Bible

 

Exodus 10

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;

2 A abys ty vypravoval v uši synů svých i vnuků svých, co jsem učinil v Egyptě, a znamení má, kteráž jsem prokázal na nich; abyste věděli, že já jsem Hospodin.

3 I všel Mojžíš s Aronem k Faraonovi, a řekli jemu: Takto praví Hospodin Bůh Hebrejský: Dokavadž nechceš se ponížiti přede mnou? Propusť lid můj, ať mi slouží.

4 Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.

5 A přikryjí svrchek země, aby jí nebylo viděti, a snědí ostatky pozůstalé, kteříž vám zanecháni jsou po krupobití; zhryzou vám také každý strom pučící se na poli.

6 A naplní domy tvé, i domy všech služebníků tvých, a domy všech Egyptských; čehož neviděli otcové tvoji a otcové otců tvých, od počátku bytu svého na zemi až do dne tohoto. A odvrátiv se, vyšel od Faraona.

7 Řekli pak služebníci Faraonovi k němu: Dokavadž tento bude nám osídlem? Propusť ty muže, ať slouží Hospodinu Bohu svému. Zdaž ještě nevíš, že zkažen jest Egypt?

8 I zavolán jest Mojžíš s Aronem před Faraona. Jimž řekl: Jděte, služte Hospodinu Bohu svému. Kdo jsou ti, kteříž jíti mají?

9 A odpověděl Mojžíš: S dítkami i s starými našimi půjdeme, s syny i s dcerami našimi, s ovcemi a s větším dobytkem naším odejdeme; nebo slavnost Hospodinovu držeti máme.

10 Tedy řekl jim: Nechať jest tak Hospodin s vámi, jako já propustím vás i dítky vaše. Hleďte, nebo zlé jest před tváři vaší.

11 Nebudeť tak. Jděte vy sami muži, a služte Hospodinu, nebo toho vy toliko žádáte. I vyhnáni jsou od tváři Faraonovy.

12 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou na zemi Egyptskou pro kobylky, ať vystoupí na zemi Egyptskou, a sežerou všelikou bylinu země té, cožkoli zůstalo po krupobití.

13 I vztáhl Mojžíš hůl svou na zemi Egyptskou; a Hospodin uvedl vítr východní na zemi, aby vál celého toho dne a celou noc. A když bylo ráno, vítr východní přinesl kobylky.

14 A vystoupily kobylky na všecku zemi Egyptskou, a připadly na všecky končiny Egyptské nesčíslně. Před těmi nebylo takových kobylek, aniž po těch takové budou.

15 I přikryly veškeren svrchek země, tak že pro ně nebylo lze znáti země; a sežraly všelikou bylinu země, a všeliké ovoce na stromích, kteréž zůstalo po krupobití; a nepozůstalo nic zeleného na stromích a bylinách polních ve vší zemi Egyptské.

16 Tedy Farao spěšně povolav Mojžíše s Aronem, řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu Bohu vašemu, i proti vám.

17 Ale nyní, odpusť, prosím, hřích můj aspoň tento, a modlte se Hospodinu Bohu vašemu, ať jen tuto smrt odejme ode mne.

18 Protož vyšed Mojžíš od Faraona, modlil se Hospodinu.

19 I obrátil Hospodin vítr západní tuhý velmi, kterýžto zachvátiv kobylky, uvrhl je do moře Rudého, tak že nezůstalo žádné kobylky ve vší krajině Egyptské.

20 Ale obtížil Hospodin srdce Faraonovo, a nepropustil synů Izraelských.

21 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vztáhni ruku svou k nebi, a bude tma na zemi Egyptské, a makati ji budou.

22 I vztáhl Mojžíš ruku svou k nebi, a byla tma přehustá po vší zemi Egyptské za tři dni.

23 Aniž viděl jeden druhého, a aniž kdo vstal z místa svého za tři dni; ale synové Izraelští všickni měli světlo v příbytcích svých.

24 Potom povolav Farao Mojžíše, řekl: Jděte, služte Hospodinu. Toliko ovce vaše a větší dobytek váš nechať zůstane, také dítky vaše půjdou s vámi.

25 Odpověděl Mojžíš: Dáš také v ruce naše oběti a zápaly, kteréž bychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

26 A protož také dobytek náš půjde s námi, a nezůstane ani kopyta; nebo z nich vezmeme ku poctě Hospodinu Bohu našemu. My pak nevíme, čím sloužiti máme Hospodinu, dokudž nepřijdeme tam.

27 Zatvrdil pak Hospodin srdce Faraonovo, tak že nechtěl propustiti jich.

28 I řekl mu Farao: Odejdi ode mne, a varuj se, abys více neviděl tváři mé; nebo v který den uzříš tvář mou, umřeš.

29 Odpověděl Mojžíš: Dobře jsi řekl; neuzřímť více tváři tvé.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 878, 1343, 1703, 2180, 2788, 4876, 4936, ...

Apocalypse Revealed 424, 485, 505

Božská Láska a Moudrost 345

Pravé křesťanství 635


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 526, 532, 543, 706, 727, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:19, 4:21, 23, 5:1, 7:14, 8:4, 6, 8, 18, 19, 9:18, 27, 32, 10:1, 20, 27, 12:31, 32, 14:4, 18, 18:4

Numeri 11:2, 21:7, 22:5

Deuteronomium 1:30, 4:9, 34, 6:20, 22

1. Samuelova 5:11, 15:25

2. Samuelova 24:10, 17

1 Královská 21:29

2. Paralipomenon 25:16, 33:12

Jób 5:14

Žalmy 44:2, 78:3, 6, 26, 46, 105:28, 34, 35

Přísloví 30:27

Izajáš 8:22, 38:19

Ezechiel 32:7, 8

Jóel 1:3, 4, 2:9

Židům 11:27

1. list Petrův 5:6

Zjevení Janovo 8:12, 9:3, 16:10

Word/Phrase Explanations

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zítra
'Tomorrow' signifies eternity.

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

krupobití
Hail signifies false ideas that destroy good and truth. Hail signifies the false ideas that come from evil in our exterior natural selves. 'Hail of...

strom
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

po
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

spěšně
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

světlo
Nov. 4, 1879: Thomas Edison filed a patent for a long-burning light bulb. Nov. 5, 1879: The light bulb was universally accepted as the symbol...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

kopyta
'A hoof' signifies truth in the ultimate degree, or sensory truth. 'The hooves of horses' signify the lowest intellectual principles. 'The hooves of the horses,'...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How to Establish Communication with Heaven - News From heaven

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Self Destruction
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Ten Plagues (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Plague of Darkness
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Plagues
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Ten Plagues
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Plagues
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Plagues
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Ten Plagues (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 526

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

526. And the third part of them was darkened.- That this signifies that all those things were changed into falsities of evil, and into the evils of falsity, is evident from the signification of darkness which denotes falsities, and hence of being darkened which denotes to be changed into falsities. The reason why it denotes to be changed into the falsities of evil and the evils of falsity is, that it is said the third part of the sun was darkened, the third part of the moon, and the third part of the stars; and the sun signifies the good of love, the moon, the good and truth of faith, and the stars, the cognitions of good and truth. Therefore the third part of the sun being darkened, signifies that the good of love was changed into evil, and the falsity thence, which is the falsity of evil. For good is changed into evil, and thence falsity, but the truth of faith, signified by the moon, is changed into falsity, and thence evil, which is the evil of falsity. The evil of falsity is the falsity of doctrine, from which proceeds evil of life, and the falsity of evil is evil of life, from which proceeds falsity of doctrine.

(Odkazy: Revelation 8:12)


[2] The reason why darkness signifies falsity, is, that light signifies truth, and falsity is the opposite of truth, as darkness is of light. Moreover, when a man does not possess the light of life, which is the Divine Truth, the shadow of death is then in him, which is falsity. For man, from his proprium, is in every evil, and the falsity therefrom, and he can be removed from them only by means of the truths of the church; where therefore there are no truths, there the falsities of evil are. That truths are the only means by which man can be removed from evils, purified and reformed, may be seen in the Doctrine of the New Jerusalem (n. 24).

(Odkazy: The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 24)


[3] That darkness in the Word, signifies falsities of various kinds, is evident from the following passages.

In Joel:

"The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Jehovah come" (ii. 31).

By the sun being turned into darkness, and the moon into blood, is signified the same as by the third part of the sun and the third part of the moon being darkened, namely, that at the end of the church the falsity of evil will be in the place of the good of love, and the evil of falsity in the place of the truth of faith. Similar things are signified elsewhere also in the Word, where mention is made of the darkening of the sun and moon.

(Odkazy: Joel 2:31)


[4] Thus in Isaiah:

"For the stars of the heavens, and the constellations thereof, shall not give their light; the sun shall be darkened in his rising, and the moon shall not cause her light to shine" (xiii. 10; xxiv. 21, 23).

In Ezekiel:

"When I shall extinguish thee, I will cover the heavens; and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not make her light to shine. All the luminaries of light in the heavens will I make dark over thee, and set darkness upon thy land" (xxxii. 7, 8).

Again, in Joel:

"The day of Jehovah is near in the valley cut off. The sun and the moon are darkened, and the stars have withdrawn their shining" (iii. 14, 15).

In the same:

"The day of Jehovah cometh, a day of darkness and thick darkness, a day of cloud, and obscurity, the earth quaketh before him, the sun and moon are darkened, and the stars have withdrawn their shining" (ii. 1, 2, 10).

And in the Evangelists:

"Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven" (Matt. xxiv. 29; Mark xiii. 24, 25).

These things are said concerning the last time of the church, when there are no longer any spiritual good and truth, or good and truth of heaven and the church, but only evil and falsity. That the goods and truths of the church, which are called the goods of love and the truths of faith, are changed into evils and falsities, is signified by the sun and moon being obscured and darkened, and the stars not giving their light. The last judgment, which then follows, is signified by the day of Jehovah great and terrible; and because this takes place when the church is in darkness and thick darkness, therefore it is also called a day of darkness, and of thick darkness, and also a day of cloud and obscurity, as also in the following passages.

(Odkazy: Ezekiel 32:7-8; Isaiah 13:10, 24:21, 24:23; Joel 2:1-2, 2:10, Joel 3:14-15; Mark 13:24-25; Matthew 24:29)


[5] In Amos:

"Woe unto you that desire the day of Jehovah! what to you is the day of Jehovah? It is a day of darkness and not light. Shall not the day of Jehovah be darkness, and not light? even thick darkness, and no brightness in it?" (v. 18, 20).

And in Zephaniah:

"The day of Jehovah, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and thick darkness, a day of clouds and gloominess" (i. 14, 15).

And in Isaiah:

"In that day he shall look into the land, which behold is darkness and sorrow, and the light becomes darkened in the ruins thereof" (v. 30).

And again:

"He shall look unto the earth; and, behold, distress and thick darkness, the gloom of straitness; and driven with thick darkness" (viii. 22).

And again:

"Behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people" (lx. 2).

So in Jeremiah:

"Give glory to Jehovah your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the mountains of twilight, then shall we look for light, but he will turn it into the shadow of death, and make it thick darkness" (xiii. 16).

These passages also relate to the last time of the church, when the Lord shall come into the world, and judgment be accomplished; because at that time there is no longer any good of love, or truth of faith, but evil of falsity, and the falsity of evil, that day is therefore called a day of darkness and of thick darkness.

(Odkazy: Amos 5:18, 5:20; Isaiah 5:30, 8:22, Isaiah 60:2; Jeremiah 13:16; Zephaniah 1:14-15)


[6] The same is signified by the darkness over all the land from the sixth hour to the ninth, when the Lord was crucified (Matt. xxvii. 45; Mark xv. 33; Luke xxiii. 44-49). By the darkness over all the land was represented, that in the entire church there was nothing but evil and the falsity thence and the falsity and the evil thence. The three hours also signify what is full and absolute; for all the details related in the Evangelists concerning the passion of the Lord, contain in them interior things of heaven, and signify celestial Divine things, and these can be made evident only by means of the internal spiritual sense.

(Odkazy: Luke 23:44-49; Mark 15:33; Matthew 27:45)


[7] That falsity is signified by darkness, is still further evident from the following passages.

Thus in Isaiah:

"Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness" (v. 20).

To put darkness for light, and light for darkness, signifies to call falsity truth, and truth falsity; that darkness denotes falsity and light truth, is clear, for good and evil are first mentioned, afterwards therefore, truth and falsity.

(Odkazy: Isaiah 5:20)


[8] So in John:

"And this is the judgment, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, for their works were evil" (iii. 19).

The Lord here calls Himself the light because He was the Divine Truth itself when in the world; therefore light signifies the Lord as to Divine Truth, and also Divine Truth from the Lord; and because darkness is opposed to light, therefore the darkness which men loved rather than the light, signifies the infernal falsity, which is the falsity of evil. That the falsity of evil is here meant by darkness, is evident from the words, for their works were evil. The falsity of evil exists from evil works or evils of the life; for as good conjoins to itself truth, so evil conjoins to itself falsity, the one is from the other.

(Odkazy: John 3:19)


[9] Similar things are signified by light and by darkness in the following passages in John:

"In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness; and the darkness comprehended it not" (i. 4, 5).

Again:

Jesus said, "I am the light of the world; he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life" (viii. 12).

And again:

Jesus said, "Walk while ye have the light, lest darkness come upon you; for he that walketh in the darkness knoweth not whither he goeth. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me may not abide in darkness" (xii. 35, 46).

In these passages darkness signifies infernal falsity. For light of which darkness is the opposite, signifies Divine truth. Light signifies Divine Truth, because light in the heavens in its essence, is the Divine Truth proceeding from the Lord; see in the Heaven and Hell (n. 126-140). Since the Divine Truth is the light in the heavens, it follows that the falsity of evil, which is the falsity in the hells, is darkness; it does not indeed appear as darkness to those who are in the hells, for they do see one another, but the light (lumen) by which they see is like that from ignited charcoal, and such light, when the light of heaven flows into it, becomes complete darkness. For this reason the caverns and dens in which [the infernals] are, appear, to those who are in the heavens, like gloomy caves.

(Odkazy: Heaven and Hell 116-140; John 1:4-5, John 8:12, 12:35, 12:46)


[10] From these considerations it is evident why darkness signifies the falsities of evil, and why the Lord said that those who are cast into hell should be cast into outer darkness (Matt. viii. 12; xxii. 13; xxv. 30).

So in David:

"The enemy persecuteth my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to sit in darkness, as the dead of the world" (Psalm cxliii. 3).

Here, by the enemy who persecuteth his soul, is signified, in the spiritual sense, evil; therefore his being made to sit in darkness, signifies to be in falsities.

(Odkazy: Matthew 8:12, 22:13, Matthew 25:30; Psalms 143:3)


[11] So in Isaiah:

"Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us; we look for light, but, behold darkness; for brightness, but we walk in thick darkness" (lix. 9).

By judgment is far from us, is signified that there is no understanding of truth; neither doth justice overtake us, signifies that there is no good of life; we look for light, but, behold, darkness, signifies expectation of truth, but behold falsity; and for brightness, but we walk in thick darkness, signifies the expectation of goods by truths, but behold the life of falsity from evils. For brightness signifies the goods of truth, because light signifies truth, and truth is resplendent from good; thick darkness signifies the falsities of evil, and to walk signifies to live.

(Odkazy: Isaiah 59:9)


[12] So in Luke:

"But this is your hour, and the power of darkness" (xxii. 53).

This the Lord said to the chief priests, the rulers of the temple, and the elders who took Him by means of Judas. The power to do this wickedness the Lord calls the power of darkness, because they were in the falsities of evil, in falsities concerning the Lord, and in evils against Him; by darkness is here also meant hell, because such falsities of evil are there.

(Odkazy: Luke 22:53)


[13] So again:

The lamp of the body is the eye; if therefore thine eye is clear, thy whole body also shall be full of light; but if thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Take heed, therefore, that the light which is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a lamp doth give thee light" (xi. 34, 35, 36; Matt. vi. 22, 23).

The eye here signifies the understanding, and the pure or single eye, the understanding of truth from good; but the evil eye signifies the understanding of falsity from evil; the body which is said to be either full of light or darkness, signifies the whole man. It may then be concluded that the signification of these words in their series, is, that the whole man is of such a nature as the quality of his understanding from the will. For every man is his own good and his own truth, because he is his own love or his own affection, therefore his nature is entirely such as that of his understanding from the will. For all truth is of the understanding, and all good of the will; the body being only obedience, because it is the effect from an efficient cause, and the efficient cause is the understanding from the will; the quality therefore of the one is according to the quality of the other, since every effect derives all that it has from the efficient cause. That care must be taken, lest truth once perceived in the understanding and received into the will, be turned into falsity, which is done from evil, is meant by, "Take heed, therefore, that the light which is in thee be not darkness," for falsities consequently become worse; therefore it is said in Matthew in the passage already quoted, "If, therefore, the light which is in thee be darkness, how great is that darkness."

(Odkazy: Luke 11:34-36; Matthew 6:22-23, 6:23)


[14] Darkness also signifies the falsities of evil in the prophet Isaiah:

"Sit thou silent, and enter into darkness, O daughter of the Chaldeans; for they shall call thee no more the mistress of kingdoms" (xlvii. 5).

Here, the daughter of the Chaldeans signifies the falsification of truth, and hence darkness signifies the falsities of evil, since evil falsifies truth. The falsity of evil was also signified by the thick darkness, which was over all the land of Egypt, during three days, while the children of Israel had light in their dwellings (Exod. x. 21, 22, 23); also by the darkness in Gen. xv. 12, 17, and in many other passages.

(Odkazy: Exodus 10:21-23; Genesis 15:17; Isaiah 47:5)


[15] It has been shown so far, that darkness, in the Word, signifies the falsities of evil; that darkness also signifies falsities not of evil, such as were the falsities of religion with the upright Gentiles, originating in ignorance of the truth [shall now be shown]. That these falsities are also called darkness, is clear from the following passages:

In Isaiah:

"The people that walked in darkness have seen a great light; they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined" (ix. 2).

And in Matthew:

"The people which sat in darkness saw great light; to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up" (iv. 16).

And in Luke:

The dayspring from on high hath appeared "to them that sit in darkness and in the shadow of death" (i. 78, 79).

Again, in Isaiah:

"And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul then shall thy light rise in darkness, and thy thick darkness be as the noon day (lviii. 10).

Again:

"He shall say to the bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves" (xlix. 9).

Again, in the same prophet:

"And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of thick darkness and out of darkness" (xxix. 18).

And again:

"And I will bring the blind by a way that they have not known; I will make darkness light before them, and crooked things straight (xlii. 16).

And in Micah:

"When I sit in darkness, Jehovah shall be a light unto me" (vii. 8).

In these passages, darkness signifies the falsities of ignorance, such as formerly existed, and at this day exist, with the upright Gentiles. These falsities are altogether distinct from the falsities of evil, for the latter contain in themselves evil, because they are from evil, while the former contain in themselves good, for they have good for an end. Those therefore who are in those falsities can be instructed in truths, and also when instructed they receive truths in the heart, because the good, which is in their falsities, loves the truth, and also conjoins itself with the truth when it is heard. The case is different with the falsities of evil; these are averse to, and reject all truth, because it is truth, and does not therefore agree with evil.

(Odkazy: Genesis 15:12, 15:17; Isaiah 9:2, Isaiah 29:18, 42:16, Isaiah 49:9, 58:10; Luke 1:78-79; Matthew 4:16; Micah 7:8)


[16] In the Word, darkness also signifies mere ignorance arising from the deprivation of truth; as in David (Psalm xviii. 29; Psalm cxxxix. 11, 12). Darkness also signifies natural light (lumen naturale), for this, in comparison with spiritual light, is like darkness; wherefore also the angels, when they look down into the natural light of man, such as is in the natural cognition of men, regard it as darkness, and the things which are in it, as in darkness; this light (lumen), is signified by the darkness mentioned in Genesis (i. 2-5). And because the sense of the letter of the Word is natural, therefore this also in the Word is called a cloud, and also darkness, in comparison with the internal sense, which is the light of heaven, and is called glory.

(Odkazy: Genesis 1:2-5; Psalms 18:28, 18:29, 139:11-12; Revelation 8:12)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 523, 588, 989

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: