Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...


When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

Vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tma
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

In this episode, we’re exploring passages from "Ten Commandments", Revelation Explained number 970 (p. 83).

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 526

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

526. And the third part of them was darkened, signifies that all these were changed into the falsities of evil and into the evils of falsity. This is evident from the signification of "darkness," as being falsities, and thus "to be darkened" means to be changed into falsities. It means a change both into the falsities of evil and into the evils of falsity, because it is said that "the third part of the sun was darkened, the third part of the moon, and the third part of the stars," and the "sun" signifies the good of love, the "moon" the good and truth of faith, and the "stars" the knowledges of good and truth; therefore "the third part of the sun was darkened" signifies that the good of love was changed into evil and into falsity from evil, which is the falsity of evil; for good is changed into evil and into falsity therefrom, but the truth of faith, which is signified by the "moon," is changed into falsity and into evil therefrom, which is the evil of falsity. The evil of falsity is the falsity of doctrine out of which comes evil of life, and the falsity of evil is the evil of life out of which comes the falsity of doctrine.

[2] Darkness signifies falsity because light signifies truth, and falsity is the opposite of truth as darkness is of light; moreover, when the light of life, which is the Divine truth, is not with man, the shadow of death is with him, which is falsity; for man from what is his own (proprium) is in every evil and in falsity from the evil, and he is removed from these only by means of the truths of the church; consequently where there are no truths there are the falsities of evil. (That it is only by means of truths that man is removed from evils, is purified, and is reformed, see in The Doctrine of the New Jerusalem 24.)

[3] That "darkness" signifies in the Word falsities of various kinds can be seen from the following passages. In Joel:

The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Jehovah cometh (Joel 2:31).

"The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood," has a similar signification as "the third part of the sun and the third part of the moon were darkened," namely, that at the end of the church there will be the falsity of evil in the place of the good of love, and evil of falsity in the place of truth of faith.

[4] Elsewhere in the Word where the darkening of the sun and moon is spoken of there is a like meaning, as in Isaiah:

For the stars of the heavens and the constellations thereof shall not make their light to shine; the sun shall be darkened in its rising, and the moon shall not make bright her light (1 Isaiah 13:10; 24:21, 23).

In Ezekiel:

When I shall extinguish thee I will cover the heavens and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine; all luminaries of light in the heavens will I make dark over thee, and I will set darkness upon thy land (Ezekiel 32:7, 8).

In Joel:

The day of Jehovah is near in the valley of decision; the sun and the moon have been darkened, and the stars have withdrawn their brightness (Joel 3:14, 15).

In the same:

The day of Jehovah cometh, a day of darkness and of thick darkness, a day of cloud and obscurity. Before Him the earth trembled, the sun and the moon were darkened, and the stars withdrew their brightness (Joel 2:1-2, 10).

In the Gospels:

Immediately after the affliction of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven (Matthew 24:29; Mark 13:24, 25).

This is said of the last time of the church, when there is no longer any spiritual good or truth, or the good and truth of heaven and the church, but evil and falsity. That the goods and truths of the church, which are called the goods of love and the truths of faith are changed into evils and falsities, is signified by "the sun and moon shall be obscured and darkened, and the stars shall not give their light;" the Last Judgment that then follows is meant by "the day of Jehovah great and terrible;" and as this comes when the church is in darkness and in thick darkness, that day is also called "a day of darkness and thick darkness," and also "a day of cloud and obscurity," as also in the following passages.

(Odkazy: Ezekiel 32:7-8; Joel 3:14-15; Mark 13:24-25)


[5] In Amos:

Woe unto you that desire the day of Jehovah. What to you is the day of Jehovah? It is darkness, and not light. Shall not the day of Jehovah be darkness, and not light? Even thick darkness, and no brightness to it? (Isaiah 5:18, 20).

In Zephaniah:

The day of Jehovah, a day of wasteness and devastation, a day of darkness and thick darkness, a day of clouds and of gloominess (Zephaniah 1:14, 15).

In Isaiah:

In that day he shall look upon the land, which behold is darkness and distress, and the light shall grow dark in its ruins (Isaiah 5:30).

In the same:

He shall look unto the earth, and behold distress and darkness dimmed with straitness and driven with thick darkness (Isaiah 8:22).

In the same:

Behold, darkness covereth the earth, and thick darkness the peoples (Isaiah 60:2).

In Jeremiah:

Give glory to Jehovah your God before He causeth darkness, and before your feet stumble upon the mountains of twilight; then shall ye look for light, but He will turn it into the shadow of death, He will make it thick darkness (13 Jeremiah 13:16).

This is said of the last time of the church, when the Lord is to come into the world, and judgment is to be accomplished; because there will then be no longer any good of love or truth of faith, but the evil of falsity and the falsity of evil, that day is called "a day of darkness and of thick darkness."

(Odkazy: Amos 5:18; Zephaniah 1:14-15)


[6] The same is signified by:

The darkness that came over all the land from the sixth hour to the ninth hour when the Lord was crucified (Matthew 27:45; Mark 15:33; Luke 23:44-49).

"The darkness over all the land" represented that in the whole church there was nothing but evil and falsity therefrom, and falsity and evil therefrom; moreover, the three hours signify what is full and complete; for each and all things related in the Gospels respecting the Lord's passion have stored up in them arcana of heaven, and signify Divine celestial things, which can be laid open only by means of the internal spiritual sense.

[7] That "darkness" signifies falsity is further evident from the following passages. In Isaiah:

Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness (Amos 5:20).

"To put darkness for light and light for darkness" signifies to call falsity truth and truth falsity; it is clear that "darkness" means falsity and "light" truth, for good and evil are first spoken of, therefore what follows must be respecting truth and falsity.

[8] In John:

This is the judgment, that the Light hath come into the world, and men have loved the darkness rather than the light, because their works were evil (John 3:19).

The Lord here calls Himself the Light because He was the Divine truth itself when in the world; therefore "the Light" signifies the Lord in relation to Divine truth, also Divine truth from the Lord; and as darkness is opposed to light, "the darkness that men loved rather than the light" signifies infernal falsity, which is the falsity of evil. That the falsity of evil is here signified by "darkness" is evident from its being said, "because their works were evil." The falsity of evil springs from evil works, or the evils of life; for as good joins to itself truth, so evil joins to itself falsity; for the one belongs to the other.

[9] "Light" and "darkness" have a similar signification in the following passages in John:

In Him was life, and the life was the Light of men. And the light appeareth in the darkness; and the darkness comprehended it not (John 1:4, 5).

In the same:

Jesus said, I am the Light of the world; he that followeth Me shall not walk in darkness but shall have the light of life (Revelation 8:12).

In the same:

Jesus said, Walk while ye have the Light, that darkness overtake you not; for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. I have come a Light into the world, that whosoever believeth on Me may not abide in darkness (John 12:35, 46).

In these passages "darkness" signifies infernal falsity; for the "light" to which darkness is opposed, signifies Divine truth. "Light" signifies Divine truth because light in the heavens is in its essence Divine truth proceeding from the Lord (see in the work on Heaven and Hell 116-140). Now as Divine truth is the light in the heavens, it follows that the falsity of evil, which is the falsity in the hells, is darkness. This darkness is not indeed darkness to those who are in the hells, for they see one another; but the light by which they see is like the lumen from burning coal, and this lumen, when the light of heaven flows into it, becomes mere darkness. For this reason also the caverns and dens in which they are appear to those in heaven like gloomy caves.

(Odkazy: John 1:4-5, 8:12)


[10] From this it can be seen why "darkness" signifies the falsities of evil, and why the Lord says:

That those who are in hell are to be cast into outer darkness (Matthew 8:12; 22:13; 25:30).

In David:

The enemy pursueth my soul; he hath crushed my life down to the earth; he hath made me to sit in darkness, like the dead of the world (Psalms 143:3).

"The enemy who pursueth his soul" signifies in the spiritual sense evil; consequently "to make me to sit in darkness" signifies falsities.

[11] In Isaiah:

Judgment is far from us, and righteousness doth not overtake us; we wait for light, but behold darkness; for brightness, but we walk in thick darkness (Isaiah 59:9).

"Judgment is far from us" signifies that there is no understanding of truth; "righteousness doth not overtake us" signifies that there is no good of life; "we wait for light, but behold darkness," signifies waiting for truth, but behold falsity; "for brightness, but we walk in thick darkness," signifies waiting for goods through truths, but behold a life of falsity from evils; for "brightness" signifies the goods of truth, because "light" signifies truth, and truth is bright from good; "thick darkness" signifies the falsities of evil, and "to walk" signifies to live.

[12] In Luke:

But this is your hour and the power of darkness (Luke 22:53).

The Lord said this to the chief priests, the captains of the temple, and the elders, who seized Him by the aid of Judas. The power to do this wickedness the Lord calls "the power of darkness," because they were in the falsities of evil, in falsities respecting the Lord and in evils against Him; here also "darkness" means hell, because such falsities of evil are there.

[13] In the same:

The lamp of the body is the eye; when therefore thine eye is pure thy whole body also shall be light; but when the eye is evil thy body also shall be dark. Take heed, therefore, that the light that is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be light, having no part dark, the whole shall be light, as when a lamp by its flashing doth give thee light (Luke 11:34-36; Matthew 6:22, 23).

The "eye" here signifies the understanding, and the "pure (or single) eye" the understanding of truth from good; but the "evil eye" signifies the understanding of falsity from evil; the "body" that is either light or dark, means the whole man. From this the signification of these words in series can be concluded, namely, that the whole man is such as is his understanding from the will; for every man is his truth and his good, because he is his love or affection; therefore he is throughout wholly such as he is in respect to his understanding from his will; for all truth is of the understanding, and all good is of the will; for the body is a mere obedience, since it is the effect of an effecting cause, and the effecting cause is the understanding from the will; therefore such as is the quality of the one such is that of the other, for the effect has its all from its effecting cause. That heed must be taken that truth once perceived in the understanding and received into the will be not turned into falsity, which is done from evil, is meant by "take heed, therefore, that the light that is in thee be not darkness," for from this falsities become worse; therefore in Matthew, in the passages just referred to, it is said:

If, therefore, the light that is in thee be darkness, how great is the darkness! (Matthew 6:23).

(Odkazy: Matthew 6:22-23)


[14] "Darkness" signifies the falsities of evil also in Isaiah:

Sit thou silent and enter into darkness, O daughter of the Chaldeans; for they shall no longer call thee the mistress of kingdoms (Isaiah 47:5).

"The daughter of the Chaldeans" signifies the falsification of truth, therefore "darkness" signifies the falsities of evil, since evil falsifies truth:

The thick darkness of darkness that was over all the land of Egypt for three days, while in the dwellings of the sons of Israel there was light (Exodus 10:21-23);

signifies also the falsity of evil. Likewise the "darkness" in Genesis (Genesis 15:17), and in many other passages.

[15] It has been shown thus far that "darkness" signifies in the Word the falsities of evil. "Darkness" signifies also falsities not of evil, such as were the falsities of religion among the upright Gentiles, which falsities were with them because of their ignorance of the truth; that these falsities were also called "darkness" is evident from the following passages:

This people walking in darkness have seen a great light; those dwelling in the land of the shadow of death, upon them hath the light become bright (Isaiah 9:2).

In Matthew:

A people sitting in darkness saw a great light; and to those sitting in the region and shadow of death a light hath arisen (Matthew 4:16).

In Luke:

The dayspring from on high appeared to them that sit in darkness and in the shadow of death (Luke 1:78, 79).

In Isaiah:

If thou shalt draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, thy light shall arise in the darkness, and thy thick darkness be as the noonday (Isaiah 58:10).

In the same:

He shall say to the bound, Go forth; to them that are in darkness, Be revealed (49 Isaiah 49:9).

In the same:

In that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of thick darkness and in 1 darkness (Isaiah 29:18).

In the same:

And I will lead the blind in a way that they have not known. I will make darkness into light before them, and crooked things into straightness (Isaiah 42:16).

In Micah:

When I sit in darkness Jehovah shall be a Light unto me (Micah 7:8).

In these passages "darkness" signifies the falsities of ignorance, such as existed, and as exist at this day among the upright Gentiles. These falsities are altogether distinct from the falsities of evil, which have evil stored up in them because they are from evil, while the former have good stored up in them because they have good as an end. Those, therefore, who are in these falsities can be instructed in truths, and they also when instructed receive truths in the heart, for the reason that good, which is in their falsities, loves truth, and also conjoins itself to truth when it is heard. It is otherwise with the falsities of evil; these are averse to all truth and cast it off because it is truth, and thus is not in agreement with evil.

(Odkazy: Genesis 15:12; Luke 1:78-79)


[16] Again, "darkness" signifies in the Word mere ignorance from lack of truth (as in David, Psalms 18:29; 139:11, 12). "Darkness" signifies also natural lumen, for this in comparison with spiritual light is like darkness; therefore also when angels look down into man's natural lumen, such as is in man's natural cognition, they regard it as darkness, and the things that are in it as in darkness; this light is signified by "darkness" in Genesis 1:2-5. And as the sense of the letter of the Word is natural, that sense also is called in the Word "a cloud," and also "darkness," in comparison with the internal spiritual sense, which is the light of heaven, and is called "glory."

-----
Footnotes:

1. Latin "in," Hebrew "out of," which we also find in n. 152, 239; Arcana Coelestia 212, 897, 2393.

-----

(Odkazy: Psalms 18:28, 139:11-12)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 523, 588, 989

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.

Bible

 

Exodus 9:32

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

32 Ale pšenice a špalda nebyla ztlučena, nebo pozdní byla.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7600, 7605, 7606, 7607


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 399, 401


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 503, 504

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:5, 12

Word/Phrase Explanations

pšenice
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Moses Stands Before Pharaoh
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14


Přeložit: