Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...


When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

Vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tma
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

In this episode, we’re exploring passages from "Ten Commandments", Revelation Explained number 970 (p. 83).

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 746

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

746. Because the accuser of our brethren is cast down.- That this signifies after those have been separated from heaven, and condemned to hell, who fought against the life of faith, which is charity, is evident from the signification of being cast down, when said of the dragon, as denoting that those meant by the dragon were separated from heaven and condemned to hell (concerning which see above, n. 739, 742), and from the signification of the accuser of our brethren, as denoting those who fought against the life of faith, which is charity. For an accuser signifies one who attacks, rebukes, and reproaches, for he who accuses also attacks, rebukes, and reproaches; moreover, in the original, an adversary and one who reproaches are expressed by the same word. What is wonderful, although those who are dragons make no account of life, yet they accuse the faithful in the spiritual world, if they observe [in them] any evil of ignorance, for they inquire into their life in order that they may reproach and condemn them, and therefore they are called accusers.

(Odkazy: Revelation 12:10; The Apocalypse Explained 739, 742)


[2] But by the brethren whom they accuse are meant all those in the heavens, and also all those on earth who are in the good of charity. Such are called brethren because they all have one Father, that is, the Lord; and those who are in the good of love to the Lord, and in the good of charity towards the neighbour, are His sons, and are also called sons of God, sons of the kingdom, and heirs. It follows, therefore, that since they are the sons of one Father, they are also brethren. Moreover, it is the chief commandment of the Lord the Father, that they should love one another, consequently it is love that makes them brethren; love also is spiritual conjunction. From this it came to pass that with the ancients, in the churches in which charity was the essential, all were called brethren; the same was the case in our Christian Church at its beginning. This is why brother, in the spiritual sense, signifies charity. That formerly all those who were of one church called themselves brethren, and that the Lord calls those brethren, who are in love to Him and in charity towards the neighbour, is evident from many passages in the Word. But in order that what is signified by brother may be distinctly seen, it shall be illustrated from the Word.

[3] (I.) All who were of the Israelitish Church called themselves brethren, as is clear from the following passages.

In Isaiah:

"Then shall they bring all your brethren, out of all nations, a gift to Jehovah" (lxvi. 20).

In Jeremiah:

"No one shall cause a Jew, his brother, to serve" (xxxiv. 9).

In Ezekiel:

"Son of man, thy brethren, thy brethren, the sons of thy kindred and the whole house of Israel" (xi. 15).

In Micah:

"Until the remnant of his brethren return unto the sons of Israel" (v. 3).

In Moses:

"Moses went out unto his brethren, that he might see their burdens" (Exod. ii. 11):

Moses said unto Jethro his father-in-law,

"I will return to my brethren, who are in Egypt" (Exod. iv. 18);

"When thy brother shall be impoverished" (Levit. xxv. 25, 35, 47).

"But as to your brethren, the sons of Israel, a man shall not rule over his brother with rigour" (Levit. xxv. 46);

"Would to God that we had died when our brethren died before Jehovah" (Numb. xx. 3).

"Behold, a man of the sons of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman" (Numb. xxv. 6).

"Thou shalt open thine hand to thy brother; when thy brother, a Hebrew man or Hebrew woman, shall be sold to thee, he shall serve thee six years" (Deut. xv. 11, 12).

"If any man shall steal the soul (animam) of his brethren and shall make gain thereof" (Deut. xxiv. 7).

"Forty times shall he strike him, and not exceed, lest thy brother be accounted vile in thine eyes" (Deut. xxv. 3; and elsewhere).

It is evident from these passages that the sons of Israel were all called brethren among themselves; the chief reason of their being so called was that they were descended from Jacob, who was their common father; but a reason more remote was that brother signifies the good of charity, and as this good is the essential of the church, also all are spiritually conjoined by it. Another reason is that Israel, in the highest sense, signifies the Lord, and consequently the sons of Israel signify the church.

(Odkazy: Deuteronomy 15:11-12, Deuteronomy 24:7, 25:3; Exodus 2:11, 4:18; Ezekiel 11:15; Isaiah 66:20; Jeremiah 34:9; Leviticus 25:25, 25:35, Leviticus 25:46, 25:47, 25:47-50; Micah 5:3; Numbers 20:3, 25:6)


[4] (II.) They also called themselves man and brother, and also companion and brother, as in the following passages.

In Isaiah:

"The land is darkened and the people are become as fuel for the fire; they shall not spare a man (vir) his brother, they shall eat a man (vir) the flesh of his own arm, Menasseh Ephraim, and Ephraim Menasseh" (ix. 19-21).

Man and brother signify truth and good, and, in the opposite sense, falsity and evil, it is therefore also said Menasseh shall eat Ephraim, and Ephraim Menasseh, for Menasseh signifies voluntary good, and Ephraim intellectual truth, both of the external church, and in the opposite sense evil and falsity. But these words may be seen explained above (n. 386:2, 440:4, 600:13, 617:29).

(Odkazy: Isaiah 9:19-21; The Apocalypse Explained 386, 440, 600, 617)


[5] In the same:

"I will mingle Egypt with Egypt, that they may fight, a man (vir) against his brother, and a man against his companion, city against city, and kingdom against kingdom" (xix. 2).

Egypt here signifies the natural man separated from the spiritual; and because this is in no light of truth, it is continually disputing about good and evil, and about truth and falsity; and such disputation is signified by "I will mingle Egypt with Egypt, that they may fight, a man against his brother, and a man against his companion," brother and companion signifying good from which is truth, and truth from good, and in the opposite sense, evil from which is falsity, and falsity from evil. Therefore it is also said, "City against city, and kingdom against kingdom, city denoting doctrine, and kingdom the church from doctrine, which will contend in a similar manner.

(Odkazy: Isaiah 19:2)


[6] In the same:

"They help a man his companion, and one saith to his brother, Be strong" (xli. 6).

The signification of companion and brother is similar to that explained above.

In Jeremiah:

"Take ye heed a man of his companion, and trust not in any brother; for every brother supplanteth, and every companion slandereth" (lx. 4).

In the same:

"I will scatter them, a man with his brother" (xiii. 14).

In the same:

"Thus shall ye say a man to his companion, and a man to his brother, What hath Jehovah answered" (xxiii. 35).

In the same:

"Ye have not hearkened unto me, to proclaim liberty a man to his brother, and a man to his companion" (xxxiv. 9, 17).

In Ezekiel:

"A man's sword shall be against his brother" (xxxviii. 21).

In Joel:

"They shall not drive forward, a man his brother" (ii. 8).

In Micah:

"They all lie in wait for bloods, they hunt, a man his brother, with a net" (vii. 2).

In Zechariah:

"Show kindness and compassion, a man to his brother" (vii. 9).

In Malachi:

"Wherefore do we deal treacherously, a man against his brother" (ii. 10).

In Moses:

"There was a thick darkness of darkness over all the land of Egypt, a man saw not his brother" (Exod. x. 22, 23).

In the same:

"At the end of seven years every creditor shall withhold his hand when he hath loaned anything to his companion, neither shall he urge his companion or his brother" (Deut. xv. 1, 2).

In the nearest sense a man means every one, and brother one of the same tribe, because in blood relationship; and companion means one who is of another tribe, because so only by alliance. But in the spiritual sense a man signifies every one who is in truths, and in the opposite sense, every one who is in falsities; brother signifies every one who is in the good of charity, and, in an abstract sense, that good itself, while companion signifies every one who is in truth from that good, and, in an abstract sense, that truth itself; and in the opposite sense these signify the evil opposite to the good of charity, and the falsity opposite to the truth from that good. The terms brother and companion are both used, because there are two things that make the church - charity and faith, just as there are two things that make the life of man, will and understanding. There are in man two things which act as one, as the two eyes, two ears, two nostrils, two hands and feet, two lobes of the lungs, two chambers of the heart, two hemispheres of the brain, and so on, of which one has reference to good from which is truth, and the other to truth from good. This is why it is said brother and companion, and why brother signifies good, and companion its truth.

(Odkazy: Deuteronomy 15:1-2; Exodus 10:22-23; Ezekiel 38:21; Isaiah 41:6; Jeremiah 9:4, 13:14, 23:35, Jeremiah 34:9, 34:17; Joel 2:8; Malachi 2:10; Micah 7:2; Zechariah 7:9)


[7] (III.) The Lord calls those of His church who are in the good of charity brethren, as is clear from the following passages.

In the Evangelists:

Jesus "stretching out his hand over his disciples, said, Behold my mother and my brethren; whosoever shall do the will of my Father, he is my brother and sister and mother" (Matt. xii. 49, 50; Mark iii. 33-35).

The disciples over whom the Lord stretched out His hand signify all those who are of His church; His brethren signify those who are in the good of charity from Him; sisters, those who are in truths from that good; while mother signifies the church from these.

(Odkazy: Mark 3:33-35; Matthew 12:49-50)


[8] In Matthew:

Jesus said to Mary Magdalene and to the other Mary, "Fear not, go ye, tell my brethren to go into Galilee, and there they shall see me" (xxviii. 10).

Here also brethren mean the disciples, who signify all those of the church who are in the good of charity.

In John:

Jesus said to Mary, "Go to my brethren, and say to them, I ascend to my Father" (xx. 17).

Similarly here the disciples are called brethren, because the disciples, equally as brethren, signify all those of His church who are in the good of charity.

(Odkazy: John 20:17; Matthew 28:10)


[9] In Matthew:

"The King answering said unto them, I say unto you, Inasmuch as ye have done it to one of the least of these my brethren, ye have done it unto me" (xxv. 40).

That those who have done the good works of charity are here called by the Lord brethren is evident from the words which precede the above. It must, however, be understood that although the Lord is their Father, still He calls them brethren; but He is their Father from the Divine Love, and brother from the Divine which proceeds from Him. The reason is that all in the heavens are recipients of the Divine which proceeds from Him, and the Divine which proceeds from the Lord, of which they are recipients, is the Lord in heaven and also in the church; and this is not of angel or man, but of the Lord in them; therefore the good of charity itself in them, which is the Lord's own, He calls brother, as He also calls angels and men, because they are the recipient subjects of that good. In a word, the proceeding Divine, which is the Divine of the Lord in the heavens, is the Divine born of the Lord in heaven; therefore from that Divine, angels, who are its recipients, are called Sons of God, and since these are brethren, because of the Divine received in themselves, it is therefore the Lord in them who says "brother," for angels, when they speak from the good of charity, do not speak from themselves, but from the Lord.

This then is why the Lord says, "Inasmuch as ye have done it to one of the least of these my brethren, ye have done it unto me." The goods of charity, enumerated in the verses preceding, are therefore, in the spiritual sense, the brethren of the Lord, and are called brethren by the Lord, for the reason just given. The King, also, who thus calls them, signifies the proceeding Divine, which in one word is called Divine Truth or the Spiritual Divine, which in its essence is the good of charity.

(Odkazy: Matthew 25:40)


[10] It must therefore be born in mind, that the Lord did not call them brethren because He was a man like themselves, according to an opinion received in the Christian world; for this reason it follows that it is not allowable for any man to call the Lord brother, for He is God even as to the Human, and God is not a brother, but a Father. The Lord is called brother in the churches on earth because the idea which they have of His Human is the same as that which they have of the human of another man; nevertheless the Lord's Human is Divine.

[11] Because kings formally represented the Lord as to Divine Truth, and as Divine Truth received by angels in the spiritual kingdom of the Lord is the same as Divine spiritual good, and as spiritual good is the good of charity, therefore the kings appointed over the sons of Israel called their subjects brethren, although on the other hand, the subjects were not permitted to call their king brother; much less should the Lord, who is King of kings and Lord of lords be so called.

So in David:

"I will declare thy name to my brethren; in the midst of the congregation will I praise thee" (Psalm xxii. 22).

In the same:

"I am become an alien to my brethren, and a stranger to my mother's sons" (Psalm lxix. 8).

In the same:

"For my brethren and companions' sake I will say peace be unto thee" (Psalm cxxii. 8).

David spoke these things as though they were about himself, yet David, in the representative spiritual sense, here means the Lord.

In Moses:

"Thou shalt set over them a king from the midst of thy brethren; thou mayest not set over them a man that is a stranger, who is not thy brother; but let him not lift up his heart above his brethren" (Deut. xvii. 15, 20).

The brethren out of whom a king might be set over them, signify all who are of the church, for it is said, "Thou mayest not set over them a man that is a stranger," a man that is a stranger signifying one not of the church.

(Odkazy: Deuteronomy 17:15, 17:20; Psalms 22:22, 69:8, 122:8)


[12] In the same:

"Jehovah thy God will raise up unto thee a prophet out of the midst of thee from thy brethren, like unto me; him shall ye obey" (Deut. xviii. 15, 18).

This is a prophecy concerning the Lord, who is meant by the prophet whom Jehovah God will raise up from the brethren. They are called thy brethren, that is, of Moses, because Moses, in the representative sense, means the Lord as to the Word, and a prophet means one who teaches the Word; thus also the Word and doctrine from the Word are meant, and this is why it is said, "like unto me." That Moses represented the Lord as to the law, thus as to the Word, may be seen in the Arcana Coelestia (n. 4859 at end, 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 9372, 10,234).

(Odkazy: Arcana Coelestia 4859, Arcana Coelestia 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, Arcana Coelestia 9372, 10234; Deuteronomy 18:15, 18:18)


[13] (IV.) That all those who acknowledge Him, and are in the good of charity from Him, are called brethren by the Lord, follows from this, that the Lord is the Father of all and the teacher of all, and from Him, as a Father, is all the good of charity, and from Him, as a teacher, all the truth of that good; therefore the Lord says in Matthew:

"Be not ye called teacher, for one is your teacher, the Christ, but all ye are brethren. And call [no man] your Father upon earth, for one is your Father who is in the heavens" (xxiii. 8, 9).

It is manifestly clear from this that the Lord's words must be spiritually understood. For what teacher is there who may not be called teacher? or what father is there who is not called father? But because father signifies good, and the Father in the heavens the Divine Good, and as teacher or Rabbi signifies truth, and the "teacher, the Christ," the Divine Truth, therefore, on account of the spiritual sense in all things of the Word, it is said that they should not call a father on earth their father, nor anyone teacher. This refers to the spiritual sense, but not to the natural sense. In the natural sense men may be called teachers and fathers, but representatively, that is to say, teachers in the world do indeed teach truths, but from the Lord, not from themselves; and fathers in the world are indeed good, and lead their children to good, but from the Lord, not from themselves. It therefore follows, that although they are called teachers and fathers, still they are not teachers, and fathers, but the Lord alone is Teacher and Father. To call, and to call any one by a name also signifies, in the Word, to recognise the quality of any one. Because all in heaven and in the church are disciples and sons of the Lord as their Teacher and Father, therefore the Lord says, "All ye are brethren"; for the Lord calls all in heaven and in the church sons and heirs, from their consociation by love from Him, and thus by mutual love which is charity. It is consequently from the Lord that they are brethren; in this way must the common saying be understood that all are brethren in the Lord.

(Odkazy: Matthew 23:8-9)


[14] From these considerations also it is evident that the Lord means by brethren all those who acknowledge Him, and are in the good of charity from Him, consequently those who are of His church. Such also the Lord means by brethren in the following passages.

In Luke:

Jesus said to Peter, "When thou hast turned again, strengthen thy brethren" (Luke xxii. 32).

Brethren here do not mean the Jews, but all those who acknowledge the Lord and are in good from charity and faith, thus all who should receive the gospel through Peter, both Jews and Gentiles; for Peter, in the Word of the Evangelists, means truth from good, consequently also faith from charity, but here Peter means faith separated from charity, for just previously it is said of him, "Simon, lo, Satan hath demanded you, that he may sift you as wheat; but I have prayed for thee, that thy faith fail not" (verses 31, 32); and afterwards it is said to him, "I say unto thee, Peter, the cock shall not crow this day until thou hast thrice denied that thou knowest me" (verse 34). Such also is faith without charity. But by Peter turned again is signified truth from good, which is from the Lord, or faith from charity, which is from the Lord, therefore it is said, "When then thou hast turned again, strengthen thy brethren."

(Odkazy: Luke 22:31, 22:31-32, 22:32, 22:34)


[15] In Matthew:

"Peter said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him?" (xviii. 21).

In the same:

"So also will my heavenly Father do to you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses" (xviii. 35).

In the same:

"If thy brother hath sinned against thee, go and accuse him between thee and him alone; if he hear thee, thou hast gained thy brother" (xviii. 15).

Here brother means the neighbour in general, thus every man, but specifically one whoever he may be who is in the good of charity and thus in faith from the Lord; for these passages treat of the good of charity, since to forgive one who sins against you is of charity. It is also said, "If he hear, thou hast gained thy brother," which signifies if he acknowledges his trespasses, and turns again.

(Odkazy: Matthew 18:2, 18:15, 18:21, Matthew 18:35)


[16] Again in Matthew:

"Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, Let me cast out the mote out of thine eye, when yet there is a beam in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye" (vii. 3-5).

Here also the term brother is used, because the subject treated of is charity; for to cast out the mote out of a brother's eye signifies to give instruction about falsity and evil, and to reform. The reason why the Lord said "a mote out of thy brother's eye," and "a beam out of one's own eye," is that a spiritual sense is contained in every thing which the Lord spoke; for without that sense, of what consequence would it be to see a mote in the eye of another, and not consider a beam in one's own eye, or to cast a beam out of one's own eye before one casts a mote out of another's eye? For a mote signifies a small falsity of evil, and a beam a great falsity of evil, while the eye signifies the understanding and also faith. Mote and beam signify the falsity of evil because wood signifies good; thus a beam signifies the truth of good, and, in the opposite sense, the falsity of evil, and the eye the understanding and faith. It is therefore plain what is signified by seeing the mote and the beam, and by casting them out of the eye. That wood signifies good, and, in the opposite sense, evil, may be seen in the Arcana Coelestia (n. 643, 3720, 4943, 8354, 8740), and that the eye signifies the understanding, and also faith (n. 2701, 4403-4421, 4523-4534, 9051, 10,569), and also above (n. 37, 152). Moreover, in some passages beam is mentioned, and it signifies falsity of evil. As in Gen. xix. 8; 2 Kings vi. 2, 5, 6; Habak. ii. 11; Cant. i. 17.

(Odkazy: 2 Kings 6:2, 6:5-6; Arcana Coelestia 643, 2701, 3720, 4403-4421, 4523-4534, Arcana Coelestia 4943, Arcana Coelestia 8354, 8740, 9051, Arcana Coelestia 10569, Genesis 19:8; Habakkuk 2:11; Matthew 7:3-5; Romans 1:17; The Apocalypse Explained 37, 152)


[17] Again in Matthew:

"He who doeth and teacheth shall be called great in the kingdom of the heavens. I say unto you, Except your justice shall exceed the justice of the Scribes and Pharisees, ye shall not enter into the kingdom of the heavens. Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill, but whosoever shall kill shall be liable to the judgment; but I say unto you, That whosoever is angry with his brother rashly shall be liable to the judgment; but whosoever shall say to his brother, Raca, shall be liable to the council; but whosoever shall say, Thou fool, shall be liable to the gehenna of fire. If thou offer thy gift upon the altar, and there remember that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift" (v. 19-24).

In the whole of that chapter the subject treated of is the interior life of man, which is that of his soul, consequently of his will and the thought therefrom, thus it treats of the life of charity, which is the spiritual moral life. Of this life the sons of Jacob knew nothing before, because even from their fathers downward they were external men. On this account also they were kept in the observance of external worship, according to external statutes that represented the internal things of worship and of the church. But the Lord in this chapter teaches that the interior things of the church ought not only to be represented by external acts, but must also be loved and done from the soul and heart. Therefore that whosoever from interior life teaches and does the external things of the church will be saved, is signified by "He who doeth and teacheth shall be called great in the kingdom of the heavens." "Except your justice shall exceed the justice of the Scribes and Pharisees, ye shall not enter into the kingdom of the heavens," signifies that unless the life be internal, and from that, external, heaven is not in man and man is not received into heaven; justice signifies the good of life from the good of charity, and to exceed that of the Scribes and Pharisees signifies that the life must be internal, and not external without the internal. The Scribes and Pharisees were only in representative externals, and not in internals.

External from internal life is taught in the commandment of the decalogue, "Thou shalt not kill." But they did not know that wishing to kill a man is the same as killing him, therefore it is first said, "Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be liable to the judgment." For the opinion had prevailed among the Jews from ancient time, that it was lawful to kill those who injured them, especially the Gentiles, and that they were only to be punished for it lightly or grievously according to the state of the case in regard to the enmity manifested, consequently only as to the body and not as to the soul; this is meant by being liable to the judgment.

(Odkazy: Matthew 5:1, 5:19-24)


[18] That he who without adequate cause thinks ill of his neighbour, and turns himself away from the good of charity, will be punished lightly as to the soul, is signified by Whosoever is angry with his brother rashly shall be liable to the judgment; to be angry signifies to think ill, for it is distinguished from "to say Raca," and "to say Thou fool." Brother means the neighbour, and also the good of charity, and to be liable to the judgment means to be examined and punished according to circumstances. That he who from evil thought slanders his neighbour, and thus holds the good of charity in contempt as of no account, will be grievously punished, is signified by Whosoever shall say to his brother, Raca, shall be liable to the council, - for to say Raca signifies from evil thought to slander the neighbour, thus to hold in contempt the good of charity as of no account, to say Raca signifying to account as nothing, thus of no account, and brother the good of charity. That he who hates the neighbour, that is he who altogether turns away from the good of charity, is condemned to hell, is signified by Whosoever shall say, Thou fool, shall be liable to the gehenna of fire, - to say "Thou fool" denoting entire aversion, brother denoting the good of charity, and gehenna of fire denoting the hell where those are who hate that good and thus the neighbour. Three degrees of hatred are described by these three, the first is that of evil thought, which is "to be angry," the second is that of a consequent evil intention, which is "to say Raca," and the third is that of an evil will, which is "to say Thou fool." All these are degrees of hatred against the good of charity; for hatred is the opposite of this good. The three degrees of punishment are signified by the judgment, the council, and the gehenna of fire, punishments for the evils of a lighter kind being signified by the judgment, punishments for those of a more grievous kind by the council, and for the most grievous of all, by the gehenna of fire.

[19] Since the whole of heaven is in the good of charity towards the neighbour, and the whole of hell is in anger, enmity, and hatred against the neighbour, and as these are the opposites of that good, and as the worship of the Lord when it is internal is worship from heaven, but is not worship if anything of it is from hell, and yet external worship without internal is from hell, therefore it is said, "If thou offer thy gift upon the altar, and there remember that thy brother hath aught against thee, go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift upon the altar." The gift upon the altar signifies the worship of the Lord, from love and charity; brother means the neighbour, and in the abstract, the good of charity; to have aught against thee signifies anger, enmity or hatred, and to be reconciled signifies the dispersion of these, and consequent conjunction by love.

[20] It is evident from these things that the Lord meant by brother the same as by neighbour; and neighbour, in the spiritual sense, signifies good in its whole extent; and good in its whole extent is the good of charity. Brother has a similar meaning in the spiritual sense in many passages in the Old Testament.

As in Moses:

"Thou shalt not hate thy brother in thine heart" (Levit. xix. 17).

In David:

"Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity" (Psalm cxxxiii. 1).

In this sense also, Lot called the inhabitants of Sodom brethren (Gen. xix. 7); and this is also meant by "the covenant of brethren" between the sons of Israel and Edom (Amos i. 9); and by "the brotherhood between Judah and Israel" (Zech. xi. 14). For by the sons of Israel and Edom, also by Judah and Israel, are not meant these in the spiritual sense, but the goods and truths of heaven and the church, which are all conjoined one with another.

(Odkazy: Amos 1:9; Genesis 19:7; Leviticus 19:17, Leviticus 25:46-47; Matthew 18:21; Psalms 133:1; Revelation 12:10; Zechariah 11:14)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 743, 747, 757, 1012


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: