Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...


When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

Vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tma
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" is a state where truth is lacking.

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

vstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

In this episode, we’re exploring passages from "Ten Commandments", Revelation Explained number 970 (p. 83).

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 532

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

532. Since all numbers in the Word signify things and states, and the compound numbers derive their significations from the simple numbers of which they are compounded, and since the simple numbers are principally two, three, five, and seven, it is important to point out their signification in the Word, and at present, that of the number three, because it is said; "Woe, woe, woe, to them that dwell on the earth by reason of the voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound!" That all numbers, in the Word, signify something pertaining to a thing and to state, may be seen above (n. 203, 429); and that the greater and complex numbers signify the same as the simple numbers from which they arise by multiplication, and that the simple numbers are two, three, five, and seven, may also be seen above (n. 430).

(Odkazy: Mark 16:2; Revelation 8:13; The Apocalypse Explained 203, 429, 430)


[2] That by three in the Word is signified what is full and complete, and hence an entire period, greater or less, from beginning to end, is evident from the following passages; thus in Isaiah:

"Within three years, as the years of an hireling, the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble" (xvi. 14).

Here by Moab are meant those who are in falsities from evil. His glory, and that great multitude, mean those falsities themselves. By the three years within which his glory shall be contemned, is signified that which is complete and consummated; it is therefore said, "then the remnant shall be very small," which signifies that it shall be no more. Three years are spoken of, which means consummation, thus, from beginning to end. It must be observed, that the same is signified by three years, as by three months, three weeks, three days, and three hours, for times, in the spiritual sense, signify states, and three times, whether greater or less, a full state.

(Odkazy: Isaiah 16:14)


[3] Again, in the same prophet:

"Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Cush; so shall the king of Assyria lead the captivity of Egypt, and the multitude of Cush that is to be carried away; boys and old men, naked and barefoot" (xx. 3, 4).

Egypt and Cush do not mean Egypt and Cush, but Egypt means the External or Natural as to the Scientific, and Cush the External or Natural as to worship. When these are without an internal spiritual, they are also without truth and good, for all the truth, and all the good in the natural or external man, is from influx from the Lord through the spiritual man; and when it is destitute of truth and good, then the natural or external man, as to the things therein, is like a man naked and barefoot. That there will be only reasonings from falsities, and that these things will destroy, is signified by the king of Assyria leading the captivity of Egypt, and by the multitude of Cush, that is to be carried away naked and barefoot. By the boys and old men, whom the king of Assyria shall lead away, naked and barefoot, is signified that all innocence and all wisdom would perish. Their total and complete destruction was represented by the prophet going three years naked and barefoot; three years signifying an entire period from beginning to end, and therefore, total destruction.

(Odkazy: Isaiah 20:3-4)


[4] So in Hosea:

Jehovah "after two days will revive us; on the third day he will raise us up" (vi. 2).

To revive after two days, and to raise up the third day, signifies to reform and restore the church, the third day denoting full reformation and restoration, wherefore it is said, that Jehovah shall then raise them up; that neither two days are meant nor the third day is evident.

(Odkazy: Hosea 6:2)


[5] Since the number three signified completeness even to the end, therefore that number was adopted in the representative church, and used as often as completeness was represented, as is evident from these things in the Word. They were to go a three days' journey, and sacrifice (Exod. iii. 18; v. 3); in the third month after their departure from Egypt, they came to mount Sinai (Exod. xix. 1); they were commanded to prepare themselves against the third day, because on the third day Jehovah would descend upon mount Sinai (Exod. xix. 11, 15, 16, 18). For three days there was darkness in the land of Egypt (Exod. x. 22, 23). During three years the fruits of the trees planted in the land of Canaan were to be uncircumcised (Levit. xix. 23-25). No part of the flesh of the sacrifice was to be left till the third day (Levit. vii. 16, 17, 18; xix. 6, 7). The water of separation was to be sprinkled upon the unclean on the third day, and on the seventh, day (Num. xix. 11-22). Those who touched what was slain, were to be cleansed the third day, and the seventh day (Num. xxxi. 19-25). Joshua commanded the people, that within three days they should pass over Jordan (Joshua i. 11; iii. 2). Jehovah called Samuel three times, and three times Samuel ran to Eli, and the third time Eli understood that Jehovah called Samuel (1 Samuel iii. 1-8). Jonathan told David to hide himself in a field until the third evening, and afterwards Jonathan threw three arrows to the side of the stone, and David bowed himself three times to the earth before Jonathan (1 Sam. xx. 5, 12, 19, 20, 35, 36, 41). Three things, were proposed to David, of which he was to choose one, a famine of seven years, or he should flee three months before his enemies, or a pestilence should be in the land three days (2 Sam. xxiv. 11-13). Elijah stretched himself upon the son of the widow three times (1 Kings xvii. 21). Elijah commanded them to pour water upon the burnt-offering, and upon the wood three times, and they poured it three times (1 Kings xviii. 34). Jonah was in the belly of the whale three days and three nights (Jonah i. 17; Matt. xii. 40). Daniel mourned three weeks (Dan. x. 2, 3, 4). The third year was the year of tenths (Deut. xxvi. 12). The Lord said of the man who planted a vineyard, that he sent his servants three times, and afterwards his son (Mark xii. 2-6; Luke xx. 12, 13). The Lord said to Peter, that before the cock should crow twice, he would deny him thrice (Matt. xxvi. 34, 69, to the end; Luke xxii. 34, 57-61; John xiii. 38). The Lord said three times to Peter, Lovest thou me? and feed my lambs and my sheep; and the third time Peter was grieved (John xxi. 15, 16, 17). The Lord said, that the kingdom of heaven was like to leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, until the whole was leavened (Matt. xiii. 33; Luke xiii. 21). The Lord said, I do cures to-day and to-morrow, and the third day I shall be perfected (Luke xiii. 32, 33). The Lord said that He should be in the heart of the earth three days and three nights (Matt. xii. 40). He said that He should rise again the third day (Matt. xvi. 21; xvii. 22, 23; xx. 18, 19; Luke xviii. 32, 33; xxiv. 46). He said that He was able to destroy the temple of God, and to build it in three days (Matt. xxvi. 61; xxvii. 40; John ii. 19, 20). He prayed three times in Gethsemane (Matt. xxvi. 39, 42, 44); He was crucified at the third hour (Mark xv. 26); and then there was darkness over the whole land for three hours, from the sixth hour to the ninth, when He said, it is finished, and expired (Matt. xxvii. 45; Mark xv. 33, 37; John xix. 30). The Lord rose again the third day (Matt. xxviii. 1; Mark xvi. 2; Luke xxiv. 1; John xx. 1).

(Odkazy: 1 Kings 17:21, 18:34; 1 Samuel 3:1-8, 20:5, 20:12, 20:19-20, 20:35-36, 20:41; 2 Samuel 24:11-13; Daniel 10:2-4; Deuteronomy 26:12; Exodus 3:18, 5:3, 10:22-23, 19:1, 19:11, 19:15-16, 19:18; John 2:19-20, 13:38, 19:30, 20:1, 21:15-17; Jonah 1:17; Joshua 1:11, 3:2; Leviticus 7:16-18, 19:6-7, 19:23-25; Luke 13:21, 13:32-33, 18:32-33, 20:12-13, 22:34, 22:57-61, 24:1, 24:46; Mark 12:2-6, 12:2, 12:4-6, 15:25, 15:33, 15:37, 16:2; Matthew 12:40, 13:33, 16:21, 17:22-23, Matthew 20:18-19, 20:19, 26:34, 26:39, 26:42, 26:44, 26:61, 26:69-75, 27:15, 27:40, Matthew 27:45, Matthew 27:50, 28:1; Numbers 19:11-22, 31:19-24, Numbers 31:19-25)


[6] It is evident from these references that the number three signified what was consummated or complete to the end, and therefore an entire period, greater or less, from beginning to end. From this simple number many compound numbers derive their significations, as 6, 9, 12, 60, 72, which consequently signify all truths and goods in the aggregate. Similarly the numbers 30, 300, 3000; for, as shown above, the compound numbers derive their significations from the simple numbers of which they are compounded. Moreover, it is to be observed, that the number three, in the Word, is used in reference to truths, and two and four, to goods. The reason of this is that two and four signify conjunction, while three signifies fulness; and spiritual conjunction is love, and all good is of love, and spiritual fulness is formed by means of truths. Those who do not know that all numbers in the Word are significative, think and believe that nothing more is meant when the numbers two and three, also three and four, are mentioned, than two and three, or a few, whereas they denote all who are in good and truth, as in the following passages.

[7] Thus, in Isaiah:

"Gleaming grapes shall be left in it, as in the shaking of an olive tree, two-three berries in the top of the bough, four-five in the branches of the fruit-bearing [olive]" (xvii. 6).

The subject here is the vastation of the church, and these words are said of the remaining few who are in good and truth. Comparison is made with the shaking of an olive tree, because the olive tree signifies the church as to the good of love, and the branches the truths therefrom. Two-three signify the few who are in good, and thence in truths, two denoting good, and three denoting truths; and four-five signify the few who are in good, four denoting those who are in good, and five denoting few. And because four-five signify the few who are in good, therefore it is said, four-five, in the branches of the fruit- bearing [olive], the fruit-bearing olive signifying those in the church who are in good as to life; and in consequence of this signification of those numbers, it is said two-three, four-five, and not two and three, four and five.

(Odkazy: Isaiah 17:6)


[8] So in Amos:

"Two-three cities wandered into one city, to drink waters, but yet they were not satisfied" (iv. 8).

This is said respecting the defect of truth at the end of the church, and means that they who then desire truth from a spiritual affection will not find any in doctrines, wherever they may enquire. It is therefore said, "two-three cities wandered into one city, to drink waters, but yet they were not satisfied." By two-three cities are signified those who are in the affection of truth from good. City signifies the truth of doctrine. By drinking waters is signified to learn truths; by wandering is signified to enquire; and by not being satisfied is signified not to find truth which in itself is truth. Two-three cities are mentioned, because by two-three are signified those who are in good and thence in truths.

(Odkazy: Amos 4:8)


[9] So in Zechariah:

"It shall come to pass, that in all the earth, two parts therein shall be cut off, they shall expire; but the third shall be left therein. Yet I will bring the third part through the fire, and will try them" (xiii. 8, 9).

Here also the subject is the vastation of the church as to good. That all good is about to perish is signified by its being said, "In all the earth two parts therein shall be cut off, and they shall expire," in the whole earth denoting the church universal, and two parts all good. That something of truth would remain, but scarcely any genuine truth, is signified by, "The third part shall be left therein, yet I will bring the third part through the fire, and will prove them." By the third part are meant the remaining truths; proving the genuineness of these is signified by bringing them through the fire. To prove by fire is to prove by the affection of love, with which if the truth does not agree it is not genuine truth, for fire, in the Word, signifies love; when the good of love perishes, the truth also becomes not truth, because all truth derives its essence from good.

(Odkazy: Zechariah 13:8-9)


[10] The signification of these words of the Lord in Matthew is therefore evident:

"Where two and three are gathered together in my name, there am I in the midst of them" (xviii. 20).

Here, two and three do not mean two and three, but they who are in good and in truths thence; neither by the name of the Lord is meant His name, but all the good of love and the truth of faith by which He is worshipped (see above, n. 102, 135).

(Odkazy: Matthew 18:20; The Apocalypse Explained 102, 135)


[11] From this also the signification of the words of the Lord in Luke is evident:

"From henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three" (xii. 52).

These words mean, that after the coming of the Lord, when He Himself has become known, and the interior things of the Word have been revealed by Him, and with Him, then both in the church in general, and with the man of the church in particular, there will be dissension between good and truth, and between truth and good. This is understood by five being divided in one house, three against two, and two against three; house denoting the church in general, and with the man of the church in particular, and three denoting truths, and two denoting goods. The statement that five shall be divided, signifies that such dissension shall exist with those who are reformed; therefore, it follows also that "the father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother" (ver. 53). For father signifies the good of the church, son the truth of the church, mother the truth of the church, and daughter its good. Who cannot see that the numbers five, two, and three, would not be mentioned here unless they were significative? Five, in the Word, when two and three follow, signifies all those; but when preceded or followed by the numbers ten or twenty, five then signifies some and few.

(Odkazy: Luke 12:1, Luke 12:52, 12:53)


[12] Similar things are meant in the precept of the decalogue by "the third and fourth generation," or by "the third and fourth sons," upon whom Jehovah will visit the iniquity of the parents (Exod. xx. 5; Num. xiv. 18; Deut. v. 9, 10). By the third and fourth generation are signified all who are in falsities from evil. The third generation signifies those who are in falsities of evil, and the fourth generation those who are in evils of falsity; for, in the opposite sense, three signifies falsities, and four evils. Who does not see that it would be contrary to the Divine justice to visit the iniquity of the parents upon the sons, even to the third and fourth generation? For the Lord teaches that "The soul that sinneth, it shall die; the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son; the justice of the just shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him" (Ezek. xviii. 20; Deut. xxiv. 16; 2 Kings xiv. 6). It is evident therefore, that the expression third and fourth generation does not mean third and fourth generation, but that which those numbers signify. Similar things are signified by "For three and four transgressions" (Amos i. 3, 6, 9, 11, 13; ii. 1, 4, 6). From this it is evident how great are the interior things contained merely in numbers in the Word, and these things no one can know without the spiritual sense.

(Odkazy: 2 Kings 14:6; Amos 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:13, 2:1, 2:4, 2:6; Deuteronomy 5:9-10, 24:16; Exodus 20:5; Ezekiel 18:20; Luke 12, 12:52-53; Matthew 27:45, Matthew 27:50; Numbers 14:18, Numbers 31:19-24; Revelation 8:13)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 528, 548, 569, 627, 638, 658, 680, 732, 811, 816, 847, 924, 1000, 1019, 1115


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

Exodus 3:19

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

19 Ale já vím, žeť vám nedopustí král Egyptský jíti; leč v ruce silné.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 6889, 6906, 6908


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Tajemství nebe 6907

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 4:21, 5:2, 6:1, 7:14, 8:28, 9:7, 35, 10:20, 11:9, 10, 13:15

Word/Phrase Explanations

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

egyptský
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: