Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby jí nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 424

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

424. Then out of the smoke came locusts upon the earth. (9:3) This symbolically means that from them issued falsities of the lowest sort, such as are found in the case of people who have become sensual and who view and judge everything in accordance with the senses and their fallacies.

Falsities that we term falsities of the lowest sort are those which occur on the lowest level of a person's life, called sensual, which we will speak of below. These falsities are symbolized in the Word by locusts. It should be known, however, that the locusts here did not look like the locusts found in fields, which hop about and devastate pastures and crops. Instead they looked like pygmies or midgets, as is apparent also from their description, as for instance, that they had crowns on their heads, faces like the faces of men, hair like women's hair, teeth like lions' teeth, breastplates of iron, and the angel of the bottomless pit as king over them.

Ancient peoples, too, called midgets locusts, as we can conclude from these verses:

(Those who spied out the land of Canaan said:) ."..we saw the Nephilim, the descendants of the Anakim..., and we were like locusts... in their sight." (Numbers 13:33)

(Jehovah) who sits above the circle of the earth, and its inhabitants like locusts... (Isaiah 40:22)

[2] However, because falsities of the lowest sort, such as existed in the people here, are in the Word symbolized by locusts, therefore in Nahum the people are called locusts, as well as being termed crowned and commanders:

...the fire will devour you..., it will eat you up like a locust's larva. Make yourself many like the locust's larva! Make yourself many like locusts! ...Your crowned ones are like locusts, and your commanders like great locusts... (Nahum 3:15-17)

Because falsities of the lowest sort devour the growing truths and goods of the church in a person, they are symbolized by locusts which devour the grasses in fields and the vegetation on farms, as is clear from the following passages:

You shall carry much seed out to the field, but... the locust shall consume it. (Deuteronomy 28:38)

What the caterpillar left, the locust will eat; what the locust left, the beetle grub will eat; and what the beetle grub left, the locust's larva will eat. (Joel 1:4)

I will restore to you the years that the locust has eaten, the beetle grub, the locust's larva, and the caterpillar... (Joel 2:25)

(Odkazy: Joel 1:4-5)


[3] The locusts in Egypt have the same symbolic meaning, of which we read the following in Exodus:

Moses stretched out his rod over the land of Egypt, and... the east wind brought the locusts. And the locusts went up over all the land of Egypt...; previously there had been no such locusts...; and they ate every herb... of the field... (Exodus 10:12ff.)

And afterward Moses stretched out his rod, and the locusts were cast into the Red Sea.

Further, in the book of Psalms:

He gave their produce to the locust's larva, and their labor to the locust. (Psalms 78:46, cf. 105:34-35)

The miracles in Egypt describe the devastation of the church, and this particular miracle, its devastation by falsities of the lowest sort. And when the inner levels of a person's life are closed, on which the lowest levels depend, the lowest levels become hellish. Therefore the locusts were cast into the Red Sea, which symbolizes hell.

(Odkazy: Exodus 10:13-19)


[4] Since few people today know what we mean by the sensual level, or what the character of a sensual person is, and since this is what locusts symbolize, therefore we will introduce from our Arcana Coelestia (The Secrets of Heaven) the following extracts regarding it:

The sensual level is the lowest of a person's mental life, attaching to and uniting with his five physical senses (nos. 5077 5767, 9212, 9216, 9331, 9730).

That person is called sensual who judges of everything in accordance with his physical senses, and who believes in nothing but what he can see with his eyes and touch with his hands, saying that if he can, it is real, and rejecting everything else (nos. 5094 7693).

The inner levels of that person's mind, which see in the light of heaven, are closed, so that he sees no truth on those levels which has to do with heaven and the church (nos. 6564, 6844, 6845).

A person like that thinks on the lowest levels, and not interiorly in any spiritual light (nos. 5089 5094, 6564, 7693).

In a word, people like that have a crude natural sight (nos. 6201 6310, 6564, 6844, 6845, 6612, 6614, 6622, 6624).

Inwardly they are therefore hostile to matters having to do with heaven and the church, though it is possible for them to speak in favor of them outwardly, even ardently, according to the power they have by virtue of them (nos. 6201, 6316, 6844, 6845, 6948, 6949).

The educated and learned who have deeply confirmed themselves in falsities, and still more those who are hostile to the Word's truths, are more sensual than others (no. 6316).

Sensual people reason keenly and skillfully, because their thinking is so near to speech as to almost reside in it, and to be, so to speak, on the lips, and because they place all intelligence in speech from the memory alone; moreover, some of them can cleverly defend falsities, and after they have done so, believe they are true (nos. 195 196, 5700, 10236).

They reason from fallacies of the senses and defend them, which they use to captivate and persuade the populace (nos. 5084 6948, 6949, 7693).

Sensual people are craftier and more malicious than others (nos. 7693, 10236).

Greedy people, adulterers, hedonists, and the deceitful are especially sensual, even though to the world they do not appear so (no. 6310).

The interiors of their minds are foul and filthy (no. 6201).

Through them they are in communication with the hells (no. 6311).

People residing in the hells are sensual, and the more so the deeper the hell (nos. 4623 6311).

The atmosphere of spirits in hell mixes with a person's sensual level from behind (no. 6312).

People who have based their reasoning on the evidence of the senses only, and so are hostile to the genuine truths of the church, were called by ancient peoples serpents of the tree of knowledge (nos. 195, 196, 197, 6398, 6399, 10313).

In addition, a person's sensual level and the sensual person are described (no. 10236), together with the extent of the sensual things in a person (no. 9731).

Sensual things ought to be held in last place, and not in first place, and in a wise and intelligent person they are held in last place, subject to more interior ones, while in a foolish person they are in first place and dominant; the latter are those properly called sensual (nos. 5077 5125, 5128, 7645).

If sensual things are in last place, they are the means by which a path is opened to understanding, and truths are refined by a process of abstraction (no. 5580).

These sensual things are the closest to the world, and they admit things that flow in from the world and, so to speak, sift them (no. 9726).

By these sensual things a person is in communication with the world, and by rational things with heaven (no. 4009).

Sensual things supply materials that are of service to the interior levels of the mind (nos. 5077 5081).

Some sensual things are of service to the intellectual faculty, and some are of service to the volitional faculty (no. 5077).

If a person does not raise his thought from sensual things, he is hardly wise (no. 5089).

A wise person thinks above the level of sensual things (nos. 5089, 5094).

When a person raises his thinking above the level of sensual things, he comes into a clearer sight, and finally into the light of heaven (nos. 6183 6313, 6315, 9407, 9730, 9922).

An elevation above the level of sensual things and withdrawal from them was something known to ancient peoples (no. 6313).

A person can be conscious in his spirit of things that occur in the spiritual world, if he can be withdrawn from sensual things by the Lord and elevated into the light of heaven (no. 4622). That is because it is not the body that thinks, but a person's spirit in the body, and to the extent that it dwells in the body, it thinks dimly and in a state of darkness; however, to the extent that it does not dwell in the body, it thinks clearly and in a state of light - but only as regards spiritual matters (nos. 4622, 6614, 6622).

The lowest level of the intellect is sensual knowledge, and the lowest level of the will is sensual delight (no. 9996).

The difference between sensual characteristics possessed in common with animals, and those not possessed in common with them (no. 10236).

Some sensual people are not evil, because their interior levels have not been closed: their state in the other life (no. 6311).

(Odkazy: Arcana Coelestia 195-196, 6398-6399, 6524, 6844-6845, 6948-6949; Joel 1:4-5)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 419, 430, 434, 435, 447, 451, 455, 550, 847

A Brief Exposition of New Church Doctrine 88

True Christianity 635

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: