Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...


When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

Vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tma
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 485

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

485. CHAPTER 11

1. Then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood by, saying, "Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there. 2 But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months. 3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth." 4 These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. 5 And if anyone wants to harm them, fire will proceed from their mouth and devour their enemies. And if anyone wants to do them injury, he must be killed in this manner. 6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.

7. Then, when they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. 8 And their bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. 9 Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their bodies for three and a half days, and not allow their bodies to be put into tombs. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them and be glad, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.

11. But after the three and a half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. 12 And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. 13 In the same hour there was a great earthquake, and a tenth part of the city fell. And in the earthquake seven thousand people by name were killed, and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven. 14 The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly.

15. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!" 16 And the twenty-four elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God, 17 saying: "We give You thanks, O Lord God Almighty, who are and who were and who are to come, because You have taken Your great power and entered Your kingdom. 18 The nations were angry, and Your wrath has come, and the time to judge the dead, and to reward Your servants the prophets and saints, and those who fear Your name, small and great, and to destroy those who are destroying the earth."

19. Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of His covenant was seen in His temple. And there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

THE SPIRITUAL MEANING

The Contents of the Whole Chapter

The subject continues to be the state of the church among the Protestant Reformed and the character of those inwardly caught up in faith alone in opposition to the two essential elements of the New Church, namely, that the Lord alone is God of heaven and earth, whose humanity is Divine, and that people ought to live in accordance with the Ten Commandments. These two essential elements were proclaimed before them (verses 3-6). But they were utterly rejected (verses 7-10). The Lord revived them (verses 11, 12). Those people perished who rejected them (verse 13). From the New Heaven the state of the New Church was shown (verses 15-19).

The Contents of the Individual Verses:

Verse ContentsSpiritual Meaning
1. Then I was given a reed like a measuring rod.John was given the ability and power to learn and see the state of the church in heaven and in the world.
And the angel stood by, saying, "Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there.The Lord's presence and His command to see and learn the state of the church in the New Heaven.
2. But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it,The state of the church on earth, as it is still, must be set aside and not learned.
for it has been given to the gentiles.Because, owing to evil practices, the state of that church has been lost and forsaken.
And they will tread the holy city underfoot for forty-two months.It has dispelled every truth of the Word to the point that none remains.
3. And I will give power to my two witnesses,Those people who confess and acknowledge from the heart that the Lord is God of heaven and earth, whose humanity is Divine, and who are conjoined with Him by a life in accordance with the Ten Commandments.
and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days,These two - an acknowledgment of the Lord and a life in accordance with the Ten Commandments, which are the two essential elements of the New Church - must be taught until the end and a new beginning.
clothed in sackcloth."The grief experienced meanwhile over the truth's not being accepted.
4. These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth.The love and intelligence, or charity and faith, that people have in them from the Lord.
5. And if anyone wants to harm them, fire will proceed from their mouth and devour their enemies.Anyone who wishes to destroy these two essential elements perishes from a hellish love.
And if anyone wants to do them injury, he must be killed in that way.Anyone who condemns the two essential elements is likewise condemned.
6. These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy;People who turn away from these two essential elements cannot receive any truth from heaven.
and they have power over waters to turn them to blood,People who turn away from these two essential elements falsify the Word's truths.
and to strike the earth with every plague, as often as they desire.People who wish to destroy these two essential elements propel themselves into evils and falsities of every kind, as often as, and in the measure that, they do so.
7. Then, when they finish their testimony,After the Lord has taught these two essential elements of the New Church,
the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them.those people who are caught up in the interior tenets of the doctrine regarding faith alone will reject these two elements.
8. And their bodies will lie in the street of the great cityThese two elements have been utterly rejected.
which spiritually is called Sodom and Egypt,The two hellish loves, namely, a love of ruling springing from a love of self, and a love of holding sway from a conceit in one's own intelligence, loves which are present in the church where there is not one God and where the Lord is not worshiped, and where people do not live in accordance with the Ten Commandments.
where also our Lord was crucified.A failure to acknowledge the Lord's Divine humanity, and thus a state in which He is rejected.
9. Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their bodies for three and a half days,All those who were or who would be caught up in doctrinal falsities and evil practices at the end of the church still existing, when they have heard and later hear about these two essential elements at the beginning of the New Church,
and not allow their bodies to be put into tombs.have condemned them and will continue to condemn them.
10. And those who dwell on the earth will rejoice over them and be glad,The delight of the heart and soul's affection among those people in the church caught up in faith alone.
and send gifts to one another,Their consociation by love and friendship.
because these two prophets tormented those who dwell on the earth.These two essential elements of the New Church, opposed as they are to the two essential elements accepted in the Protestant Reformed Church, are objects of contempt, distress, and repugnance.
11. But after the three and a half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet,As the New Church commences and grows, these two essential elements are made living by the Lord in people who accept them.
and great fear fell on those who saw them.A disturbance of the mind and alarm at Divine truths.
12. And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here."The two essential elements of the New Church raised by the Lord into heaven, where they originate and where they remain, and where they are protected.
And they ascended to heaven in a cloud,Their elevation into heaven and conjunction with the Lord there through the Divine truth of the Word in its literal sense.
and their enemies saw them.People caught up in a faith divorced from charity heard of these, but remained in their falsities.
13. In the same hour there was a great earthquake, and a tenth part of the city fell.A considerable change of state occurring then in those people, and their being plucked away from heaven and sinking into hell.
And in the earthquake seven thousand people by name were killed,All those people who professed faith alone and for that reason made works of charity of no account, perished.
and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven.People who saw their destruction acknowledged the Lord and were set apart.
14. The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly.A lamentation over the corrupted state of the church, and lastly a final lamentation, as depicted after this.
15. Then the seventh angel sounded,An examination and exposure of the state of the church after its end, at the time of the Lord's advent and the advent of His kingdom.
and there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!"Celebrations on the part of angels, that heaven and the church had become the Lord's, as they had been from the beginning, and that they had now become those of His Divine humanity, thus that the Lord would reign over heaven and earth as regards both aspects of Him to eternity.
16. And the twenty-four elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God,An acknowledgment on the part of all the angels in heaven that the Lord is God of heaven and earth, and their highest adoration of Him.
17. saying: "We give You thanks, O Lord God Almighty, who are and who were and who are to come,A confession and glorification on the part of the angels in heaven, that the Lord is He who exists, lives, and has power of Himself, and who governs all things, because He alone is eternal and infinite.
because You have taken Your great power and entered Your kingdom.The New Heaven and New Church, where people will acknowledge Him alone as God.
18. The nations were angry,People who were caught up in faith alone and thus in evil practices were enraged, and harassed those who opposed their faith.
and Your wrath has come, and the time to judge the dead,Their destruction, and the last judgment on those people who were without any spiritual life.
and to reward Your servants the prophets and saints,The happiness of eternal life for people who possess doctrinal truths from the Word and live in accordance with them.
and those who fear Your name, small and great,People who love things having to do with the Lord, in a lesser or greater degree.
and to destroy those who are destroying the earth."The casting down into hell of the people who destroyed the church.
19. Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of His covenant was seen in His temple.The New Heaven, in which the Lord is worshiped in His Divine humanity, and where people live in accordance with the Ten Commandments, which constitute the two essential elements of the New Church that are the means of conjunction.
And there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.The reasonings, disturbances, and falsifications of goodness and truth then in the lower regions.THE EXPOSITION

Then I was given a reed like a measuring rod. (11:1) This symbolically means that the Lord gave John the ability and power to learn and see the state of the church in heaven and in the world.

A reed symbolizes weak power, the kind a person has of himself, and a rod symbolizes strong power, the kind a person has from the Lord. Consequently John's being given a reed like a measuring rod symbolizes power from the Lord. That it was the ability and power to learn and see the state of the church in heaven and in the world is apparent from the events that follow in this chapter to the end.

(Odkazy: Apocalypse Revealed 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502-503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529; Exodus 8:5; Revelation 11:2, 11:3-6, 11:3, 11:4, 11:5, 11:6, 11:7-10, 11:7, 11:8, 11:9, 11:10, 11:11, 11:11-12, 11:12, 11:13, 11:14, 11:15-19, 11:15, 11:16, 11:17, 11:18, 11:19)


[2] That a reed or length of cane symbolizes weak power such as a person has of himself is apparent from the following:

Look, you are relying on the staff of (a) broken reed, on Egypt, which, when a man leans on it, will go into his hand and pierce it. (Isaiah 36:6)

That... the inhabitants of Egypt may know that I am Jehovah, because they have been a staff of reed to the house of Israel. When they took hold of you with the hand, you broke and punctured all their shoulders... (Ezekiel 29:6-7)

Egypt symbolizes the natural person who relies on his own powers, and that is why it is called the staff of a broken reed.

A reed symbolizes weak power, in Isaiah:

A bruised reed He will not break, and smoking flax He will not extinguish. (Isaiah 42:3)

[3] A rod, on the other hand, symbolizes strong power, which comes from the Lord, here the power to learn the state of the church, because John used the rod to measure the temple and altar, and to measure means, symbolically, to learn, and the temple and altar symbolize the church, as depicted next.

A rod symbolizes power because in olden times people in the church made wooden rods, and wood symbolizes goodness. It also substituted for the right hand and supported it, and the right hand symbolizes power. It is owing to this that a scepter is a shortened rod, and a scepter symbolizes the power of a king. Moreover, "scepter" and "rod" in Hebrew are the same word. 1

[4] That a rod symbolizes power is apparent from the following passages:

Say, "How the strong staff is broken, the beautiful rod!" ...Come down from your glory, and sit in thirst. (Jeremiah 48:17-18)

Jehovah shall send the rod of Your strength out of Zion. (Psalms 110:2)

You punctured with his shafts the head of the faithless. (Habakkuk 3:14)

...Israel the rod of (Jehovah's) inheritance. (Jeremiah 10:16; 51:19)

Your rod and Your staff will comfort me. (Psalms 23:4)

Jehovah has broken the staff of the wicked... (Isaiah 14:5, cf. Isaiah 9:4, Psalms 125:3)

My people consult a piece of wood, and their staff answers them. (Hosea 4:12)

...Jehovah... takes away from Jerusalem... the whole staff of bread and the whole staff of water. (Isaiah 3:1, cf. Ezekiel 4:16; 5:16; 14:13, Psalms 105:16, Leviticus 26:26)

A staff of bread and of water symbolizes the power of goodness and truth, and Jerusalem symbolizes the church.

The rod of Levi with the name of Aaron on it, which in the Tabernacle blossomed with almonds (Numbers 17:2-10), symbolizes, in the spiritual sense, nothing else than the power of truth and goodness, because Levi and Aaron symbolized the truth and goodness of the church.

(Odkazy: Isaiah 3:1-2; Psalms 23:4-5)


[5] That a rod symbolizes power is apparent from the power of Moses' rod: On being stretched out it turned water into blood (Exodus 7:20). It caused frogs to come up on the land of Egypt (Exodus 8:1ff.). It produced lice (Exodus 8:16f.). It summoned thunder and hail (Exodus 9:23ff.). It caused locusts to come (Exodus 10:12ff.). It caused the Red Sea to be parted and the waters to return (Exodus 14:16, 21, 26). It caused water to flow from the rock at Horeb (Exodus 17:5ff., Numbers 20:7-13). In Moses' hand it enabled Joshua to prevail over the Amalekites (Exodus 17:9-12).

And an angel's staff caused fire to come forth from a rock (Judges 6:21).

It is apparent from these instances that a rod or staff symbolizes power, and also elsewhere, as in Isaiah 10:5, 24, 26; 11:4; 14:29; 30:31-32, Ezekiel 19:10-14, Lamentations 3:1, Micah 7:14, Zechariah 10:11, Numbers 21:18.

-----
Footnotes:

1. I.e., מַטֶּה.

-----

(Odkazy: Exodus 8:5, Exodus 8:5-6, 10:13-19, 14:26-27, 17:9-11; Isaiah 3:1-2; Lamentations 3:1-2; Psalms 23:4-5)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 485, 828, 904

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: