božská Láska a Moudrost 325

O Pánu 28

O Písmu svatém 45, 97

O víře 54

Pravé křesťanství 219, 260, 467, 773


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 131, 236, 242, 268, 277, 294, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 27, 41, 58

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:8, 28:13

Exodus 14:4, 17, 18

Numeri 33:55

Deuteronomium 8:17

Jozue 19:28, 29, 30

2. Královská 14:10

Žalmy 62:11, 82:7

Přísloví 16:18

Kazatel 7:29

Izajáš 5:16, 14:13, 14, 23:4, 25:12, 26:5, 31:3, 66:16

Jeremiáše 12:14, 25:22, 32:37

Ezechiel 5:17, 10:18, 11:17, 20:41, 21:14, 16, 26:1, 27:1, 27, 28:5, 17, 29:3, 9, 30:4, 10, 11, 31:8, 12, 32:12, 19, 30, 34:25, 27, 36:23, 28, 37:25, 38:23, 39:13

Daniel 5:11, 11:36, 37

Ozeáš 11

Ámos 1:9

Abdijáš 3

Zacharjáš 9:2, 3

Matouš 11:21

Lukáš 10:13

Skutky apoštolů 12:22

2. list Tesalonickým 2:4

Word/Phrase Explanations

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

stříbra
'Money' relates to truth.

Zboží
'Merchandise' signifies the knowledges of good.

Národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

krásu
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Plný
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

topazius
'Topaz,' as in Exodus 28:17, represents the good of celestial love.

jaspis
Emerald, purple, broidered-work, fine linen, coral, and agate (Ezek. 27:16), signify the knowledges of good.

Beryl
'Beryl,' as in Daniel 10:6, signifies the good of charity and faith. Beryl is a sparkling precious stone.

zlato
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

hory
'Hills' signify the good of charity.

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

popel
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mor
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ulice
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

strany
'Side' signifies good or spiritual love.

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

vinice
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

Bible

 

Ezechiel 28:5

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

5 Velikou moudrostí svou v kupectví svém rozmnožil jsi zboží svá, a tak pozdvihlo se srdce tvé zbožím tvým;

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 151


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 2967, 10227

Apocalypse Revealed 206, 606, 759


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 236, 514, 840

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 8:17

2. Královská 14:10

Žalmy 62:11

Ezechiel 28:17

Word/Phrase Explanations

Zboží
'Merchandise' signifies the knowledges of good.

Bible

 

Lukáš 10:13

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

13 Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(a) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 4779

Apocalypse Revealed 492, 637, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 239, 637

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Jozue 19:29

Izajáš 23:14

Ezechiel 26:2, 28:22

Word/Phrase Explanations

Běda
'Woe' signifies lamentation over evils and falsities which devastate the church.

Sidonu
'Sidon' denotes people who possess celestial and spiritual riches which are knowledges.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Golden Heart
Make a golden heart to illustrate the beautiful heart of a person who is kind to others. 
Project | Ages up to 10

 Being a True Friend and Neighbor
If we want to be good friends, we must listen and look for the times when our friends really need us. We mustn’t just use our friends for what we can get out of them, and then leave them alone when they are in trouble.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Be Like the Good Samaritan
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Compassion
Worship Talk | Ages over 18

 Dramatize the Story of the Good Samaritan
Dramatize the parable of the Good Samaritan with this simple retelling of the story, 5 characters, and suggested props.
Activity | Ages up to 10

 For Discussion: Wine and Oil
Discuss ways that the "wine" in the parable of the Good Samaritan is like true ideas and the "oil" is like kindness. When might it be helpful to offer this kind of wine and oil to others?
Activity | Ages 7 - 17

 Go and Do Likewise
Worship Talk | Ages 7 - 14

 How Am I Saved?
The Lord wants to save all people but gives people the freedom to reject His love and choose the selfishness of hell instead, if they wish to.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Imagine the Lord's Joy!
 Picture the Lord's joy each time we take a step toward heaven. 
Activity | Ages over 15

 In His Name
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Keeping in a State of Hope
Worship Talk | Ages over 18

 Mary and Martha
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Hands of Love Levels A B C for ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Levels A, B and C, for ages 3-14 for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Samaritan Helping a Stranger
Project | Ages 4 - 10

 Play: The Good Samaritan
A script for dramatizing the parable.
Activity | Ages 7 - 14

 Qualities of Friendship
The Bible says we are to love the Lord and our neighbors, to value others lives more than our own life. Doing this depends on healthy relationships. Discover New Church teachings on healthy friendship.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Being a Good Neighbor
Teaching Support | Ages over 15

 Samaritan Is Good Neighbor
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Sending Out the Seventy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Serving The Needs Of Others
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Good Samaritan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Good Samaritan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Good Samaritan
We might never be on that road from Jerusalem to Jericho, but we will meet people in need of help. What will you do when you see someone in need of help at school, at home or in the neighborhood? Will you pass by on the other side or be like the good Samaritan? Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 3, for ages 8-9.
Religion Lesson | Ages 8 - 9

 The Good Samaritan
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Good Samaritan
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Good Samaritan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Oil of Human Kindness
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Value of Work
Worship Talk | Ages over 18

 Who Is My Neighbor?
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Did God Create Me?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Why Two by Two?
Why did the Lord tell His disciples to go out in twos? What are some of the advantages to having friends support us in challenging situations?
Activity | Ages over 15


Přeložit: